Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-1000/2015Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-1000/2015

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Kesk-Aafrika Vabariigi kohta

7.10.2015 - (2015/2874(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B8‑1000/2015)
ALDE (B8‑1009/2015)
EFDD (B8‑1010/2015)
S&D (B8‑1011/2015)
PPE (B8‑1014/2015)
Verts/ALE (B8‑1016/2015)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel
Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel
Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel
Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2015/2874(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-1000/2015
Esitatud tekstid :
RC-B8-1000/2015
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kesk-Aafrika Vabariigi kohta

(2015/2874(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kesk-Aafrika Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse oma 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooni AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta[1],

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 19. juuni 2013. aasta, 19. märtsi 2014. aasta ja 17. juuni 2015. aasta resolutsioone olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldusi olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis, eelkõige 13. oktoobri 2014. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 28. septembri 2015. aasta avaldust vägivalla kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse nõukogu 9. veebruari 2015. aasta ja 20. juuli 2015. aasta järeldusi Kesk-Aafrika Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse Kesk-Aafrika Vabariigi inimõiguste olukorra sõltumatu ÜRO eksperdi Marie-Therese Keita Bocoumi 1. oktoobri 2015. aasta märkusi,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni ja Julgeolekunõukogu 28. septembri 2015. aasta nõudmist lõpetada viivitamatult Kesk-Aafrika Vabariigis äkitselt vallandunud vägivald,

–  võttes arvesse ÜRO resolutsiooni 2217 (2015), millega pikendati MINUSCA mandaati praeguses lubatud relvajõudude koosseisus 30. aprillini 2016 ja mille Julgeolekunõukogu võttis vastu oma 28. aprillil 2015. aastal toimunud 7434. kohtumisel,

–  võttes arvesse ÜRO resolutsiooni 2196 (2015), millega pikendati Kesk-Aafrika Vabariigi vastaste sanktsioonide korda 29. jaanuarini 2016 ja 2127 Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komiteed abistava eksperdirühma volitusi 29. veebruarini 2016,

–  võttes arvesse ÜRO 15. mai 2015. aasta hindamisaruannet õiguste tagamise ja abi andmisega seotud jõupingutuste kohta seoses rahuvalveoperatsioonidel ÜRO ja seotud personali poolt toime pandud seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamisega,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 11. septembri 2015. aasta aruannet rahuoperatsioonide kõrgetasemelise sõltumatu töörühma soovituste kohta,

–  võttes arvesse rahvusvahelise uurimiskomisjoni 19. detsembri 2014. aasta lõpparuannet olukorra kohta Kesk-Aafrika Vabariigis,

–  võttes arvesse Kesk-Aafrika Vabariigi teemalist kõrgetasemelist rahvusvahelist konverentsi „Humanitaarabist vastupanuvõimeni”, mis toimus Brüsselis 26. mail 2015,

–  võttes arvesse desarmeerimis-, demobiliseerimis-, taasintegreerimis- ja rehabiliteerimislepingut, millele kirjutasid 10. mail 2015 Bangui foorumi ajal alla paljud relvarühmitused,

–  võttes arvesse läbivaadatud Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse 11. jaanuari 2013. aasta Libreville’i (Gabon) lepingut Kesk-Aafrika Vabariigi poliitilis-sõjaväelist kriisi käsitleva resolutsiooni kohta, millele kirjutati alla Kesk-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECCAS) riigipeade ja valitsusjuhtide egiidi all ning milles on sätestatud Kesk-Aafrika Vabariigi kriisi lõpetamise tingimused,

–  võttes arvesse 21. detsembril 2012. aastal, 3. aprillil ja 18. aprillil 2013. aastal N’Djamenas (Tšaad) toimunud Kesk-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECCAS) riigipeade ja valitsusjuhtide erakorralisi tippkohtumisi ning nende otsuseid luua riiklik üleminekunõukogu, millel on seadusandlikud ja põhiseadusandlikud volitused, ning võtta vastu Kesk-Aafrika Vabariigi üleminekuprotsessi tegevuskava,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kontaktrühma 3. mai 2013. aasta kohtumist Brazzaville’is (Kongo Vabariik), kus kinnitati ülemineku tegevuskava ja loodi erifond Kesk-Aafrika Vabariigi abistamiseks,

–  võttes arvesse 2014. aasta juulis allkirjastatud vaenutegevuse lõpetamise kokkulepet,

–  võttes arvesse 16. märtsil 2015. aastal Brazzaville'is toimunud Kesk-Aafrika Vabariigi rahvusvahelise kontaktrühma seitsmenda kohtumise järeldusi,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 17. septembri 2014. aasta ja 26. märtsi 2015. aasta kommünikeesid,

–  võttes arvesse Kesk-Aafrika Vabariigi põhiseadust, mille üleminekunõukogu võttis vastu 2015. aasta augusti lõpus,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 1998. aasta Rooma statuuti, mille Kesk-Aafrika Vabariik ratifitseeris 2001. aastal,

–  võttes arvesse lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse, millele Kesk-Aafrika Vabariik on alla kirjutanud,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 2015. aasta septembri lõpus toimusid uued kokkupõrked, mille tagajärjel sai 42 inimest surma ja umbes 37 000 elanikku oli sunnitud kodust põgenema;

B.  arvestades, et 2015. aasta septembri lõpus põgenes Banguis asuvast Ngaragba vanglast ja Bouarist üle 500 vangi, sh tuntud inimõiguste rikkumiste ja kuritarvitamiste toimepanijad; arvestades, et see kujutab endast tõsist ohtu tsiviilelanikele ning ohvrite ja tunnistajate kaitsele; arvestades, et vangide põgenemine on tagasilöök korrakaitsele ja karistamatuse vastasele võitlusele Kesk-Aafrikas;

C.  arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo andmetel on abiorganisatsioonide tingimused Banguis halvenenud; arvestades, et mitme abiorganisatsiooni kontoreid ja töötajate elukohti on rüüstatud ning organisatsioonide töötajate liikumisvabadust on takistatud, eriti haiglate tervishoiutöötajate puhul;

D.  arvestades, et humanitaarabi osutamist takistavad lahingud ja paljud teetõkked, mis ei võimalda ametiasutustel pääseda ligi riigisisestele põgenikele, et nende vajadusi hinnata; arvestades, et muret ohutu juurdepääsu pärast Bangui naabruskondadele on väljendanud ka Médecins Sans Frontières (Piirideta Arstid), kelle sõnul on haavatud jõudnud nendeni paljudel juhtudel jalgsi ja organisatsiooni kiirabiautodel ei ole olnud võimalik ringi liikuda, sest pealinn on muutunud liiga ohtlikuks;

E.  arvestades, et ÜRO otsustas pikendada MINUSCA mandaati 30. aprillini 2016 lubatud relvajõudude koosseisus, milleks on 10 750 sõjaväelast, sh 480 sõjalist vaatlejat ja sõjaväeohvitseri, ja 2080 politseitöötajat, k.a 400 individuaalset politseinikku ja 40 vanglaametnikku;

F.  arvestades, et riigis tegutseva ÜRO rahuvalvemissiooni (MINUSCA) andmetel on julgeolekuolukord viimasel ajal küll paranenud, kuid olukord Banguis on endiselt pingeline ning seal rünnatakse tsiviilelanikke, valitseb kogukondadevaheline vägivald ja toimuvad rünnakud ka humanitaartöötajate vastu;

G.  arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör Fatou Bensouda nõudis, et kõik kokkupõrgetes osalejad lõpetaksid viivitamata vägivallatsemise ning lisas, et kõik sõjakuriteod saavad karistatud; arvestades, et 24. septembril 2014 algatati Kesk-Aafrika Vabariigi konflikti teine uurimine;

H.  arvestades, et hiljutised kokkupõrked ähvardavad lammutada tärkavat rahuprotsessi ning võivad viia riigi taas 2013. aasta lõpu ja 2014. aasta mustade päevadeni, mil tapeti tuhandeid inimesi ja kümned tuhanded pidid kodust põgenema; arvestades, et kuritegevus kujutab endast ikka suurt ohtu; arvestades, et naiste olukord Kesk-Aafrika Vabariigis on väga sünge, ja arvestades, et vägistamist kasutavad sageli sõjalise relvana kõik asjaosalised;

I.  arvestades, et 2013. aasta riigipöördega ning sellele järgnenud ülemineku riigipea Michel Djotodia ja ülemineku peaministri Nicolas Tiangaye võimult kõrvaldamisega kaasnesid massilised ja rängad inimõiguste rikkumised, mis ähvardasid üle minna genotsiidiks ja hõlmasid kohtuväliseid hukkamisi, piinamist, rüüstamist, ulatuslikke vägistamis- ja seksuaalse kuritarvitamise juhtumeid, naiste ja laste röövimisi ning lapssõdurite sundvärbamist;

J.  arvestades, et 4. oktoobril 2015 pidid Kesk-Aafrika elanikud rahvahääletusel otsustama uue põhiseaduse vastuvõtmise üle ning valima oma esindajad paralleelselt presidendi- ja seadusandliku kogu valimistega, mis olid algselt kavandatud toimuma 18. oktoobril (I voor) ja 22. novembril 2015 (II voor); arvestades, et üleminekuvalitsus on teinud mitu nädalat tööd selleks, et hääletus edasi lükata, kuid riiklik valimisamet ei ole ikka veel teatanud uut ajakava, valijate nimekirju ei ole koostatud ja valimiskaarte ei ole jagatud;

K.  arvestades, et riiki on tabanud sügavaim humanitaarkriis alates selle iseseisvumisest 1960. aastal, ja see mõjutab kogu 4,6 miljonilist elanikkonda, kellest pooled on lapsed; arvestades, et abi vajab 2,7 miljonit inimest, sh toiduabi, kaitset ja tervishoiuteenuseid, joogivett, kanalisatsiooni ja eluaset; arvestades, et hinnanguliselt on rohkem kui 100 000 last pidanud kannatama seksuaalset kuritarvitamist ja värbamist riigi relvarühmitustesse, ja arvestades, et ligi miljon last on kriisi tõttu jäänud koolist ilma;

L.  arvestades, et 5. mail 2015 jõudsid Kesk-Aafrika relvarühmitused kokkuleppeni vabastada umbes 6000–10 000 lapssõdurit;

M.  arvestades, et rahuvalveoperatsiooni mainet on rikkunud väited, et ÜRO sõdurid ja Prantsuse rahuvalvajad kuritarvitavad seksuaalselt lapsi ja tüdrukuid;

N.  arvestades, et Séléka ja anti-balaka mässuliste rühmitused lõikavad kasu puidu- ja teemandikaubandusest, hoides oma kontrolli all vastavaid kohti ning nõudes kaevuritelt ja kauplejatelt „makse” või nn katuseraha, ja arvestades, et Kesk-Aafrika Vabariigi kauplejad on ostnud mitme miljoni dollarilisi teemante, uurimata piisavalt, kas nad rahastavad sellega relvarühmitusi;

O.  arvestades, et inimõiguste austamine on Euroopa Liidu põhiväärtusi ning kujutab endast Cotonou lepingu ja eelkõige selle artikli 8 olemuslikku aspekti;

P.  arvestades, et kohtusüsteem ning raskete inimõiguste rikkumiste eest süüdistuste esitamine on kõige kesksema tähtsusega ülesanded, mis tuleb täita, et lõpetada kuritarvitamised ja ehitada Kesk-Aafrika Vabariik taas üles;

Q.  arvestades, et vägivalda iseloomustab endiselt karistamatus, olenemata asjaolust, et üleminekunõukogu on võtnud vastu ja ajutine president allkirjastanud seaduse, millega luuakse erakorraline kriminaalkohus, mille moodustavad nii riiklikud kui ka rahvusvahelised kohtunikud ja prokurörid ning mis uurib ja menetleb raskeid inimõiguste rikkumisi, mida on Kesk-Aafrika Vabariigis toime pandud alates 2003. aastast;

R.  arvestades, et 2014. aasta septembris käivitas EL oma Kesk-Aafrika Vabariigile loodud mitme rahastajaga usaldusfondi kolm esimest arenguprojekti, mis on suunatud tervishoiule, töökohtade loomisele, Bangui kahjustatud infrastruktuuri taastamisele ning naiste mõjuvõimu suurendamisele ja nende kaasamisele majandusse;

S.  arvestades, et 2015. aasta märtsis käivitas Euroopa Ülemkogu ELi sõjalise nõuandemissiooni Kesk-Aafrika Vabariigis (EUMAM RCA), mille eesmärk on toetada Kesk-Aafrika ametivõime julgeolekusektori reformi ettevalmistamisel relvajõudude osas;

T.  arvestades, et alates 2015. aasta maist on EL suurendanud abi Kesk-Aafrika Vabariigile kokku 72 miljoni euro võrra, mis hõlmab humanitaarabi (lisatud 10 miljonit eurot), eelarvetoetust (täiendavalt 40 miljonit eurot) ja uut makset ELi Kesk-Aafrika Vabariigile loodud mitme rahastajaga usaldusfondi (täiendavalt 22 miljonit eurot);

U.  arvestades, et 15. juulil 2014 käivitas EL oma kõige esimese mitme rahastajaga usaldusfondi Kesk-Aafrika Vabariigi toetamiseks, et minna hädaabilt üle pikaajalisele arenguabile;

1.  väljendab sügavat muret olukorra pärast Kesk-Aafrika Vabariigis, mis võib viia riigi kodusõja lävele, kui hiljutist vägivalda kontrolli alla ei saada; mõistab hukka inimeste tapmise ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele ja kogu Kesk-Aafrika Vabariigi rahvale;

2.  mõistab karmilt hukka humanitaarabiorganisatsioonide ja elanike ründamise viimases vägivallapuhangus; nõuab, et abitöötajad saaksid vabalt liikuda, jõudmaks abi vajavate tsiviilelanikeni, eelkõige põgenikeni; tuletab meelde, et ligi pool miljonit riigisisest põgenikku vajavad kiiresti toitu, tervishoiuteenuseid, vett, kanalisatsiooni ja hügieeni, peavarju ja põhilisi majatarbeid;

3.  kutsub Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõime üles keskenduma võitlusele karistamatuse vastu ning õigusriigi põhimõtete taaskehtestamisele, seda ka vägivalla eest vastutavate isikute vastutusele võtmisega; kiidab heaks erakorralise kriminaalkohtu loomise riigis 2003. aastast alates toime pandud raskete inimõiguste rikkumiste uurimiseks ja menetlemiseks ning märgib, et kohus peab kiiremas korras tegevust alustama; rõhutab, et selle tegevuseks on tingimata vaja rahvusvahelist rahalist ja tehnilist abi; nõuab, et võimalikult kiiresti toimuks rahvusvaheliste rahastajate koosolek kohustuste võtmiseks; julgustab Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõime kasutama kohtu töötajate valikuks tõhusat ja läbipaistvat töölevõtmise korda;

4.  tunnustab Kesk-Aafrika Riikide Majandusühendust (ECCAS), kellel oli üleminekuprotsessi korraldamisel keskne roll ning kes võttis Addis Abebas 31. jaanuaril 2015 toimunud konsultatsioonidel jäiga seisukoha mis tahes paralleelsete algatuste osas, mis võiksid ohustada rahvusvahelise üldsuse püüdlusi taastada Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, julgeolek ja stabiilsus;

5.  kiidab heaks üleminekuvalitsuse senised jõupingutused, kuid kutsub Kesk-Aafrika Vabariigi ajutisi ametivõime ja rahvusvahelist üldsust üles tegelema kriisi algpõhjustega, nagu üldine vaesus, majanduslik ebavõrdsus, kasvav tööpuudus ja asjaolu, et riigieelarve ei jaga loodusvaradest saadavat rikkust ümber; nõuab terviklikku lähenemisviisi, mis keskenduks julgeolekule, humanitaarabile, stabiliseerimisele ja majanduse taastamisele;

6.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles toetama sel kriitilisel ajal Kesk-Aafrika Vabariigi poliitilisi protsesse ja edendama ühised jõupingutusi poliitilise dialoogi lihtsustamiseks, usalduse rajamiseks ning riigi usukogukondade rahumeelse kooseksisteerimise kindlustamiseks; nõuab tungivalt, et Kesk-Aafrika Vabariigi valitsus seaks prioriteediks haridussüsteemi ümberkorraldamise, et hõlbustada pikas perspektiivis rahumeelset kooseksisteerimist;

7.  mõistab hukka asjaolu, et kuigi ÜRO on kehtestanud relvaembargo, jätkub sõjaliste rühmituste tugevdamine; kutsub kõiki osapooli üles järgima 10. mail 2015 allkirjastatud desarmeerimislepingut; rõhutab, et relvarühmituste desarmeerimine peaks olema vaieldamatu prioriteet, eriti enne presidendi- ja üldvalimisi, mis toimuvad Kesk-Aafrika Vabariigis aasta lõpus;

8.  nõuab tungivalt, et Aafrika Liit ja Euroopa Liit kasutaksid kõiki asjakohaseid meetmeid ja vahendeid, et aidata üleminekuvalitsusel hoida ära niigi ebakindla riigi lagunemist, rahvustevaheliste suhete teravnemist ja võitlevate relvarühmituste jätkuvat tugevnemist ning võtta suund toimivale, kaasavale ja demokraatlikule riigile, eelkõige stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi, Aafrika rahutagamisrahastu ning Aafrika valmisolekuvägede abiga;

9.  peab tervitatavaks Bangui foorumi loomist leppimise ja rahu eesmärgil ning nõuab tungivalt, et selles osaleksid tingimusteta kõik poliitilised, sõjalised ja usuliidrid, samuti kohalikud kogukonnad ja kodanikuühiskond; nõuab demokraatlike valimiste läbiviimist;

10.  kutsub komisjoni, liikmesriike ja teisi rahvusvahelisi osalejaid üles tegema kõik, mis võimalik, et toetada valimiste korraldamist nii nagu ülemineku tegevuskava ette näeb, eelkõige panustades ÜRO Arenguprogrammi juhitavasse valimiste abiprogrammi, et valimised saaksid toimuda enne käesoleva aasta lõppu, mis tähendaks ülemineku tegevuskava põhipunkti täitmist;

11.  kinnitab uuesti toetust Kesk-Aafrika Vabariigi iseseisvusele, ühtsusele ja territoriaalsele terviklikkusele; tuletab meelde, kui oluline on rahvaste õigus enesemääramisele ilma välise sekkumiseta;

12.  kinnitab aasta lõpuks kavandatud valimiste eel veel kord oma toetust ÜROle, MINUSCA rahuvalvejõududele ja Prantsusmaa väekontingendile Sangaris; mõistab karmilt hukka igasugused katsed kahjustada käimasolevaid püüdlusi saavutada stabiilsus;

13.  tuletab meelde, et üleminekuperiood lõppeb 30. detsembril 2015; nõuab tungivalt, et riigi ametivõimud taastaksid MINUSCA ja Sangarise jõudude toetusega rahu kogu riigis, eelkõige Banguis, et valimiste ajakavast võimalikult hästi kinni pidada;

14.  kiidab heaks ELi sõjalise nõuandemissiooni (EUMAM RCA) ning projektide käivitamise, et taastada politsei- ja sandarmeeriaüksuste võime hoida korda kogukondades ning ohjata massirahutusi, taastada ühine operatiivne juhtimiskeskus, kohtute võim ja ennistada vanglad;

15.  mõistab karmilt hukka vägivalla laste ja naiste vastu ning nõuab tungivalt, et võitlejad ja mitteriiklikud relvarühmitused paneksid relvad maha, lõpetaksid igasuguse vägivalla ning vabastaksid viivitamata oma ridadest lapsed; kutsub kõiki sidusrühmi üles pühenduma laste õiguste kaitsmisele ning edasise vägivalla ja laste kuritarvitamise ärahoidmisele; nõuab tungivalt, et relvakonflikti kontekstis vägistamise ohvriks langenud naistele ja tütarlastele pakutaks kõiki seksuaal- ja reproduktiivtervise teenuseid;

16.  nõuab tungivalt, et Kesk-Aafrika Vabariigi teemandikauplejad näitaksid üles vastutustunnet ning et rahvusvahelised teemandiettevõtted tegeleksid Kimberly protsessi puudujääkidega teemantide tarneahelas Kesk-Aafrika Vabariigist; kutsub Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõime ja välisettevõtteid üles tugevdama mäetööstuse juhtimist, järgides mäetööstuse läbipaistvuse algatust;

17.  palub, et rahvusvahelised teemandiettevõtted kontrolliksid hoolikalt teemantide päritolu, et mitte anda konfliktile hoogu, ostes Kesk-Aafrika Vabariigist ebaseaduslikult kaevandatud ja müüdud teemante; nõuab tungivalt, et Kesk-Aafrika Vabariigiga kauplevad metsaraide ettevõtted järgiksid ELi puidumäärust ning palub, et EL jõustaks nimetatud määrust Kesk-Aafrika Vabariigist puitu importivate ettevõtjate suhtes jõuliselt;

18.  kutsub Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõime üles töötama välja riiklik strateegia, et võidelda loodusvarade ebaseadusliku kasutamise ja nendega kauplemise võrgustike vastu;

19.  nõuab tungivalt, et riigid, kelle sõdurid on süüdi seksuaalses ahistamises rahuvalvemissioonidel Kesk-Aafrika Vabariigis, võtaksid süüdlased vastutusele ja mõistaksid nende üle kohut, kuna karistamatust ei saa lubada; rõhutab, et rahuvalvestruktuurid tuleb kiiresti ümber korraldada, luues toimiva ja läbipaistva järelevalve ning aruandemehhanismi; on veendunud, et koolituse ja haridusega saab selliseid raskeid kuritegusid vähendada ja ära hoida;

20.  nõuab tungivalt, et Keks-Aafrika Vabariik, selle naaberriigid ja teised Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvahelise konverentsi (ICGLR) liikmesriigid teeksid piirkondlikul tasandil koostööd, et uurida piirkondlike kuritegelike võrgustike ja relvarühmituste tegevust, kes loodusvarasid (sh kulda ja teemante) ebaseaduslikult kasutavad ja nendega äritsevad ning tegelevad salaküttimise ja looduslike liikide salakaubandusega, ning nende vastu võidelda;

21.  nõuab, et EL teeks kõik, mis võimalik, et anda Kesk-Aafrika Vabariigi elanikele paremini koordineeritud ja tõhusamat abi; peab samal ajal tervitatavaks, et EL ja liikmesriigid võtavad suuremaid kohustusi humanitaarabi andmiseks Kesk-Aafrika Vabariigile, arvestades sealseid kasvavaid vajadusi; rõhutab, et on vaja anda päästvat abi Kesk-Aafrika Vabariigi hädalistele, samuti pagulastele naaberriikides;

22.  mõistab hukka riiklike arhiivide ja registrite hävitamise relvastatud võitlejate poolt; nõuab tungivalt, et EL toetaks Kesk-Aafrika Vabariiki riiklike registrite taastamisel ning valimispettuste ärahoidmisel;

23.  kutsub liikmesriike ja teisi rahastajaid üles suurendama makseid ELi Kesk-Aafrika fondi, Bêkou usaldusfondi, mille eesmärk on edendada Kesk-Aafrika Vabariigi stabiliseerimist ja taastamist, võttes arvesse, et taastamis- ja arenguprogramme tuleb paremini siduda humanitaarabiga;

24.  kutsub ELi, Aafrika Liitu ja rahvusvahelist üldsust üles toetama Kesk-Aafrika Vabariigi pagulasi naaberriikides;

25.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Kesk-Aafrika Vabariigi üleminekuvalitsusele, nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile Federica Mogherinile, ÜRO Julgeolekunõukogule, ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidu institutsioonidele, Kesk-Aafrika Riikide Majandusühendusele, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele ning ELi liikmesriikidele.