Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-1002/2015Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-1002/2015

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Taizemē

7.10.2015 - (2015/2875(RSP))

iesniegts saskaņā ar 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B8‑1002/2015)
ALDE (B8‑1012/2015)
EFDD (B8‑1013/2015)
S&D (B8‑1015/2015)
Verts/ALE (B8‑1017/2015)
PPE (B8‑1018/2015)
GUE/NGL (B8‑1021/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić PPE grupas vārdā
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā
Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez GUE/NGL grupas vārdā
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni EFDD grupas vārdā


Procedūra : 2015/2875(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-1002/2015
Iesniegtie teksti :
RC-B8-1002/2015
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Taizemē

(2015/2875(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Taizemi, jo īpaši 2010. gada 20. maija rezolūciju[1], 2014. gada 6. februāra rezolūciju[2] un 2015. gada 21. maija rezolūciju[3],

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federikas Mogerīni runaspersonas 2015. gada 2. aprīļa paziņojumu par notikumiem Taizemē,

–  ņemot vērā paziņojumus, ar kuriem 2014. gada 14. novembrī, 2015. gada 30. jūnijā un 2015. gada 24. septembrī nākusi klajā ES delegācija Taizemē, saskaņojot tos ar ES misijas Taizemē vadītājiem,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 23. jūnija secinājumus par Taizemi,

–  ņemot vērā atbildi, kuru attiecībā uz Andy Hall situāciju Komisijas vārdā 2013. gada 15. maijā sniedza toreizējā Komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrīna Eštone,

–  ņemot vērā paziņojumu presei, kuru 2015. gada 1. aprīlī sniedzis ANO īpašais referents tiesību uz vārda brīvību veicināšanas un aizsardzības jautājumos,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2011. gada 5. oktobra vispārējo periodisko pārskatu par Taizemi un tā secinājumus;

–  ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO 1998. gada Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā 1966. gadā pieņemto Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kuram ir pievienojusies arī Taizeme,

–  ņemot vērā ANO 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–  ņemot vērā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2014. gada 20. maijā Taizemē militāristi gāza valsts valdību un pēc tam visā valstī ieviesa karastāvokli, piespiežot likvidēt Miera un kārtības pārvaldības aizsardzības centru;

B.  tā kā militārie spēki pēc tam izveidoja Miera un kārtības nacionālo padomi (MKNP), kuras vadītājam ģenerālim Prayuth Chan-ocha ir tiesības izmantot pilnīgi visas pilnvaras un ir neierobežota vara izdot rīkojumus un veikt konstitucionālo reformu;

C.  tā kā militārpersonas kontrolē galvenās MKNP izveidotās konstitucionālās iestādes un tā kā, pamatojoties uz pagaidu konstitūcijas 44. un 47. sadaļu, ikvienam MKNP loceklim amata pienākumu izpildes laikā ir nodrošināta absolūta imunitāte attiecībā uz pārkāpumiem, atbildību vai pienākumiem;

D.   tā kā 2015. gada 29. augustā Likumdošanas komiteja pabeidza izstrādāt jaunu konstitūciju, kuru Nacionālā reformas padome noraidīja 2015. gada 6. septembrī; tā kā jaunajai Likumdošanas komitejai konstitūcija ir jāpārstrādā 180 dienu laikā un tā kā tās kārtējā noraidīšana var paildzināt militāro režīmu valstī;

E.  tā kā saskaņā ar pagaidu konstitūcijas 44. sadaļu MKNP par valsts drošības apdraudēšanu apsūdz galvenās tīmekļa vietnes, kurās skaidrota situācija politikas un cilvēktiesību jomā Taizemē, un tā kā tiek bargi cenzētas televīzijas kanālu un sabiedriskā radio pārraides, kurās viedokļus pauž visas vietējās politiskās frakcijas;

F.   tā kā nesen pieņemtajā Aktā par sabiedrisko pulcēšanos, kurš stājās spēkā 2015. gada 14. augustā, ir noteikti stingri pulcēšanās brīvības ierobežojumi un bargi sodi — cietumsodi līdz pat 10 gadiem par tādiem nodarījumiem kā traucēšana sabiedrisko pakalpojumu darbībai;

G.  tā kā militāristi ir tikuši iecelti par "miera un kārtības saglabāšanas amatpersonām", kam ir tiesības patvaļīgi aizturēt personas un bez ordera veikt izmeklēšanu un kratīšanas;

H.  tā kā miermīlīgo demonstrāciju dalībnieki atkārtoti ir tikuši apsūdzēti par musināšanu un likumpārkāpšanu un ir tikuši arestēti 14 Jaunās demokrātiskās kustības (JDK) aktīvisti;

I.  tā kā Taizemē joprojām piemēro nāvessodu un tā kā jaunajos tiesību aktos ir paplašināti tā piemērošanas nosacījumi;

J.  tā kā kopš valsts apvērsuma ir krasi palielinājies to cilvēku skaits, kuri ieslodzīti, pamatojoties uz lèse-majesté likumu;

K.  tā kā Valsts cilvēktiesību komisijas (NHRC) pārstāvjiem ir liegta pieeja spīdzinātām vai nežēlīgai attieksmei pakļautām privātpersonām, kuras ar militāro tiesu ziņu tur pastāvīgā apcietinājumā bez apsūdzības uzrādīšanas vai tiesas sprieduma;

L.  tā kā kopš valsts apvērsuma ir pasliktinājusies vietējo kopienu un zemes tiesību aktīvistu drošība;

M.  tā kā Taizeme nav parakstījusi 1951. gada Bēgļu konvenciju vai tās 1967. gada protokolu un valstī nav oficiālas patvēruma sistēmas; tā kā Taizemes iestādes bēgļus un patvēruma meklētājus turpina nosūtīt atpakaļ uz valstīm, kur tie var pieredzēt vajāšanu;

N.  tā kā Taizemei pienākums ir rīkoties saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, kuriem tā ir pievienojusies, un izmeklēt spīdzināšanu, nāves gadījumus apcietinājumā un citus iespējamus nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus un saukt par tiem pie atbildības;

O. tā kā viena krimināllieta par apmelošanu, kas ierosināta pret strādājošo tiesību aizstāvi un ES pilsoni Andy Hall ir pārtraukta, tomēr pret viņu vēl arvien tiek izvirzītas gan apsūdzības par datornoziegumiem un apmelošanu, gan arī divas civilprasības par apmelošanu, kuru dēļ viņam var piespriest septiņu gadu cietumsodu un vairāku miljonu dolāru lielu naudas sodu, jo viņš tiek apvainots par dalību Finnwatch ziņojuma sagatavošanā, kurā Taizemes ananāsu vairumtirgotājs apvainots par darba tiesību pārkāpumiem, kaut arī šā uzņēmuma veiktos darba ņēmēju tiesību pārkāpumus apstiprināja arī Taizemes darba ministrija un uzņēmuma darbinieks iepriekšējās tiesas sēdēs; tā kā viņa lieta tiks izskatīta 2015. gada 19. oktobrī;

P.  tā kā Taizeme gan ir ratificējusi Starptautiskās Darba organizācijas Konvenciju Nr. 29, tomēr migrējošiem darba ņēmējiem šajā valstī tiek nodrošināts maz aizsardzības; tā kā strādājošo tirdzniecība ir nopietna problēma; tā kā stāvoklis zivsaimniecības nozarē ir īpaši satraucošs;

Q.  tā kā ES ir apturējusi sarunas ar Taizemi par divpusēju brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas tika uzsāktas 2013. gadā, un tā atsakās parakstīt partnerības un sadarbības nolīgumu, kura sagatavošana tika pabeigta 2013. gada novembrī, kad pie varas bija demokrātiska valdība; tā kā ES ir Taizemes trešais lielākais tirdzniecības partneris,

1.  atzinīgi vērtē ES stingro atbalstu Taizemes iedzīvotajiem, ar kuriem ES ir ciešas un ilglaicīgas politiskas, ekonomiskas un kultūras saites; uzsver, ka ES kā Taizemes draugs un partneris ir atkārtoti aicinājusi atjaunot demokrātisko procesu;

2.  tomēr pauž nopietnas bažas par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Taizemē pēc nelikumīgā valsts apvērsuma 2014. gada maijā;

3.  mudina Taizemes iestādes atcelt represīvos ierobežojumus attiecībā uz tiesībām uz brīvību un citu cilvēktiesību miermīlīgu īstenošanu, jo īpaši tos ierobežojumus, kas attiecas uz mierīgu iesaistīšanos politiskajās darbībās;

4.  aicina Taizemes iestādes atcelt spriedumus, atsaukt apsūdzības un atbrīvot privātpersonas un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri ir notiesāti vai apsūdzēti par to, ka miermīlīgi izmantojuši savas tiesības uz vārda brīvību un pulcēšanos; aicina valdību nekavējoties atsaukt pagaidu konstitūcijas 44. pantu un ar to saistītos noteikumus, kurus Taizemes iestādes izmanto nesodītai pamatbrīvību apspiešanai un cilvēktiesību pārkāpšanai;

5.  aicina Taizemes iestādes palīdzēt novērst draudus iedzīvotāju drošībai un labāk risināt kopienu locekļu un zemes tiesību aktīvistu problēmas;

6.  aicina Taizemes iestādes cik drīz vien iespējams sākt militāro iestāžu politisko pilnvaru nodošanu civilām iestādēm; pieņem zināšanai nepārprotamu plānu sarīkot brīvas un godīgas vēlēšanas un aicina ievērot to rīkošanas grafiku;

7.  mudina militāro tiesu visu veidu jurisdikciju attiecībā uz civiliedzīvotājiem nodot civilām tiesām, pārtraukt patvaļīgu aizturēšanu karastāvokļa dēļ un veikt pasākumus, lai nevis palielinātu, bet ierobežotu armijas pilnvaras aizturēt civiliedzīvotājus;

8.  mudina iestādes pārskatīt lèse-majesté likumu, lai nepieļautu, ka cilvēki tiek sodīti par politisku viedokļu miermīlīgu paušanu, un pārtrauktu šā likuma plašu izmantošanu ar to nesaistītos gadījumos;

9.  aicina ievērot un aizsargāt tiesības uz drošību, tostarp attiecinot to uz cilvēktiesību aizstāvjiem, un nodrošināt, ka visi cilvēktiesību aizstāvju tiesību pārkāpumi tiek nekavējoties, efektīvi un neatkarīgi izmeklēti;

10. pieņem zināšanai to, ka Taizemes valdība iecēlusi jaunās konstitūcijas izstrādes komiteju, lai pēc iespējas ātrāk tiktu sagatavota jauna valsts konstitūcija; aicina šo konstitūciju balstīt uz demokrātiskiem principiem, tādiem kā vienlīdzība, brīvība, taisnīga pārstāvība, pārredzamība, pārskatatbildība, cilvēktiesības, tiesiskums un publiska piekļuve resursiem;

11. aicina Taizemes valdību ievērot tās konstitucionālās un starptautiskās saistības attiecībā uz tiesu sistēmas neatkarību, tiesībām uz vārda brīvību, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību, kā arī politisko plurālismu, jo īpaši ņemot vērā to, ka arvien stingrāki kļūst šīs valsts likumi par neslavas celšanu;

12.  ņem vērā Taizemes valdības veiktos pasākumus, lai izpildītu obligātos standartus cilvēku tirdzniecības izskaušanai un darītu galu ārkārtīgi plaši izplatītajai mūsdienu verdzībai zvejas nozares piegādes ķēdē; mudina valdību steidzami īstenot šos pasākumus un rīkoties aktīvāk;

13.  aicina Taizemi parakstīt un ratificēt 1951. gada Bēgļu konvenciju vai tās 1967. gada protokolu;

14.  mudina Taizemi veikt konkrētus pasākumus nāvessoda atcelšanai;

15.  ļoti atzinīgi vērtē Taizemes Dzimumu līdztiesības akta apstiprināšanu, kas apliecina to, ka turpmāk iekļaujošāks būs valsts tiesiskais režīms attiecībā uz lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām (LGBT);

16.  atzinīgi vērtē lēmumu pārtraukt pret Andy Hall ierosināto krimināllietu par apmelošanu un viņa atbrīvošanu; aicina pārtraukt arī krimināllietas par datornoziegumiem un apmelošanu, kas pret viņu ierosinātas Dienvidu Bangkokas krimināltiesā, jo viņa kā cilvēktiesību aizstāvja darbību mērķis bija atmaskot cilvēktirdzniecības gadījumus un uzlabot migrējošo darba ņēmēju tiesisko stāvokli Taizemē, un tas pamato viņa tiesības veikt izpēti un nodrošināt aizstāvību, nebaidoties no represijām; attiecībā uz neslavas celšanas gadījumiem pauž bažas, ka Andy Hall tiesa varētu nebūt pilnībā objektīva, jo ir bijuši ziņojumi par saikni starp uzņēmumu, kas iesūdzējis viņu tiesā, un augsta līmeņa Taizemes politiķiem; aicina ES delegāciju turpināt cieši sekot viņa tiesiskajai situācijai un apmeklēt tiesas sēdes;

17.  atzinīgi vērtē to, ka 2015. gada 1. septembrī Puketas provinces tiesa attaisnoja žurnālistus Chutima "Oi" Sidasathian un Alan Morison;

18.  mudina starptautisko sabiedrību un jo īpaši ES pielikt visas pūles cīņā pret cilvēku tirdzniecību, vergu darbu un piespiedu migrāciju, atbalstot starptautisko sadarbību attiecībā uz to cilvēktiesību pārkāpumu uzraudzību un novēršanu, kas saistīti ar darba jautājumiem;

19.  mudina ES un Taizemes valdību iesaistīties konstruktīvā dialogā par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesību aizsardzību un demokratizācijas procesiem Taizemē un reģionā kopumā; turpina paust atbalstu demokratizācijas procesam Taizemē;

20.  atbalsta to, ka Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) turpina ekonomisko un politisko spiedienu, lai nodrošinātu demokrātiskas pārvaldības atjaunošanu Taizemē; šajā sakarībā atgādina valdībai, ka nav iespējams nekāds progress attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīgumu un partnerības un sadarbības nolīgumu starp ES un Taizemi, kamēr pie varas būs militārā hunta;

21.  atzinīgi vērtē jauno lomu, ko Taizeme uzņēmusies kā ASEAN un ES attiecību koordinējošā valsts laika posmam no 2015. līdz 2018. gadam; norāda uz ASEAN un ES abpusējiem ieguvumiem no šīs sadarbības;

22.  aicina EĀDD un ES delegāciju, kā arī dalībvalstu delegācijas izmantot visus pieejamos instrumentus, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu Taizemē, jo īpaši turpinot sekot līdzi izmeklēšanām pret opozīcijas līderiem un viņu tiesas sēdēm;

23.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Komisijai, Taizemes valdībai un parlamentam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas dalībvalstu valdībām.