Eljárás : 2015/2883(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0997/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0997/2015

Viták :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Szavazatok :

PV 08/10/2015 - 9.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0345

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 166kWORD 90k
7.10.2015
PE568.484v01-00}
PE568.491v01-00}
PE568.509v01-00}
PE568.512v01-00}
PE568.513v01-00}
PE568.515v01-00}
PE568.517v01-00}
PE568.519v01-00} RC1
 
B8-0997/2015}
B8-1004/2015}
B8-1022/2015}
B8-1025/2015}
B8-1026/2015}
B8-1028/2015}
B8-1030/2015}
B8-1032/2015} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ENF (B8‑0997/2015)

ECR (B8‑1004/2015)

ALDE (B8‑1022/2015)

EFDD (B8‑1025/2015)

S&D (B8‑1026/2015)

PPE (B8‑1028/2015)

GUE/NGL (B8‑1030/2015)

Verts/ALE (B8‑1032/2015)


Ali Mohammed al-Nimr ügyéről (2015/2883(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić a PPE képviselőcsoport nevében
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében
Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis, Petr Ježek az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Bronis Ropė a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében
Aymeric Chauprade az ENF képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása Ali Mohammed al-Nimr ügyéről (2015/2883(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel korábbi, a szaúd-arábiai Raif Badawi ügyéről szóló 2015. február 12-i(1), valamint a Szaúd-Arábiáról, az Unióval való kapcsolatairól, illetve a Közel-Keleten és Észak-Afrikában játszott szerepéről szóló 2014. március 11-i(2) állásfoglalásaira,

–  tekintettel a halálbüntetésről szóló, 1998 júniusában elfogadott és 2013 áprilisában felülvizsgált és módosított európai uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének határozataira, különösen a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratóriumról szóló, 2014. december 18-i határozatra (A/RES/69/186),

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi szakértőinek Ali Mohammed al-Nimr ügyével kapcsolatos 2015. szeptember 22-i nyilatkozataira,

–  tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkére, amely kimondja, hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, valamint 4. cikkére, amely tiltja a kínzást,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló, 2004 júniusában elfogadott és 2008 decemberében felülvizsgált európai uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, amelynek Szaúd-Arábia részes fele,

–  tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikkére, valamint az 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 19. cikkére,

–  tekintettel az Emberi Jogok Arab Chartájára, amelynek Szaúd-Arábia részes fele, különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére, amely garantálja a tájékoztatáshoz való jogot és a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint 8. cikkére, amely tiltja a testi vagy lelki kínzást és a kegyetlen, megalázó, megszégyenítő vagy embertelen bánásmódot,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a 21 éves Ali Mohammed al-Nimrt, egy ismert ellenzéki személy unokaöccsét 2015 májusában Szaúd-Arábia Legfelsőbb Bírósága izgatás, zavargás, tiltakozás, rablás és terrorista sejtben való részvétel vádjával – a jelentések szerint lefejezést követő keresztre feszítés által végrehajtandó – halálbüntetésre ítélte; mivel Ali al-Nimr még nem töltötte be 18. életévét – tehát fiatalkorú volt –, amikor letartóztatták, miközben demokráciáért és egyenlő jogokért tüntetett Szaúd-Arábiában; mivel a Szaúd-Arábia többségében síita keleti tartományában folytatott tiltakozásokért ítélték halálra; mivel megbízható források állítása szerint Ali al-Nimrt megkínozták, és kényszerítették beismerő vallomásának aláírására; mivel a biztonságos tárgyalásra és a megfelelő jogi eljárásra vonatkozó, nemzetközi jognak megfelelő minden garanciát megtagadtak tőle;

B.  mivel a halálbüntetés kiszabása olyan személyre, aki a bűncselekmény elkövetésekor még gyermeknek minősült, valamint az ezt követően végrehajtott állítólagos kínzás összeegyeztetetlen Szaúd-Arábia nemzetközi kötelezettségeivel;

C.  mivel a kínzás és a kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma valamennyi nemzetközi és regionális emberi jogi eszköz részét képezi, és a nemzetközi szokásjog egyik szabályát alkotja, amely a vonatkozó nemzetközi megállapodások ratifikálásától függetlenül minden államra nézve kötelező;

D.  mivel a halálos ítéletek elszaporodása szorosan kapcsolódik Szaúd-Arábia büntetőügyekben eljáró különbíróságának a terrorizmussal összefüggő bűncselekményekre válaszul indított tárgyalásokon hozott ítéleteihez; mivel nemzetközi emberi jogi szervezetek szerint 2014 augusztusa és 2015 júniusa között legalább 175 kivégzést hajtottak végre Szaúd-Arábiában;

E.  mivel ez az ügy egyike azon számos ügynek, amelyben súlyos ítéleteket szabtak ki és zaklatást alkalmaztak azokkal a szaúdi aktivistákkal szemben, akiket nézeteik miatt üldöznek, és többüket olyan bírósági eljárással ítélték el, amelyek nem felelnek meg a tisztességes eljárás nemzetközi normáinak, amint azt az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa is megerősítette 2014. júliusban;

F.  mivel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke kimondja, hogy minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához az interneten és azon kívül; mivel ez magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon;

G.  mivel Szaúd-Arábia genfi ENSZ-nagykövetét, Fejszál bin Hasszán Tradot az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa egyik független szakértői testületének elnökévé nevezték ki;

H.  mivel a Szaúd-arábiai Királyság és az EU között az emberi jogokról folytatott párbeszéd megnyitása konstruktív lépés lehet a kölcsönös megértés erősítése és az országban végrehajtandó reformok, ezen belül az igazságszolgáltatás reformja előmozdítása terén;

I.  mivel Szaúd-Arábia befolyásos és fontos politikai és gazdasági szereplő a közel-keleti és észak-afrikai térségben;

1.  határozottan elítéli az Ali Mohammed al-Nimrt halálbüntetéssel sújtó ítéletet; ismételten hangsúlyozza, hogy elítéli a halálbüntetés alkalmazását, és határozottan támogatja a halálbüntetésre vonatkozó moratórium bevezetését mint a halálbüntetés megszüntetéséhez vezető út egyik állomását;

2.  felszólítja a szaúd-arábiai hatóságokat, és különösen őfelségét, Szalman ibn Abdul-Aziz Al Szaúd királyt, hogy állítsák le Ali Mohammed al-Nimr kivégzését, és adjanak kegyelmet vagy változtassák meg az ítéletet; felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy e kivégzés leállítása érdekében használják fel minden diplomáciai eszközüket és erőfeszítésüket;

3.  emlékezteti a Szaúd-arábiai Királyságot, hogy részes állama a gyermek jogairól szóló egyezménynek, amely tiltja a halálbüntetés kiszabását a 18 évesnél fiatalabb személyek által elkövetett bűncselekmények esetében;

4.  sürgeti a szaúdi hatóságokat, hogy töröljék el a büntetőügyekben eljáró különbíróságot, amelyet 2008-ban a terrorizmussal kapcsolatos ügyek elbírálására hoztak létre, ám egyre inkább arra használják, hogy szemmel láthatólag politikai indíttatású vádakkal és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető jogot sértő eljárásokkal üldözzék a békés másként gondolkodókat;

5.  felszólítja Szaúd-Arábia kormányát, hogy gondoskodjon az állítólagos kínzások haladéktalan és pártatlan kivizsgálásáról, és biztosítsák, hogy Ali Mohammed al-Nimr megkapjon minden szükséges orvosi ellátást, és rendszeresen találkozhasson családtagjaival és ügyvédeivel;

6.  emlékezteti Szaúd-Arábiát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa tagjaként rá háruló kötelezettségeire; rámutat arra, hogy Szaúd-Arábia nemrégiben megkapta az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa egyik független szakértői testületének elnöki posztját; határozottan sürgeti a szaúdi hatóságokat annak biztosítására, hogy országukban az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának színvonala összeegyeztethető legyen ezzel a nemzetközi szereppel;

7.  szorgalmazza az EU és Szaúd-Arábia közötti, emberi jogi kérdésekről, valamint igazságügyi és jogi ügyekről folytatott párbeszédre vonatkozó megerősített mechanizmus létrehozását az egyéni jogok védelmének az ország által vállalt igazságügyi reformfolyamattal összhangban történő megerősítése érdekében a Szaúd-arábiai Királyságban; felszólítja a Szaúd-arábiai Királyság hatóságait, hogy folytassák a szükséges emberi jogi reformokat, különösen azokat, amelyek a halálos ítéletek és a halálbüntetés korlátozására irányulnak;

8.  buzdítja Szaúd-Arábiát, hogy írja alá és ratifikálja az 1976-ban hatályba lépett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, amelynek 6. cikke kimondja, hogy „minden embernek elidegeníthetetlen joga van az élethez”;

9.  mély aggodalmát fejezi ki a Szaúd-arábiai Királyságban 2014-ben kiszabott halálos ítéletek számának növekedéséről szóló jelentések és a halálbüntetést elrendelő 2015-ös bírósági döntések riasztó gyakorisága miatt;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, őfelségének, Szalman ibn Abdul-Aziz Al Szaúd királynak, a Szaúd-arábiai Királyság kormányának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0037.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0207.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat