Společný návrh usnesení - RC-B8-1002/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-1002/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Thajsku

7.10.2015 - (2015/2875(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B8‑1002/2015)
ALDE (B8‑1012/2015)
EFDD (B8‑1013/2015)
S&D (B8‑1015/2015)
Verts/ALE (B8‑1017/2015)
PPE (B8‑1018/2015)
GUE/NGL (B8‑1021/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli za skupinu S&D
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki za skupinu ECR
Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez za skupinu GUE/NGL
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni za skupinu EFDD


Postup : 2015/2875(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-1002/2015
Předložené texty :
RC-B8-1002/2015
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Thajsku

(2015/2875(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Thajsku, zejména na usnesení ze dne 20. května 2010[1], ze dne 6. února 2014[2] a ze dne 14. května 2015[3],

–  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 2. dubna 2015 k vývoji v Thajsku,

–  s ohledem na prohlášení vydaná delegací Evropské unie ve shodě s vedoucími mise EU v Thajsku dne 14. listopadu 2014, 30. června 2015 a 24. září 2015,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 23. června 2014 týkající se Thajska,

–  s ohledem na odpověď, kterou dala dne 15. května 2013 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová jménem Komise na otázku, v jaké situaci je Andy Hall,

–  s ohledem na tiskovou zprávu, kterou vydal dne 1. dubna 2015 zvláštní zpravodaj OSN pro prosazování a ochranu práva na svobodný projev,

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum, který v Thajsku provádí Rada OSN pro lidská práva, a na její doporučení ze dne 5. října 2011,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv z roku 1998,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966, mezi jehož smluvní strany patří i Thajsko,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–  s ohledem na deklaraci lidských práv Sdružení národů jihovýchodní Asie,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 20. května 2014 sesadila thajská armáda vládu Thajska a vyhlásila v celé zemi stanné právo, přičemž si vynutila rozpuštění prozatímního Centra pro udržování míru a pořádku;

B.  vzhledem k tomu, že vojenské síly následně vytvořily Národní radu pro mír a pořádek (National Council for Peace and Order, NCPO), v jejímž čele stojí generál Prajut Džan Očá, který bude vykonávat veškeré pravomoci a bude mít neomezenou moc vydávat rozkazy a provést ústavní reformu;

C.  vzhledem k tomu, že klíčové ústavní orgány vytvořené NCPO kontrolují armádní důstojníci a že všichni členové NCPO mají plnou imunitu, pokud jde o jakékoli přečiny, odpovědnost nebo povinnost nést následky, po dobu, kdy jsou nasazeni na základě oddílů 44 a 47 prozatímní ústavy;

D.   vzhledem k tomu, že dne 29. srpna 2015 dokončil ustavující výbor práci na návrhu nové ústavy, který byl zamítnut Národní radou pro reformu dne 6. září 2015; vzhledem k tomu, že nový ustavující výbor musí vypracovat nový návrh ústavy do 180 dnů a že nejnovější odmítnutí návrhu může znamenat prodloužení vojenské vlády v zemi;

E.  vzhledem k tomu, že hlavní internetové servery, které se věnují politické situaci a stavu lidských práv v Thajsku, byly obviněny NCPO z ohrožování národní bezpečnosti podle oddílu 44 ústavy a že v zemi panuje přísná cenzura televizních programů a komunitních rozhlasových stanic spojených se všemi domácími politickými uskupeními;

F.   vzhledem k tomu, že nedávno přijatý zákon o veřejném shromažďování, který vstoupil v platnost dne 14. srpna 2015, zásadním způsobem omezuje svobodu shromažďování a ukládá přísné tresty odnětí svobody až na 10 let za přečiny typu narušení chodu veřejných služeb;

G.  vzhledem k tomu, že příslušníci armády byli jmenováni „zmocněnci pro udržování míru a pořádku“, aby mohli svévolně zatýkat, vést vyšetřování a provádět domovní prohlídky bez příslušného povolení;

H.  vzhledem k tomu, že účastníci poklidných demonstrací byli opakovaně obviněni z podněcování ke vzpouře a z porušování zákonů, a že bylo zatčeno 14 aktivistů z hnutí Neodemokracie (NDM);

I.  vzhledem k tomu, že se v Thajsku i nadále vynáší trest smrti a že nové právní předpisy rozšířily okolnosti, za nichž může být uložen;

J.  vzhledem k tomu, že od provedení puče prudce vzrostl počet osob uvězněných na základě zákona o urážce majestátu;

K.  vzhledem k tomu, že Národní komisi pro lidská práva (NHRC) byl odepřen přístup k jednotlivcům, kteří byli mučeni nebo s nimi bylo špatně zacházeno a jsou drženi v trvalé vazbě bez obžaloby nebo soudního procesu a o jejich osudu rozhodují vojenské soudy;

L.  vzhledem k tomu, že se od provedení puče zhoršila bezpečnost v místních komunitách a bezpečnost aktivistů zabývajících se pozemkovými právy;

M.  vzhledem k tomu, že Thajsko není signatářem Úmluvy o uprchlících z roku 1951 a protokolu k této úmluvě z roku 1967 a formálně nemá jako stát žádný rámec pro udělování azylu; vzhledem k tomu, že thajské orgány i nadále vracejí uprchlíky a žadatele o azyl do zemí, v nichž jim s největší pravděpodobností hrozí perzekuce;

N.  vzhledem k tomu, že Thajsko má podle mezinárodních smluv, jejichž je smluvní stranou, povinnost vyšetřovat a patřičně stíhat případy mučení, úmrtí ve vězení nebo jiná oznámená vážná porušení lidských práv;

O. vzhledem k tomu, že případ trestního řízení pro pomluvu vedeného proti obránci práv pracujících Andy Hallovi, občanu EU, byl odložen, ale že Andy Hall stále čelí obvinění v případech počítačového zločinu a pomluvy a ve dvou případech pomluvy, které mu mohou vynést až sedmiletý trest odnětí svobody a pokutu ve výši mnoha milionů dolarů, poté, co se podílel na zprávě organizace Finnwatch informacemi o údajném vykořisťování pracovníků thajským velkoobchodním prodejcem ananasu, a to i přesto, že porušování práv pracovníků ze strany této společnosti potvrdilo při dřívějších soudních stáních thajské ministerstvo práce a jeden ze zaměstnanců společnosti; vzhledem k tomu, že jeho případ bude projednáván dne 19. října 2015;

P.  vzhledem k tomu, že ačkoli Thajsko ratifikovalo úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 29, dostává se pracovníkům z řad migrantů jen malé ochrany; vzhledem k tomu, že pašeráctví pracovních sil je zásadním problémem; vzhledem k tomu, že obzvláště znepokojující je situace v odvětví rybolovu;

Q.  vzhledem k tomu, že EU pozastavila rozbíhající se jednání s Thajskem o dvoustranné dohodě o volném obchodu, která byla zahájena v roce 2013, a že odmítá podepsat dohodu o partnerství a spolupráci, jejíž znění bylo dokončeno v listopadu 2013, dokud nebude u moci demokraticky zvolená vláda; vzhledem k tomu, že EU je pro Thajsko třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem;

1.  vítá pevné odhodlání EU pomoci thajskému lidu, se kterým pojí EU silné a dlouhodobé politické, ekonomické a kulturní vazby; zdůrazňuje, že EU jako přítel a partner Thajska opakovaně vyzývala k obnovení demokratického procesu;

2.  je však hluboce znepokojen zhoršujícím se stavem dodržování lidských práv v Thajsku v době po protiprávním puči z května 2014;

3.  naléhavě vyzývá thajské orgány, aby zrušily represivní omezení práva na svobodné počínání si a poklidného uplatňování dalších lidských práv, zejména těch, která souvisejí s poklidným zapojením se do politických aktivit;

4.  vyzývá thajské orgány, aby zrušily odsuzující rozsudky a uložené tresty, stáhly obvinění a propustily jednotlivce a provozovatele sdělovacích prostředků, kteří byli odsouzeni k trestu nebo obžalováni za to, že poklidným způsobem uplatňovali svá práva na svobodný projev nebo shromažďování; vyzývá vládu, aby okamžitě zrušila oddíl 44 prozatímní ústavy a s ním související ustanovení, o něž se thajské orgány opírají při potlačování základních svobod a při beztrestném porušování lidských práv;

5.  vyzývá thajské orgány, aby pomohly předcházet bezpečnostním hrozbám pro běžné obyvatelstvo a lépe řešily problémy, které trápí příslušníky místních komunit a aktivisty zabývající se pozemkovými právy;

6.  vyzývá thajské orgány, aby co nejdříve zahájily proces politického přenosu pravomocí z vojenských na civilní orgány; bere na vědomí jasný plán vypsání svobodných a spravedlivých voleb a žádá, aby byl jeho časový rozvrh dodržen;

7.  vybízí k přenesení veškerých soudních pravomocí nad civilisty z vojenských na civilní soudy, k ukončení svévolného zatýkání za podmínek stanného práva a k přijetí opatření, která omezí, nikoli zvýší pravomoci armády zadržovat civilisty;

8.  vybízí orgány, aby přehodnotily zákon o urážce majestátu, aby nedocházelo k tomu, že na jeho základě budou trestány poklidné projevy politických postojů, a aby bylo zrušeno extenzivní uplatňování tohoto zákona i na nesouvisející záležitosti;

9.  žádá, aby bylo dodržováno a chráněno právo na bezpečnost, včetně obhájců lidských práv, a aby všechna porušení práv obhájců lidských práv byla rychle, účinně a nezávisle vyšetřena;

10. bere na vědomí, že thajská vláda jmenovala nový výbor pro vypracování ústavy s cílem vypracovat novou ústavu co nejdříve; požaduje, aby ústava byla založena na demokratických zásadách, jako je rovnost, svoboda, spravedlivé zastoupení, transparentnost, odpovědnost, lidská práva, právní stát a veřejný přístup ke zdrojům;

11. vyzývá thajskou vládu, aby dodržovala své ústavní a mezinárodní závazky, pokud jde o nezávislost soudnictví, právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování a politický pluralismus, zejména vzhledem k rostoucí závažnosti thajských právních předpisů „proti pomluvě“;

12.  bere na vědomí opatření přijatá thajskou vládou v zájmu dodržování minimálních norem pro odstranění obchodování s lidmi a ukončení endemického soudobého otroctví v dodavatelském řetězci thajského odvětví rybolovu; vybízí vládu, aby tato opatření provedla urgentně a aby zvýšila své úsilí;

13.  vyzývá Thajsko, aby podepsalo a ratifikovalo Úmluvu o uprchlících z roku 1951 nebo její protokol z roku 1967;

14.  naléhavě žádá Thajsko, aby podniklo konkrétní kroky ke zrušení trestu smrti;

15.  jednoznačně vítá schválení thajského zákona o rovnosti žen a mužů, což signalizuje otevřenější budoucnost pro právní zacházení země s komunitou leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT);

16.  vítá rozhodnutí o odvolání trestního činu pomluvy proti Andymu Hallovi a jeho následné propuštění; žádá, aby bylo rovněž zastaveno trestní stíhání za počítačovou trestnou činnost a za trestný čin pomluvy, které proti němu zahájil trestní soud v jižním Bangkoku, vzhledem k tomu, že cílem jeho akcí coby obhájce lidských práv bylo odhalovat případy obchodování s lidmi a zlepšit právní situaci migrujících pracovníků v Thajsku, což potvrzuje jeho právo zkoumat a podporovat bez obavy z represí; vyjadřuje své znepokojení ohledně občanskoprávních řízení pro pomluvu, že jeho soud nemusí být zcela nestranný, protože se objevily zprávy o vlastnických vazbách mezi žalující společnosti a vysoce postavenými thajskými politiky; žádá delegaci EU, aby i nadále pozorně sledovala jeho právní situaci a účastnila se soudního řízení;

17.  vítá skutečnost, že novináři Chutima „Oi“ Sidasathianová a Alan Morison byli dne 1. září 2015 u oblastního soudu v Phuketu zproštěni obvinění;

18.  naléhavě žádá mezinárodní společenství, a zejména EU, aby vyvinuly veškeré úsilí na boj proti obchodování s lidmi, otrocké práci a nucené migraci prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce při sledování a prevenci porušování lidských práv týkajících se pracovní problematiky;

19.  vybízí EU a thajskou vládu, aby se zapojily do konstruktivního dialogu o záležitostech týkajících se ochrany lidských práv a demokratizačních procesů v Thajsku a v regionu; znovu potvrzuje svou podporu procesu demokratizace v Thajsku;

20.  podporuje Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) při udržování hospodářského a politického nátlaku s cílem zajistit návrat Thajska k demokratické správě věcí veřejných; upozorňuje v této souvislosti thajskou vládu, že nelze očekávat žádný pokrok v jednáních o dohodě o volném obchodu a dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Thajskem, dokud zůstává u moci vojenská junta;

21.  vítá novou úlohu Thajska v roli koordinátora pro vztahy ASEAN a EU v období 2015–2018; poukazuje na vzájemný prospěch zemí ASEAN a EU z jejich spolupráce;

22.  žádá ESVČ a delegaci EU, jakož i delegace členských států, aby využily všech dostupných nástrojů k zajištění dodržování lidských práv a právního státu v Thajsku, zejména tím, že budou nadále sledovat vyšetřování a soudní řízení týkající se vedoucích představitelů opozice;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládě a parlamentu Thajska, parlamentům a vládám členských států, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám členských zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie.