Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-1003/2015Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-1003/2015

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK laste massilise põgenemise kohta Nigeerias Boko Harami rünnakute tagajärjel

7.10.2015 - (2015/2876(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B8‑1003/2015)
ALDE (B8‑1020/2015)
EFDD (B8‑1023/2015)
S&D (B8‑1024/2015)
Verts/ALE (B8‑1027/2015)
PPE (B8‑1029/2015)
GUE/NGL (B8‑1031/2015)

Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2015/2876(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-1003/2015
Esitatud tekstid :
RC-B8-1003/2015
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon laste massilise põgenemise kohta Nigeerias Boko Harami rünnakute tagajärjel

(2015/2876(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nigeeria kohta, eelkõige 16. juuli 2014. aasta resolutsiooni[1] ja 30. aprilli 2015. aasta resolutsiooni[2],

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini varasemaid avaldusi, sealhulgas 8. jaanuaril, 19. jaanuaril, 31. märtsil, 14. ja 15. aprillil ning 3. juulil 2015 tehtud avaldusi,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 28. juuli 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse president Muhammadu Buhari 28. septembri 2015. aasta pöördumist ÜRO Peaassamblee poole ning ÜRO terrorismivastast tippkohtumist,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. oktoobri 2000. aasta resolutsiooni nr 1325 naiste, rahu ja julgeoleku kohta,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) lapse õiguste konventsiooni ning Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni (OAU) lapse õiguste ja heaolu hartat (1990),

–  võttes arvesse 2003. aastal Nigeeria föderaalvalitsuse kehtestatud laste õiguse seadust,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu terrorismi ennetamise ja selle vastu võitlemise konventsiooni, mille Nigeeria ratifitseeris 16. mail 2003, ning konventsiooni lisaprotokolli, mille Nigeeria ratifitseeris 22. detsembril 2008,

–  võttes arvesse ELi hädaolukordade sihtfondi stabiilsuse tagamiseks ning ebaseadusliku rände ja Aafrika põgenike probleemi algpõhjustega tegelemiseks,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 29. septembri 2015. aasta aruannet, milles käsitletakse Boko Harami poolt toimepandud rikkumisi ja kuritarvitusi ning selle mõju inimõigustele asjaomastes riikides; võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku avaldusi seoses võimalusega, et Boko Harami liikmetele esitatakse süüdistus sõjakuritegudes,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Aafrika kõige suurema rahvaarvu ja majandusega riik Nigeeria, mis on etniliselt mitmekesine riik ning millele on iseloomulikud piirkondlikud ja usulised lõhed ning suur majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus põhja ja lõuna vahel, on alates 2009. aastast muutunud Da’eshile truudust vandunud islamistliku terrorirühmitise Boko Haram võitlustandriks; arvestades, et see terrorirühmitis kujutab endast üha kasvavat ohtu Nigeeria ja Lääne-Aafrika piirkonna stabiilsusele; arvestades, et Nigeeria julgeolekujõud on mässajatevastaste sõjaliste operatsioonide käigus tihti kasutanud ülemäärast jõudu ja pannud toime kuritarvitusi;

B.  arvestades, et viimase nelja kuu jooksul on Boko Haram tapnud vähemalt 1600 tsiviilisikut, mis tõstab üksnes 2015. aasta jooksul hukkunute arvu vähemalt 3500ni;

C.  arvestades, et alates rühmitise tekkest on Boko Harami mässulised suunanud oma tegevuse piirkonna koolipoiste ja koolitüdrukute vastu, mis on jätnud lapsed ilma võimalusest saada haridust, kusjuures UNESCO andmetel on Nigeeria oma koolis mittekäiva 10,5 miljoni algkooliealise lapsega maailmas esikohal; arvestades, et nii nagu al-Shabaab Somaalias, AQIM, MUJAO ja Ansar Dine Malis ning Taliban Afganistanis ja Pakistanis, on Boko Haram võtnud sihtmärgiks haridust omandavad lapsed ja naised;

D.  arvestades, et hoolimata Nigeeria ja piirkondlike relvajõudude edusammudest, ähvardavad üle piiride naaberriikidesse laienevad terrori- ja enesetapurünnakud stabiilsust ja miljonite inimeste toimetulekut kogu piirkonnas; arvestades, et lapsed on eriti ohustatud tulenevalt halvenevast humanitaarolukorrast, mida iseloomustab toiduga kindlustamatus, puudulikud haridusvõimalused, puhta joogivee ja tervishoiuteenuste nappus;

E.  arvestades, et ÜRO hinnangul on hiljutine vägivald Borno, Yobe ja Adamawa osariikides põhjustanud sisepõgenike arvu järsu kasvu 2,1 miljoni inimeseni, kellest Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel moodustavad 58% lapsed; arvestades, et mässuliste tegevuse tõttu on kannatanud rohkem kui 3 miljonit inimest ning Tšaadi järve vesikonnas vajab 5,5 miljonit inimest humanitaarabi;

F.  arvestades, et hoolimata Boko Harami ähvardustest hääletused nurjata, suutis Nigeeria läbi viia enam-vähem rahulikud presidendi- ja kubernerivalimised; arvestades, et Nigeeria ja tema naaberriigid moodustasid 11. juunil 2015 Abujas rahvusvahelised eriülesandega relvajõud (MNJTF), järgides jaanuaris 2015 Niameys vastu võetud otsuseid, mis puudutasid võitlust Boko Harami vastu;

G.  arvestades, et lisaks 276 koolitüdruku röövimisele riigi kirdeosas asuvast Chibokist 14. aprillil 2014, mis vapustas kogu maailma ja käivitas rahvusvahelise kampaania („Tooge meie tüdrukud tagasi!”) nende päästmiseks, on Boko Haram alates 2009. aastast Nigeerias röövinud üle 2000 naise ja tüdruku; arvestades, et peaaegu poolteist aastat hiljem on rohkem kui 200 selle intsidendi käigus röövitud tüdrukut endiselt teadmata kadunud;

H.  arvestades, et pärast seda on veel palju lapsi kadunud või röövitud, värvatud sõduriks või koduteenijaks, kusjuures tüdrukuid on vägistatud, sunnitud abielluma või pöörduma islamiusku; arvestades, et alates aprillist 2015 Nigeeria julgeolekujõudude poolt terroristide tugialadelt vabastatud ligi 300 tüdrukut ning veel 60 tüdrukut, kellel on õnnestunud põgeneda oma vangistajate käest, on kirjeldanud oma elu organisatsiooni Human Rights Watch (HRW) töötajatele kui igapäevast vägivalda ja terrorit ning füüsilist ja psühholoogilist väärkohtlemist; arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis laste ja relvastatud konfliktide kohta väidetakse, et viimase aasta jooksul Kirde-Nigeerias toimunu on olnud lapsohvrite hulga poolest üks maailma suurimaid relvakonflikte, hõlmates tapmisi, laste üha kasvavat värbamist ja ärakasutamist, loendamatuid röövimisi ja tüdrukutevastast seksuaalset vägivalda; arvestades, et UNICEFi andmetel on üle 23 000 lapse eraldatud vägivaldselt oma vanematest ja olnud sunnitud oma kodudest lahkuma, põgenedes oma elu päästmiseks mujale Nigeeriasse või üle piiri Kameruni, Tšaadi ja Nigerisse;

I.  arvestades, et enamik sisepagulaste ja põgenikelaagrites elavaid lapsi on kaotanud ühe või mõlemad vanemad (kes on tapetud või teadmata kadunud), oma õed-vennad ja teised sugulased; arvestades, et kuigi laagrites tegutsevad rahvusvahelised ja riiklikud humanitaarorganisatsioonid, jääb paljude selliste laste jaoks juurdepääs oma põhiõigustele – sh toit, peavari (ülerahvastatud ja ebasanitaarne), tervishoid ja haridus – äärmiselt nigelaks;

J.  arvestades, et piirkonna riikides (Nigeeria, Kamerun, Tšaad ja Niger) on vähemalt 208 000 last jäetud ilma võimalusest haridust saada ja 83 000 lapsel puudub puhas joogivesi, ning Kirde-Nigeerias on 23 000 last lahutatud oma perekondadest;

K.  arvestades, et Boko Harami rünnakute arv Nigeerias ning naaberriikides Kamerunis, Tšaadis ja Nigeris on kasvanud; arvestades, et Boko Haram jätkab laste ja naiste röövimist lõhkeseadeldiste kandmise eesmärgil, kasutades neid nende endi teadmata enesetapupommitajatena; arvestades, et mõnesid neist, kes olid otsinud varjupaika Tšaadi järve Tšaadi-poolsel kaldal, ründasid samad terroristid, nüüd juba Tšaadi territooriumil;

L.  arvestades, et juunis 2015 eraldas EL humanitaarabina 21 miljonit eurot terroriorganisatsioonide vägivalla tõttu kannatanud põgenike abistamiseks Nigeerias ja naaberriikides;

M.  arvestades, et UNICEF koos Nigeeria, Kameruni, Tšaadi ja Nigeri valitsuste ja partneritega on suurendanud piirkonnas oma tegevust tuhandete laste ja nende perekondade abistamiseks, võimaldades juurdepääsu puhtale joogiveele, haridusele, nõustamisele ja psühholoogilisele abile, samuti vaktsineerimisele ja tõsise alatoitumuse ravile; arvestades, et UNICEF on saanud vaid 32% vajalikust 50,3 miljonist eurost, mida organisatsioon vajab tänavu humanitaarabi osutamiseks Tšaadi järve piirkonnas;

N.  arvestades, et HRW andmetel naasevad paljud röövitud naised ja tüdrukud, kes on põgenenud, päästetud või vabastatud, koju rasedana ning vajavad hädasti reproduktiiv- ja emadusega seotud tervishoiu teenuseid ning teistel puudub juurdepääs vägistamisjärgsele tervisekontrollile, traumajärgsele abile, sotsiaalhooldusele ja vägistamist käsitlevale nõustamisele; arvestades, et komisjon on teatanud, et kui rasedus põhjustab talumatuid kannatusi, peab naistel olema juurdepääs kõikidele seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenustele, tulenevalt nende tervislikust seisundist, ning seetõttu rõhutades, et rahvusvaheline humanitaarõigus kehtib igal juhul;

1.  mõistab teravalt hukka Boko Harami kuriteod, muu hulgas terrori- ja enesetapurünnakud Tšaadis, Kamerunis ja Nigeris; on solidaarne ohvritega ning avaldab kaastunnet kõikidele peredele, kes on lähedasi kaotanud; mõistab hukka jätkuva ohjeldamatu vägivalla Nigeeria Borno, Yobe ja Adamawa osariigis ning riigi muudes linnades;

2.  mõistab hukka aktid, mis on toonud kaasa süütute laste massilise põgenemise, ning nõuab viivitamata koordineeritud rahvusvahelisi meetmeid, et aidata ÜRO ametitel ja vabaühendustel ennetada põgenenud laste ja noorte seksuaalorjusse sattumist, muid seksuaalse vägivalla vorme ja inimrööve, samuti seda, et Boko Harami terrorirühmitis sunnib neid astuma relvastatud konflikti tsiviil-, valitsuse ja sõjaliste sihtmärkide vastu Nigeerias; rõhutab tungivat vajadust kaitsta laste õigusi Nigeerias, kus 40% elanikkonnast on vanuses 0 kuni 14 aastat;

3.  on veendunud, et varem Boko Harami või muude relvarühmitistega seotud laste puhul tuleks kaaluda kohtuväliste meetmete kasutamist alternatiivina kohtu alla andmisele ja vangistusele;

4.  väljendab heameelt, et komisjon teatas hiljuti lisavahendite eraldamisest kiireloomulise humanitaarabi andmiseks piirkonnas; väljendab siiski sügavat muret selle pärast, et rahvusvahelise kogukonna poolt UNICEFile kõnealuse piirkonna operatsioonideks antud lubaduste ja tegelike maksete vahel on suur erinevus; palub abiandjatel täita oma lubadused viivitamata, et tulla toime olukorraga, kus põhivajadused (nagu juurdepääs joogiveele, põhilistele tervishoiuteenustele ja haridusele) on krooniliselt rahuldamata;

5.  palub Nigeeria presidendil ja tema äsja ametisse nimetatud föderaalvalitsusel võtta jõulisi meetmeid tsiviilelanikkonna kaitseks, pöörata erilist tähelepanu naiste ja laste kaitsele, muuta naiste ja laste õigused äärmusluse vastu võitlemisel prioriteediks, anda abi ohvritele ja mõista kohut õigusrikkujate üle ning tagada naiste osalemine otsuste tegemises kõigil tasanditel;

6.  palub Nigeeria valitsusel käivitada president Buhari lubatud kiireloomuline, sõltumatu ja põhjalik juurdlus, et uurida rahvusvahelise õiguse kohaseid kuritegusid ja muid raskeid inimõiguste rikkumisi kõikide konfliktiosaliste poolt;

7.  väljendab heameelt muudatuste üle sõjaväe juhtkonnas ning nõuab nii terroristide kui ka Nigeeria julgeolekujõudude toime pandud kõikide kuritegude uurimist, et leida lahendus eelmise presidendi valitsemisajal täheldatud vastutamatuse probleemile; väljendab heameelt president Buhari lubaduse üle uurida tõendeid, mis näitavad, et Nigeeria sõjalised jõud on toime pannud raskeid inimõiguste rikkumisi, sõjakuritegusid ja akte, mis võivad endast kujutada inimsusevastaseid kuritegusid;

8.  nõuab, et Nigeeria Liitvabariigi president käsitleks probleeme, mis on seotud kõikidest valimiskampaania lubadustest ja hiljutistest avaldustest kinnipidamisega, millest kõige olulisemad on terroriohu alistamine, inimõiguste ja humanitaarõiguse austamise seadmine sõjaliste operatsioonide keskmesse, Chiboki tüdrukute ning kõigi teiste röövitud naiste ja laste elusalt ja tervelt tagasitoomine, üha kasvava alatoitumuse probleemi käsitlemine ning võitlus korruptsiooni ja karistamatuse vastu, et hoida ära tulevasi rikkumisi ning tegutseda selle nimel, et iga ohvri suhtes seataks jalule õiglus;

9.  nõuab, et Nigeeria ametivõimud ja rahvusvaheline kogukond teeksid tihedat koostööd ning suurendaksid jõupingutusi, et pöörata ümber inimeste põgenemise jätkuv trend; väljendab heameelt 20. ja 21. jaanuaril 2015. aastal Niameys toimunud piirkondlikul tippkohtumisel 13 osaleva riigi poolt väljendatud otsustavuse üle, eelkõige Tšaadi, Kameruni ja Nigeri võetud kohustuse üle võidelda Boko Harami terroriohu vastu; palub rahvusvahelistel eriülesandega relvajõududel (MNJTF) järgida oma Boko Harami vastastes operatsioonides hoolikalt rahvusvahelisi inimõigusi ja humanitaarõigust; rõhutab taas, et sõjalisest tegevusest üksi ei piisa Boko Harami mässu peatamiseks;

10.  tuletab meelde, et Boko Harami esiletõusu algpõhjused peituvad rahulolematuses halva valitsemistava, üldise korruptsiooni ja Nigeeria ühiskonnas valitseva terava ebavõrdsusega; nõuab, et Nigeeria ametivõimud kaotaksid avaliku sektori asutustes ja sõjaväes korruptsiooni, halva juhtimise ja ebatõhususe ning edendaksid õiglast maksustamist; nõuab meetmete võtmist Boko Harami ebaseaduslike sissetulekuallikate likvideerimiseks, tehes selleks koostööd naaberriikidega, eeskätt ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja salakaubanduse valdkonnas;

11.  nõuab, et rahvusvaheline kogukond aitaks Nigeerial ja pagulasi vastu võtvatel naaberriikidel (Kamerun, Tšaad ja Niger) anda abivajajatele igakülgset arsti- ja psühholoogilist abi; palub allpiirkonna ametivõimudel tagada vägistatud naistele ja tüdrukutele lihtne juurdepääs kõikidele seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenustele kooskõlas Genfi konventsioonide ühise artikliga 3; rõhutab vajadust rakendada sõjas vägistamise ohvriks langenud isikute kohtlemisel üldist standardit ning tagada rahvusvahelise humanitaarõiguse esmasus relvakonflikti olukorras; avaldab sügavat kaastunnet naistele ja lastele, kes on kannatanud Boko Harami sõgeda terrorismi tõttu; nõuab eriharidusprogrammide loomist sõja ohvriks langenud naistele ja lastele ning ühiskonnale laiemalt, et aidata neil üle saada kogetud õudustest, pakkuda asjakohast ja terviklikku teavet, võidelda häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning aidata neil saada täisväärtuslikeks ühiskonnaliikmeteks;

12.  nõuab, et komisjon seaks prioriteediks Nigeerias, Kamerunis, Tšaadis ja Nigeris põgenikest laste ja noorte aitamise, pöörates erilist tähelepanu kaitsele julmuse kõikide vormide ja soolise vägivalla eest ning juurdepääsule haridusele, tervishoiule ja puhtale joogiveele, tegutsedes stabiilsuse tagamiseks ning ebaseadusliku rände ja Aafrika põgenike probleemi algpõhjustega tegelemiseks mõeldud hädaolukordade sihtfondi raamistikus;

13.  palub Nigeeria valitsusel võtta meetmeid, et aidata põgenikel, eriti lastel, koju naasta, tagada nende turvalisus ning aidata vabaühendusi nende püüdlustes parandada põgenikelaagrite tingimusi, parandades muu hulgas hügieeni ja kanalisatsiooniga seotud olukorda, et vältida haiguste võimalikku levikut;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Nigeeria Liitvabariigi valitsusele ja parlamendile ning Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse ja Aafrika Liidu esindajatele.