Postup : 2015/2879(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0998/2015

Předložené texty :

RC-B8-0998/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/10/2015 - 9.7

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0348

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 172kWORD 101k
7.10.2015
PE568.485v01-00}
PE568.486v01-00}
PE568.488v01-00}
PE568.493v01-00}
PE568.494v01-00}
PE568.495v01-00} RC1
 
B8-0998/2015}
B8-0999/2015}
B8-1001/2015}
B8-1006/2015}
B8-1007/2015}
B8-1008/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8‑0998/2015)

ECR (B8‑0999/2015)

PPE (B8‑1001/2015)

ALDE (B8‑1006/2015)

GUE/NGL (B8‑1007/2015)

S&D (B8‑1008/2015)


o trestu smrti (2015/2879(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward za skupinu S&D
Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Branislav Škripek za skupinu ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Daniela Aiuto

Usnesení Evropského parlamentu o trestu smrti (2015/2879(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti, zejména na usnesení ze dne 7. října 2010,

–  s ohledem na společné prohlášení, které vydali místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová a generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland dne 10. října 2014, v Evropský a Světový den proti trestu smrti,

–  s ohledem na protokoly 6 a 13 Evropské úmluvy o lidských právech,

–  s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na obecné pokyny EU týkající se trestu smrti,

–  s ohledem na to, že v současnosti se provádí aktualizace režimu EU pro kontrolu vývozu zboží, které může být použito pro výkon trestu smrti;

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) a jeho druhý opční protokol,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání přijatou v roce 1984,

–  s ohledem na studii o dopadu celosvětového drogového problému na požívání lidských práv, kterou v září 2015 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN, zejména na rezoluci ze dne 18. prosince 2014 o moratoriu na používání trestu smrti (A/RES/69/186),

–  s ohledem na závěrečné prohlášení, jež bylo přijato na 5. světovém kongresu proti trestu smrti konaném ve dnech 12.–15. června 2013 v Madridu,

–  s ohledem na Světový a Evropský den proti trestu smrti, které každoročně připadají na 10. října,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zrušení trestu smrti v celém světě je jedním z hlavních cílů politiky EU týkající se lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že Světový den proti trestu smrti, který připadá na 10. října 2015, je zaměřen na „zvyšování povědomí o uplatňování trestu smrti za drogové trestné činy“;

C.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva více než 160 členských zemí OSN s různými právními systémy, tradicemi, kulturami a náboženstvími buď trest smrti zrušilo, nebo jej nepoužívá;

D.  vzhledem k tomu, že podle aktuálních údajů byl v roce 2014 vynesen v 55 zemích trest smrti nad minimálně 2 466 osobami, což oproti roku 2013 představuje nárůst o téměř 23 %; vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo na celém světě vykonáno nejméně 607 poprav; vzhledem k tomu, že tato čísla nezahrnují počet osob, které byly údajně popraveny v Číně, jež nadále popravuje více lidí než zbytek světa dohromady, přičemž další tisíce osob odsuzuje k smrti; vzhledem k tomu, že tresty smrti jsou udělovány a popravy vykonávány ve znepokojující míře i v roce 2015; vzhledem k tomu, že vyšší počet trestů smrti úzce souvisí s rozsudky vynášenými v hromadných procesech s osobami obviněnými ze spáchání trestného činu v souvislosti s terorismem v zemích, jako je např. Egypt a Nigérie; vzhledem k tomu, že v Čadu a Tunisku se zvažuje možnost opětovného zavedení trestu smrti; vzhledem k tomu, že k trestu smrti jsou lidé i nadále odsuzováni a tyto rozsudky vykonávány v některých státech USA;

E.  vzhledem k tomu, že existují zprávy o rozsudcích trestu smrti ukamenováním, který se používá v Pákistánu, Nigérii, Afghánistánu, Íránu, Iráku, Súdánu, Somálsku a v Saúdské Arábii, a že v posledních letech byly stovky žen ukamenovány za cizoložství; vzhledem k tomu, že coby způsob výkonu trestu smrti je kamenování považováno za formu mučení;

F.  vzhledem k tomu, že osm států (Mauritánie, Súdán, Írán, Saúdská Arábie, Jemen, Pákistán, Afghánistán a Katar) má trest smrti zakotven ve svých právních předpisech trestajících homosexualitu a že provincie Nigérie a Somálska oficiálně vykonávají trest smrti za sexuální akty mezi osobami stejného pohlaví;

G.  vzhledem k tomu, že trest smrti je často používán především proti znevýhodněným jedincům, psychicky nemocným osobám a příslušníkům národnostních a kulturních menšin;

H.  vzhledem k tomu, že 33 států uplatňuje trest smrti na drogové trestné činy, které jsou každoročně trestány přibližně 1 000 poprav; vzhledem k tomu, že je známo, že v roce 2015 byly v souvislosti s takovými trestnými činy vykonány popravy v Číně, Íránu, Indonésii a Saúdské Arábii; vzhledem k tomu, že i v roce 2015 byly za drogové trestné činy ukládány tresty smrti v Číně, Indonésii, Íránu, Kuvajtu, Malajsii, Saúdské Arábii, na Srí Lance, ve Spojených arabských emirátech a ve Vietnamu; vzhledem k tomu, že tyto trestné činy mohou zahrnovat různá obvinění z obchodování s drogami nebo jejich držení;

I.  vzhledem k tomu, že během posledních 12 měsíců došlo celosvětově k „renesanci“ využívání trestu smrti za drogové trestné činy a že několik států vykonává v této souvislosti mnohem více poprav, usiluje o obnovení trestu smrti za drogové trestné činy nebo ruší dlouhodobá moratoria na uplatňování trestu smrti;

J.  vzhledem k tomu, že Írán během prvních šesti měsíců roku 2015 údajně popravil 394 pachatelů drogových trestných činů oproti 367 vykonaným trestům smrti za celý rok 2014; vzhledem k tomu, že polovina všech poprav, které byly v letošním roce vykonány v Saúdské Arábii, se týkala drogových trestných činů oproti pouhým 4 % z celkového počtu poprav vykonaných v roce 2010; vzhledem k tomu, že v pákistánských celách smrti nyní čeká na popravu nejméně 112 pachatelů drogových trestných činů;

K.  vzhledem k tomu, že několik občanů členských států EU bylo za drogové trestné činy v třetích zemích buď popraveno, nebo čeká na popravu;

L.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 6 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech může být trest smrti uplatněn pouze v případě „nejtěžších trestných činů“; vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajové OSN pro otázky mimosoudních, sumárních a svévolných poprav a pro otázky mučení konstatovali, že za drogové trestné činy by neměl být ukládán trest smrti; vzhledem k tomu, že povinné ukládání trestu smrti a jeho uplatňování u drogových trestných činů je v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodními normami;

M.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek vybízí státy, které ukládají trest smrti, aby jej u drogových trestných činů zrušily;

N.  vzhledem k tomu, že Komise a členské státy poskytly nejméně 60 milionů EUR na protidrogové programy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zaměřené na boj proti drogám v zemích, které v případě trestných činů souvisejících s drogami ukládají a vykonávají trest smrti; vzhledem k tomu, že nevládní organizace vyjádřily ve svých posledních zprávách znepokojení nad tím, že programy zaměřené na boj s omamnými látkami financované z evropských prostředků ve státech, které stále uplatňují trest smrti, mohou vést k častějšímu ukládání a výkonu trestu smrt, a vzhledem k tomu, že je nutné takové zprávy posoudit;

O.  vzhledem k tomu, že Komise v rámci nástroje EU přispívajícího ke stabilitě a míru (IcSP) a jeho předchůdce, nástroje stability (IfS), zavedla dvě rozsáhlá regionální protidrogová opatření – programy zaměřené na kokainovou a heroinovou trasu, do nichž jsou zahrnuty země ukládající trest smrti za drogové trestné činy; vzhledem k tomu, že podle článku 10 nařízení o IcSP je Komise povinna používat operativní pokyny, aby se při provádění opatření na potírání organizované trestné činnosti zajistilo dodržování lidských práv a humanitárního práva;

1.  znovu odsuzuje používání trestu smrti a rozhodně podporuje zavedení moratoria na trest smrti jakožto prvního kroku k jeho zrušení; opětovně zdůrazňuje, že zrušení trestu smrti přispívá k upevnění lidské důstojnosti a že konečným cílem EU je všeobecné zrušení tohoto trestu;

2.  odsuzuje všechny popravy bez ohledu na to, kde k nim dochází; je nadále hluboce znepokojen ukládáním trestu smrti nezletilým osobám a osobám s mentálním postižením či retardací a vyzývá k okamžitému a definitivnímu ukončení této praxe, která porušuje mezinárodní normy v oblasti lidských práv; vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávnými hromadnými soudními procesy, v jejichž důsledku bylo uloženo velké množství trestu smrti;

3.  vyjadřuje velké znepokojení nad trestem kamenování, který je v několika zemích stále používán, a naléhavě vyzývá vlády dotčených zemí, aby okamžitě uzákonily právní předpisy, které kamenování zakážou;

4.  naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby pokračovaly v boji proti uplatňování trestu smrti a rozhodně podporovaly moratorium na trest smrti jako krok směrem k jeho zrušení, aby nadále prosazovaly zrušení trestu smrti na celém světě a aby důrazně vyzývaly země, které trest smrti stále vykonávají, aby dodržovaly minimální mezinárodní normy, omezily rozsah trestných činů, za které je tento trest ukládán, i jeho používání a aby zveřejnily jasné a přesné údaje o počtu rozsudků a poprav; naléhavě vyzývá ESVČ, aby i nadále pozorně sledovala vývoj ve všech zemích světa, zejména v Bělorusku, které jako jediná evropská země doposud ukládá trest smrti, a aby využila veškeré nátlakové prostředky, které má k dispozici;

5.  vítá zrušení trestu smrti v některých státech USA a vybízí EU, aby pokračovala v dialogu se Spojenými státy s cílem dosáhnout jeho úplného zrušení, aby tak mohly společně řešit otázku trestu smrti na celosvětové úrovni;

6.  vyzývá Komisi, aby v rámci poskytování pomoci a politické podpory věnovala zvláštní pozornost zemím, které učinily pokrok na cestě ke zrušení trestu smrti nebo které podporují všeobecné moratorium na trest smrti; vybízí k dvoustranným a mnohostranným iniciativám mezi členskými státy, EU, OSN, třetími zeměmi a dalšími regionálními organizacemi v souvislosti s otázkami týkajícími se trestu smrti;

7.  připomíná, že trest smrti není slučitelný s hodnotami, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, na nichž je Unie založena, a že každý členský stát, který by trest smrti opětovně zavedl, by tedy porušil Smlouvy a Listinu základních práv Evropské unie;

8.  je obzvláště znepokojen narůstajícím uplatňováním trestu smrti v řadě zemí v souvislosti s bojem proti terorismu a možností, že by v dalších zemích mohl být trest smrti znovu zaveden;

9.  odsuzuje především používání trestu smrti k potlačování opozice nebo z důvodů náboženského vyznání, homosexuality nebo cizoložství, případně z jiných důvodů, které lze buď považovat za banální, nebo je za trestné činy nelze považovat vůbec; vyzývá proto státy, které kriminalizují homosexualitu, aby ji nesankcionovaly trestem smrti;

10.  je i nadále pevně přesvědčen o tom, že ukládání trestu smrti neodrazuje od obchodování s drogami ani nebrání tomu, aby se lidé stávali obětí zneužívání drog; vyzývá země, které trest smrti doposud uplatňují, aby za drogové trestné činy zavedly jiné tresty, jež se zaměří zejména na drogovou prevenci a programy na zmírňování škod;

11.  opakuje své doporučení Komisi a členským státům, aby byly poskytování finanční a technické pomoci, budování kapacit a jiné druhy podpory protidrogové politiky podmíněny zrušením trestu smrti za drogové trestné činy;

12.  vyzývá Komisi a členské státy, aby opakovaně potvrdily kategorickou zásadu, že evropská pomoc a podpora, a to ani protidrogové programy UNODC, nesmí napomáhat operacím donucovacích orgánů, které vedou k rozsudkům trestu smrti a k popravám zatčených osob;

13.  naléhá na Komisi, aby posílila kontroly vyvážených produktů, které mohou být použity k vykonání trestu smrti;

14.  je hluboce znepokojen nedostatkem transparentnosti, pokud jde o protidrogovou pomoc a podporu poskytovanou Komisí a členskými státy na protidrogové operace v zemích, které v souvislosti s drogovými trestnými činy ukládají a vykonávají trest smrti; požaduje, aby Komise zveřejňovala roční přehled prostředků, které vynaložila na protidrogové programy v zemích uplatňujících trest smrti za drogové trestné činy, a v něm uváděla, jaké lidskoprávní záruky byly uplatněny s cílem zajistit, že tyto prostředky neumožní vynesení rozsudků trestu smrti;

15.  naléhá na Komisi, aby bez dalších průtahů provedla operativní pokyny stanovené v článku 10 nařízení o IcSP a aby je striktně uplatňovala na programy zaměřené na kokainovou a heroinovou trasu;

16.  naléhavě vyzývá Komisi, aby splnila doporučení obsažené v protidrogovém akčním plánu EU na období let 2013–2016, a sice aby „vypracovala a uplatňovala pokyny v oblasti lidských práv a vytvořila příslušný nástroj pro posouzení dopadu“, aby se zajistilo „účinné začlenění lidských práv do vnější činnosti EU v oblasti drog“;

17.  naléhavě vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby s ohledem na desítky evropských státních příslušníků, jimž hrozí ve třetích zemích poprava, poskytly pokyny určující komplexní a efektivní evropskou politiku v oblasti trestu smrti, jejíž součástí by měly být důkladné a posílené mechanismy, pokud jde o identifikaci, poskytování právní pomoci a diplomatické zastoupení;

18.  vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily, že se zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN věnované problému drog ve světě konané v dubnu 2016 bude zabývat ukládáním trestu smrti za drogové trestné činy a že jeho uplatňování odsoudí;

19.  podporuje všechny agentury OSN, mezivládní regionální orgány a nevládní organizace v jejich nepřetržitém úsilí přesvědčit státy o nezbytnosti zrušení trestu smrti; vyzývá Komisi, aby nadále financovala projekty v této oblasti prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

20.  vítá nedávné ratifikace druhého opčního protokolu ICCPR, který usiluje o zrušení trestu smrti, neboť se tak počet signatářských států zvýšil na 81; vyzývá všechny státy, které nejsou stranami protokolu, aby jej neprodleně ratifikovaly;

21.  vyzývá členské státy Rady Evropy, které dosud neratifikovaly protokoly 6 a 13 Evropské úmluvy o lidských právech, aby tak učinily v zájmu zajištění skutečného zrušení trestu smrti v celém regionu států Rady Evropy;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a vládám členských států OSN.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí