Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-1002/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-1002/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Thaimaan tilanteesta

7.10.2015 - (2015/2875(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B8‑1002/2015)
ALDE (B8‑1012/2015)
EFDD (B8‑1013/2015)
S&D (B8‑1015/2015)
Verts/ALE (B8‑1017/2015)
PPE (B8‑1018/2015)
GUE/NGL (B8‑1021/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez GUE/NGL-ryhmän puolesta
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2015/2875(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-1002/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-1002/2015
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Thaimaan tilanteesta

(2015/2875(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Thaimaasta, erityisesti 20. toukokuuta 2010[1], 6. helmikuuta 2014[2] ja 21. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselmat[3],

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 2. huhtikuuta 2015 antaman julkilausuman Thaimaan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon EU:n Thaimaan-edustuston yhdessä EU:n Thaimaan-edustustojen päälliköiden kanssa 14. marraskuuta 2014, 30. kesäkuuta 2015 ja 24. syyskuuta 2015 antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2014 Thaimaasta annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon silloisen komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin komission puolesta 15. toukokuuta 2013 antaman vastauksen Andy Hallin tilanteesta,

–  ottaa huomioon ilmaisunvapauden edistämistä ja suojelua käsittelevän YK:n erityisraportoijan 1. huhtikuuta 2015 antaman lehdistötiedotteen,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvostossa esitetyn yleisen määräaikaisarvioinnin Thaimaasta ja ihmisoikeusneuvoston 5. lokakuuta 2011 antamat suositukset,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1998 annetun YK:n julistuksen ihmisoikeuksien puolustajista,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimusvaltio Thaimaa on,

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) ihmisoikeusjulistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2014 armeija syrjäytti Thaimaan hallituksen ja julisti koko maahan poikkeustilan ja pakotti hajottamaan väliaikaisen hallituksen (Centre for Administration of Peace and Order);

B.  ottaa huomioon, että armeija on muodostanut ”Rauhan ja järjestyksen kansallisen neuvoston” (National Council of Peace and Order, NCPO), jonka johtajalla kenraali Prayut Chan-ochalla on käytössään kaikki toimivaltuudet ja rajoittamaton valta antaa määräyksiä ja toteuttaa perustuslakiuudistus;

C.  ottaa huomioon, että NCPO:n perustamat keskeiset perustuslailliset elimet ovat sotilashenkilöiden hallinnassa ja NCPO:n kaikille jäsenille on myönnetty täysimääräinen koskemattomuus rikkomusten, vastuun ja vastuuvelvollisuuden suhteen, koska heidät on otettu tehtäviinsä väliaikaisen perustuslain 44 ja 47 osastojen perusteella;

D.   ottaa huomioon, että 29. elokuuta 2015 perustuslakia laativa komitea sai valmiiksi uuden perustuslakiluonnoksen, jonka kansallinen uudistusneuvosto hylkäsi 6. syyskuuta 2015; ottaa huomioon, että uuden perustuslakia laativan komitean on laadittava perustuslaki uudelleen 180 päivän kuluessa ja että viimeisimmän hylkäyksen jälkeen sotilashallinto maassa voi pitkittyä;

E.  ottaa huomioon, että NCPO on syyttänyt väliaikaisen perustuslain 44 osaston perusteella Thaimaan poliittista ja ihmisoikeustilannetta käsitteleviä johtavia verkkosivustoja kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta ja että maan eri poliittisia siipiä lähellä olevia televisiokanavia ja paikallisia radioasemia sensuroidaan ankarasti;

F.   ottaa huomioon, että hiljattain hyväksytyssä julkisia kokouksia koskevassa laissa, joka tuli voimaan 14. elokuuta 2015, rajoitetaan ankarasti kokoontumisvapautta ja määrätään kovia, jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistuksia rikoksista, kuten julkisten palvelujen häirinnästä;

G.  ottaa huomioon, että armeijan henkilöstöä on nimitetty ”rauhaa ja järjestystä ylläpitäviksi virkailijoiksi”, jotka pidättävät mielivaltaisesti ihmisiä, suorittavat tutkintaa ja tekevät etsintöjä ilman oikeuden määräystä;

H.  ottaa huomioon, että rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuneita on toistuvasti syytetty kansankiihotuksesta ja lakien rikkomisesta ja että 14 uusdemokraattisen liikkeen (Neo-Democracy Movement (NDM)) aktivistia on pidätetty;

I.  ottaa huomioon, että kuolemanrangaistusta käytetään Thaimaassa yhä ja että uuteen lainsäädäntöön on lisätty tapauksia, joissa se voidaan langettaa;

J.  ottaa huomioon, että vallankaappauksen jälkeen majesteettirikosta koskevan lain perusteella tehtyjen vangitsemisten määrä kasvoi äkillisesti;

K.  ottaa huomioon, että kansalliselta ihmisoikeuskomissiolta on evätty pääsy kidutettujen tai pahoinpideltyjen henkilöiden luokse, jotka ovat pysyvästi pidätettyinä ilman syytettä tai oikeudenkäyntiä sotilastuomioistuinten määräysvallan nojalla;

L.  ottaa huomioon, että paikallisyhteisöjen ja maaoikeuksien puolesta toimivien aktivistien turvallisuus on heikentynyt vallankaappauksen jälkeen;

M.  ottaa huomioon, että Thaimaa ei ole allekirjoittanut vuoden 1951 pakolaissopimusta tai sen vuoden 1967 pöytäkirjaa eikä sillä ole virallista kansallista turvapaikkaa koskevaa sääntelykehystä; ottaa huomioon, että Thaimaan viranomaiset palauttavat edelleen pakolaisia ja turvapaikanhakijoita maihin, joissa he joutuvat todennäköisesti vainotuiksi;

N.  ottaa huomioon, että Thaimaa on velvollinen niiden kansainvälisten sopimusten nojalla, joiden osapuoli se on, tutkimaan ja saattamaan asianmukaisesti oikeuteen kidutukseen, pidätyskuolemiin ja muihin väitettyihin vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneet henkilöt;

O. ottaa huomioon, että syyte törkeästä kunnianloukkauksesta työntekijöiden oikeuksia puolustanutta EU:n kansalaista Andy Hallia vastaan on hylätty mutta häntä vastaan on nostettu syyte tietokonerikoksesta ja kunnianloukkaustapauksista sekä kahdesta siviilihenkilöön kohdistuneesta kunnianloukkaustapauksesta, jotka voivat johtaa seitsemän vuoden vankeustuomioon ja usean miljoonan dollarin sakkoihin, sen jälkeen, kun hän oli osallistunut Finnwatchin raportin laatimiseen thaimaalaisen ananastukkukauppiaan väitetyistä työntekijöiden oikeuksien rikkomuksista ja huolimatta siitä, että Thaimaan työministeriö ja eräs yrityksen työntekijä vahvistivat edellisessä oikeuskäsittelyssä yrityksen syyllistyneen työntekijöiden oikeuksien loukkauksiin; ottaa huomioon, että hänen tapaustaan käsitellään 19. lokakuuta 2015;

P.  toteaa, että vaikka Thaimaa on ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 29, siirtotyöläisten suoja on heikko; toteaa, että työntekijöillä käytävä kauppa on huomattava ongelma; toteaa, että tilanne on erityisen huolestuttava kalatalousalalla;

Q.  ottaa huomioon, että EU on keskeyttänyt vuonna 2013 aloitetut hitaasti edenneet neuvottelut kahdenvälisestä vapaakauppasopimuksesta Thaimaan kanssa ja kieltäytyy allekirjoittamasta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta, joka saatiin valmiiksi marraskuussa 2013, ennen kuin maassa on demokraattinen hallitus; ottaa huomioon, että EU on Thaimaan kolmanneksi suurin kauppakumppani;

1.  suhtautuu myönteisesti siihen, että EU on antanut vahvan sitoumuksen Thaimaan kansalle, jonka kanssa EU:lla on vahvat ja pitkäaikaiset poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset siteet; korostaa, että Thaimaan ystävänä ja kumppanina EU on toistuvasti vaatinut demokratiakehityksen palauttamista;

2.  on kuitenkin erittäin huolestunut Thaimaan ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä toukokuussa 2014 tehdyn vallankaappauksen jälkeen;

3.  kehottaa Thaimaan viranomaisia poistamaan vapautta ja ihmisoikeuksien rauhanomaista harjoittamista koskevaan oikeuteen kohdistuvat tukahduttavat rajoitukset, erityisesti ne, jotka ovat olennaisia rauhanomaiselle osallistumiselle poliittiseen toimintaan;

4.  kehottaa Thaimaan viranomaisia kumoamaan tuomioita ja rangaistuksia, peruuttamaan syytteitä ja vapauttamaan henkilöitä ja media-alan toimijoita, jotka on tuomittu tai joita syytetään, vaikka he ovat harjoittaneet rauhanomaisesti ilmaisun- tai kokoontumisvapauttaan; kehottaa hallitusta kumoamaan välittömästi väliaikaisen perustuslain 44 osaston ja siihen liittyvät säännökset, joiden perusteella Thaimaan viranomaiset tukahduttavat perusoikeuksia ja syyllistyvät rankaisematta ihmisoikeusrikkomuksiin;

5.  kehottaa Thaimaan viranomaisia edistämään koko väestöön kohdistuvien turvallisuusuhkien ehkäisyä ja puuttumaan tehokkaammin yhteisöjen ja maaoikeuksien puolesta toimivien aktivistien huolenaiheisiin;

6.  kehottaa Thaimaan viranomaisia aloittamaan mahdollisimman pian poliittisten toimivaltuuksien siirtämisen sotilasviranomaisilta siviiliviranomaisille; panee merkille vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja koskevan selvän suunnitelman ja kehottaa noudattamaan määräaikoja;

7.  kannustaa siirtämään kaiken siviileihin kohdistuvan tuomiovallan sotilastuomioistuimilta siviilituomioistuimille, lopettamaan poikkeustilan nojalla tehdyt mielivaltaiset pidätykset ja toteuttamaan toimia, joilla rajoitetaan armeijan toimivaltuuksia pidättää siviilejä sen sijaan, että niitä lisättäisiin;

8.  kannustaa viranomaisia tarkastelemaan uudelleen majesteettirikosta koskevaa lakia, jotta voidaan estää se, että sen perusteella rangaistaan poliittisten näkemysten rauhanomaisesta ilmaisemisesta, ja keskeyttämään kyseisen lain liian laajan soveltamisen siihen liittymättömien asioiden yhteydessä;

9.  pyytää, että oikeutta turvallisuuteen, mukaan lukien ihmisoikeusaktivistien oikeus turvallisuuteen, noudatetaan ja suojellaan ja että kaikki ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvat väkivallanteot tutkitaan pikaisesti, tehokkaasti ja riippumattomasti;

10. panee merkille, että Thaimaan hallitus on nimittänyt uuden perustuslakia laativan komitean laatimaan uuden perustuslain mahdollisimman pian; kehottaa laatimaan perustuslain, joka perustuu demokratian periaatteisiin, kuten tasa-arvo, vapaus, oikeudenmukainen edustus, avoimuus, vastuullisuus, ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja resurssien yleinen saatavuus;

11. kehottaa Thaimaan hallitusta noudattamaan omia perustuslaillisia ja kansainvälisiä velvoitteitaan, jotka koskevat oikeuslaitoksen riippumattomuutta, oikeutta ilmaisunvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen sekä poliittista moniarvoisuutta erityisesti kunnianloukkauksien torjuntaa koskevien lakien lisääntyvän ankaruuden vuoksi;

12.  panee merkille Thaimaan hallituksen toteuttamat toimet, joilla se pyrkii täyttämään vähimmäisvaatimukset ihmiskaupan poistamiseksi ja yleisesti esiintyvän nykyaikaisen orjuuden lopettamiseksi kalastusteollisuutensa tuotantoketjussa; kannustaa hallitusta panemaan nämä toimet täytäntöön kiireellisesti ja tehostamaan ponnistelujaan;

13.  kehottaa Thaimaata allekirjoittamaan ja ratifioimaan vuoden 1951 pakolaissopimuksen tai sen vuoden 1967 pöytäkirjan;

14.  kehottaa Thaimaata toteuttamaan konkreettisia toimia kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseksi;

15.  suhtautuu erittäin myönteisesti siihen, että Thaimaa on hyväksynyt sukupuolten tasa-arvoa koskevan lain, joka merkitsee, että kyseisen lain nojalla maassa kohdellaan tulevaisuudessa osallistavammin homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä;

16.  suhtautuu myönteisesti päätökseen hylätä törkeää kunnianloukkausta koskeva oikeusjuttu Andy Hallia vastaan ja hänen vapauttamiseensa sen jälkeen; vaatii, että häntä vastaan eteläisen Bangkokin rikostuomioistuimessa aloitetuista törkeää kunnianloukkausta koskevista oikeusjutuista luovutaan myös, kun otetaan huomioon, että hänen toimintansa tarkoitus ihmisoikeusaktivistina oli tuoda esiin ihmiskauppaa koskevia tapauksia ja parantaa siirtotyöläisten oikeudellista asemaa Thaimaassa, mikä vahvistaa hänen oikeutensa tehdä tutkimuksia ja puolustaa etuja ilman pelkoa kostotoimista; ilmaisee huolensa siitä, että kahdessa siviilihenkilöön kohdistuneessa kunnianloukkaustapauksessa hänen oikeudenkäyntinsä ei ole ehkä täysin puolueeton, koska kanteen nostaneen yrityksen ja korkea-arvoisten thaimaalaisten poliitikkojen välillä on kerrottu olevan omistukseen liittyviä yhteyksiä; pyytää EU:n edustustoa jatkamaan hänen oikeudellisen tilanteensa seuraamista tiiviisti ja olemaan läsnä hänen oikeudenkäynnissään;

17.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Phuketin maakuntatuomioistuin antoi 1. syyskuuta 2015 vapauttavan tuomion toimittajille Chutima ”Oi” Sidasathianille ja Alan Morisonille;

18.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti EU:ta tekemään kaikkensa ihmiskaupan, orjatyön ja pakkosiirtolaisuuden torjumiseksi edistämällä kansainvälistä yhteistyötä työhön liittyvien ihmisoikeusrikkomusten seurannassa ja ehkäisemisessä;

19.  kannustaa EU:ta ja Thaimaan hallitusta aloittamaan rakentavan vuoropuhelun ihmisoikeuksien suojeluun ja demokratisoitumisprosessiin Thaimaassa ja sen lähialueella liittyvistä asioista; muistuttaa kannattavansa Thaimaan demokratisoitumisprosessia;

20.  kannustaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa jatkamaan taloudellista ja poliittista painostusta, jotta varmistetaan Thaimaan paluu demokraattiseen hallintoon; muistuttaa Thaimaan hallitusta tässä yhteydessä siitä, että EU:n ja Thaimaan välisen vapaakauppasopimuksen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa ei ole odotettavissa edistystä niin kauan kuin sotilasjuntta on vallassa;

21.  suhtautuu myönteisesti Thaimaan uuteen rooliin ASEANin ja EU:n suhteiden koordinaattorimaana vuosina 2015–2018; korostaa molemminpuolisia hyötyjä, joita ASEAN ja EU saavat yhteistyöstään;

22.  pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n edustustoa sekä jäsenvaltioiden edustustoja käyttämään kaikkia saatavilla olevia välineitä, jotta varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltio Thaimaassa erityisesti jatkamalla oppositiojohtajien tutkinnan ja oikeudenkäyntikuulustelujen seuraamista;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, Thaimaan hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle ja Kaakkois-Aasian maiden liiton jäsenvaltioiden hallituksille.