Postup : 2015/2874(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1000/2015

Predkladané texty :

RC-B8-1000/2015

Rozpravy :

PV 08/10/2015 - 4.1
CRE 08/10/2015 - 4.1

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.1

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0342

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 172kWORD 111k
7.10.2015
PE568.487v01-00}
PE568.496v01-00}
PE568.497v01-00}
PE568.498v01-00}
PE568.501v01-00}
PE568.503v01-00} RC1
 
B8-1000/2015}
B8-1009/2015}
B8-1010/2015}
B8-1011/2015}
B8-1014/2015}
B8-1016/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑1000/2015)

ALDE (B8‑1009/2015)

EFDD (B8‑1010/2015)

S&D (B8‑1011/2015)

PPE (B8‑1014/2015)

Verts/ALE (B8‑1016/2015)


o Stredoafrickej republike (2015/2874(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić v mene skupiny PPE
Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR
Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Stredoafrickej republike (2015/2874(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. februára 2015 o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ(1),

–  so zreteľom na uznesenia Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o situácii v Stredoafrickej republike z19. júna 2013, 19. marca 2014 a 17. júna 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Stredoafrickej republike, najmä na vyhlásenie z 13. októbra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o násilí v Stredoafrickej republike z 28. septembra 2015,

–  so zreteľom na závery Rady o Stredoafrickej republike z 9. februára 2015 a 20. júla 2015,

–  so zreteľom na pripomienky nezávislej expertky OSN Marie-Therese Keity Bocoumovej o situácii v oblasti ľudských práv v Stredoafrickej republike z 1. októbra 2015,

–  so zreteľom na výzvu generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna a Bezpečnostnej rady z 28. septembra 2015 na okamžité ukončenie násilia, ktoré náhle vypuklo v Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na rezolúciu OSN č. 2217 (2015) o obnovení mandátu MINUSCA (Viacstrannej integrovanej stabilizačnej misie OSN v Stredoafrickej republike) so súčasným povoleným počtom vojakov do 30. apríla 2016, ktorú prijala Bezpečnostná rada na svojom 7 434. zasadnutí 28. apríla 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu OSN č. 2196 (2015) o obnovení systému sankcií voči Stredoafrickej republike do 29. januára 2016 a mandát skupine expertov zapojených do Sankčného výboru pre Stredoafrickú republiku, ktorý bol zriadený na základe rezolúcie č. 2127, do 29. februára 2016,

–  so zreteľom na hodnotiacu správu OSN z 15. mája 2015 o úsilí presadzovať právo a poskytovať lekársku pomoc v prípade sexuálneho vykorisťovania a zneužívania zamestnancami Organizácie Spojených národov a pridruženým personálom v mierových operáciách,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN o odporúčaniach nezávislej skupiny na vysokej úrovni pre mierové operácie z 11. septembra 2015,

–  so zreteľom na záverečnú správu medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Stredoafrickú republiku z 19. decembra 2014,

–  so zreteľom na medzinárodnú konferenciu na vysokej úrovni o Stredoafrickej republike s názvom Od humanitárnej pomoci k odolnosti, ktorá sa konala 26. mája 2015 v Bruseli,

–  so zreteľom na Dohodu o odzbrojení, demobilizácii, repatriácii a reintegrácii, podpísanú 10. mája 2015 veľkým počtom ozbrojených skupín počas fóra v Bangui,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na dohodu z Libreville (Gabon) z 11. januára 2013 o vyriešení politicko-vojenskej krízy v Stredoafrickej republike, podpísanú pod záštitou hláv štátov a predsedov vlád Hospodárskeho spoločenstva stredoafrických štátov (ECCAS), v ktorej sa ustanovujú podmienky ukončenia krízy v Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na mimoriadne samity hláv štátov a predsedov vlád Hospodárskeho spoločenstva stredoafrických štátov (ECCAS), ktoré sa konali v N’Džamene (Čad) 21. decembra 2012, 3. apríla 2013 a 18. apríla 2013, a na ich rozhodnutia zriadiť Dočasnú národnú radu (CNT) s legislatívnymi a ústavodarnými právomocami a prijať plán procesu prechodu v Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na zasadnutie medzinárodnej kontaktnej skupiny z 3. mája 2013 v Brazzaville (Konžská republika), na ktorom sa schválil plán realizácie prechodu a zriadil osobitný fond na pomoc Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na dohodu o zastavení prejavov nepriateľstva podpísanú v júli 2014,

–  so zreteľom na závery siedmeho zasadnutia medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Stredoafrickú republiku, ktoré sa konalo v Brazzaville (Konžská republika) 16. marca 2015,

–  so zreteľom na komuniké, ktoré vydala Mierová a bezpečnostná rada Africkej únie 17. septembra 2014 a 26. marca 2015,

–  so zreteľom na stredoafrickú ústavu, ktorú prijala Dočasná rada koncom augusta 2015,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu z roku 1998, ktorý Stredoafrická republika ratifikovala v roku 2001,

–  so zreteľom na Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, ktorý Stredoafrická republika podpísala,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže koncom septembra 2015 vypukli nové zrážky, pričom zahynulo 42 osôb a približne 37 000 osôb opustilo svoje domovy;

B.  keďže na konci roku 2015 viac ako 500 väzňov ušlo z väzenia Ngaragba v Bangui a v Bouar vrátane veľmi známych osôb, ktoré porušovali ľudské práva a dopúšťali sa násilia a zneužívania; keďže to prináša vážnu hrozbu pre civilistov a ochranu obetí a svedkov; keďže útek z väzenia predstavuje krok späť, pokiaľ ide o zachovanie práva a poriadku a boj proti beztrestnosti v Stredoafrickej republike;

C.  keďže podmienky pre agentúry pomoci v Bangui sa podľa Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí zhoršili; keďže viaceré kancelárie a rezidencie humanitárnych organizácií boli vyrabované a ich pracovníci majú obmedzenú slobodu pohybu, najmä zdravotnícki pracovníci v nemocniciach;

D.  keďže humanitárna pomoc sa komplikuje z dôsledku bojov a početných bariér, ktoré bránia orgánom, aby získali prístup k tisícom vnútorne vysídlených osôb a posúdili ich potreby; keďže obavy týkajúce sa bezpečného prístupu do okolia Bangui potvrdila organizácia Médecins Sans Frontières (MSF), ktorá uviedla, že zranení ľudia v mnohých prípadoch prichádzali pešo a sanitky tejto organizácie nemohli jazdiť, pretože hlavné mesto sa stalo príliš nebezpečné;

E.  keďže OSN rozhodla predĺžiť mandát misie MINUSCA do 30. apríla 2016 s povoleným stropom 10 750 vojakov vrátane 480 vojenských pozorovateľov a vojenských zamestnancov, 2 080 príslušníkov polície vrátane 400 samostatných policajných dôstojníkov a 40 dozorcov;

F.  keďže podľa mierovej misie OSN v krajine (MINUSCA)sa bezpečnostná situácia nedávno upokojila, ale napätie pretrváva v Bangui, ktoré bolo svedkami útokov voči civilistom, násilia medzi komunitami a útokov na humanitárnych pracovníkov;

G.  keďže hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensouda vyzvala tých, ktorí sú zapojení do nepokojov, „aby okamžite ukončili násilie“, a dodala, že všetky vojnové zločiny spáchané budú potrestané; keďže 24. septembra 2014 začalo druhé vyšetrovanie konfliktu v Stredoafrickej republike;

H.  keďže nedávne zrážky prinášajú hrozbu, že sa oslabí začínajúci mierový proces, a mohli by viesť krajinu späť do temných časov na konci roku 2013 a v roku 2014, keď tisíce osôb bolo zabitých a desaťtisíce osôb museli opustiť svoje domovy; keďže trestná činnosť naďalej predstavuje hlavnú hrozbu; keďže situácia žien v Stredoafrickej republike je veľmi vážna a keďže všetky zúčastnené strany často používajú znásilňovanie ako vojnovú zbraň;

I.  keďže prevrat v roku 2013 a následné zosadenie dočasnej hlavy štátu Michela Djotodiu a dočasného predsedu vlády Nicolasa Tiangayea sprevádzalo rozsiahle a vážne porušovanie ľudských práv s jasnou hrozbou genocídy vrátane mimosúdnych popráv, mučenia, lúpenia, masívneho znásilňovania, sexuálneho zneužívania, únosov žien a detí a násilného verbovania detských vojakov;

J.  keďže 4. októbra 2015 mali obyvatelia Stredoafrickej republiky rozhodnúť v referende o prijatí novej ústavy a zvoliť svojich zástupcov v súbežných prezidentských a legislatívnych voľbách, ktoré boli pôvodne plánované na 18. októbra 2015 (prvé kolo) a 22. novembra (druhé kolo); keďže dočasné orgány sa niekoľko týždňov snažili o odloženie volieb, ale Národná volebná agentúra doteraz neoznámila nový harmonogram, nie sú pripravené zoznamy voličov a neboli distribuované volebné karty;

K.  keďže krajina čelí najhoršej humanitárnej kríze od svojej nezávislosti v roku 1960, pričom kríza ohrozuje celú populáciu, t. j. 4,6 milióna osôb, a z toho polovica sú deti; keďže 2,7 milióna osôb potrebuje pomoc vrátane potravinovej pomoci, ochrany a prístupu k zdravotnej starostlivosti, pitnej vode, hygiene a bývaniu; keďže sa odhaduje, že viac ako 100 000 detí bolo vystavených sexuálnemu zneužívaniu a verbovaniu do ozbrojených skupín v krajine a keďže sa odhaduje, že kríza vyhnala jeden milión detí zo škôl;

L.  keďže 5. mája 2015 ozbrojené skupiny pôsobiace v Stredoafrickej republike sa dohodli, že prepustia 6 000 až 10 000 detských vojakov;

M.  keďže mierová operácia bola poškodená obvineniami zo sexuálneho zneužívania detí a dievčat vojakmi jednotiek OSN a príslušníkmi francúzskych mierových síl;

N.  keďže ozbrojené skupiny z hnutia Seleka, ako aj zbrojené skupiny anti-balaka profitujú z obchodu s drevom a diamantmi prostredníctvom kontroly lokalít a „zdanením“ alebo „vynútenou ochranou“ získavajú peniaze od baníkov a obchodníkov a keďže obchodníci v Stredoafrickej republike nakupujú diamanty v hodnote niekoľko miliónov dolárov bez toho, aby sa dostatočne vyšetrovalo, či nefinancovali ozbrojené skupiny;

O.  keďže dodržiavanie ľudských práv je základnou hodnotou Európskej únie a predstavuje zásadný prvok dohody z Cotonou, a najmä jej článku 8;

P.  keďže spravodlivosť a stíhanie prípadov závažného porušovania ľudských práv patria medzi rozhodujúce úlohy potrebné na ukončenie zneužívania a na obnovu Stredoafrickej republiky;

Q.  keďže beztrestnosť naďalej charakterizuje násilie, a to bez ohľadu na skutočnosť, že Dočasná rada prijala a dočasný prezident podpísal zákon o zriadení špeciálneho trestného súdu zloženého z národných a medzinárodných sudcov a prokurátorov, ktorý bude vyšetrovať a stíhať závažné porušovanie ľudských práv v Stredoafrickej republike, ku ktorým došlo od roku 2003;

R.  keďže EÚ v septembra 2014 začala prvé tri rozvojové projekty z trustového fondu EÚ pre Stredoafrickú republiku s účasťou mnohých darcov v oblastiach zdravotníctva, vytvárania pracovných miest, obnovy poškodenej infraštruktúry v Bangui, posilnenia postavenia žien a ich hospodárskeho začleňovania;

S.  keďže v marci 2015 Európska rada začala vojenskú poradnú misiu Európskej únie v Stredoafrickej republike (EUMAM RCA) s cieľom podporiť orgány Stredoafrickej republiky pri príprave reformy v bezpečnostnom sektore v súvislosti s ozbrojenými silami;

T.  keďže od mája 2015 Európska únia zvýšila svoju pomoc pre Stredoafrickú republiku v celkovej výške 72 miliónov EUR vrátane prostriedkov na humanitárnu pomoc (s novými finančnými prostriedkami vo výške 10 miliónov EUR), rozpočtovej podpory (s ďalšími 40 miliónmi EUR) a nového príspevku do trustového fondu EÚ pre Stredoafrickú republiku (ďalších 22 miliónov EUR);

U.  keďže 15. júla 2014 EÚ zriadila svoj historicky prvý rozvojový trustový fond s účasťou mnohých darcov na podporu Stredoafrickej republiky, ktorého cieľom je uľahčiť prechod od reakcie na núdzovú situáciu k dlhodobej rozvojovej pomoci;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie zo situácie v Stredoafrickej republike, ktorá by mohla krajinu priviesť na pokraj občianskej vojny, ak sa nepodarí dostať pod kontrolu nedávne násilnosti; ľutuje straty na životoch a vyjadruje sústrasť rodinám obetí, ako aj celému obyvateľstvu Stredoafrickej republiky;

2.  dôrazne odsudzuje útoky na humanitárne organizácie a obydlia počas nedávnej vlny násilia; žiada, aby sa humanitárni pracovníci mohli slobodne pohybovať a pomáhať civilistom v núdzi, najmä vysídlenému obyvateľstvu; pripomína, že takmer pol milióna obyvateľov vysídlených v rámci krajiny nutne potrebuje jedlo, zdravotnú starostlivosť, vodu, zdravotné a hygienické potreby, prístrešie a základné domáce potreby;

3.  vyzýva orgány Stredoafrickej republiky, aby sa zamerali na boj proti beztrestnosti a na opätovné nastolenie právneho štátu, okrem iného privedením pred súd tých, ktorí sú zodpovední za násilie; víta vytvorenie osobitného trestného súdu na prešetrenie a stíhanie závažných porušení ľudských práv, ku ktorým došlo v tejto krajine od roku 2013, a zdôrazňuje, že je nutné zabezpečiť jeho fungovanie; zdôrazňuje, že na jeho fungovanie je potrebná finančná aj technická pomoc; žiada, aby sa čo najskôr uskutočnilo medzinárodné stretnutie, na ktorom sa darcovia zaviažu poskytnúť zdroje; nabáda orgány Stredoafrickej republiky, aby prijali účinný a transparentný postup náboru zamestnancov súdu;

4.  chváli ECCAS za to, že zohralo zásadnú úlohu pri príprave procesu prechodu, ako aj za pevnú pozíciu, ktorú zaujalo na konzultáciách 31. januára 2015 v Addis Abebe, pokiaľ ide o súbežnú iniciatívu, ktorá by mohla ohroziť terajšie úsilie medzinárodného spoločenstva o obnovenie mieru, bezpečnosti a stability v Stredoafrickej republike;

5.  víta úsilie, ktoré doteraz vyvinula dočasná vláda, no vyzýva dočasné orgány Stredoafrickej republiky a medzinárodné spoločenstvo, aby sa zaoberali hlavnými príčinami krízy, ako sú všeobecná chudoba, hospodárske rozdiely a nerovnosti, rastúca nezamestnanosť, ako aj nespravodlivé rozdelenie bohatstva z prírodných zdrojov krajiny prostredníctvom štátneho rozpočtu; požaduje komplexný prístup zameraný na bezpečnosť, humanitárnu pomoc, stabilizáciu a hospodársku obnovu;

6.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby v tomto kritickom období podporilo politický proces v Stredoafrickej republike a aby zvýšilo spoločné úsilie o umožnenie politického dialógu, budovanie dôvery a zabezpečenie mierového spolužitia medzi rôznymi náboženskými komunitami v krajine; žiada vládu Stredoafrickej republiky, aby prednostne obnovila systém vzdelávania s cieľom umožniť dlhodobé mierové spolužitie;

7.  ľutuje, že hoci OSN vyhlásila zbrojné embargo, posilňovanie vojska pokračuje; vyzýva všetky strany, aby dodržiavali dohodu o odzbrojení, podpísanú 10. mája 2015; zdôrazňuje, že odzbrojovanie ozbrojených skupín musí byť absolútnou prioritou, a to najmä vzhľadom na nadchádzajúce prezidentské a všeobecné voľby, ktoré sa v Stredoafrickej republike budú konať koncom tohto roka;

8.  žiada Africkú úniu a Európsku úniu, aby využili všetky vhodné opatrenia a nástroje na pomoc dočasnej vláde prekonať rozpad už beztak krehkého štátu a uskutočniť prechod k fungujúcemu, inkluzívnemu a demokratickému štátu, najmä prostredníctvom nástroja na podporu stability a mieru, mierového nástroja pre Afriku a afrických pohotovostných síl;

9.  víta vytvorenie fóra v Bangui, zameraného na zmierenie a mier, a žiada bezpodmienečnú účasť všetkých politických, vojenských a náboženských vodcov, ako aj miestnych spoločenstiev a občianskej spoločnosti; trvá na konaní demokratických volieb;

10.  vyzýva Komisiu, členské štáty a ostatné medzinárodné subjekty, aby sa všemožne snažili o podporu organizácie volieb, ako sa predpokladá v pláne prechodu, najmä tým, že prispejú k programu volebnej pomoci, ktorý spravuje UNDP, aby sa voľby mohli koncom tohto roka uskutočniť a splnila sa tým hlavná súčasť plánu prechodu;

11.  opakuje, že podporuje nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Stredoafrickej republiky; pripomína význam práva národov na sebaurčenie bez vonkajšieho zasahovania;

12.  potvrdzuje svoju podporu mierovým silám OSN, MINUSCA a francúzskemu vojenskému kontingentu Sangaris pred voľbami, ktoré sa budú konať koncom roka; dôrazne odsudzuje každý pokus ohroziť súčasné úsilie o stabilitu;

13.  pripomína, že prechodné obdobie sa skončí 30. decembra 2015; žiada orgány tohto štátu, aby s podporu vojenských síl MINUSCA a Sangaris obnovili v krajine, a najmä v meste Bangui, pokoj, aby sa podľa možnosti čo najviac zachoval volebný kalendár;

14.  víta vojenskú poradnú misiu (EUMAM RCA) a začatie projektov zameraných na obnovu kapacít polície a poriadkových síl v záujme práce polície v komunitách a potláčania nepokojov, obnovu spoločného operačného centra velenia, posilnenie súdnictva a ozdravenie väzníc;

15.  rázne odsudzuje akékoľvek násilie na deťoch a ženách a žiada všetky vojenské a neštátne ozbrojené skupiny, aby zložili zbrane, skoncovali so všetkými formami násilia a zo svojich radov okamžite prepustili deti; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa zaviazali k ochrane práv detí a predchádzali ďalším násilnostiam na deťoch a ich zneužívaniu; žiada, aby boli dievčatám a ženám, ktoré sa počas ozbrojeného konfliktu stali obeťou znásilnenia, poskytované v plnej miere služby sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti;

16.  žiada obchodníkov s diamantmi v Stredoafrickej republike, aby preukázali vykonanie previerky due diligence, a medzinárodné diamantové spoločnosti, aby sa zaoberali nedostatkami Kimberleyského procesu v dodávateľskom reťazci diamantov zo Stredoafrickej republiky; vyzýva orgány Stredoafrickej republiky a zahraničné spoločnosti, aby pomohli posilniť riadenie v ťažobnom odvetví tým, že budú dodržiavať iniciatívu za transparentnosť v ťažobnom priemysle;

17.  vyzýva medzinárodné diamantové spoločnosti, aby dôkladne sledovali pôvod diamantov tak, aby sa konflikt ešte viac neprehlboval nákupom nezákonne získaných a nedovolene obchodovaných diamantov zo Stredoafrickej republiky; žiada európske spoločnosti obchodujúce so stredoafrickými spoločnosťami z odvetvia ťažby dreva, aby dodržiavali nariadenie EÚ o dreve a vyzýva EÚ, aby rázne presadzovala svoje nariadenie o dreve vo vzťahu k dovozcom dreva zo Stredoafrickej republiky;

18.  vyzýva orgány Stredoafrickej republiky, aby vypracovali celoštátnu stratégiu na riešenie problému nezákonnej ťažby a sietí nelegálneho obchodu s prírodnými zdrojmi;

19.  žiada krajiny, ktorých vojaci sú zodpovední za sexuálne zneužívanie v rámci mierových misií v Stredoafrickej republike, aby ich brali na zodpovednosť a postavili pred súd, keďže beztrestnosti sa nemožno prizerať; zdôrazňuje naliehavú potrebu reformy štruktúr na budovanie mieru zavedením fungujúceho a transparentného mechanizmu dohľadu a zodpovednosti; je presvedčený, že takéto závažné zločiny by sa dali obmedziť a dalo by sa im predchádzať aj výchovou a vzdelávaním;

20.  žiada Stredoafrickú republiku, jej susedné štáty a ostatné členské štáty Medzinárodnej konferencie o oblasti Veľkých jazier (ICGLR), aby spolupracovali na regionálnej úrovni s cieľom vyšetriť a bojovať proti regionálnym zločineckým sieťam a ozbrojeným skupinám zapojeným do nezákonnej ťažby a pašovania prírodných zdrojov vrátane zlata, diamantov a nepovoleného zabíjania a pašovania zvierat;

21.  žiada EÚ, aby podnikla všetko, čo je v jej silách, na poskytnutie koordinovanejšej a účinnejšej pomoci ľuďom v Stredoafrickej republike; zároveň víta zintenzívnenie humanitárnych snáh EÚ a členských štátov v Stredoafrickej republike, pokiaľ ide o aktuálne potreby; zdôrazňuje, že je nutné poskytnúť pomoc na záchranu života všetkým ľuďom v núdzi v Stredoafrickej republike, ako aj utečencom v susedných štátoch;

22.  odsudzuje ničenie verejných archívov a registrov vojakmi; žiada EÚ, aby sa zasadila o to, že Stredoafrická republika obnoví svoj verejný register aj s cieľom zabrániť nezrovnalostiam pri voľbách;

23.  vyzýva členské štáty a ostatných darcov, aby zvýšili svoje príspevky do fondu EÚ pre Stredoafrickú republiku, trustový fond Bêkou, ktorého cieľom je podpora stabilizácie a obnovy Stredoafrickej republiky, a vzali pritom do úvahy potrebu lepšieho prepojenia programov obnovy / rozvoja s humanitárnou reakciou;

24.  vyzýva EÚ, Africkú úniu a medzinárodné spoločenstvo, aby pomáhali utečencom zo Stredoafrickej republiky v susedných štátoch;

25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie orgánom dočasnej vlády Stredoafrickej republiky, Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federice Mogheriniovej, Bezpečnostnej rade OSN, generálnemu tajomníkovi OSN, inštitúciám Africkej únie, ECCAS, parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ a členským štátom EÚ.

 

 

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0035.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia