Fælles beslutningsforslag - RC-B8-1002/2015Fælles beslutningsforslag
RC-B8-1002/2015

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Thailand

  7.10.2015 - (2015/2875(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
  til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
  ECR (B8‑1002/2015)
  ALDE (B8‑1012/2015)
  EFDD (B8‑1013/2015)
  S&D (B8‑1015/2015)
  Verts/ALE (B8‑1017/2015)
  PPE (B8‑1018/2015)
  GUE/NGL (B8‑1021/2015)

  Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić for PPE-Gruppen
  Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen
  Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen
  Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
  Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez for GUE/NGL-Gruppen
  Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Bronis Ropė on behalf of the Verts/ALE Group
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni for EFDD-Gruppen


  Procedure : 2015/2875(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-1002/2015
  Indgivne tekster :
  RC-B8-1002/2015
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Thailand

  (2015/2875(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Thailand, navnlig af 20. maj 2010[1], 6. februar 2014[2] og 21. maj 2015[3],

  –  der henviser til redegørelsen af 2. april 2015 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Federica Mogherini om udviklingen i Thailand,

  –  der henviser til udtalelserne fra EU's delegation til Thailand i samråd med cheferne for EU’s missioner i Thailand af 14. november 2014, 30. juni 2015 og 24. september 2015,

  –  der henviser til Rådets konklusioner af 23. juni 2014 om Thailand,

  –  der henviser til svaret af 15. maj 2013 fra den daværende næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender Catherine Ashton på vegne af Kommissionen om situationen for Andy Hall,

  –  der henviser til pressemeddelelsen af 1. april 2015 fra FN’s særlige rapportør om fremme og beskyttelse af retten til ytringsfrihed,

  –  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang af Thailand og dets anbefalinger af 5. oktober 2011,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

  –  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998,

  –   der henviser til den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder, som Thailand er part i,

  –  der henviser til FN's konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

  –  der henviser til Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers menneskerettighedserklæring,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

  A.  der henviser til, at det statslige militær den 20. maj 2014 afsatte Thailands regering og fortsatte med at indføre militær undtagelsestilstand i hele landet samt gennemtvang en opløsning af bevogtningscentret for administration af ro og orden;

  B.  der henviser til, at de militære styrker er gået videre med dannelsen af det nationale råd for fred og orden (NCPO), hvis leder general Prayuth Chan-Ocha vil udøve alle beføjelser og har ubegrænset beføjelse til at udstede ordrer og indføre forfatningsmæssige reformer;

  C.  der henviser til, at centrale forfatningsmæssige organer, der er oprettet af NCPO, kontrolleres af militært personel, og at NCPO's medlemmer er omfattet af fuld immunitet for forseelser, forpligtelser eller ansvar af enhver art, mens de er ansat på grundlag af paragraf 44 og 47 i den midlertidige forfatning;

  D.   der henviser til, at forfatningskomitéen den 29. august 2015 færdiggjorde udarbejdelsen af en ny forfatning, der blev forkastet af det nationale reformråd den 6. september 2015; der henviser til, at en ny forfatningskomité skal omskrive forfatningen inden for 180 dage, og til, at den seneste forkastelse kan forlænge militærstyret i landet;

  E.  der henviser til, at førende websteder om den politiske situation og menneskerettighedssituationen i Thailand efter paragraf 44 i den midlertidige forfatning er blevet anklaget af NCPO for at true den nationale sikkerhed, og at der foregår intensiv censur af TV-kanaler og radiostationer i lokalsamfund, der er tilknyttet alle indenlandske politiske grupperinger;

  F.   der henviser til, at den nyligt vedtagne lov om offentlige forsamlinger, der trådte i kraft den 14. august 2015, i alvorlig grad begrænser forsamlingsfriheden og fastsætter hårde domme på op til ti års fængsel for overtrædelser såsom at forårsage afbrydelse af offentlige tjenester;

  G.  der henviser til, at hærens personel er blevet udpeget som "politibetjente til opretholdelse af fred og orden" til vilkårligt at tilbageholde personer og foretage undersøgelser og ransagninger uden en arrestordre;

  H.  der henviser til, at deltagere i fredelige demonstrationer gentagne gange er blevet anklaget for at tilskynde til oprør og at overtræde loven, og der henviser til, at 14 aktivister fra den neodemokratiske bevægelse (Neo-Democracy Movement (NDM)) er blevet arresteret;

  I.  der henviser til, at dødsstraf fortsat anvendes i Thailand, og til, at ny lovgivning har udvidet betingelserne for, hvornår det kan idømmes;

  J.  der henviser til, at der har været en voldsom stigning i fængslinger i henhold til "majestætsfornærmelsesloven" siden statskuppet;

  K.  der henviser til, at den nationale menneskerettighedskommission (NHRC) er blevet nægtet adgang til torturerede eller mishandlede personer, der tilbageholdes permanent uden sigtelse eller domstolsprøvelse og under militære domstoles myndighed;

  L.  der henviser til, at der er sket en forværring af sikkerheden for lokalsamfunds- og jordrettighedsaktivister siden statskuppet;

  M.  der henviser til, at Thailand ikke har undertegnet flygtningekonventionen fra 1951 eller protokollen hertil fra 1967 og ikke har en formel national asylramme; der henviser til, at de thailandske myndigheder fortsætter med at tilbagesende flygtninge og asylansøgere til lande, hvor de sandsynligvis vil blive udsat for forfølgelse;

  N.  der henviser til, at Thailand i henhold til internationale traktater, som landet er part i, er forpligtet til at efterforske og behørigt retsforfølge tortur, dødsfald under forvaring og andre angiveligt alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

  O. der henviser til, at sagen om æreskrænkelse mod forsvareren af arbejdstagernes rettigheder, Andy Hall, som er EU-borger, er blevet afvist, men der henviser til, at han fortsat står tiltalt i sager om IT-kriminalitet og æreskrænkelse og i to civile sager om æreskrænkelse, som kan resultere i en fængselsstraf på syv år og en bøde på flere millioner dollar for at bidrage til en rapport fra Finnwatch vedrørende påstået misbrug af arbejdskraft fra en thailandsk ananasgrossists side til trods for, at de krænkelser af arbejdstagererettighederne, som blev begået af selskabet, blev bekræftet af det thailandske Arbejdsministerium samt en af virksomhedens medarbejdere under tidligere retsmøder; der henviser til, at hans sag vil komme for en domstol den 19. oktober 2015;

  P.  der henviser til, at selv om Thailand har ratificeret Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 29, er vandrende arbejdstagere kun omfattet af ringe beskyttelse; der henviser til, at menneskehandel med arbejdstagere er et stort problem; der henviser til, at situationen i fiskerisektoren er særligt foruroligende;

  Q.  der henviser til, at EU har sat nye forhandlinger med Thailand om en bilateral frihandelsaftale (FTA), der blev indledt i 2013, på pause, og der henviser til, at EU nægter at undertegne partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA), der blev afsluttet i november 2013, indtil en demokratisk regering er på plads; der henviser til, at EU er Thailands tredjestørste handelspartner;

  1.  glæder sig over EU’s stærke engagement i den thailandske befolkning, med hvem EU har stærke og mangeårige politiske, økonomiske og kulturelle bånd; understreger, at EU, som ven og partner til Thailand gentagne gange har opfordret til, at den demokratiske proces genoprettes;

  2.  er dog dybt bekymret over den forværrede menneskerettighedssituation i Thailand efter det ulovlige statskup i maj 2014;

  3.  opfordrer indtrængende de thailandske myndigheder til at ophæve repressive restriktioner for retten til frihed og fredelig udøvelse af andre menneskerettigheder, navnlig dem, der er relevante for fredelig deltagelse i politiske aktiviteter;

  4.  opfordrer de thailandske myndigheder til at omstøde domme og straffe og til at tilbagetrække anklager og frigive personer og medieoperatører, der er blevet dømt eller anklaget for fredeligt at have udøvet deres ret til ytrings- og forsamlingsfrihed; opfordrer regeringen til omgående at ophæve paragraf 44 i den foreløbige forfatning og de dertil knyttede bestemmelser, der tjener som grundlag for de thailandske myndigheder til at undertrykke grundlæggende frihedsrettigheder og begå menneskerettighedskrænkelser straffrit;

  5.  opfordrer det thailandske myndigheder til at bidrage til at hindre de sikkerhedstrusler, der berører befolkningen generelt, og til bedre at tage hånd om bekymringerne hos medlemmerne af lokalsamfundet og hos jordrettighedsaktivister;

  6.  opfordrer de thailandske myndigheder til så hurtigt som muligt at påbegynde den politiske overdragelse af beføjelser fra militæret til de civile myndigheder; noterer sig den klare plan for frie og retfærdige valg og opfordrer til, at tidsplanen overholdes;

  7.  opfordrer til at overdrage alle retlige kompetencer i forhold til civile fra militære til civile domstole, at ophøre med vilkårlige tilbageholdelser under militær undtagelsestilstand og til at træffe foranstaltninger for at begrænse snarere end at styrke hærens beføjelser til at tilbageholde civile;

  8.  opfordrer myndighederne til at revurdere "majestætsfornærmelsesloven" for at undgå, at den straffer fredelig udøvelse af politisk meningsudveksling, og til at ophøre med at anvende loven i udvidet omfang på spørgsmål uden relation hertil;

  9.  anmoder om, at retten til sikkerhed, herunder menneskerettighedsforkæmperes ret til sikkerhed, respekteres og beskyttes, og at alle krænkelser af menneskerettighedsforkæmperes rettigheder undersøges hurtigt, effektivt og uafhængigt;

  10. noterer sig den thailandske regerings udnævnelse af en ny forfatningskomité med henblik på at udarbejde en ny forfatning så hurtigt som muligt; opfordrer til en forfatning med udgangspunkt i demokratiske principper såsom lighed, frihed, retfærdig repræsentation, gennemsigtighed, ansvarlighed, menneskerettigheder, retsstatsprincippet og offentlig adgang til ressourcer;

  11. opfordrer den thailandske regering til at overholde sine egne forfatningsmæssige og internationale forpligtelser med hensyn til domstolenes uafhængighed, retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til at deltage i fredelige forsamlinger samt politisk pluralisme, især i betragtning af den tiltagende strenghed af dens love mod æreskrænkende udtalelser;

  12.  noterer sig de foranstaltninger, som den thailandske regering har truffet for at overholde minimumsstandarderne for afskaffelse af menneskehandel og for at sætte en stopper for det endemiske moderne slaveri i sin fiskeindustris forsyningskæde; tilskynder regeringen til at gennemføre disse foranstaltninger hurtigst muligt og til at styrke sin indsats;

  13.  opfordrer Thailand til at undertegne og ratificere flygtningekonventionen fra 1951 eller protokollen hertil fra 1967;

  14.  opfordrer indtrængende Thailand til at tage konkrete skridt hen imod afskaffelse af dødsstraf;

  15.  ser med stor tilfredshed på godkendelsen af Thailands ligestillingslov, som signalerer en mere inklusiv fremtid for landets retlige behandling af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT);

  16.  glæder sig over beslutningen om at afvise straffesagen om æreskrænkelse mod Andy Hall og om at løslade ham efterfølgende; opfordrer til, at de sager mod ham om IT-kriminalitet og kriminel æreskrænkelse, som verserer ved det sydlige Bangkoks straffedomstol, også frafaldes, eftersom hans handlinger som menneskerettighedsforkæmper havde til formål at påvise eksempler på menneskehandel og forbedre vandrende arbejdstageres retlige situation i Thailand, hvilket bekræfter hans ret til at foretage undersøgelser og advokatvirksomhed uden frygt for gengældelse; udtrykker med hensyn til de civile sager om æreskrænkelse bekymring for, at hans retssag ikke er fuldt ud upartisk, eftersom der har været beretninger om ejerskabsforbindelser mellem den sagsøgende virksomhed og højtstående thailandske politikere; anmoder EU's delegation om fortsat at følge hans retlige situation nøje og til at være til stede under hans retssag;

  17.  glæder sig over Phukets regionaldomstols frikendelse den 1. september 2015 af journalisterne Chutima ‘Oi’ Sidasathian og Alan Morison;

  18.  opfordrer indtrængende det internationale samfund, og EU i særdeleshed, til at sætte alt ind på at bekæmpe menneskehandel, slavearbejde og tvungen migration ved at slå til lyd for internationalt samarbejde om overvågning og forebyggelse af menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med arbejdsmarkedsspørgsmål;

  19.  tilskynder EU og den thailandske regering til at indlede en konstruktiv dialog om spørgsmål vedrørende beskyttelse af menneskerettighederne og demokratiseringsprocesser i Thailand og i regionen; gentager sin støtte til demokratiseringsprocessen i Thailand;

  20.  støtter Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten i deres fastholdelse af økonomisk og politisk pres for at sikre, at Thailand vender tilbage til demokratisk styre; minder i denne forbindelse den thailandske regering om, at der ikke skal forventes fremskridt med hensyn til frihandelsaftalen og partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Thailand, sålænge militærjuntaen fortsat er ved magten;

  21.  glæder sig over Thailands nye rolle som koordinator for forbindelserne mellem ASEAN og EU i 2015-2018; påpeger de indbyrdes fordele, som ASEAN og EU opnår gennem deres samarbejde;

  22.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EU-delegationen samt medlemsstaternes delegationer, til at anvende alle til rådighed stående instrumenter til at sikre respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet i Thailand, navnlig ved at fortsætte med at overvåge efterforskningen og retssagerne mod oppositionsledere;

  23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, Thailands regering og parlament, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's højkommissær for menneskerettigheder og regeringerne i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers medlemsstater;