Διαδικασία : 2015/2876(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-1003/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1003/2015

Συζήτηση :

PV 08/10/2015 - 4.3
CRE 08/10/2015 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2015 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0344

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 189kWORD 114k
7.10.2015
PE568.490v01-00}
PE568.507v01-00}
PE568.510v01-00}
PE568.511v01-00}
PE568.514v01-00}
PE568.516v01-00}
PE568.518v01-00} RC1
 
B8-1003/2015}
B8-1020/2015}
B8-1023/2015}
B8-1024/2015}
B8-1027/2015}
B8-1029/2015}
B8-1031/2015} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-1003/2015)

ALDE (B8-1020/2015)

EFDD (B8-1023/2015)

S&D (B8-1024/2015)

Verts/ALE (B8-1027/2015)

PPE (B8-1029/2015)

GUE/NGL (B8-1031/2015)


σχετικά με τον μαζικό εκτοπισμό των παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram (2015/2876(RSP))


Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis, Petr Ježek εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μαζικό εκτοπισμό των παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram (2015/2876(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νιγηρία και ιδίως εκείνα της 16ης Ιουλίου 2014(1) και της 30ής Απριλίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Frederica Mogherini, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 8ης Ιανουαρίου, 19ης Ιανουαρίου, 31ης Μαρτίου, της 14ης και 15ης Απριλίου και της 3ης Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ της 28ης Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Μuhammadu Buhari ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και τη διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 της 31ης Δεκεμβρίου 2000 με θέμα «Γυναίκα, ειρήνη και ασφάλεια»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών και τον Χάρτη για τα δικαιώματα και την ευημερία του παιδιού της Οργάνωσης Αφρικανικής Ενότητας (1990),

–  έχοντας υπόψη τον Νόμο του 2003 για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την οποία κύρωσε η Νιγηρία στις 16 Μαΐου 2003, και το πρόσθετο πρωτόκολλο στη σύμβαση, το οποίο κύρωσε η Νιγηρία στις 22 Δεκεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το Ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις παραβιάσεις και καταχρήσεις που διαπράχθηκαν από την Boko Haram και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα στις πληγείσες χώρες, της 29ης Σεπτεμβρίου 2015, έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη δυνατότητα να κατηγορηθούν μέλη της Boko Haram για εγκλήματα πολέμου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία, η πολυπληθέστερη και μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική, χώρα εθνοτικά ποικιλόμορφη που χαρακτηρίζεται από περιφερειακά και θρησκευτικά χάσματα και διαίρεση μεταξύ Βορρά και Νότου, που παρουσιάζει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, έχει αποτελέσει από το 2009 πεδίο μάχης της ισλαμικής τρομοκρατικής ομάδας Boko Haram, η οποία έχει δηλώσει πίστη στην οργάνωση Daesh· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατική αυτή ομάδα αποτελεί εντεινόμενη απειλή για τη σταθερότητα της Νιγηρίας και της περιοχής της Δυτικής Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας έχουν συχνά χρησιμοποιήσει υπερβολική βία και έχουν διαπράξει καταχρήσεις κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων αντιμετώπισης της εξέγερσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 600 πολίτες έχουν σκοτωθεί από την Boko Haram κατά τους τελευταίους 4 μήνες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός θανάτων να ανέρχεται σε τουλάχιστον 500 αμάχους μόνο για το 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την εμφάνιση της Boko Haram, οι στοχευμένες επιθέσεις της εναντίον μαθητών και μαθητριών στην περιοχή έχουν στερήσει από τα παιδιά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, δεδομένου ότι ο αριθμός των 10,5 εκατ. παιδιών ηλικίας δημοτικού σχολείου στη Νιγηρία που δεν πηγαίνουν σχολείο είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO, λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και οι al-Shabaab στη Σομαλία, AQIM, MUJAO και Ansar Dine στο βόρειο Μάλι και οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, η Boko Haram επιτίθεται σε παιδιά και γυναίκες που λαμβάνουν εκπαίδευση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επιτυχίες των νιγηριανών και των περιφερειακών ενόπλων δυνάμεων, οι εντεινόμενες επιθέσεις και οι ενέργειες βομβιστών αυτοκτονίας, που επεκτείνονται και πέραν των συνόρων σε γειτονικές χώρες, απειλούν τη σταθερότητα και την επιβίωση εκατομμυρίων ατόμων σε ολόκληρη την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά διατρέχουν καίριο κίνδυνο λόγω της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης, με επιδείνωση της επισιτιστικής ανασφάλειας σε συνδυασμό με ανεπαρκή πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε ασφαλές πόσιμο νερό και υπηρεσίες υγείας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η βία στις πολιτείες Borno, Yobe και Adamawa έχει πρόσφατα ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση του αριθμού των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων σε 2,1 εκατ., εκ των οποίων το 58 % είναι παιδιά, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από τη δράση των ανταρτών στο σύνολό της, ενώ 5,5 εκατομμύρια έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία κατάφερε να διεξαγάγει ειρηνικές, ως επί το πλείστον, προεδρικές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη κυβερνητών, παρά τις απειλές της Boko Haram να διαταράξει την ψηφοφορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία και οι γειτονικές της χώρες δημιούργησαν μια Πολυεθνική Μικτή Ομάδα Δράσης (MNJTF) στις 11 Ιουνίου 2015 στην Abuja προκειμένου να τηρηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο Νιαμέι, τον Ιανουάριο του 2015, για καταπολέμηση της Boko Haram·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram έχει απαγάγει περισσότερες από 2000 γυναίκες και κορίτσια στη Νιγηρία από το 2009, μεταξύ των οποίων η απαγωγή 276 μαθητριών του Chibok, βορειοανατολικά της χώρας; στις 14 Απριλίου 2014, ενέργεια η οποία συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο και έδωσε το έναυσμα για διεθνή εκστρατεία («Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας») για τη διάσωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν ενάμισι έτος μετά, πάνω από 200 κορίτσια που αιχμαλωτίστηκαν σε αυτό το περιστατικό παραμένουν ανεύρετα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε πολύ περισσότερα ακόμη παιδιά αγνοούνται, έχουν απαχθεί, ή έχουν στρατολογηθεί για να χρησιμεύσουν ως μαχητές και οικιακοί εργαζόμενοι, ενώ τα κορίτσια υποβάλλονται σε βιασμούς και καταναγκαστικούς γάμους ή εξαναγκάζονται να ασπαστούν το Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Απρίλιο 2015 περίπου 300 άλλα κορίτσια και γυναίκες διασώθηκαν από τις νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας από προπύργια των τρομοκρατών, ενώ περίπου 60 άλλα που μπόρεσαν να διαφύγουν από τους απαγωγείς τους σε άλλη τοποθεσία περιέγραψαν στην οργάνωση Human Rights Watch (HRW) την αιχμαλωσία τους ως καθημερινή βία και τρόμο, με σωματικές και ψυχολογικές κακοποιήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, η ένοπλη σύρραξη στη βορειοανατολική Νιγηρία τον περασμένο χρόνο ήταν μια από τις πιο θανατηφόρες στον κόσμο για τα παιδιά, με δολοφονίες, ολοένα και συχνότερη στρατολόγηση και χρήση παιδιών, αμέτρητες απαγωγές και σεξουαλική βία κατά των κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη UNICEF περισσότερα από 23000 παιδιά που έχουν χωριστεί από τους γονείς τους, έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν το σπίτι τους εξαιτίας της βίας, φεύγοντας για να σώσουν τη ζωή τους, εντός της Νιγηρίας ή περνώντας τα σύνορα στο Καμερούν, το Τσαντ και τον Νίγηρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα παιδιά που ζουν σε καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων έχουν χάσει (ως νεκρούς ή αγνοούμενους) τον ένα ή και τους δύο γονείς τους, καθώς και αδέλφια ή άλλους συγγενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ορισμένες διεθνείς και εθνικές ανθρωπιστικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται στους καταυλισμούς, η κατάσταση της πρόσβασης σε βασικά δικαιώματα για πολλά από αυτά τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, της στέγασης (υπερπλήρη και ανθυγιεινά καταλύματα), της υγείας και της εκπαίδευσης παραμένει απαράδεκτα χαμηλής ποιότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υποπεριφέρεια (Νιγηρία, Καμερούν, Τσαντ και Νίγηρας) υπάρχουν τουλάχιστον 208000 παιδιά χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση, 83000 παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό και ότι στη βορειοανατολική Νιγηρία 23000 παιδιά έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιθέσεων της Boko Haram έχει αυξηθεί στη Νιγηρία καθώς και στις γειτονικές χώρες Καμερούν, Τσαντ και Νίγηρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram συνεχίζει να απάγει παιδιά και γυναίκες για τη μεταφορά εκρηκτικών μηχανισμών, χρησιμοποιώντας τους χωρίς τη γνώση τους ως βομβιστές αυτοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από αυτούς που είχαν καταφύγει στην τσαντιανή πλευρά της λίμνης Τσαντ, στοχοποιήθηκαν εκ νέου από τους ίδιους τρομοκράτες σε έδαφος του Τσαντ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2015, η ΕΕ πρόσφερε 21 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τους εκτοπισμένους στη Νιγηρία και στις γειτονικές χώρες που πλήττονται από τη βία των τρομοκρατικών οργανώσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF, μαζί με τις κυβερνήσεις και τους εταίρους τους στη Νιγηρία, το Καμερούν, το Τσαντ και τον Νίγηρα, αυξάνει τις επιχειρήσεις της για να βοηθήσει χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους στην περιοχή παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ασφαλές νερό, στην εκπαίδευση, την παροχή συμβουλών και την ψυχολογική στήριξη, καθώς και εμβολιασμούς και αγωγή για σοβαρό οξύ υποσιτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF έχει λάβει μόνο το 32 % από τα 50,3 εκατ. ευρώ που απαιτούνται φέτος για την ανθρωπιστική απόκρισή της σε ολόκληρη την περιοχή της λίμνης Τσαντ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις απαχθείσες γυναίκες και κορίτσια που απέδρασαν ή διασώθηκαν ή απελευθερώθηκαν, επιστρέφουν στο σπίτι τους έγκυες και σε επείγουσα ανάγκη αναπαραγωγικής και μητρικής περίθαλψης, ενώ άλλες δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές ιατρικές εξετάσεις μετά το βιασμό, μετατραυματική περίθαλψη, κοινωνική στήριξη και παροχή συμβουλών για το βιασμό, σύμφωνα με την HRW· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι όταν η εγκυμοσύνη προκαλεί απερίγραπτα δεινά, οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας με βάση την ιατρική τους κατάσταση, επαναβεβαιώνοντας ως εκ τούτου ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερισχύει·

1.  καταδικάζει έντονα τα εγκλήματα της Boko Haram, μεταξύ των οποίων τρομοκρατικές επιθέσεις και επιθέσεις με βομβιστές αυτοκτονίας στο Τσαντ, το Καμερούν και το Νίγηρα· συμπαραστέκεται στα θύματα των επιθέσεων και εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλες τις οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη αδιάπτωτη βία στις πολιτείες Borno, Yobe και Adamawa της Νιγηρίας και σε άλλες πόλεις της χώρας·

2.  αποδοκιμάζει τις ενέργειες που οδήγησαν στο μαζικό εκτοπισμό αθώων παιδιών και ζητεί άμεσο συντονισμό της διεθνούς βοήθειας για την επικούρηση του έργου των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και των ΜΚΟ έτσι ώστε τα εκτοπισμένα παιδιά και νέοι να μην πέφτουν θύματα σεξουαλικής δουλείας, άλλων μορφών σεξουαλικής βίας και απαγωγής και να μην εξαναγκάζονται σε ένοπλη σύγκρουση από την τρομοκρατική οργάνωση Boko Haram εναντίον πολιτικών, κρατικών και στρατιωτικών στόχων στη Νιγηρία· υπογραμμίζει την πρωταρχική ανάγκη δέουσας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών στη Νιγηρία, χώρα στην οποία πάνω από το 40 % του συνολικού πληθυσμού έχει ηλικία μεταξύ 0 και 14 ετών·

3.  πιστεύει ότι, σε περιπτώσεις παιδιών που είχαν συνδεθεί με την Boko Haram, ή άλλες ένοπλες ομάδες, πρέπει να εξετάζονται εξωδικαστικά μέτρα αντί της δίωξης και της κράτησης·

4.  χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για επιπλέον κονδύλια που θα διατεθούν υπέρ της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή· εκφράζει, ωστόσο, τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με το χρηματοδοτικό χάσμα μεταξύ των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πραγματικών πληρωμών για τις επιχειρήσεις της UNICEF στην περιοχή, από τη διεθνή κοινότητα γενικώς· καλεί τους χορηγούς να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χρόνια ανάγκη πρόσβασης σε βασικά αγαθά όπως το πόσιμο νερό, η στοιχειώδης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η εκπαίδευση·

5.  καλεί τον Πρόεδρο και τη νέα Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να εγκρίνουν ισχυρά μέτρα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, να καταστήσουν τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των παιδιών προτεραιότητα κατά την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα και να μεριμνήσουν για τη δίωξη των δραστών, και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα·

6.  καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να δρομολογήσει, όπως υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Buhari, επείγουσα, ανεξάρτητη και διεξοδική έρευνα των εγκλημάτων του διεθνούς δικαίου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη·

7.  χαιρετίζει την αλλαγή της στρατιωτικής ηγεσίας και απαιτεί να διερευνηθούν όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν τόσο από τους τρομοκράτες όσο και από τις νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη λογοδοσίας που είχε παρατηρηθεί κατά την προηγούμενη προεδρία· χαιρετίζει την υπόσχεση του Προέδρου Buhari να διερευνήσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι νιγηριανές ένοπλες δυνάμεις έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα πολέμου και πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

8.  προτρέπει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να τηρήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις και τις πιο πρόσφατες δηλώσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι να καταπολεμήσει την τρομοκρατική απειλή, να αναδείξει το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου σε κεντρικό πυλώνα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, να φέρει πίσω τα κορίτσια του Chibok και όλες τις γυναίκες και τα παιδιά που έχουν απαχθεί, ζωντανά και αβλαβή, να αντιμετωπίσει το ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα του υποσιτισμού και να καταπολεμήσει τη διαφθορά και την ατιμωρησία ώστε να αποτρέπονται μελλοντικές καταχρήσεις, και να εργαστεί προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης για όλα τα θύματα·

9.  παροτρύνει τις νιγηριανές αρχές και τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστούν στενά και να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε να αντιστραφεί η συνεχής τάση για περαιτέρω εκτοπισμό ανθρώπων· χαιρετίζει την αποφασιστικότητα που εκφράστηκε στην περιφερειακή σύνοδο κορυφής του Νιαμέι στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2015 από τις 13 συμμετέχουσες χώρες, και ιδίως τη στρατιωτική δέσμευση του Τσαντ, μαζί με το Καμερούν και το Νίγηρα, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής της Boko Haram· καλεί την Πολυεθνική Μικτή Ομάδα Δράσης (MNJTF) να τηρεί ευσυνείδητα τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο κατά τις επιχειρήσεις της εναντίον της Boko Haram· επαναλαμβάνει ότι η στρατιωτική προσέγγιση μόνη της δεν θα αρκέσει για την αντιμετώπιση της Boko Haram·

10.  υπενθυμίζει ότι η Boko Haram βρήκε εύφορο έδαφος ανάπτυξης εξαιτίας της κακής διακυβέρνησης, της ευρύτατης διαφθοράς και των οξύτατων ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν την νιγηριανή κοινωνία· καλεί επιτακτικά τις αρχές της Νιγηρίας να εξαλείψουν τη διαφθορά, την κακοδιοίκηση και την αναποτελεσματικότητα στους δημόσιους οργανισμούς και στο στρατό και να προωθήσουν δίκαιο φορολογικό σύστημα· ζητεί να εγκριθούν μέτρα για να στερηθεί η Boko Haram τις πηγές παράνομων εσόδων της, μέσω συνεργασίας με γειτονικές χώρες, ιδίως όσον αφορά την παράνομη διακίνηση και το λαθρεμπόριο·

11.  απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τη Νιγηρία και τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, δηλαδή το Καμερούν, το Τσαντ και τον Νίγηρα, να παρέχουν όλη την αναγκαία ιατρική και ψυχολογική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται· απευθύνει έκκληση στις αρχές της υποπεριφέρειας να διευκολύνουν την πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας για γυναίκες και κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βιασμού σύμφωνα με το κοινό άρθρο 3 των Συμβάσεων της Γενεύης· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί οικουμενικό πρότυπο σε σχέση με τη μεταχείριση των θυμάτων βιασμού σε εμπόλεμη κατάσταση, και να εξασφαλιστεί η πρωτοκαθεδρία του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης· εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τις γυναίκες και τα παιδιά που επέζησαν από την τυφλή τρομοκρατία της Boko Haram· ζητεί τη δημιουργία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες και παιδιά που είναι θύματα πολέμου και στην κοινωνία συνολικά, τα οποία θα έχουν στόχο να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τον τρόμο που βίωσαν, να τους παρέχουν κατάλληλες και σφαιρικές πληροφορίες, να καταπολεμήσουν το στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό, και να τους βοηθήσουν να καταστούν πολύτιμα μέλη της κοινωνίας·

12.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη βοήθεια σε ξεριζωμένα παιδιά και νέους στη Νιγηρία, το Καμερούν, το Τσαντ και τον Νίγηρα, με ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία από κάθε μορφής βιαιότητα και βία λόγω φύλου, στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού στο πλαίσιο του «Ταμείου έκτακτης ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική»·

13.  καλεί τη νιγηριανή κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκτοπισμένων, ιδίως των παιδιών, να εγγυηθεί την ασφάλειά τους και να βοηθήσει τις ΜΚΟ στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής στους καταυλισμούς των εκτοπισμένων λόγω των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της υγιεινής και της αποχέτευσης προκειμένου να αποφευχθεί η ενδεχόμενη εξάπλωση ασθενειών·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, καθώς και στους εκπροσώπους της Οικονομικής Κοινότητας των χωρών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) και της Αφρικανικής Ένωσης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2014)0008.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2015)0185.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου