Fælles beslutningsforslag - RC-B8-1000/2015Fælles beslutningsforslag
RC-B8-1000/2015

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Den Centralafrikanske Republik

7.10.2015 - (2015/2874(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
ECR (B8‑1000/2015)
ALDE (B8‑1009/2015)
EFDD (B8‑1010/2015)
S&D (B8‑1011/2015)
PPE (B8‑1014/2015)
Verts/ALE (B8‑1016/2015)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić for PPE-Gruppen
Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen
Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen
Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Procedure : 2015/2874(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-1000/2015
Indgivne tekster :
RC-B8-1000/2015
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Den Centralafrikanske Republik

(2015/2874(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Centralafrikanske Republik,

–  der henviser til sin beslutning af 11. februar 2015 om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU[1],

–  der henviser til beslutningerne fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om situationen i Den Centralafrikanske Republik (CAR) af 19. juni 2013, 19. marts 2014 og 17. juni 2015,

–  der henviser til redegørelserne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Den Centralafrikanske Republik, særlig den af 13. oktober 2014,

–  der henviser til erklæringen fra talspersonen fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om volden i Den Centralafrikanske Republik af 28. september 2015,

–  der henviser til Rådets konklusioner om CAR af 9. februar 2015 og 20. juli 2015,

–  der henviser til bemærkningerne fra Marie-Therese Keita Bocoum, FN's uafhængige ekspert om menneskerettighedssituationen i CAR, af 1. oktober 2015,

–  der henviser til opfordringen fra FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, og Sikkerhedsrådet af 28. september 2015 om øjeblikkeligt at bringe det pludselige voldsudbrud i CAR til ende,

–  der henviser til FN-resolution 2217 (2015), hvori MINUSCA's mandat med det nuværende godkendte troppeniveau forlænges til den 30. april 2016, som blev vedtaget af Sikkerhedsrådet på dets 7434. møde den 28. april 2015,

–  der henviser til FN-resolution 2196 (2015), hvori sanktionsordningen over for Den Centralafrikanske Republik (CAR) forlænges til den 29. januar 2016, og mandatet for ekspertpanelet, der bistår 2127 CAR-sanktionskomitéen ligeledes forlænges til den 29. januar 2016,

–  der henviser til FN's evalueringsrapport af 15. maj 2015 om retshåndhævelse og bestræbelser på afhjælpende bistand i forbindelse med seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug begået af FN-personale og FN-relateret personale under fredsbevarende operationer,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 11. september om henstillingerne fra det uafhængige højniveaupanel om fredsoperationer,

–  der henviser til den endelige rapport fra den internationale undersøgelseskommission om Den Centralafrikanske Republik af 19. december 2014,

–  der henviser til den internationale konference på højt niveau om Den Centralafrikanske Republik under overskriften "Fra humanitær bistand til modstandsdygtighed", som blev afholdt i Bruxelles den 26. maj 2015,

–  der henviser til aftalen om afvæbning, demobilisering, hjemsendelse og reintegration (DDRR), som blev undertegnet den 15. maj 2015 af et stort antal af de væbnede grupper i forbindelse med Banguiforummet,

–  der henviser til den reviderede Cotonouaftale,

–  der henviser til aftalen fra Libreville (Gabon) af 11. januar 2013 om en løsning på den politisk-militære krise i CAR, som blev undertegnet i stats- og regeringschefsregi af Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab (CEEAC), og som fastlægger betingelserne for at bringe krisen i Den Centralafrikanske Republik til ophør,

–  der henviser til de ekstraordinære topmøder mellem stats- og regeringscheferne i Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab (CEEAC), der blev afholdt i N'Djamena (Tchad) den 21. december 2012, den 3. april 2013 og den 18. april 2013, og til deres beslutning om at etablere et nationalt overgangsråd med lovgivnings- og forfatningsmæssige beføjelser og vedtage en køreplan for overgangsprocessen i CAR,

–  der henviser til den internationale kontaktgruppes møde den 3. maj 2013 i Brazzaville (Republikken Congo), hvor man godkendte køreplanen for overgangsperioden og oprettede en særlig fond til at hjælpe CAR,

–  der henviser til aftalen om indstilling af fjendtlighederne, som blev undertegnet i juli 2014,

–  der henviser til konklusionerne fra det syvende møde i den internationale kontaktgruppe, som blev holdt i Brazzaville den 16. marts 2015,

–  der henviser til de kommunikéer, der blev udstedt af Den Afrikanske Unions Råd for Fred og Sikkerhed den 17. september 2014 og den 26. marts 2015,

–  der henviser til CAR's forfatning, som blev vedtaget af overgangsrådet i slutningen af august 2015,

–  der henviser til Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC) fra 1998, som blev ratificeret af CAR i 2001,

–  der henviser til den valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter, som CAR har undertegnet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at der udbrød nye sammenstød i slutningen af september 2015, som resulterede i 42 dødsfald og fik omkring 37 000 mennesker til at flygte fra deres hjem;

B.  der henviser til, at over 500 fanger i slutningen af september 2015 undslap fra Ngaragba-fængslet i Bangui og fra Bouar, heriblandt velkendte gerningsmænd til menneskerettighedskrænkelser og overgreb; der henviser til, at dette udgør en alvorlig trussel for civilbefolkningen og beskyttelsen af ofre og vidner; der henviser til, at fangeflugten er et tilbageslag for opretholdelsen af lov og orden og for kampen mod straffrihed i CAR;

C.  der henviser til, at betingelserne for bistandsorganisationer i Bangui er blevet forværret ifølge Kontoret for Koordination af Humanitære Anliggender; der henviser til, at flere af nødhjælpsorganisationernes kontorer og residenser er blevet plyndret, og at deres medarbejderes bevægelsesfrihed er blevet hindret, navnlig for sundhedspersonale på hospitaler;

D.  der henviser til, at humanitær bistand vanskeliggøres på grund af kampene og talrige vejspærringer, som forhindrer myndighederne i at få adgang til tusindvis af internt fordrevne og vurdere deres behov; der henviser til, at bekymringerne angående sikker adgang til de forskellige kvarterer i Bangui også er gentaget af Læger uden Grænser (MSF), som oplyste, at sårede mennesker i mange tilfælde var ankommet til fods, og at organisationens ambulancer ikke havde kunnet køre rundt, fordi hovedstaden var blevet for farlig;

E.  der henviser til, at FN har besluttet at forlænge mandatet for MINUSCA til den 30. april 2016 med et godkendt loft for tropper på 10 750 militære medarbejdere, herunder 480 militærobservatører og stabsofficerer, samt 2 080 politimedarbejdere, heraf 400 politibetjente og 40 fængselsbetjente;

F.  der henviser til, at der ifølge FN's fredsbevarende mission i landet (MINUSCA) – til trods for at sikkerhedssituationen er blevet roligere på det seneste – stadig er spændinger i Bangui, som har været skueplads for angreb på civile, vold mellem befolkningsgrupper og angreb på nødhjælpsarbejdere;

G.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstols chefanklager, Fatou Bensouda, har opfordret alle dem, der er involveret i sammenstødene til "øjeblikkeligt at standse og afholde sig fra volden", og tilføjet, at alle krigsforbrydelser, der begås, vil blive straffet; der henviser til, at den anden undersøgelse af konflikten i CAR blev indledt den 24. september 2014;

H.  der henviser til, at den seneste tids sammenstød truer med at få den spæde fredsproces til at gå i opløsning og kan bringe landet tilbage til den mørke periode i slutningen af 2013 og 2014, hvor tusinder blev dræbt og titusinder var nødt til at flygte fra deres hjem; der henviser til, at kriminalitet stadig udgør en alvorlig trussel; der henviser til, at situationen for kvinder i CAR er meget alvorlig, og til, at voldtægt ofte benyttes som et krigsvåben af alle de involverede parter;

I.  der henviser til, at kuppet i 2013 og den efterfølgende afsættelse af overgangsstatschefen, Michel Djotodia, og overgangspremierministeren, Nicolas Tiangaye, blev ledsaget af massive og alvorlige menneskerettighedskrænkelser med en klar risiko for folkedrab, inklusive udenretslige henrettelser, tortur, plyndringer, voldtægter og seksuelle overgreb i stort omfang, bortførelse af kvinder og børn og tvangsrekruttering af børnesoldater;

J.  der henviser til, at centralafrikanerne den 4. oktober 2015 ved en folkeafstemning skulle tage stilling til vedtagelsen af en ny forfatning og vælge deres repræsentanter samtidig ved præsident- og parlamentsvalg, som oprindeligt var planlagt til den 18. oktober (første runde) og den 22. november (anden runde); der henviser til, at overgangsmyndighederne i nogle uger har arbejdet på at udsætte afstemningerne, men at Det Nationale Valgagentur stadig ikke har bekendtgjort en ny dato, at valglisterne stadig ikke er udarbejdet, og at der ikke er uddelt valgkort;

K.  der henviser til, at landet står midt i den værste humanitære krise siden dets uafhængighed i 1960, som berører hele befolkningen på 4,6 mio. mennesker, hvoraf halvdelen er børn; der henviser til, at 2,7 mio. mennesker har behov for hjælp, herunder fødevarebistand, beskyttelse og adgang til sundhedspleje, drikkevand, sanitet og boliger; der henviser til, at det anslås, at mere end 100 000 børn har oplevet seksuelt misbrug og rekruttering til væbnede grupper i landet, og til, at det anslås at krisen har gjort en million børn skoleløse;

L.  der henviser til, at væbnede grupper i CAR den 5. maj 2015 nåede frem til en aftale om frigivelse af mellem 6 000 og 10 000 børnesoldater;

M.  der henviser til, at den fredsbevarende operation er blevet belastet af anklager om seksuelt misbrug af børn og piger begået af FN-soldater og franske fredsbevarende styrker;

N.  der henviser til, at begge de væbnede grupper Seleka og anti-balaka tjener penge på handelen med tømmer og diamanter ved at kontrollere områder og "inddrive skatter" eller presse "beskyttelsespenge" af mineejere og handlende, og til, at handlende fra CAR har købt diamanter til en værdi af flere millioner dollars uden at undersøge ordentligt, om de finansierede væbnede grupper;

O.  der henviser til, at respekten for menneskerettighederne er en grundlæggende værdi for Den Europæiske Union og udgør et afgørende element i Cotonouaftalen, særlig artikel 8;

P.  der henviser til, at retfærdighed og retsforfølgelse af alvorlige menneskerettighedskrænkelser er blandt de absolut nødvendige opgaver for at få bragt overgrebene til ende og få genopbygget CAR;

Q.  der henviser til, at straffrihed stadig er kendetegnende for volden, til trods for at overgangsrådet har vedtaget, og den midlertidige præsident ved sin underskrift har godkendt, loven om oprettelse af en særlig straffedomstol sammensat af både nationale og internationale dommere og anklagere, der skal undersøge og retsforfølge alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som er begået i CAR siden 2003;

R.  der henviser til, at EU i september 2014 igangsatte de første tre udviklingsprojekter under EU's multidonortrustfond for CAR inden for områderne sundhed, jobskabelse, genopbygning af ødelagt infrastruktur i Bangui samt styrkelse af kvinders status og deres økonomiske inklusion;

S.  der henviser til, at Det Europæiske Råd i marts 2015 iværksatte EU's militære rådgivningsmission i CAR (EUMAM RCA), der sigter mod at støtte de centralafrikanske myndigheder med forberedelsen af en reform af sikkerhedssektoren for så vidt angår de væbnede styrker;

T.  der henviser til, at EU siden maj 2015 har øget sin bistand til CAR med i alt 72 mio. EUR, herunder midler til humanitær bistand (med 10 mio. EUR i nye midler), budgetstøtte (med yderligere 40 mio. EUR) og et nyt bidrag til EU's trustfond for CAR (yderligere 22 mio. EUR);

U.  der henviser til, at EU den 15. juli 2014 lancerede sin første multidonorudviklingstrustfond til støtte for Den Centralafrikanske Republik, som sigter mod at lette overgangen fra nødhjælp til langsigtet udviklingsbistand;

1.  udtrykker dyb bekymring over situationen i Den Centralafrikanske Republik, som kan bringe landet på randen af en borgerkrig, hvis ikke den seneste tids vold inddæmmes; beklager dybt tabet af menneskeliv og udtrykker medfølelse med ofrenes familier og med hele Den Centralafrikanske Republiks befolkning;

2.  fordømmer på det kraftigste angrebene mod humanitære organisationer og deres residenser i forbindelse med det seneste voldsudbrud; kræver fri bevægelighed for nødhjælpsarbejdere, så de kan nå frem til civile i nød, navnlig den del er befolkningen, der er fordrevet; minder om, at næsten en halv mio. internt fordrevne har presserende behov for mad, sundhedspleje, vand, sanitet og hygiejne, tag over hovedet og basale husholdningsartikler;

3.  opfordrer myndighederne i CAR til at fokusere på at bekæmpe straffrihed og genoprette retsstatsforhold, også ved at bringe dem, der er ansvarlige for volden, for en domstol; glæder sig over oprettelsen af den særlige straffedomstol til at undersøge og retsforfølge alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som er begået i CAR siden 2003, og påpeger, at der er et presserende behov for, at den bliver funktionsdygtig; understreger, at international finansiel og teknisk bistand er afgørende for, at den kan fungere; opfordrer til, at der hurtigst muligt afholdes en international konference, hvor donorerne kan give tilsagn om deres bidrag; tilskynder myndighederne i CAR til at indføre en effektiv og åben rekrutteringsprocedure for bemanding af domstolen;

4.  roser Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab for dets afgørende rolle i fastlæggelsen af overgangsprocessen og det håndfaste standpunkt, der blev indtaget under høringerne i Addis Abeba den 31. januar 2015, vedrørende eventuelle parallelle initiativer, som kunne bringe det internationale samfunds igangværende bestræbelser på at genoprette fred, sikkerhed og stabilitet i CAR i fare;

5.  glæder sig over overgangsregeringens hidtidige indsats, men opfordrer overgangsmyndighederne i CAR og det internationale samfund til at gøre noget ved de underliggende årsager til krisen, som f.eks. den udbredte fattigdom, økonomiske forskelle og uligheder, voksende arbejdsløshed og den manglende omfordeling af rigdommen fra landets naturressourcer via statsbudgettet; opfordrer til en samlet tilgang, der fokuserer på sikkerhed, humanitær bistand, stabilisering og økonomisk genopretning;

6.  opfordrer det internationale samfund til at støtte den politiske proces i CAR i denne kritiske fase og til at forstærke de fælles bestræbelser på at lette den politiske dialog, opbygge tillid og sikre fredelig sameksistens mellem landets religiøse samfund; opfordrer indtrængende CAR's regering til at gøre genopbygning af uddannelsessystemet til en prioritet for at fremme fredelig sameksistens på lang sigt;

7.  beklager dybt, at militsgrupperne fortsat styrkes, selv om FN har indført en våbenembargo; opfordrer alle parter til at overholde nedrustningsaftalen, som blev undertegnet den 10. maj 2015; understreger, at det skal være en absolut prioritet at få afvæbnet væbnede grupper, navnlig forud for præsident- og parlamentsvalget, som skal finde sted i CAR sidst på året;

8.  opfordrer indtrængende Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union til at benytte alle passende foranstaltninger og redskaber til at hjælpe overgangsregeringen med at undgå en allerede skrøbelig stats implosion, en optrapning af de interetniske spændinger og de konkurrende militsgruppers vedvarende styrke og klare overgangen til en velfungerende, inkluderende og demokratisk stat, navnlig ved hjælp af instrumentet for fred og stabilitet, den afrikanske fredsfacilitet og den afrikanske beredskabsstyrke;

9.  ser med tilfredshed på oprettelsen af Banguiforummet for forsoning og fred, og opfordrer til, at alle politiske, militære og religiøse ledere samt lokalsamfundene og civilsamfundet deltager uden betingelser; insisterer på, at der skal afholdes demokratiske valg;

10.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og andre internationale aktører til at gøre deres yderste for at støtte organiseringen af valgene som planlagt i overgangskøreplanen, navnlig ved at bidrage til det UNDP-ledede valgbistandsprogram, således at valgene kan afvikles inden udgangen af dette år, og man derved opfylder et centralt element i overgangskøreplanen;

11.  gentager sin støtte til CAR's uafhængighed, enhed og territoriale integritet; minder om vigtigheden af folks ret til selvbestemmelse uden indblanding udefra;

12.  bekræfter på ny sin støtte til FN, MINUSCA's fredsbevarende styrke og det franske militærkontigent, Sangaris, forud for de valg, der skal finde sted inden årets udgang; fordømmer på det kraftigste ethvert forsøg på at hindre de igangværende bestræbelser på at skabe stabilitet;

13.  minder om, at overgangsperioden slutter den 30. december 2015; opfordrer indtrængende de nationale myndigheder til med støtte fra MINUSCA- og Sangaris-styrkerne at genoprette roen i landet, og mere specifikt i Bangui, for på bedste vis at fastholde tidsplanen for valgene;

14.  glæder sig over EU's militære rådgivningsmission (EUMAM RCA) og igangsættelsen af projekterne med henblik på at genindsætte politiet og genoprette gendarmeriets kapacitet til at udføre nærpolitivirksomhed og bekæmpe uroligheder, genoprette den fælles operative kommandocental, styrke domstolene og genopbygge fængselsfaciliteterne;

15.  fordømmer al volden mod børn og kvinder og opfordrer indtrængende alle militsgrupper og ikke-statslige væbnede grupper til at nedlægge deres våben, indstille al brug af vold og øjeblikkeligt frigive børn, som er blevet optaget i grupperne; anmoder alle aktører om at engagere sig i beskyttelen af børns rettigheder og om at forhindre yderligere krænkelser af og overgreb mod børn; opfordrer indtrængende til, at piger og kvinder, som er ofre for voldtægt i forbindelse med væbnede konflikter, tilbydes hele viften af seksuelle og reproduktive sundhedsydelser;

16.  opfordrer indtrængende til, at diamanthandlerne i CAR udviser behørig omhu, og at de internationale diamantvirksomheder gør noget ved svigt i forbindelse med Kimberlyprocessen, der finder sted i diamantforsyningskæden fra CAR; opfordrer myndighederne i CAR og udenlandske selskaber til at medvirke til at styrke forvaltningen i udvindingssektoren ved at efterleve gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien;

17.  opfordrer de internationale diamantvirksomheder til nøje at granske diamanternes oprindelse for at undgå at bære ved til konflikten ved at købe ulovligt udvundne og handlede diamanter fra CAR; opfordrer indtrængende europæiske virksomheder, der handler med skovningsvirksomheder i CAR, til at overholde EU's forordning om træ og træprodukter, og opfordrer EU til håndfast at håndhæve denne forordning i forbindelse med import af træ og træprodukter fra CAR;

18.  anmoder myndighederne i CAR til at udarbejde en nationalt ejet strategi til at tackle den ulovlige udnyttelse af og smuglernetværkene for naturressourcer;

19.  opfordrer indtrængende lande, hvis soldater er ansvarlige for seksuelle overgreb under fredsbevarende missioner i CAR, til at drage dem til ansvar og stille dem for retten, da straffrihed ikke kan tolereres; understreger, at der er presserende behov for at reformere de fredsbevarende strukturer ved at indføre en velfungerende og gennemsigtig tilsyns- og ansvarlighedsmekanisme; er overbevist om, at at sådanne alvorlige forbrydelser også ville kunne reduceres og forhindres ved hjælp af træning og uddannelse;

20.  opfordrer indtrængende CAR, dets nabolande og andre medlemsstater i den internationale konference om De Store Søers Område (ICGLR) til at samarbejde på regionalt plan om at efterforske og bekæmpe regionale kriminelle netværk og væbnede grupper, der er involveret i ulovlig udnyttelse og smugling af naturressourcer, herunder guld, diamanter samt krybskytteri på og handel med vilde dyr;

21.  opfordrer EU til at gøre alt, hvad der står i dets magt for at yde en mere koordineret og mere effektiv bistand til befolkning i CAR; glæder sig samtidig over optrapningen af EU's og medlemsstaternes humanitære indsats i CAR i lyset af behovene, som hele tiden udvikler sig; understreger, at der bør ydes livreddende bistand til dem, der har behov for det i CAR, såvel som til flygtninge i nabolandene;

22.  fordømmer militsgruppernes ødelæggelse af offentlige arkiver og registre; opfordrer indtrængende EU til at støtte CAR's genoprettelse af det offentlige register og forhindre eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med valgene;

23.  opfordrer medlemsstaterne og andre donorer til at optrappe deres bidrag til EU's fond for CAR, Bêkou-trustfonden, hvis formål er at fremme en stabilisering og genopbygning af Den Centralafrikanske Republik, idet der tages højde for behovet for en bedre sammenkobling af genopbygnings- og udviklingsprogrammer med den humanitære indsats;

24.  opfordrer EU, AU og det internationale samfund til at støtte flygtningene fra CAR i nabolandene;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til overgangsmyndighederne i Den Centralafrikanske Republik, Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, Den Afrikanske Unions institutioner, Det Centralafrikanske Økonomiske Fællesskab (CEEAC), Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og EU's medlemsstater.