Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-1002/2015Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-1002/2015

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Thailand

7.10.2015 - (2015/2875(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B8‑1002/2015)
ALDE (B8‑1012/2015)
EFDD (B8‑1013/2015)
S&D (B8‑1015/2015)
Verts/ALE (B8‑1017/2015)
PPE (B8‑1018/2015)
GUE/NGL (B8‑1021/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić för PPE-gruppen
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli för S&D-gruppen
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen
Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez för GUE/NGL-gruppen
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni för EFDD-gruppen


Förfarande : 2015/2875(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-1002/2015
Ingivna texter :
RC-B8-1002/2015
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Thailand

(2015/2875(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Thailand, särskilt resolutionerna av den 20 maj 2010[1], 6 februari 2014[2] och 21 maj 2015[3],

–  med beaktande av uttalandet av den 2 april 2015 från talesmannen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om utvecklingen i Thailand,

–  med beaktande av uttalandena från EU:s delegation till Thailand, i överensstämmelse med EU:s beskickningschefer i Thailand, den 14 november 2014, 30 juni 2015 och 24 september 2015,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska unionens råd av den 23 juni 2014 om Thailand,

–  med beaktande av svaret av den 15 maj 2013 från den dåvarande vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, på kommissionens vägnar, om situationen för Andy Hall,

–  med beaktande av pressmeddelandet av den 1 april 2015 från FN:s särskilda rapportör för främjandet och skyddet av rätten till yttrandefrihet,

–  med beaktande av den allmänna periodiska översynen av Thailand inför FN:s råd för de mänskliga rättigheterna samt dess rekommendationer av den 5 oktober 2011,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna från 1998,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Thailand har anslutit sig till,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984,

–   med beaktande av förklaringen om de mänskliga rättigheterna från Sydostasiatiska nationers förbund,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 20 maj 2014 störtade statens militär Thailands regering och införde undantagstillstånd över hela landet, och tvingade därmed fram en upplösning av expeditionsministären Centrum för administrationen av fred och ordning.

B.  De militära styrkorna har sedan bildat Nationella rådet för fred och ordning, vars ledare, general Prayuth Chan-ocha, kommer att utnyttja alla befogenheter och sin obegränsade makt för att utfärda order och genomföra en konstitutionell reform.

C.  De centrala konstitutionella organ som upprättats av Nationella rådet för fred och ordning kontrolleras av militär personal och varje ledamot i Nationella rådet för fred och ordning garanteras full immunitet från alla former av oegentligheter och ansvar inom sina uppdrag i enlighet med avsnitt 44 och 47 i interimskonstitutionen.

D.  Den 29 augusti 2015 slutförde konstitutionsutskottet utkastet till en ny konstitution, vilket avslogs av det nationella reformrådet den 6 september 2015. Ett nytt konstitutionsutskott måste nu lägga fram ett nytt konstitutionsutkast inom 180 dagar, och detta senaste avslag kan komma att förlänga militärstyret i landet.

E.  Ledande webbsidor som behandlar den politiska och människorättsliga situationen i Thailand har anklagats av Nationella rådet för fred och ordning i enlighet med avsnitt 44 i interimskonstitutionen för att ha hotat den nationella säkerheten, och sträng censur av TV-kanaler och lokalradiostationer knutna till alla inhemska politiska grupperingar tillämpas.

F.  Den nyligen antagna lagen om offentliga sammankomster, som trädde i kraft den 14 augusti 2015, begränsar mötesfriheten kraftigt och inför hårda straff på upp till tio års fängelse för överträdelser såsom vållande av störningar av allmännyttiga tjänster.

G.  Armépersonal har utnämnts till ”tjänstemän för upprätthållande av fred och allmän ordning” för att godtyckligt kunna genomföra frihetsberövanden, undersökningar och husrannsakningar utan domstolsbeslut.

H.  Deltagare i fredliga demonstrationer har upprepade gånger anklagats för uppvigling och lagbrott, och 14 aktivister från nydemokratiska rörelsen (NDM) har frihetsberövats.

I.  Dödsstraffet tillämpas fortfarande i Thailand, och ny lagstiftning har utvidgat de omständigheter under vilka det kan utdömas.

J.  Antalet fängslanden enligt majestätsbrottslagen har ökat kraftigt sedan statskuppen.

K.  Nationella människorättskommissionen har nekats tillträde till torterade och misshandlade personer som hålls permanent frihetsberövade utan rättegång under militärdomstolarnas bemyndigande.

L.  Säkerheten för lokalsamhälles- och markrättsaktivister har försämrats sedan statskuppen.

M.  Thailand har varken undertecknat flyktingkonventionen från 1951 eller det tillhörande protokollet från 1967, och har inte någon formell nationell asyllagstiftning. De thailändska myndigheterna fortsätter att sända tillbaka flyktingar och asylsökande till länder där dessa troligtvis kommer att utsättas för förföljelse.

N.  Enligt internationella fördrag som landet har undertecknat åligger det Thailand att utreda och på lämpligt sätt lagföra tortyr, dödsfall under frihetsberövande och andra påstådda grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

O.  Förtalsmålet mot försvararen av arbetstagarnas rättigheter, Andy Hall, en EU‑medborgare, har avskrivits, men han riskerar fortfarande åtal för databrott, förtal och två civilrättsliga förtalsmål, vilka kan leda till ett sjuårigt fängelsestraff och böter på många miljoner dollar, efter att ha bidragit till en Finnwatch-rapport om påstådda upprepade fall av arbetsplatsmisshandel av en thailändsk ananasgrossist, trots att brott mot arbetstagares rättigheter begångna av företaget hade bekräftats av det thailändska arbetsmarknadsministeriet och av en företagsanställd under tidigare domstolsförhandlingar. Hans fall ska prövas i domstol den 19 oktober 2015.

P.  Fastän Thailand har ratificerat Internationella arbetsorganisationens konvention nr 29 åtnjuter migrerande arbetstagare dåligt skydd. Handel med arbetstagare är ett stort problem. Situationen i fiskerisektorn är särskilt oroande.

Q.  EU har lagt de första förhandlingsvändorna om ett bilateralt frihandelsavtal med Thailand, inledda 2013, på is, och vägrar att underteckna avtalet om partnerskap och samarbete, som färdigställdes i november 2013, tills en demokratisk regering är på plats. EU är Thailands tredje största handelspartner.

1.  Europaparlamentet välkomnar EU:s starka engagemang för det thailändska folket, med vilket EU har starka och långvariga politiska, ekonomiska och kulturella band. Parlamentet framhåller att EU, såsom vän och partner till Thailand, upprepade gånger har begärt att den demokratiska processen ska återupptas.

2.  Europaparlamentet är emellertid mycket oroat över den allt sämre människorättssituationen i Thailand efter den olagliga statskuppen i maj 2014.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de thailändska myndigheterna att häva de repressiva inskränkningarna i rätten till frihet och i det fredliga utövandet av andra mänskliga rättigheter, särskilt i samband med fredligt deltagande i politisk verksamhet.

4.  Europaparlamentet uppmanar de thailändska myndigheterna att ogiltigförklara fällande domar och lägga ner åtal och frige enskilda och medieoperatörer som har dömts eller åtalats för att fredligt ha utövat sina rättigheter till yttrande- eller mötesfrihet. Regeringen uppmanas att omedelbart upphäva avsnitt 44 i interimskonstitutionen och därmed sammanhängande bestämmelser som de thailändska myndigheterna använder för att kränka de grundläggande friheterna och begå människorättsbrott utan att riskera något straff.

5.  Europaparlamentet uppmanar de thailändska myndigheterna att bidra till att förhindra säkerhetshot som påverkar befolkningen i stort och att bättre bemöta de farhågor som uttrycks av lokalsamhälles- och markrättsaktivister.

6.  Europaparlamentet uppmanar de thailändska myndigheterna att så snart som möjligt inleda den politiska maktöverföringen från militära till civila myndigheter. Parlamentet har tagit del av den tydliga planen på fria och rättvisa val och begär att tidsplaneringen ska respekteras.

7.  Europaparlamentet ser gärna att all domstolsbehörighet att döma civila överförs från militärdomstolar till civila domstolar. Vidare vill parlamentet att de godtyckliga frihetsberövandena enligt krigslagarna ska upphöra och att man ska begränsa snarare än utöka arméns befogenheter att kvarhålla civila.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar myndigheterna att se över majestätsbrottslagen, så att den inte straffbelägger ett fredligt utövande av politiska uttrycksformer, och att upphöra med den omfattande användningen av denna lag i frågor där den inte är tillämplig.

9.  Europaparlamentet begär att rätten till säkerhet, även för människorättsförsvarare, ska respekteras och skyddas och att man ska se till att alla kränkningar av människorättsförsvarares rättigheter utreds på ett snabbt, effektivt och oberoende sätt.

10.  Europaparlamentet noterar att den thailändska regeringen har tillsatt en ny konstitutionskommitté som ska utarbeta en ny konstitution så snart som möjligt. Parlamentet efterlyser en konstitution som bygger på demokratiska principer såsom jämlikhet, frihet, rättvis representation, öppenhet, ansvarighet, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och allmän tillgång till resurser.

11.  Europaparlamentet uppmanar den thailändska regeringen att följa sina egna konstitutionella och internationella förpliktelser när det gäller rättsväsendets oberoende, rätten till yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet samt politisk mångfald, särskilt med tanke på landets allt strängare lagar mot förtal.

12.  Europaparlamentet noterar de åtgärder som den thailändska regeringen har vidtagit för att följa minimistandarderna för avskaffande av människohandel och för att få slut på dagens utbredda slaveri inom leveranskedjan för landets fiskeindustri. Parlamentet uppmuntrar regeringen att snarast genomföra dessa åtgärder och att öka sina insatser.

13.  Europaparlamentet uppmanar Thailand att underteckna och ratificera flyktingkonventionen från 1951 eller det tillhörande protokollet från 1967.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Thailand att ta konkreta steg på vägen mot att avskaffa dödsstraffet.

15.  Europaparlamentet välkomnar eftertryckligen godkännandet av Thailands jämställdhetslag, som tyder på att landets hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) i framtiden kommer att bli mer inkluderade i lagen.

16.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att lägga ner förtalsmålet mot Andy Hall och gläder sig över att han släppts på fri fot. Parlamentet begär att man även ska avskriva de databrotts- och förtalsmål som väckts mot honom vid den södra brottmålsdomstolen i Bangkok, eftersom hans handlande – såsom människorättsförsvarare – syftade till att avslöja människohandel och förbättra den rättsliga situationen för migrerande arbetstagare i Thailand, vilket gör det berättigat för honom att göra efterforskningar och föra fram sina åsikter utan risk för repressalier. När det gäller de civilrättsliga förtalsmålen är parlamentet oroat över att rättegången mot honom kanske inte är helt opartisk, eftersom det har förekommit rapporter om att det finns band mellan det företag som är ansvarigt för stämningsordern och högt uppsatta thailändska politiker. EU:s delegation uppmanas att fortsätta att på nära håll följa hans rättsliga ställning och att närvara vid hans rättegång.

17.  Europaparlamentet gläder sig över att provinsdomstolen i Phuket den 1 september 2015 frikände journalisterna Chutima ”Oi” Sidasathian och Alan Morison.

18.  Europaparlamentet uppmanar med kraft världssamfundet och framför allt EU att göra allt för att bekämpa människohandel, slaveri och tvångsmigration genom att förespråka internationellt samarbete kring övervakning och förebyggande av människorättskränkningar på det arbetsrättsliga området.

19.  Europaparlamentet uppmuntrar EU och den thailändska regeringen att delta i en konstruktiv dialog i frågor som rör skydd av de mänskliga rättigheterna och demokratiseringsprocesser i Thailand och i regionen. Parlamentet står fast vid sitt stöd för demokratiseringsprocessen i Thailand.

20.  Europaparlamentet stöder kommissionen och Europeiska utrikestjänsten i insatserna för att upprätthålla de ekonomiska och politiska påtryckningarna för att se till att Thailand återgår till ett demokratiskt styre. Parlamentet påminner den thailändska regeringen om att den inte bör vänta sig några framsteg när det gäller frihandelsavtalet och partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Thailand och EU så länge militärjuntan sitter kvar vid makten.

21.  Europaparlamentet välkomnar Thailands nya roll som landsamordnare för förbindelserna mellan Asean och EU under perioden 2015–2018. Parlamentet pekar på de ömsesidiga fördelar som Asean och EU kan vinna genom sitt samarbete.

22.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och EU-delegationen samt medlemsstaternas delegationer att använda alla tillgängliga instrument för att se till att de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen efterlevs i Thailand, särskilt genom att fortsätta att följa utredningarna om och domstolsförhandlingarna med oppositionsledarna.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, Thailands regering och parlament, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och regeringarna i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean).