Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-1000/2015Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-1000/2015

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Centrinės Afrikos Respublikos

7.10.2015 - (2015/2874(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ECR (B8-1000/2015)
ALDE (B8-1009/2015)
EFDD (B8-1010/2015)
S&D (B8-1011/2015)
PPE (B8-1014/2015)
Verts/ALE (B8-1016/2015)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić PPE frakcijos vardu
Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu
Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu
Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2874(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-1000/2015
Pateikti tekstai :
RC-B8-1000/2015
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Centrinės Afrikos Respublikos

(2015/2874(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. vasario 11 d. rezoliuciją dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo[1],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 19 d., 2014 m. kovo 19 d. ir 2015 m. birželio 17 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliucijas dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton pareiškimus dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje, ypač į 2014 m. spalio 13 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 28 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl smurto Centrinės Afrikos Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 9 d. ir 2015 m. liepos 20 d. Tarybos išvadas dėl CAR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 1 d. pateiktas JT nepriklausomos ekspertės žmogaus teisių padėties CAR klausimais Marie-Therese Keita Bocoum pastabas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 28 d. JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono ir Saugumo Tarybos raginimą nedelsiant nutraukti staiga kilusį smurto protrūkį CAR,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 28 d. Saugumo Tarybos 7434-ame posėdyje priimtą JT rezoliuciją Nr. 2217 (2015), kuria laikotarpiui iki 2016 m. balandžio 30 d. atnaujinami JT daugialypės integruotos stabilizavimo misijos CAR (pranc. MINUSCA) įgaliojimai pagal šiuo metu leistą pajėgų apimtį,

–  atsižvelgdamas į JT rezoliuciją Nr. 2196 (2015), kuria laikotarpiui iki 2016 m. sausio 29 d. atnaujinama Centrinės Afrikos Respublikai (CAR) taikoma sankcijų tvarka ir iki 2016 m. vasario 29 d. pratęsiami Ekspertų grupės, talkinančios pagal JT rezoliuciją Nr. 2127 (2013) įsteigtam CAR sankcijų komitetui, įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 15 d. JT vertinimo ataskaitą dėl vykdymo užtikrinimo ir žalos ištaisymo pagalbos veiklos, susijusios su taikos palaikymo operacijose Jungtinių Tautų ir susijusių darbuotojų vykdomu seksualiniu išnaudojimu ir seksualine prievarta,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 11 d. JT Generalinio Sekretoriaus pranešimą dėl Aukšto lygio nepriklausomos grupės taikos palaikymo operacijų klausimais rekomendacijų,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 19 d. galutinę Tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Centrinės Afrikos Respublikoje tirti ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į aukšto lygio tarptautinę konferenciją dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje „Nuo humanitarinės pagalbos prie atsparumo“ (angl. „From humanitarian aid to resilience“), įvykusios 2015 m. gegužės 26 d. Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į susitarimą dėl nusiginklavimo, demobilizavimo, repatrijavimo ir reintegravimo (NDDR), kurį 2015 m. gegužės 10 d. Bangio forumo metu pasirašė daugelis ginkluotų grupuočių,

–  atsižvelgdamas į persvarstytą Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 11 d. Librevilio (Gabonas) susitarimą dėl politinės ir karinės krizės Centrinės Afrikos Respublikoje sprendimo, pasirašytą vadovaujant Centrinės Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (CAVEB) valstybių ir vyriausybių vadovams, kuriame nustatytos krizės Centrinės Afrikos Respublikoje įveikimo sąlygos,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 21 d., 2013 m. balandžio 3 d. ir 2013 m. balandžio 18 d. Ndžamenoje (Čadas) įvykusius Centrinės Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (CAVEB) valstybių ir vyriausybių vadovų neeilinius aukščiausiojo lygio susitikimus ir juose priimtus sprendimus įsteigti Nacionalinę pereinamojo laikotarpio tarybą (NPLT), kuriai suteikiami teisėkūros ir steigiamieji įgaliojimai, ir patvirtinti pereinamojo laikotarpio proceso Centrinės Afrikos Respublikoje veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 3 d. Tarptautinės kontaktinės grupės susitikimą Brazavilyje (Kongo Respublika), kuriame patvirtintas pareinamojo laikotarpio veiksmų planas ir sukurtas specialus pagalbos Centrinės Afrikos Respublikai fondas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos mėn. pasirašytą susitarimą dėl karo veiksmų nutraukimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d. Brazavilyje (Kongo Respublika) vykusio septintojo Tarptautinės kontaktinės grupės Centrinės Afrikos Respublikos klausimais susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 17 d. ir 2015 m. kovo 26 d. paskelbtus Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos komunikatus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje Pereinamojo laikotarpio tarybos priimtą CAR konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, kurį CAR ratifikavo 2001 m.,

–  atsižvelgdamas į Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose, kurį pasirašė ir CAR,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigoje prasidėjo nauji susirėmimai, dėl kurių žuvo 42 žmonės ir maždaug 37 000 žmonių teko palikti savo namus;

B.  kadangi 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigoje iš Ngaragba kalėjimo Bangyje ir Bvaro pabėgo daugiau kaip 500 kalinių, įskaitant gerai žinomus žmogaus teisių pažeidimų kaltininkus; kadangi tai kelia didelį pavojų civiliams gyventojams ir aukų bei liudytojų apsaugai; kadangi pabėgimas iš kalėjimų yra smūgis siekiui palaikyti viešąją tvarką ir kovoti su nebaudžiamumu CAR;

C.  kadangi, remiantis Humanitarinių reikalų koordinavimo biuru, Bangyje pablogėjo pagalbos agentūrų veiklos sąlygos; kadangi keletas pagalbos organizacijų biurų ir veiklos vietų buvo išgrobstyti ir buvo suvaržyta jų darbuotojų judėjimo laisvė, ypač sveikatos apsaugos darbuotojų ligoninėse;

D.  kadangi humanitarinę pagalbą teikti sunku dėl kovos veiksmų ir daugybės užtvarų keliuose, trukdančių valdžios institucijoms pasiekti tūkstančius šalies viduje perkeltų asmenų ir įvertinti poreikius; kadangi organizacija „Gydytojai be sienų“ (pranc. MSF) išreiškė nerimą dėl saugios prieigos prie Bangio miesto rajonų ir nurodė, kad daugeliu atvejų sužeisti žmonės atvyksta pėsčiomis ir organizacijos greitosios pagalbos automobiliai negali važinėti sostinėje, nes joje tapo per daug pavojinga;

E.  kadangi JT nusprendė pratęsti MINUSCA įgaliojimus iki 2016 m. balandžio 30 d., nustatant didžiausią leidžiamą pajėgų dydį – 10 750 asmenų karinio personalo, įskaitant 480 karinių stebėtojų bei štabo karininkų, ir 2 080 asmenų policijos personalo, įskaitant 400 policijos pareigūnų bei 40 pataisos įstaigų pareigūnų;

F.  kadangi, remiantis JT taikos palaikymo misija šalyje (MINUSCA), nors saugumo padėtis pastaruoju metu pagerėjo, Bangyje tebetvyro įtampa – čia būta išpuolių prieš civilius gyventojus, smurto tarp bendruomenių ir išpuolių prieš humanitarinės pagalbos darbuotojus;

G.  kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo vyriausioji prokurorė Fatou Bensouda paragino susirėmimų dalyvius nedelsiant nutraukti smurtą ir nuo jo susilaikyti, pridurdama, kad bus baudžiama už bet kokius padarytus karo nusikaltimus; kadangi 2014 m. rugsėjo 24 d. pradėtas antrasis tyrimas dėl konflikto CAR;

H.  kadangi dėl naujausių susidūrimų kyla pavojus, jog nutrūks netvirtas taikos procesas, šalyje gali vėl susidaryti 2013 m. pabaigos ir 2014 m. niūri padėtis, kai tūkstančiai žmonių žuvo, o dešimtys tūkstančių turėjo palikti savo namus; kadangi nusikalstamumas tebekelia didelę grėsmę; kadangi moterų padėtis CAR yra labai sunki ir kadangi visos konflikto šalys kaip karo ginklą dažnai naudoja prievartavimus;

I.  kadangi įvykdant 2013 m. perversmą ir vėliau nuverčiant laikinąjį valstybės vadovą Michelį Djotodia ir laikinąjį ministrą pirmininką Nicolasą Tiangaye vykdyti didelio masto ir sunkūs žmogaus teisių pažeidimai, sukėlę akivaizdžią genocido riziką, įskaitant neteismines egzekucijas, kankinimus, plėšikavimą, masinį prievartavimą ir seksualinį išnaudojimą, moterų ir vaikų grobimą ir priverstinį vaikų ėmimą į kariuomenę;

J.  kadangi 2015 m. spalio 4 d. Centrinės Afrikos Respublikos gyventojų turėjo referendumu nuspręsti dėl naujos konstitucijos priėmimo ir išrinkti savo atstovus tuo pat metu vykstančiuose prezidento ir parlamento rinkimuose, pradžioje suplanuotuose 2015 m. spalio 18 d. (pirmasis turas) ir 2015 m. lapkričio 22 d. (antrasis turas); kadangi pereinamojo laikotarpio valdžios institucijos dirbo keletą savaičių siekiant atidėti balsavimą, tačiau Nacionalinė rinkimų agentūra (NSA) vis dar nėra paskelbusi naujo tvarkaraščio, nėra sudaryti rinkėjų sąrašai ir neišdalinti rinkėjų pažymėjimai;

K.  kadangi šalis patiria didžiausią nuo nepriklausomybės paskelbimo1960 m. humanitarinę krizę, kuri turi poveikį visiems 4,6 mln. gyventojų, kurių pusę sudaro vaikai; kadangi 2,7 mln. žmonių reikia pagalbos, įskaitant pagalbą maistu, apsaugos, taip pat galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas, geriamojo vandens, sanitarijos įrangos ir būsto; kadangi manoma, kad šalyje daugiau kaip 100 000 vaikų patyrė seksualinį išnaudojimą arba buvo užverbuoti į ginkluotas grupuotes ir dėl krizės milijonas vaikų nelanko mokyklos;

L.  kadangi 2015 m. gegužės 5 d. ginkluotos grupuotės CAR susitarė išlaisvinti nuo 6 000 iki 10 000 vaikų karių;

M.  kadangi taikos palaikymo operacijos įvaizdis nukentėjo dėl įtarimų dėl JT karių ir Prancūzijos taikos palaikymo pajėgų vykdyto seksualinio vaikų ir mergaičių išnaudojimo;

N.  kadangi ginkluotos grupuotės „Seleka“ ir „Antibalaka“ pelnosi iš medienos ir deimantų prekybos, kontroliuodamos gavybos vietas ir „apmokestindamos“ kasyklų darbuotojus ir prekiautojus arba prievarta išgaudamos pinigus „apsaugai“, be to, kadangi CAR prekiautojai yra įsigiję keleto milijonų dolerių vertės deimantų, neatlikę deramo įvertinimo, ar jie nevykdė ginkluotų grupuočių finansavimo;

O.  kadangi pagarba žmogaus teisėms yra pagrindinė Europos Sąjungos vertybė ir esminis Kotonu susitarimo, ypač jo 8 straipsnio, elementas;

P.  kadangi teisingumas ir baudžiamasis persekiojimas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus yra vienos iš svarbiausių užduočių siekiant nutraukti pažeidimus ir atkurti CAR;

Q.  kadangi už smurtą vis dar nebaudžiama, nepaisant to, kad Pereinamojo laikotarpio taryba priėmė ir laikinasis prezidentas pasirašė įstatymą dėl specialaus baudžiamojo teismo, kurį sudarys šalies ir užsienio šalių teisėjai bei prokurorai ir kuris tirs sunkius CAR nuo 2003 m. įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus bei vykdys jų baudžiamąjį persekiojimą, įsteigimo;

R.  kadangi 2014 m. rugsėjo mėn. ES pradėjo pirmuosius tris iš CAR skirto ES keleto paramos teikėjų patikos fondo finansuojamus vystymosi projektus sveikatos priežiūros, darbo vietų kūrimo, apgadintos infrastruktūros Bangyje atstatymo, moterų įgalinimo ir jų ekonominės įtraukties srityse;

S.  kadangi 2015 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba pradėjo ES karinę patariamąją misiją CAR (EUMAM RCA), kuria siekiama padėti Centrinės Afrikos Respublikos valdžios institucijoms pasirengti su ginkluotosiomis pajėgomis susijusiai saugumo sektoriaus reformai;

T.  kadangi nuo 2015 m. gegužės mėn. ES padidino CAR skirtą pagalbos sumą iš viso 72 mln. EUR, įskaitant išteklius humanitarinei pagalbai (skirta 10 mln. EUR naujo finansavimo), paramai biudžetui (papildomai skirta 40 mln. EUR) ir naują įnašą į CAR skirtą ES patikos fondą (papildomai skirta 22 mln. EUR);

U.  kadangi 2014 m. liepos 15 d. ES įsteigė patį pirmą Centrinės Afrikos Respublikos vystymuisi skirtą keleto paramos teikėjų patikos fondą, kuriuo siekiama sudaryti galimybes reagavimą į ekstremalią situaciją pakeisti ilgalaike pagalba vystymuisi;

1.  pareiškia, kad yra labai susirūpinęs dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje, kuri galėtų šalį privesti prie pilietinio karo slenksčio, jei nebus sustabdytas pastarojo metu smurtas; apgailestauja dėl žuvusiųjų ir reiškia užuojautą aukų šeimoms ir visiems Centrinės Afrikos Respublikos gyventojams;

2.  griežtai smerkia prieš humanitarinės pagalbos organizacijas ir jų veiklos patalpas nukreiptus išpuolius per pastarąjį smurto protrūkį; ragina užtikrinti laisvą judėjimą humanitarinės pagalbos organizacijų darbuotojams, kad jie galėtų pasiekti civilius gyventojus, kuriems reikia pagalbos, visų pirma perkeltuosius gyventojus; primena, kad beveik pusei milijono šalies viduje perkeltų asmenų skubiai reikia maisto, sveikatos priežiūros paslaugų, vandens, sanitarinių paslaugų ir higienos reikmenų, pastogės ir pagrindinių namų ūkio daiktų;

3.  ragina CAR valdžios institucijas susitelkti ties kova prieš nebaudžiamumą ir teisinės valstybės principo laikymosi atkūrimu, taip pat atsakomybėn patraukiant dėl smurtinių veiksmų kaltus asmenis; džiaugiasi, kad buvo įsteigtas specialus baudžiamasis teismas, skirtas sunkiems žmogaus teisių pažeidimams, šalyje įvykdytiems nuo 2003 m., tirti ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, ir pabrėžia, jog skubiai būtina, kad jis pradėtų veikti; pabrėžia, kad šio teismo veikimui būtina tarptautinė finansinė ir techninė parama; ragina kuo greičiau sušaukti tarptautinį paramos teikėjų susitikimą įsipareigojimams prisiimti; skatina CAR valdžios institucijas nustatyti efektyvią ir skaidrią šio teismo darbuotojų įdarbinimo procedūrą;

4.  giria CAVEB už jos svarbų vaidmenį nustatant pereinamojo laikotarpio procesą ir tvirtą poziciją Adis Abeboje per 2015 m. sausio 31 d. konsultacijas dėl bet kokios paralelinės iniciatyvos, kuri galėtų pakenkti dabartinėms tarptautinės bendruomenės pastangoms CAR atkurti taiką, saugumą ir stabilumą;

5.  palankiai vertina ligšiolines pereinamojo laikotarpio vyriausybės pastangas, tačiau ragina CAR pereinamojo laikotarpio valdžios institucijas ir tarptautinę bendruomenę šalinti pagrindines krizės priežastis, pavyzdžiui, plačiai paplitusį skurdą, ekonominius skirtumus ir nelygybę, didėjantį nedarbo lygį, taip pat iš šalies gamtos išteklių gaunamos gerovės perskirstymo per valstybės biudžetą stoką; ragina laikytis visapusiško požiūrio, pagrindinį dėmesį skiriant saugumui, humanitarinei pagalbai, stabilizavimui ir ekonomikos atgaivinimui;

6.  ragina tarptautinę bendruomenę šiuo kritiniu laikotarpiu remti politinį procesą CAR ir dėti daugiau bendrų pastangų siekiant sudaryti geresnes sąlygas politiniam dialogui, stiprinti pasitikėjimą ir užtikrinti taikų įvairių religinių bendruomenių šalyje sambūvį; primygtinai ragina CAR vyriausybę švietimo sistemos atkūrimui teikti pirmenybę, kad būtų galima sudaryti geresnes sąlygas ilgalaikiam taikiam sambūviui;

7.  smerkia tai, kad nepaisant JT paskelbto ginklų embargo karinės grupuotės toliau stiprėja; ragina visas šalis tvirtai laikytis 2015 m. gegužės 10 d. pasirašyto nusiginklavimo susitarimo; pabrėžia, kad ginkluotų grupuočių nusiginklavimas turi būti laikomas visišku prioritetu, ypač prieš prezidento ir parlamento rinkimus, kurie CAR įvyks iki šių metų pabaigos;

8.  primygtinai ragina Afrikos Sąjungą ir Europos Sąjungą naudotis visomis tinkamomis priemonėmis ir įrankiais siekiant padėti pereinamojo laikotarpio vyriausybei įveikti ir taip trapios valstybės byrėjimo, etninių grupių tarpusavio smurto protrūkio ir išliekančios besivaržančių karinių grupuočių galios keliamas kliūtis ir sukurti veiksnią, įtraukią ir demokratinę valstybę, visų pirma naudojantis Stabilumo ir taikos užtikrinimo priemone, Afrikos taikos priemone ir Afrikos nuolatinės parengties pajėgomis;

9.  džiaugiasi, kad sukurtas susitaikymui ir taikai skirtas Bangio forumas, ir primygtinai ragina jame besąlygiškai dalyvauti visiems politiniams, kariniams ir religiniams lyderiams, taip pat vietos bendruomenėms ir pilietinei visuomenei; reikalauja surengti demokratinius rinkimus;

10.  ragina Komisiją, valstybes nares ir kitus tarptautinius veikėjus padaryti viską, ką gali, kad padėtų rengti tokius rinkimus, kokie numatyti pereinamojo laikotarpio veiksmų plane, visų pirma prisidedant prie Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) valdomos pagalbos rengiant rinkimus programos, kad rinkimai įvyktų iki šių metų pabaigos, taip įvykdant esminę pereinamojo laikotarpio veiksmų plano nuostatą;

11.  patvirtina savo paramą CAR nepriklausomybei, vienybei ir teritoriniam vientisumui; primena, kad svarbi tautų teisė apsispręsti be įsikišimo iš išorės;

12.  pakartoja, kad remia JT, MINUSCA taikos palaikymo pajėgas ir Prancūzijos vykdomos operacijos „Sangaris“ karinį kontingentą, laukiant rinkimų, įvyksiančių iki šių metų pabaigos; griežtai smerkia bet kokius mėginimus atgrasinti nuo veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti stabilumą;

13.  primena, kad pereinamasis laikotarpis pasibaigs 2015 m. gruodžio 30 d.; primygtinai ragina nacionalines valdžios institucijas, pasitelkiant MINUSCA ir operacijos „Sangaris“ pajėgas, atkurti ramybę šalyje, ypač Bangyje, kad būtų galima pačiu tinkamiausiu būdu laikytis rinkimų organizavimo kalendoriaus;

14.  džiaugiasi ES karine patariamąja misija (EUMAM RCA) ir tuo, kad pradėti projektai, kuriais siekiama atkurti policijos ir žandarmerijos pajėgumus, kad bendruomenėje būtų galima palaikyti viešąją tvarką ir vykdyti riaušių kontrolę, atkurti bendrą operatyvinio valdymo centrą, įtvirtinti teismines institucijas ir atstatyti kalėjimų infrastruktūrą;

15.  griežtai smerkia bet kokį smurtą prieš vaikus ir moteris ir primygtinai ragina visas karines grupuotes ir nevalstybines ginkluotas grupes sudėti ginklus, liautis vykdžius bet kokio pobūdžio smurtą ir nedelsiant iš savo gretų paleisti vaikus; ragina visus suinteresuotuosius subjektus įsipareigoti saugoti vaikų teises ir užkirsti kelią bet kokiems kitiems vaikų teisių pažeidimams ir vaikų išnaudojimui; primygtinai ragina vykstant ginkluotiems konfliktams išprievartautoms mergaitėms ir moterims pasiūlyti įvairias seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas;

16.  primygtinai ragina CAR prekeivius deimantais laikytis deramo stropumo ir tarptautines deimantų bendroves šalinti Kimberley proceso (valstybinės deimantų sertifikavimo sistemos) trūkumus deimantų iš CAR tiekimo grandinėje; ragina CAR valdžios institucijas ir užsienio bendroves padėti stiprinti valdymą gavybos sektoriuje laikantis Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos nuostatų;

17.  ragina tarptautines deimantų bendroves atidžiai vertinti deimantų kilmę siekiant išvengti konflikto kurstymo įsigyjant neteisėtai išgautus ir parduodamus deimantus iš CAR; primygtinai ragina ES bendroves, užsiimančias prekyba su CAR medienos ruošos bendrovėmis, tvirtai laikytis ES medienos reglamento ir ragina ES tvirtai įgyvendinti savo Medienos reglamentą medienos iš CAR importuotojų atžvilgiu;

18.  ragina CAR valdžios institucijas parengti nacionalinę kovos su neteisėtais gamtos išteklių gavybos ir prekybos tinklais strategiją;

19.  primygtinai ragina šalis, kurių kareiviai vykdė seksualinę prievartą taikos palaikymo misijose CAR, patraukti juos atsakomybėn ir teisti, kadangi negalima toleruoti nebaudžiamumo; pabrėžia, kad reikia skubios taikos palaikymo struktūrų reformos sukuriant veiksmingą ir skaidrų priežiūros ir atskaitomybės mechanizmą; yra įsitikinęs, kad mokymais ir švietimu galima sumažinti tokių sunkių nusikaltimų skaičių ir jų išvengti;

20.  primygtinai ragina CAR, jos kaimynines valstybes ir kitas Tarptautinės Didžiųjų ežerų regiono konferencijos valstybes nares bendradarbiauti regiono lygmeniu siekiant aiškintis regioninius nusikalstamus tinklus ir ginkluotas grupes, dalyvaujančius neteisėtoje gamtos išteklių (įskaitant auksą, deimantus ir brakonieriavimą ir neteisėtą prekybą) gavyboje ir kontrabandoje, ir kovoti su jais;

21.  ragina ES padaryti viską, ką gali, kad suteiktų geriau koordinuojamą ir veiksmingesnę pagalbą CAR žmonėms; tuo pačiu metu palankiai vertina tai, kad ES ir valstybės narės, atsižvelgdamos į kintančius poreikius, padidino humanitarinės pagalbos veiksmų mastą CAR; pabrėžia, kad gyvybę gelbstinčią pagalbą CAR reikėtų teikti tiems, kuriems jos reikia, taip pat pabėgėliams kaimyninėse šalyse;

22.  smerkia karinių grupuočių vykdomą viešųjų archyvų ir registrų naikinimą; primygtinai ragina ES remti CAR viešojo registro atkūrimą, taip pat ragina užkirsti kelią bet kokiems su rinkimais susijusiems pažeidimams;

23.  ragina valstybes nares ir kitus paramos teikėjus padidinti savo įnašus į CAR skirtą ES fondą, patikos fondą „Bêkou“, kurio tikslas yra skatinti Centrinės Afrikos Respublikos stabilizavimą ir atkūrimą, atsižvelgiant į būtinybę geriau susieti atkūrimo (vystymosi) programas su humanitarinės pagalbos teikimo programomis;

24.  ragina ES, Afrikos Sąjungą ir tarptautinę bendruomenę teikti paramą pabėgėliams iš CAR kaimyninėse šalyse;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją CAR pereinamojo laikotarpio valdžios institucijoms, Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicai Mogherini, JT Saugumo Tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui, Afrikos Sąjungos institucijoms, CAVEB, AKR ir ES parlamentinei asamblėjai ir ES valstybėms narėms.