Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-1000/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-1000/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

7.10.2015 - (2015/2874(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8-1000/2015)
ALDE (B8-1009/2015)
EFDD (B8-1010/2015)
S&D (B8-1011/2015)
PPE (B8-1014/2015)
Verts/ALE (B8-1016/2015)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2015/2874(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-1000/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-1000/2015
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

(2015/2874(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ[1],

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 19ης Ιουνίου 2013, της 19ης Μαρτίου 2014 και της 17ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπρέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και ιδιαίτερα αυτήν της 13ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη βία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2015 και της 20ής Ιουλίου 2015 σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τις από 1ης Οκτωβρίου 2015 επισημάνσεις της Marie-Therese Keita Bocoum, ανεξάρτητης εμπειρογώμονος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την από 28 Σεπτεμβρίου 2015 έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon και του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον άμεσο τερματισμό του απότομου κλίματος βίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2217(2015) του ΟΗΕ για την ανανέωση της εντολής της MINUSCA υπό τα σημερινά ισχύοντα επίπεδα στρατιωτικών δυνάμεων έως τις 30 Απριλίου 2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7434ή συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2196(2015) του ΟΗΕ για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων σε βάρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας έως τις 29 Ιανουαρίου 2016 και της εντολής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που επικουρούν την υπ' αριθ. 2127 Επιτροπή Κυρώσεων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την από 15 Μαΐου 2015 Έκθεση Αξιολόγησης του ΟΗΕ για τις Ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και λοιπών συνδεδεμένων δυνάμεων,

–  έχοντας υπόψη την από 11 Σεπτεμβρίου 2015 έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με τις συστάσεις της ανεξάρτητης ομάδας υψηλού επιπέδου για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη την από 19 Δεκεμβρίου 2014 τελική έκθεση της Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την υψηλού επιπέδου διεθνή διάσκεψη για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με τίτλο «From humanitarian aid to resilience» (Από την ανθρωπιστική βοήθεια στην ανάκαμψη), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αφοπλισμού, αποστράτευσης, επαναπατρισμού και επανένταξης (DDRR) που υπέγραψε στις 10 Μαΐου 2015 κατά το "Φόρουμ του Μπανγκί" ένας μεγάλος αριθμός ενόπλων ομάδων,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Libreville (Γκαμπόν) της 11ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την επίλυση της πολιτικοστρατιωτικής κρίσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που υπογράφηκε υπό την αιγίδα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEEAC/ECCAS), και η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό της κρίσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τις Έκτακτες Συνόδους Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEEAC/ECCAS), που πραγματοποιήθηκαν στη N’Djamena (Τσαντ) στις 21 Δεκεμβρίου 2012, στις 3 Απριλίου 2013 και στις 18 Απριλίου 2013, και τις αποφάσεις τους για τη συγκρότηση ενός Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου (CNT) με νομοθετικές και συντακτικές εξουσίες και την έγκριση ενός χάρτη πορείας για τη μεταβατική διαδικασία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της Διεθνούς Ομάδας Επαφής της 3ης Μαΐου 2013 στην Μπραζαβίλ (Δημοκρατία του Κονγκό), η οποία επικύρωσε τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση και συγκρότησε ένα Ειδικό Ταμείο για την παροχή συνδρομής στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφείσα τον Ιούλιο 2014 Συμφωνία Κατάπαυσης των Εχθροπραξιών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έβδομης συνεδρίασης της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που πραγματοποιήθηκε στην Μπραζαβίλ (Δημοκρατία του Κονγκό) στις 16 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα τύπου που το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης εξέδωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 και στις 26 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας που εγκρίθηκε από το Μεταβατικό Συμβούλιο στα τέλη Αυγούστου 2015,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο κυρώθηκε από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 2001,

–  έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, το οποίο υπέγραψε η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες συγκρούσεις που ξέσπασαν στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2015 προκάλεσαν το θάνατο 42 ατόμων και ανάγκασαν κάπου 37.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέλη Σεπτεμβρίου 2015 από τη φυλακή Ngaragba στο Μπανγκί και από τη φυλακή του Bouar δραπέτευσαν 500 κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων πασίγνωστοί αυτουργοί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κακοποιήσεων· ότι αυτό συνιστά σοβαρή απειλή για τους αμάχους και για την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων· ότι η απόδραση από τις φυλακές αποτελεί οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά την προάσπιση του νόμου και της τάξης, και τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (RCA/CAR)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες για τις οργανώσεις βοηθείας στο Μπανγκί έχουν επιδεινωθεί, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων· ότι πολλά γραφεία και κατοικίες μελών των οργανώσεων βοηθείας έχουν λεηλατηθεί και η ελεύθερη κυκλοφορία τους παρεμποδίζεται, ειδικά σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες της υγείας στα νοσοκομεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια καθίσταται δύσκολη λόγω των συγκρούσεων και των πολλών οδοφραγμάτων, που εμποδίζουν τις αρχές να έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες εσωτερικούς εκτοπισμένους και να εκτιμήσουν τις ανάγκες· ότι ανησυχίες για την ασφαλή πρόσβαση στις συνοικίες του Bangui εκφράζουν και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF/ΓΧΣ), που δήλωσαν ότι τραυματίες φτάνουν με τα πόδια σε πολλές περιπτώσεις και τα ασθενοφόρα της οργάνωσης αδυνατούν να κυκλοφορήσουν, δεδομένου ότι η πρωτεύουσα έχει καταστεί υπερβολικά επικίνδυνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ αποφάσισε να παρατείνει την εντολή της MINUSCA έως τις 30 Απριλίου 2016 με εγκεκριμένο ανώτατο όριο τα 10.750 άτομα στρατιωτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων 480 στρατιωτικών παρατηρητών και αξιωματικών και 2.080 ατόμων αστυνομικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων 400 αξιωματικών και 40 δεσμοφυλάκων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στη χώρα (MINUSCA), μολονότι η κατάσταση στο θέμα της ασφάλειας έχει ηρεμήσει τελευταία, η ένταση παραμένει στο Μπανγκί, όπου σημειώθηκαν επιθέσεις κατά αμάχων, βία μεταξύ των κοινοτήτων και επιθέσεις κατά του προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Fatou Bensouda, απηύθυνε έκκληση σε εκείνους που εμπλέκονται στις συγκρούσεις «να σταματήσουν αμέσως τις βιαιοπραγίες», προσθέτοντας ότι τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν θα τιμωρηθούν· ότι, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, ξεκίνησε η δεύτερη έρευνα για τις συγκρούσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (RCA/CAR)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις απειλούν να υποσκάψουν την ειρηνευτική διαδικασία που είναι στα σπάργανα και μπορούν να φέρουν τη χώρα πίσω στις σκοτεινές ημέρες του τέλους του 2013 και του 2014, όταν χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους· ότι η εγκληματικότητα εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή· ότι η κατάσταση των γυναικών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι δραματική κι ότι ο βιασμός συχνά χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραξικόπημα του 2013 και η επακολουθήσασα ανατροπή του μεταβατικού αρχηγού του κράτους, Michel Djotodia, και του μεταβατικού πρωθυπουργού, Nicolas Tiangaye, συνοδεύτηκε από μαζικές και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σαφή κίνδυνο γενοκτονίας, μαζί με εξωδικαστικούς φόνους, βασανιστήρια, λεηλασίες, βιασμούς σε μεγάλη κλίμακα και σεξουαλικές κακοποιήσεις, απαγωγές γυναικών και παιδιών και καταναγκαστική στρατολόγηση παιδιών-στρατιωτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Οκτωβρίου 2015, οι Κεντροαφρικανοί επρόκειτο να αποφασίσουν με δημοψήφισμα για την έγκριση ενός νέου Συντάγματος και παράλληλα να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους, στη διάρκεια προεδρικών και βουλευτικών εκλογών αρχικά προγραμματισμένων για τις 18 Οκτωβρίου 2015 (πρώτος γύρος), και για τις 22 Νοεμβρίου 2015 (δεύτερος γύρος)· ότι οι μεταβατικές αρχές εργάζονται εδώ και μερικές εβδομάδες για την αναβολή των εκλογών, αλλά ο εθνικός εκλογικός οργανισμός (NSA) δεν έχει ακόμη ανακοινώσει κάποιο νέο χρονοδιάγραμμα, ενώ οι εκλογικοί κατάλογοι δεν έχουν καταρτισθεί και τα εκλογικά βιβλιάρια δεν έχουν διανεμηθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από την ανεξαρτησία της το 1960, μια κρίση που πλήττει το σύνολο του πληθυσμού, ήτοι 4,6 εκατομμύρια ανθρώπους, το ήμισυ των οποίων είναι παιδιά· ότι 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, ιδίως επισιτιστική βοήθεια, προστασία, υγειονομική περίθαλψη, πόσιμο νερό, αποχέτευση και στέγη· ότι εκτιμάται πως πάνω από 100.000 παιδιά υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και στρατολόγηση σε ένοπλες ομάδες μέσα στη χώρα και ότι εκτιμάται πως η κρίση έχει αφήσει ένα εκατομμύριο παιδιά χωρίς σχολείο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Μαΐου 2015 οι ένοπλες ομάδες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κατέληξαν σε συμφωνία για την αποδέσμευση 6.000 έως 10.000 παιδιών-στρατιωτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης έχει αμαυρωθεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών και κοριτσιών από μέλη των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και της Γαλλίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες ομάδες του «Συνασπισμού» (Seleka) και οι πολιτοφυλακές anti-balaka ωφελούνται από το εμπόριο ξυλείας και διαμαντιών ελέγχοντας τις περιοχές παραγωγής και «φορολογώντας» ή πουλώντας «προστασία» στους εργάτες των ορυχείων και στους εμπόρους, και ότι Κεντροαφρικανοί έμποροι έχουν αγοράσει διαμάντια αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να διερευνήσουν δεόντως κατά πόσον χρηματοδότησαν ένοπλες ομάδες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικό στοιχείο της συμφωνίας του Κοτονού, και ιδίως του άρθρου 8·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη και η δίωξη αυτουργών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μεταξύ των κρίσιμων καθηκόντων που απαιτούνται για να τεθεί τέλος στις καταχρήσεις και να ανοικοδομηθεί η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό της βίας, παρ΄όλο ότι το Μεταβατικό Συμβούλιο ενέκρινε και ο προσωρινός Πρόεδρος υπέγραψε το νόμο για τη σύσταση ειδικού ποινικού δικαστηρίου, αποτελούμενου τόσο από εθνικούς όσο και από διεθνείς δικαστές και εισαγγελείς, που θα διερευνήσουν και θα διώξουν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τελέσθηκαν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το 2003·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο 2014 η ΕΕ δρομολόγησε τα τρία πρώτα αναπτυξιακά σχέδια από το ευρωπαϊκό καταπιστευματικό ταμείο πολλών χορηγών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για τον τομέα της υγείας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές στο Μπανγκί, καθώς και για τη χειραφέτηση των γυναικών και την οικονομική τους ένταξη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολόγησε τον Μάρτιο 2015 την συμβουλευτική στρατιωτική αποστολή της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUMAM RCA) με σκοπό την υποστήριξη των κεντροαφρικανικών αρχών στην ετοιμασία για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας σε σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάιο 2015 η ΕΕ έχει αυξήσει τη βοήθειά της προς την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία με συνολικό ποσό 72 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των πόρων για την ανθρωπιστική βοήθεια (με νέα χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ), τη δημοσιονομική στήριξη (με επί πλέον 40 εκατ. ευρώ) και νέα συνεισφορά στο Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (άλλα 22 εκατ. ευρώ)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουλίου 2014, η ΕΕ ξεκίνησε το πρώτο της αναπτυξιακό καταπιστευματικό ταμείο πολλών χορηγών υπέρ της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας με σκοπό να διευκολυνθεί το πέρασμα από τη βοήθεια επείγουσας ανάγκης στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η οποία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στο χείλος του εμφυλίου πολέμου, εάν η βία των τελευταίων ημερών δεν συγκρατηθεί· εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρο τον λαό της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας·

2.  καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις εναντίον ανθρωπιστικών οργανώσεων και κατοικιών κατά την τελευταία έκρηξη βίας· ζητεί την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων του τομέα της βοήθειας ώστε να μπορούν να φτάνουν στους αμάχους που την χρειάζονται, και ιδίως στον εκτοπισμένο πληθυσμό· υπενθυμίζει ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο εσωτερικών εκτοπισμένων έχει επείγουσα ανάγκη τροφίμων, υγειονομικής περίθαλψης, νερού, αποχέτευσης και υγιεινής, στέγασης και βασικών οικιακών ειδών·

3.  καλεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να επικεντρωθούν στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων προσάγοντας στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της βίας· επικροτεί τη σύσταση του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου για τη διερεύνηση και δίωξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί στη χώρα από το 2003, και επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να καταστεί αυτό επιχειρησιακό· τονίζει ότι η διεθνής οικονομική και τεχνική υποστήριξη είναι κρίσιμη για τη λειτουργία του· ζητεί να συγκληθεί μια διεθνής συνάντηση των χορηγών το συντομότερο δυνατόν· προτρέπει τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία προσλήψεων για τη στελέχωση του δικαστηρίου·

4.  συγχαίρει την Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEEAC/ECCAS) για την καίριο ρόλο της στην ετοιμασία της μεταβατικής διαδικασίας και για την σταθερή στάση που κράτησε κατά τις διαβουλεύσεις της Αντίς Αμπέμπα στις 31 Ιανουαρίου 2015 απέναντι σε κάθε παράλληλη πρωτοβουλία που θα μπορούσε να υποσκάψει τις τρέχουσες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την αποκατάσταση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

5.  επικροτεί τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής από τη μεταβατική κυβέρνηση, καλεί όμως τόσο αυτήν όσο και τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης, όπως είναι η εκτεταμένη φτώχεια, οι οικονομικές διαφορές και ανισότητες, η αυξανόμενη ανεργία, η μη ανακατανομή του πλούτου που προέρχεται από τους φυσικούς πόρους της χώρας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού· ζητεί μια συνολική προσέγγιση που θα εστιάζεται στην ασφάλεια, την ανθρωπιστική βοήθεια, τη σταθεροποίηση και την οικονομική ανάκαμψη·

6.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει τις πολιτικές διεργασίες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και να εντείνει τις κοινές προσπάθειες για τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας· προτρέπει την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να δώσει προτεραιότητα στην ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να διευκολυνθεί μακροπρόθεσμα η ειρηνική συνύπαρξη·

7.  θεωρεί λυπηρό το ότι, αν και ο ΟΗΕ έχει κηρύξει εμπάργκο όπλων, συνεχίζεται η ενίσχυση των πολιτοφυλακών· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τη συμφωνία αφοπλισμού, όπως αυτή υπογράφηκε στις 10 Μαΐου 2015· τονίζει ότι ο αφοπλισμός των ένοπλων ομάδων πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ιδίως ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που πρόκειται να γίνουν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έως το τέλος του έτους·

8.  καλεί την Αφρικανική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα και εργαλεία για να βοηθήσουν τη Μεταβατική Κυβέρνηση να ξεπεράσει την εσωτερική κατάρρευση ενός ήδη εύθραυστου κράτους, την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ εθνοτήτων και τη συνεχιζόμενη αύξηση της ισχύος των ανταγωνιστικών πολιτοφυλακών και να βοηθήσουν τη μετάβαση σε ένα λειτουργικό και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικό κράτος, ιδίως μέσω του μηχανισμού σταθερότητας και ειρήνης και του μέσου στήριξης για την Αφρική και της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής·

9.  επικροτεί τη δημιουργία του "Φόρουμ του Μπανγκί " για τη συμφιλίωση και την ειρήνη και ζητεί την άνευ όρων συμμετοχή όλων των πολιτικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών ηγετών καθώς και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών· επιμένει ότι πρέπει να γίνουν δημοκρατικές εκλογές·

10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλους διεθνείς παράγοντες να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη διοργάνωση των εκλογών αυτών, κατά τα προβλεπόμενα στο μεταβατικό οδικό χάρτη, συμβάλλοντας ιδίως στο πρόγραμμα εκλογικής συνδρομής που διαχειρίζεται η UNDP, ούτως ώστε οι εκλογές να μπορέσουν να διεξαχθούν πριν από το τέλος της χρονιάς, εκπληρώνοντας έτσι ένα βασικό στοιχείο του οδικού χάρτη της μετάβασης·

11.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις·

12.  επανεπιβεβαιώνει την υποστήριξή του στις προσπάθειες του ΟΗΕ, στην ειρηνευτική δύναμη της MINUSCA και στη γαλλική στρατιωτική επιχείρηση Sangaris πριν από τις εκλογές που πρόκειται να λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του έτους· καταδικάζει απερίφραστα κάθε απόπειρα παρεμπόδισης των σημερινών προσπαθειών σταθεροποίησης·

13.  υπενθυμίζει ότι η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 30 Δεκεμβρίου 2015· καλεί τις εθνικές αρχές, με την υποστήριξη της MINUSCA και των δυνάμεων της επιχείρησης Sangaris, να αποκαταστήσουν την ηρεμία στη χώρα και ιδίως στο Μπανγκί, προκειμένου να τηρηθεί το εκλογικό χρονοδιάγραμμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

14.  χαιρετίζει τη συμβουλευτική στρατιωτική αποστολή της ΕΕ (EUMAM RCA) καθώς και την έναρξη των σχεδίων αποκατάστασης των ικανοτήτων της αστυνομίας και της χωροφυλακής με σκοπό την αστυνόμευση των κοινοτήτων και τον έλεγχο των ταραχών, για την αποκατάσταση του Κοινού Κέντρου Επιχειρησιακής Διοίκησης, την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος και την αποκατάσταση των σωφρονιστικών εγκαταστάσεων·

15.  καταδικάζει έντονα όλες τις πράξεις βίας κατά γυναικών και παιδιών, και καλεί όλες τις πολιτοφυλακές και τις μη κρατικές ένοπλες ομάδες να καταθέσουν τα όπλα, να σταματήσουν κάθε μορφή βίας και να προβούν στην άμεση αποδέσμευση των παιδιών από τις γραμμές τους· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δεσμευθούν για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και για την πρόληψη περαιτέρω παραβιάσεων και κακοποιήσεων σε βάρος παιδιών· ζητεί να προσφέρεται στα κορίτσια και τις γυναίκες που γίνονται θύματα βιασμού στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

16.  καλεί τους Κεντροαφρικανούς εμπόρους διαμαντιών να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια και τις διεθνείς εταιρείες διαμαντιών να διορθώσουν τις ανεπάρκειες της διαδικασίας Kimberly στην αλυσίδα εφοδιασμού διαμαντιών από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· καλεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και τις αλλοδαπές εταιρείες να βοηθήσουν στη βελτίωση της διακυβέρνησης του εξορυκτικού τομέα, τηρώντας την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών·

17.  καλεί τις διεθνείς εταιρείες διαμαντιών να εξετάζουν προσεκτικά την καταγωγή των διαμαντιών ώστε να μην τροφοδοτούν τη σύγκρουση αγοράζοντας διαμάντια από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που έχουν εξορυχθεί και πωληθεί παράνομα· καλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες που συναλλάσσονται με κεντροαφρικανικές επιχειρήσεις υλοτομίας να συμμορφωθούν με τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία και καλεί την ΕΕ να επιβάλει με σθένος την εφαρμογή του κανονισμού της για την ξυλεία από τους εισαγωγείς κεντροαφρικανικής ξυλείας·

18.  καλεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να αναπτύξουν μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και των δικτύων λαθρεμπορίας τους·

19.  καλεί τις χώρες των οποίων οι στρατιώτες ευθύνονται για σεξουαλική κακοποίηση στο πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να τους ζητήσουν να λογοδοτήσουν και να τους παραπέμψουν σε δίκη, δεδομένου ότι η ατιμωρησία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης των δομών διατήρησης της ειρήνης με την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και διαφανούς μηχανισμού εποπτείας και λογοδοσίας· είναι πεπεισμένο ότι αυτά τα σοβαρά εγκλήματα θα μπορούσαν να μειωθούν και μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης·

20.  ζητεί από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, από τα γειτονικά κράτη και από τα άλλα κράτη μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGLR) να συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των περιφερειακών εγκληματικών δικτύων και των ένοπλων ομάδων που εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση και διακίνηση φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων του χρυσού, των διαμαντιών, και της λαθροθηρίας και λαθρεμπορίας άγριων ειδών·

21.  ζητεί από την ΕΕ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προσφέρει μια πιο συντονισμένη και πιο αποτελεσματική βοήθεια στον πληθυσμό της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας· επικροτεί ταυτόχρονα την κλιμάκωση της ανθρωπιστικής δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών μελών υπέρ της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας βάσει των εξελισσόμενων αναγκών· τονίζει ότι θα πρέπει να παρασχεθεί σωτήρια για τη ζωή βοήθεια τόσο σε όσους τη χρειάζονται μέσα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όσο και σε όσους βρίσκονται πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες·

22.  θεωρεί λυπηρή την καταστροφή των δημόσιων αρχείων και μητρώων από πολιτοφυλακές· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την αποκατάσταση του δημόσιου μητρώου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και την αποτροπή οποιασδήποτε εκλογικής παρατυπίας·

23.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τους άλλους δωρητές, να κλιμακώσουν τις συνεισφορές τους στο Ταμείο της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο καταπιστευματικό ταμείο Bêkou, σκοπός του οποίου είναι να προαγάγει τη σταθεροποίηση και την ανασυγκρότηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για καλύτερη διασύνδεση των προγραμμάτων ανασυγκρότησης και ανάπτυξης με την ανθρωπιστική δράση·

24.  καλεί την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τους πρόσφυγες από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που βρίσκονται στις γειτονικές χώρες·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις Αρχές της Μεταβατικής Κυβέρνησης της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας κυρία Federica Mogherini, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής, στην Μικτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΕ, και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.