Postup : 2015/2883(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0997/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0997/2015

Rozpravy :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.4

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0345

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 162kWORD 88k
7.10.2015
PE568.484v01-00}
PE568.491v01-00}
PE568.509v01-00}
PE568.512v01-00}
PE568.513v01-00}
PE568.515v01-00}
PE568.517v01-00}
PE568.519v01-00} RC1
 
B8-0997/2015}
B8-1004/2015}
B8-1022/2015}
B8-1025/2015}
B8-1026/2015}
B8-1028/2015}
B8-1030/2015}
B8-1032/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ENF (B8‑0997/2015)

ECR (B8‑1004/2015)

ALDE (B8‑1022/2015)

EFDD (B8‑1025/2015)

S&D (B8‑1026/2015)

PPE (B8‑1028/2015)

GUE/NGL (B8‑1030/2015)

Verts/ALE (B8‑1032/2015)


o prípade Aliho Muhammada al-Nimru (2015/2883(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić v mene skupiny PPE
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis, Petr Ježek v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL
Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD
Aymeric Chauprade v mene Skupiny ENF

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade Aliho Muhammada al-Nimru (2015/2883(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 12. februára 2015 o prípade Rá’ifa Badawího, Saudská Arábia(1) a z 11. marca 2014 o Saudskej Arábii, jej vzťahoch s EÚ a jej úlohe na Blízkom východe a v severnej Afrike(2),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti prijaté v júni 1998 a revidované a aktualizované v apríli 2013,

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, najmä na rezolúciu z 18. decembra 2014 o moratóriu na vykonávanie trestu smrti (A/RES/69/186),

–  so zreteľom na vyhlásenia expertov OSN na ľudské práva z 22. septembra 2015 týkajúce sa prípadu Aliho Muhammada al-Nimru,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie, ktorý stanovuje, že každý má právo na slobodu prejavu, a článok 4, ktorý zakazuje mučenie,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv prijaté v júni 2004 a revidované v decembri 2008,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorého zmluvnou stranou je Saudská Arábia,

–  so zreteľom na článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 a na článok 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Arabskú chartu ľudských práv, ktorej zmluvnou stranou je Saudská Arábia, a najmä jej článok 32 ods. 1, ktorý zaručuje právo na informácie a slobodu presvedčenia a prejavu, a článok 8, ktorý zakazuje fyzické alebo psychické mučenie alebo kruté, ponižujúce, zneucťujúce alebo neľudské zaobchádzanie,

–  so zreteľom na článok 135 ods.5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Aliho Muhammada al-Nimru, ktorý má 21 rokov a je synovcom popredného disidenta, odsúdil Najvyšší súd Saudskej Arábie v máji 2015 na trest smrti údajne sťatím a následným ukrižovaním na základe obvinení z trestných činov, ktoré zahŕňali buričstvo, výtržnosti, protesty, lúpeže a členstvo v teroristickej bunke a keďže Ali Muhammad al-Nimr mal v čase zatknutia pri protestoch za demokraciu a rovnaké práva v Saudskej Arábii 18 rokov, a bol teda mladistvý; keďže bol odsúdený na smrť za protesty v prevažne šíitskej východnej provincii Saudskej Arábie; keďže spoľahlivé zdroje uviedli, že Aliho al-Nimru mučili a donútili podpísať svoje priznanie; keďže mu boli upreté záruky bezpečného súdneho konania a riadneho zákonného procesu v súlade s medzinárodným právom;

B.  keďže uloženie trestu smrti niekomu, kto bol v čase spáchania trestného činu dieťaťom a obvinenia z mučenia sú nezlučiteľné s medzinárodnými záväzkami Saudskej Arábie;

C.  keďže zákaz mučenia a krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania je súčasťou všetkých medzinárodných a regionálnych nástrojov v oblasti ľudských práv a predstavuje pravidlo medzinárodného obyčajového práva, ktoré je tým záväzné pre všetky štáty bez ohľadu na to, či ratifikovali príslušné medzinárodné dohody;

D.  keďže zvýšenie počtu trestov smrti úzko súvisí s rozhodnutiami Špecializovaného trestného súdu Saudskej Arábie v konaniach, ktoré sa viedli za trestné činy súvisiace s terorizmom; keďže podľa medzinárodných organizácií pre ľudské práva sa od augusta 2014 do júna 2015 v Saudskej Arábii vykonalo najmenej 175 popráv;

E.  keďže tento prípad je jedným z mnohých, v ktorých boli použité prísne tresty a zastrašovanie voči saudskoarabským aktivistom prenasledovaným za vyjadrovanie svojich názorov, z ktorých niektorí boli odsúdení na základe postupov, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy pre spravodlivý proces, ako to potvrdila bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva v júli 2014;

F.  keďže článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv stanovuje, že každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu tak na internete, ako aj mimo neho; keďže toto právo zahŕňa slobodu zastávať svoje presvedčenie nerušene a vyhľadávať, prijímať a poskytovať informácie a myšlienky prostredníctvom akýchkoľvek médií bez ohľadu na hranice;

G.  keďže veľvyslanec Saudskej Arábie pri OSN v Ženeve, J. E. Fajsal bin Hasan Trad, bol vymenovaný za predsedu skupiny nezávislých expertov Rady OSN pre ľudské práva;

H.  keďže začatie dialógu o ľudských právach medzi Saudskoarabským kráľovstvom a EÚ by mohlo byť konštruktívnym krokom na posilnenie vzájomného porozumenia a podpory reforiem v krajine vrátane reformy súdnictva;

I.  keďže Saudská Arábia je vplyvný a významný politický a hospodársky subjekt v rámci regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky;

1.  dôrazne odsudzuje uloženie trestu smrti pre Aliho Muhammada al-Nimru; opätovne potvrdzuje, že odsudzuje uplatňovanie trestu smrti, a rozhodne podporuje zavedenie moratória na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu;

2.  vyzýva orgány Saudskej Arábie, a najmä Jeho Veličenstvo kráľa Saudskej Arábie Salmána bin Abdalazíza Ál Saúda, aby zastavil popravu Aliho Muhammada al-Nimru a udelil mu milosť alebo zmiernil jeho trest; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby využili všetky diplomatické nástroje a úsilie na okamžité zastavenie tejto popravy;

3.  pripomína, že Saudskoarabské kráľovstvo je zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa, v ktorom sa vyslovene zakazuje uplatňovanie trestu smrti za zločiny spáchané osobou mladšou ako 18 rokov;

4.  naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby zrušili Špecializovaný trestný súd zriadený v roku 2008 na súdenie trestných činov terorizmu, ktorý sa ale čoraz viac používa na trestné stíhanie pokojných disidentov na základe zjavne politicky motivovaných obvinení a v konaniach, ktoré porušujú základné právo na spravodlivý proces;

5.  vyzýva vládu Saudskej Arábie, aby zabezpečila bezodkladné a nestranné vyšetrenie údajného mučenia a postarala sa o to, aby bola pre Aliho Muhammada al-Nimru zabezpečená akákoľvek potrebná lekárska starostlivosť a pravidelný prístup k jeho rodine a právnikom;

6.  pripomína Saudskej Arábii jej záväzky ako člena Rady OSN pre ľudské práva; konštatuje, že Saudská Arábia bola nedávno vymenovaná za krajinu predsedajúcu skupine nezávislých expertov Rady OSN pre ľudské práva; naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby zaručili, že normy v oblasti rešpektovania ľudských práv a základných slobôd v ich krajine zodpovedajú tejto medzinárodnej úlohe;

7.  žiada o posilnený mechanizmus pre dialóg medzi EÚ a Saudskou Arábiou o otázkach ľudských práv a výmenu odborných znalostí týkajúcich sa spravodlivosti a právnych záležitostí s cieľom posilniť ochranu práv jednotlivcov v Saudskoarabskom kráľovstve, v súlade s procesom reformy súdnictva, na ktorú sa podujalo; vyzýva saudskoarabské orgány, aby pokračovali v potrebných reformách v oblasti ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú obmedzenia trestu smrti;

8.  nabáda Saudskú Arábiu, aby podpísala a ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý nadobudol platnosť v roku 1976 a v ktorého článku 6 sa stanovuje, že „každá ľudská bytosť má prirodzené právo na život“;

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad údajným nárastom počtu trestov smrti v Saudskoarabskom kráľovstve v roku 2014 a alarmujúcej miere súdnych rozhodnutí, ktorými boli uložené tresty smrti v roku 2015;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Európskej komisie, parlamentom a vládam členských štátov, Jeho Veličenstvu kráľovi Salmánovi bin Abdalazízovi Ál Saúdovi, vláde Saudskoarabského kráľovstva, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a Rade OSN pre ľudské práva.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0037.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0207.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia