Postupak : 2015/2883(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0997/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0997/2015

Rasprave :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Glasovanja :

PV 08/10/2015 - 9.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0345

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 164kWORD 90k
7.10.2015
PE568.484v01-00}
PE568.491v01-00}
PE568.509v01-00}
PE568.512v01-00}
PE568.513v01-00}
PE568.515v01-00}
PE568.517v01-00}
PE568.519v01-00} RC1
 
B8-0997/2015}
B8-1004/2015}
B8-1022/2015}
B8-1025/2015}
B8-1026/2015}
B8-1028/2015}
B8-1030/2015}
B8-1032/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ENF (B8‑0997/2015)

ECR (B8‑1004/2015)

ALDE (B8‑1022/2015)

EFDD (B8‑1025/2015)

S&D (B8‑1026/2015)

PPE (B8‑1028/2015)

GUE/NGL (B8‑1030/2015)

Verts/ALE (B8‑1032/2015)


o slučaju Alija Muhameda al Nimra (2015/2883(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis, Petr Ježek u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Bronis Ropė u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a
Aymeric Chauprade u ime Kluba zastupnika ENF-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta  o slučaju Alija Muhameda al Nimra (2015/2883(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju prethodnu Rezoluciju od 12. veljače 2015. o slučaju g. Raifa Badawija u Saudijskoj Arabiji(1) i Rezoluciju od 11. ožujka 2014. o Saudijskoj Arabiji, njezinim odnosima s EU-om i ulozi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi,(2),

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni usvojene 1998. godine, revidirane i ažurirane u travnju 2013.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Opće skupštine UN-a, a osobito Rezoluciju od 18. prosinca 2014. o moratoriju na izvršenje smrtne kazne (A/RES/69/186),

–  uzimajući u obzir izjave stručnjakâ UN-a za ljudska prava od 22. rujna 2015. o slučaju Alija Muhameda al Nimra,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,

–  uzimajući u obzir članak 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u kojemu se navodi pravo svake osobe na slobodu izražavanja te članak 4. kojime se zabranjuje mučenje,

–  uzimajući u obzir smjernice Europske unije o braniteljima ljudskih prava usvojene u lipnju 2004. i revidirane u prosincu 2008.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta čija je potpisnica i Saudijska Arabija,

–  uzimajući u obzir članak 18. Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. i članak 19. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Arapsku povelju o ljudskim pravima, čija je potpisnica Saudijska Arabija, a osobito članak 32. stavak 1. koji jamči pravo na informiranje te slobodu mišljenja i izražavanja te članak 8. koji zabranjuje fizičko ili psihološko mučenje i okrutno, sramotno, ponižavajuće ili neljudsko postupanje;

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Alija Muhameda al Nimra, 21-godišnjeg nećaka poznatog državnog disidenta, u svibnju 2015. Vrhovni sud Saudijske Arabije osudio na smrtnu kaznu odrubljivanjem glave pa razapinjanjem na temelju optužbi za kaznena djela među kojima je podrivanje režima, izazivanje pobune, prosvjedovanje i pripadanje terorističkoj ćeliji; budući da je Ali al Nimr bio mlađi od 18 godina, i stoga maloljetnik, kada je uhićen dok je prosvjedovao zbog nedostatka demokracije i ravnopravnosti u Saudijskoj Arabiji; budući da je osuđen na smrt zbog prosvjeda u pretežno šijitskoj Istočnoj pokrajini Saudijske Arabije; budući da pouzdani izvori navode da su Alija al Nimra mučili i prisilili da potpiše priznanje; budući da Aliju al Nimru nije bilo zajamčeno pravo na pošteno suđenje i uskraćen mu je propisani zakonski postupak u skladu s međunarodnim pravom;

B.  budući da se izricanje smrtne kazne osobi koja je bila maloljetnik kada je počinila kazneno djelo i nakon navoda o mučenju kosi s međunarodnim obvezama Saudijske Arabije;

C.  budući da je zabrana mučenja i okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja obuhvaćena svim međunarodnim i regionalnim instrumentima za ljudska prava te predstavlja jedno od pravnih načela međunarodnog običajnog prava koje je, stoga, obvezujuće za sve države, neovisno o tome jesu li ratificirale relevantne međunarodne sporazume;

D.  budući da je porast broja smrtnih kazni usko vezan uz presude specijaliziranog kaznenog suda Saudijske Arabije zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom; budući da je prema podacima međunarodnih organizacija za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji izvršeno najmanje 175 pogubljenja između kolovoza 2014. i lipnja 2015.;

E.  budući da je ovaj slučaj jedan od mnogih slučajeva zlostavljanja saudijskih aktivista i izricanja strogih kazni zbog izražavanja vlastita mišljenja, a mnoge od tih osoba osuđene su na temelju postupaka koji nisu u skladu s međunarodnim standardima o poštenom suđenju, što je u srpnju 2014. potvrdila bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava;

F.  budući da se u članku 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima navodi da svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući i na internetu; budući da to pravo obuhvaća i slobodno zauzimanje stavova, kao i slobodu traženja, primanja i prenošenja informacija i ideja uz pomoć svih medija i bez obzira na državne granice;

G.  budući da je Njegova Ekscelencija Faisal bin Hasan Trad, saudijski veleposlanik u Ujedinjenim Narodima u Ženevi, imenovan predsjednikom povjerenstva neovisnih stručnjaka Vijeća UN-a za ljudska prava;

H.  budući da bi početak dijaloga o ljudskim pravima između Kraljevine Saudijske Arabije i EU-a mogao biti konstruktivan korak prema poboljšanju međusobnog razumijevanja i promicanju reformi u toj državi, uključujući i reformu pravosuđa;

I.  budući da je Saudijska Arabija utjecajan i važan politički i gospodarski akter na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi;

1.  oštro osuđuje izricanje smrtne kazne Aliju Muhamedu al Nimru; ponavlja kako osuđuje provedbu smrtne kazne i snažno podržava uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao korak prema njezinu ukidanju;

2.  poziva saudijske vlasti, a osobito Njegovo Veličanstvo kralja Saudijske Arabije Salmana bin Abdulaziza al Sauda, da zaustave pogubljenje Alija Muhameda al Nimra i da ga pomiluju ili mu smanje kaznu; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da upotrijebe sva svoja diplomatska sredstva i napore kako bi se to smaknuće smjesta zaustavilo;

3.  podsjeća Saudijsku Arabiju da je potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koja izričito zabranjuje provođenje smrtne kazne zbog kaznenih djela koja su počinile osobe mlađe od 18 godina;

4.  potiče vlasti Saudijske Arabije da ukinu specijalizirani kazneni sud utemeljen 2008. radi vođenja sudskih postupaka povezanih s terorizmom, ali koji se sve više upotrebljava za progon mirnih disidenata zbog optužbi koje su, čini se, političke naravi i to u sudskim postupcima kojima se krši temeljno pravo na pošteno suđenje;

5.  poziva vladu Saudijske Arabije da osigura brzu i nepristranu istragu navodnog mučenja te da se pobrine da se Aliju Muhamedu al Nimru pruži potrebna liječnička pomoć i da mu se omogući redovan pristup obitelji i odvjetnicima;

6.  podsjeća Saudijsku Arabiju na obveze koje ima kao članica Vijeća UN-a za ljudska prava; napominje da je Saudijskoj Arabiji nedavno dodijeljeno predsjedanje povjerenstvom neovisnih stručnjaka u Vijeću UN-a za ljudska prava; apelira na saudijske vlasti da se pobrinu da standardi poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u toj zemlji budu u skladu s tom međunarodnom ulogom;

7.  poziva da se unaprijede mehanizmi za dijalog o pitanjima ljudskih prava i za razmjenu stručnih znanja o pravosudnim i pravnim pitanjima između EU-a i Saudijske Arabije kako bi se učvrstila zaštita pojedinačnih prava u Saudijskoj Arabiji u skladu s pravosudnom reformom koja je ondje započeta; poziva saudijske vlasti da provedu potrebne reforme u pogledu ljudskih prava, osobito u vezi s ograničavanjem provođenja smrtne kazne;

8.  potiče Saudijsku Arabiju da potpiše i ratificira Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji je stupio na snagu 1976. godine, a čiji članak 6. propisuje da svako ljudsko biće ima neotuđivo pravo na život;

9.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog zabilježenog porasta broja smrtnih kazni u Saudijskoj Arabiji tijekom 2014. i zbog alarmantne učestalosti izricanja smrtne kazne tijekom 2015.;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica, Njegovu Veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu al Saudu, Vladi Kraljevine Saudijske Arabije, visokom povjereniku UN-a za ljudska prava i Vijeću UN-a za ljudska prava.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0037.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0207.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti