Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-1003/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-1003/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Boko Haramin iskuista johtuvasta lasten joukkopaosta Nigeriassa

7.10.2015 - (2015/2876(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B8‑1003/2015)
ALDE (B8‑1020/2015)
EFDD (B8‑1023/2015)
S&D (B8‑1024/2015)
Verts/ALE (B8‑1027/2015)
PPE (B8‑1029/2015)
GUE/NGL (B8‑1031/2015)

Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2015/2876(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-1003/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-1003/2015
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Boko Haramin iskuista johtuvasta lasten joukkopaosta Nigeriassa

(2015/2876(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nigeriasta ja etenkin 16. heinäkuuta 2014[1] ja 30. huhtikuuta 2015[2] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 8. ja 19. tammikuuta, 31. maaliskuuta, 14. ja 15. huhtikuuta sekä 3. heinäkuuta 2015 antamat aiemmat julkilausumat,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 28. heinäkuuta 2015 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon presidentti Muhammadu Buharin puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa 28. syyskuuta 2015 sekä terrorismin torjumista käsittelevässä YK:n huippukokouksessa,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 31. lokakuuta 2000 antaman päätöslauselman 1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen sekä lasten oikeuksia ja hyvinvointia koskevan Afrikan yhtenäisyysjärjestön (OAU) peruskirjan (1990),

–  ottaa huomioon vuonna 2003 annetun lapsen oikeuksia koskevan lakialoitteen, jonka Nigerian liittohallitus hyväksyi,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon terrorismin torjuntaa ja ehkäisyä koskevan Afrikan unionin yleissopimuksen, jonka Nigeria ratifioi 16. toukokuuta 2003, sekä yleissopimukseen liitetyn lisäpöytäkirjan, jonka Nigeria ratifioi 22. joulukuuta 2008,

–  ottaa huomioon EU:n vakaushätärahaston, jonka avulla käsitellään Afrikassa tapahtuvan laittoman muuton ja ihmisten siirtymisen perimmäisiä syitä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 29. syyskuuta 2015 esittämän kertomuksen Boko Haramin suorittamista loukkauksista ja väärinkäytöksistä sekä niiden vaikutuksesta ihmisoikeuksiin asianomaisissa maissa; ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun lausunnot mahdollisuudesta asettaa Boko Haramin jäseniä syytteeseen sotarikoksista;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Nigeria, joka on Afrikan runsasväkisin ja suurin talous, on etnisesti monimuotoinen maa, jota sävyttävät alueelliset ja uskonnolliset jakolinjat sekä pohjoisen ja etelän väliset erot sekä taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus; toteaa, että Nigeriasta on vuoden 2009 jälkeen tullut Da´eshille uskollisen islamilaisen Boko Haram ‑terroristiryhmän taistelukenttä; toteaa, että tästä terroristiryhmästä on tullut koko ajan yhä suurempi uhka Nigerian ja Länsi-Afrikan alueen vakaudelle; toteaa, että Nigerian turvallisuusjoukot ovat usein käyttäneet liiallista voimaa ja syyllistyneet väärinkäytöksiin kapinallisten vastaisissa sotilaallisissa toimissa;

B.  toteaa, että Boko Haram on viimeisten neljän kuukauden aikana surmannut ainakin 1 600 siviiliä ja että siviilikuolonuhrien kokonaismäärä pelkästään vuonna 2015 on vähintään 3 500;

C.  toteaa, että Boko Haramin kapinan alettua ryhmän tahalliset toimet etenkin koulua käyviä poikia ja tyttöjä kohtaan ovat riistäneet lapsilta mahdollisuuden koulunkäyntiin; toteaa, että 10,5 miljoonaa peruskouluikäistä lasta ei Nigeriassa käy koulua, mikä on UNESCOn mukaan maailman suurin luku; toteaa, että Boko Haram ottaa kohteikseen koulutusta saavia lapsia ja naisia aivan kuten al-Shabaab Somaliassa, AQIM, MUJAO ja Ansar Dine Pohjois-Malissa ja Taleban Afganistanissa ja Pakistanissa;

D.  toteaa, että Nigerian armeijan ja alueellisten aseistettujen joukkojen etenemisestä huolimatta myös naapurimaihin asti ulottuvat yhä yleistyvät iskut ja itsemurhapommitukset uhkaavat vakautta ja miljoonien ihmisten toimeentuloa koko alueella; toteaa, että lapset ovat erityisen suuressa vaarassa, kun humanitaarinen tilanne huononee, elintarvikkeiden saanti heikkenee ja koulutuksen, turvallisen juomaveden sekä terveydenhuollon saanti vaikeutuvat;

E.  toteaa, että YK:n arvioiden mukaan väkivaltaisuudet Bornon, Yoben ja Adamawan osavaltioissa ovat äskettäin lisänneet maan sisällä siirtyneiden ihmisten määrää dramaattisesti 2,1 miljoonaan, joista 58 prosenttia on Kansainvälisen siirtolaisjärjestön mukaan lapsia; toteaa, että kapina on kaiken kaikkiaan vaikuttanut yli 3 miljoonaan ihmiseen ja 5,5 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua Tšad-järven alueella;

F.  toteaa, että Nigeria on onnistunut järjestämään pääosin rauhalliset presidentin- ja kuvernöörinvaalit huolimatta Boko Haramin uhkauksista häiritä äänestämistä; panee merkille, että Nigeria ja sen naapurimaat perustivat 11. kesäkuuta 2015 Abujassa yhteiset monikansalliset joukot (MNJTF) Boko Haramin vastaisesta taistelusta Niameyssä tammikuussa 2015 tehtyjen päätösten mukaisesti;

G.  toteaa, että Boko Haram on siepannut Nigeriassa vuoden 2009 jälkeen yli 2 000 naista ja tyttöä ja se esimerkiksi sieppasi 276 koulutyttöä maan koillisosassa sijaitsevassa Chibokissa 14. huhtikuuta 2014, mikä järkytti koko maailmaa ja synnytti kansainvälisen kampanjan (”Bring back our Girls”) tyttöjen pelastamiseksi; toteaa, että lähes puolitoista vuotta myöhemmin yli 200 tällöin siepattua tyttöä on edelleen kateissa;

H.  toteaa, että lukuisat muut lapset ovat vuoden 2015 huhtikuun jälkeen kadonneet tai heidät on siepattu tai värvätty taistelijoiksi tai kotiapulaisiksi, monet tytöt ovat joutuneet raiskausten ja pakkoavioliittojen uhreiksi ja heidät on pakotettu kääntymään islamiin; toteaa, että huhtikuun 2015 jälkeen Nigerian turvallisuusjoukot pelastivat noin 300 muuta tyttöä terroristien hallussa olevilta alueilta; toteaa, että noin 60 henkilön onnistui paeta sieppaajiltaan muualla ja he kertoivat Human Rights Watchille vankeusajastaan, johon kuului päivittäinen väkivalta ja terrori sekä fyysinen ja psykologinen pahoinpitely; toteaa, että lapsia ja aseellisia konflikteja käsittelevän YK:n erityisraportoijan mukaan kuluneena vuonna Kaakkois-Nigerian aseellinen selkkaus on ollut yksi maailman tappavimmista lasten kannalta ja siihen on liittynyt surmia, lasten yhä yleisempää värväämistä ja käyttämistä, lukemattomia sieppauksia sekä tyttöihin kohdistunutta seksuaalista väkivaltaa; toteaa, että UNICEFin mukaan yli 23 000 lasta on erotettu vanhemmistaan, pakotettu pois kodeistaan väkivalloin tai joutunut pakenemaan henkensä edestä Nigerian sisällä tai rajojen yli Kameruniin, Tšadiin ja Nigeriin;

I.  toteaa, että suurin osa maan sisällä siirtymään joutuneille ja pakolaisille tarkoitetuissa leireissä asuvista lapsista on menettänyt yhden tai molemmat vanhemmistaan sekä sisaruksiaan ja muita sukulaisiaan, jotka on joko surmattu tai jotka ovat kadonneet; toteaa, että vaikka leireissä toimiikin monia kansainvälisiä ja kansallisia humanitaarisia järjestöjä, lasten perusoikeuksien tilanne on edelleen järkyttävän huono, mikä koskee esimerkiksi ravintoa, suojaa (tilanahtaus ja epähygieenisyys), terveyttä ja koulutusta;

J.  toteaa, että alueella (Nigeriassa, Kamerunissa, Tšadissa ja Nigerissä) on ainakin 208 000 lasta, jotka eivät voi saada koulutusta, 83 000 lapselta puuttuu turvallinen juomavesi ja Koillis-Nigeriassa 23 000 lasta on joutunut eroon perheistään;

K.  toteaa, että Boko Haramin hyökkäykset ovat lisääntyneet Nigeriassa sekä naapurimaissa Kamerunissa, Tšadissa ja Nigerissä; toteaa, että Boko Haram jatkaa lasten ja naisten sieppausta tarkoituksenaan saada heidät kuljettamaan räjähteitä ja käyttää heitä itsemurhapommittajina heidän tietämättään; totea, että ihmiset, jotka hakivat turvaa Tšadin puolelta Tšad-järveä, joutuivat uudelleen samojen terroristien kohteeksi Tšadin maaperällä;

L.  toteaa, että kesäkuussa 2015 EU antoi 21 miljoonaa euroa humanitaarista apua siirtymään joutuneiden auttamiseksi Nigeriassa ja naapurimaissa, joihin terroristijärjestöjen väkivalta on vaikuttanut;

M.  toteaa, että UNICEF lisää yhdessä Nigerian, Kamerunin, Tšadin ja Nigerin hallitusten ja näissä maissa toimivien kumppaneiden kanssa toimiaan auttaakseen alueen tuhansia lapsia ja heidän perheitään saamaan turvallista juomavettä, koulutusta, neuvontaa ja psykologista tukea samoin kuin rokotuksia ja hoitoa vakavaan akuuttiin aliravitsemukseen; toteaa, että UNICEF on saanut vain 32 prosenttia 50,3 miljoonasta eurosta, jotka se tarvitsee tänä vuonna humanitaarisiin toimiinsa Tšad-järven alueella;

N.  toteaa, että Human Rights Watchin mukaan monet siepatuista naisista ja tytöistä, jotka ovat karanneet tai jotka on pelastettu tai vapautettu, ovat kotiin palatessaan raskaana ja tarvitsevat kipeästi lisääntymis- ja äitiysterveydenhuoltoa, ja toisilta puuttuu mahdollisuus päästä raiskauksen jälkeiseen perusterveystarkastukseen ja saada trauman jälkeistä hoitoa, sosiaalista tukea sekä raiskaukseen liittyvää neuvontaa; panee merkille, että komission mukaan tilanteessa, jossa raskaus aiheuttaa kestämätöntä kärsimystä, naisten on voitava saada kaikenlaisia seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä terveyspalveluita terveydentilansa mukaisesti, ja vahvistaa siksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden olevan aina etusijalla;

1.  tuomitsee jyrkästi Boko Haramin rikokset, mukaan lukien terroristi-iskut ja itsemurhapommitukset Tšadissa, Kamerunissa ja Nigerissä; osoittaa tukensa uhreille ja esittää surunvalittelunsa kaikille rakkaitaan menettäneille perheille; tuomitsee Nigeriassa jatkuvan säälimättömän väkivallan Bornon, Yoben ja Adamawan osavaltioissa sekä maan muissa kaupungeissa;

2.  tuomitsee teot, jotka ovat johtaneet viattomien lasten joukkosiirtymiin ja kehottaa antamaan välittömästi koordinoitua kansainvälistä apua YK:n erityisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen työlle, jolla pyritään estämään siirtymään joutuneita lapsia ja nuoria joutumasta seksuaaliseen orjuuteen ja kokemasta muunlaista seksuaalista väkivaltaa ja joutumasta siepatuiksi tai pakotetuiksi mukaan aseelliseen konfliktiin Boko Haram ‑terroristiryhmän hyökätessä siviilikohteisiin, hallituksen kohteisiin sekä sotilaallisiin kohteisiin Nigeriassa; korostaa, että on ensisijaisen tärkeää suojella asianmukaisesti lasten oikeuksia Nigeriassa, jonka väestöstä yli 40 prosenttia on 0–14-vuotiaita;

3.  katsoo, että kun on kyse lapsista, jotka ovat aiemmin olleet mukana Boko Haramissa tai muissa aseellisissa ryhmissä, vaihtoehtona syytteeseenasettamiselle ja pidättämiselle olisi harkittava muita kuin oikeudellisia keinoja;

4.  pitää myönteisenä komission äskettäistä ilmoitusta lisävaroista, joilla tuetaan kiireellisiä humanitaarisia avustustoimia alueella; ilmaisee kuitenkin vakavan huolen suuresta erosta kansainvälisen yhteisön UNICEFin alueella suorittamille toimille lupaaman rahoituksen ja todellisuudessa suoritettujen maksujen välillä; kehottaa avunantajia täyttämään sitoumuksensa viipymättä, jotta voidaan käsitellä perustarpeisiin, kuten juomaveteen, perusterveydenhuoltoon ja koulutukseen, liittyvää kroonista puutetta;

5.  kehottaa Nigerian presidenttiä ja hänen vastanimitettyä liittohallitustaan toteuttamaan päättäväisiä toimia siviiliväestön suojelemiseksi keskittyen erityisesti naisten ja tyttöjen suojeluun; kehottaa asettamaan naisten ja lasten oikeudet etusijalle taisteltaessa ääriliikkeitä vastaan ja kehottaa antamaan apua uhreille, asettamaan syylliset syytteeseen ja takaamaan naisten osallistumisen päätöksentekoon kaikilla tasoilla;

6.  kehottaa Nigerian hallitusta käynnistämään presidentti Buharin lupauksen mukaisesti pikaisen, riippumattoman ja perinpohjaisen tutkimuksen kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvista rikoksista ja muista vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joihin konfliktin kaikki osapuolet ovat syyllistyneet;

7.  pitää myönteisenä armeijan johdon vaihtamista ja kehottaa tutkimaan kaikkia sekä terroristien että Nigerian turvallisuusjoukkojen tekemiä ihmisoikeusloukkauksia ja rikoksia, jotta voidaan käsitellä edellisen presidentin kaudella havaittua rankaisemattomuutta; pitää myönteisenä presidentti Buharin lupausta tutkia todisteet, joiden mukaan Nigerian asevoimat ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, sotarikoksiin sekä tekoihin, jotka voidaan mahdollisesti katsoa rikoksiksi ihmisyyttä vastaan;

8.  kehottaa liittovaltion presidenttiä käsittelemään haasteita, jotka liittyvät kaikkien kampanjan yhteydessä annettujen lupausten täyttämiseen sekä viimeisiin lausuntoihin, joista tärkeimmät koskevat terroristiuhan torjumista sekä ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden asettamista keskeiselle sijalle sotilaallisissa toimissa, Chibokin tyttöjen ja kaikkien muiden siepattujen naisten ja lasten palauttamista elossa ja vahingoittumattomina, yhä pahenevan aliravitsemusongelman käsittelemistä sekä korruption ja rankaisemattomuuden torjuntaa, jotta voidaan estää tulevat väärinkäytökset ja taata oikeuden toteutuminen kaikille uhreille;

9.  kehottaa Nigerian viranomaisia ja kansainvälistä yhteisöä tekemään tiivistä yhteistyötä ja lisäämään ponnistuksiaan, jotta voidaan kääntää tällä hetkellä jatkuva siirtymään joutuneiden ihmisten määrän kasvu; suhtautuu myönteisesti 13 osanottajamaan Niameyn alueellisessa huippukokouksessa 20. ja 21. tammikuuta 2015 ilmaisemaan päättäväisyyteen ja eritoten Tšadin, Kamerunin ja Nigerian sotilaalliseen sitoutumiseen taisteluun Boko Haramin aiheuttamaa terrorismiuhkaa vastaan; kehottaa yhteisiä monikansallisia joukkoja noudattamaan tarkoin kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja humanitaarista oikeutta, kun ne suorittavat Boko Haramin vastaisia operaatioita; toistaa, etteivät pelkät sotilaalliset toimet riitä Boko Haram -kapinan torjumiseen;

10.  huomauttaa, että Boko Haramin taustalla on tyytymättömyys huonoon hallintoon, kaikkialle levinneeseen korruptioon ja valtavaan eriarvoisuuteen Nigerian yhteiskunnassa; kehottaa Nigerian viranomaisia poistamaan korruption, huonon hallinnon ja tehottomuuden julkisista elimistä sekä armeijasta ja kehottaa edistämään oikeudenmukaista verotusta; kehottaa ryhtymään toimiin Boko Haramin laittomien tulonlähteiden ja etenkin salakuljetuksen ja ihmiskaupan tyrehdyttämiseksi yhteistyössä naapurimaiden kanssa;

11.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä auttamaan Nigeriaa ja naapurimaita (Kamerun, Tšad ja Niger), jotka ovat ottaneet vastaan pakolaisia, jotta ne voisivat antaa kaiken tarpeellisen lääkinnällisen ja psykologisen avun sitä tarvitseville; vetoaa alueen viranomaisiin, jotta ne takaisivat kaikenlaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden saannin raiskatuille naisille ja tytöille Geneven sopimusten yhteisen 3 artiklan mukaisesti; korostaa tarvetta soveltaa sotaraiskausten uhreihin yleismaailmallisia normeja ja kehottaa takaamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ensisijaisuuden aseellisten konfliktien yhteydessä; ilmaisee täyden myötätuntonsa naisille ja lapsille, jotka ovat selvinneet hengissä Boko Haramin harjoittamasta sokeasta terrorismista; kehottaa perustamaan erityisiä koulutusohjelmia naisille ja lapsille, jotka ovat sodan uhreja, ja myös koko yhteiskunnalle, jotta uhrit voisivat selvitä kokemistaan kauhuista; kehottaa antamaan asianmukaista ja kattavaa tietoa, jonka avulla voidaan voittaa häpeä ja sosiaalinen syrjäytyminen ja auttaa asianomaisia palaamaan yhteiskunnan arvokkaiksi jäseniksi;

12.  kehottaa komissiota asettamaan etusijalle avun kotiseuduiltaan siirtymään joutuneille lapsille ja nuorille Nigeriassa, Kamerunissa, Tšadissa ja Nigerissä ja keskittymään erityisesti suojeluun kaikenlaiselta julmuudelta ja sukupuoleen liittyvältä väkivallalta sekä koulutuksen, terveydenhuollon ja turvallisen juomaveden saantiin vakaushätärahaston avulla; kehottaa käsittelemään laittoman muuttoliikkeen ja siirtymään joutumisen perussyitä Afrikassa;

13.  kehottaa Nigerian hallitusta toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan siirtymään joutuneiden henkilöiden ja etenkin lasten paluuta, ja kehottaa takaamaan heidän turvallisuutensa; kehottaa tukemaan kansalaisjärjestöjä niiden pyrkiessä parantamaan konfliktin vuoksi siirtyneiden ihmisten leiriolosuhteita muun muassa parantamalla hygieniaa ja sanitaatiota mahdollisen sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Nigerian liittovaltion hallitukselle ja parlamentille sekä ECOWASin ja Afrikan unionin edustajille.