Postopek : 2015/2876(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-1003/2015

Predložena besedila :

RC-B8-1003/2015

Razprave :

PV 08/10/2015 - 4.3
CRE 08/10/2015 - 4.3

Glasovanja :

PV 08/10/2015 - 9.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0344

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 172kWORD 102k
7.10.2015
PE568.490v01-00}
PE568.507v01-00}
PE568.510v01-00}
PE568.511v01-00}
PE568.514v01-00}
PE568.516v01-00}
PE568.518v01-00} RC1
 
B8-1003/2015}
B8-1020/2015}
B8-1023/2015}
B8-1024/2015}
B8-1027/2015}
B8-1029/2015}
B8-1031/2015} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8‑1003/2015)

ALDE (B8‑1020/2015)

EFDD (B8‑1023/2015)

S&D (B8‑1024/2015)

Verts/ALE (B8‑1027/2015)

PPE (B8‑1029/2015)

GUE/NGL (B8‑1031/2015)


o množičnem razseljevanju otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (2015/2876(RSP))


Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić v imenu skupine PPE
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Nathalie Griesbeck, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis, Petr Ježek v imenu skupine ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o množičnem razseljevanju otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (2015/2876(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Nigeriji, zlasti resolucij z dne 16. julija 2014(1)in 30. aprila 2015(2),

–  ob upoštevanju predhodnih izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini, tudi tistih z dne 8. in 19. januarja, 31. marca, 14. in 15. aprila ter 3. julija 2015,

–  ob upoštevanju izjave predsednika Varnostnega sveta OZN z dne 28. julija 2015,

–  ob upoštevanju nagovora predsednika Muhamada Buharija v Generalni skupščini OZN dne 28. septembra 2015 in na vrhu OZN o boju proti terorizmu,

–  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti, sprejete 31. oktobra 2000,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah in Listine Organizacije afriške enotnosti (OAE) o pravicah in zaščiti otrok (1990),

–  ob upoštevanju zakona o otrokovih pravicah, ki ga je leta 2003 uzakonila zvezna vlada Nigerije,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Konvencije Afriške unije o preprečevanju terorizma in boju proti njemu, ki jo je Nigerija ratificirala 16. maja 2003, in dodatnega protokola k tej konvenciji, ki ga je ratificirala 22. decembra 2008,

–  ob upoštevanju skrbniškega sklada EU za nujno pomoč pri stabilizaciji razmer in odpravi temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij in razseljevanja v Afriki,

–  ob upoštevanju poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice o kršitvah in zlorabah Boko Harama in njihovem vplivu na človekove pravice v prizadetih državah z dne 29. septembra 2015; ob upoštevanju izjav visokega komisarja OZN za človekove pravice o možnosti, da bi člane Boko Harama obtožili vojnih hudodelstev,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Nigerija, država z največ prebivalci in največjim gospodarstvom v Afriki, ki je etnično raznolika in zaznamovana z regionalnimi in verskimi razdori ter razkolom med severom in jugom ter velikimi gospodarskimi in družbenimi neenakostmi, od leta 2009 bojišče islamske teroristične skupine Boko Haram, ki je zaprisegla zvestobo Daišu; ker ta teroristična skupina vse bolj ogroža stabilnost Nigerije in zahodnoafriške regije; ker nigerijske varnostne sile pri vojaških operacijah zoper upornike pogosto uporabljajo pretirano silo in ob tem zagrešijo zlorabe;

B.  ker je Boko Haram v zadnjih štirih mesecih ubil vsaj 1600 civilistov, kar pomeni, da je bilo samo v letu 2015 ubitih že vsaj 3500 civilistov;

C.  ker so od pojava uporniške skupine Boko Haram dalje otroci zaradi usmerjenih dejanj te skupine zoper šolske otroke na tem območju prikrajšani za dostop do izobraževanja, po podatkih Unesca pa kar 10,5 milijona nigerijskih otrok ne obiskuje osnovne šole, kar je najvišje število na svetu; ker prav tako kot Al Šabab v Somaliji, Al Kajda v islamskem Magrebu (AQIM), Gibanje za enotnost in džihad v zahodni Afriki (MUJAO) in Ansar Dine na severu Malija ter talibani v Afganistanu in Pakistanu tudi Boko Haram izbira za tarčo otroke in ženske, ki se izobražujejo;

D.  ker vse več napadov in samomorilskih bombnih napadov, ki segajo preko meje v sosednje države, kljub napredku nigerijskih in regionalnih oboroženih sil ogroža stabilnost in preživetje milijonov ljudi v celotni regiji; ker so otroci v izjemni nevarnosti zaradi vse slabših humanitarnih razmer, vse slabše preskrbe s hrano, skupaj s slabim dostopom do izobraževanja, varne pitne vode in zdravstvenih storitev;

E.  ker OZN ocenjuje, da se je zaradi nasilja v zveznih državah Borno, Yobe in Adamawa nedavno dramatično povečalo število notranje razseljenih ljudi na 2,1 milijona, med njimi pa je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) 58 % otrok; ker so dejanja uporniške skupine skupaj prizadela več kot 3 milijone oseb, na območju Čadskega jezera pa potrebuje humanitarno pomoč 5,5 milijona ljudi;

F.  ker je Nigeriji uspelo izvesti pretežno mirne predsedniške in guvernerske volitve kljub grožnjam Boko Harama, da bodo motili potek volitev; ker so Nigerija in sosednje države 11. junija 2015 v Abuji ustanovile večnacionalne združene namenske sile (Multinational Joint Task Force (MNJTF)), da bi uresničile sklepe o boju proti Boko Haramu, sprejete januarja 2015 v Niameyu;

G.  ker je Boko Haram od leta 2009 v Nigeriji ugrabil več kot 2000 žensk in deklet, med drugim so 14. aprila 2014 ugrabili 276 šolark iz Chiboka na severovzhodu države, kar je pretreslo ves svet in sprožilo mednarodno kampanjo za njihovo rešitev („Vrnite naša dekleta”); ker skoraj leto in pol kasneje več kot 200 ugrabljenih deklet še vedno niso našli;

H.  ker je od takrat izginilo še mnogo več otrok, ali pa so jih ugrabili ali rekrutirali za bojevnike in delavce v gospodinjstvih, dekleta pa so žrtve posilstev in prisilnih porok ali pa se morajo spreobrniti v islam; ker so nigerijske oborožene sile od aprila 2015 iz oporišč teroristov rešile še približno 300 deklet, okoli 60 pa jih je pobegnilo svojim ugrabiteljem iz druge lokacije in so organizaciji Human Rights Watch svoje življenje v ujetništvu opisale kot vsakdan poln nasilja in strahu ter telesnih in duševnih zlorab; ker je po navedbah posebne predstavnice OZN za otroke v oboroženih konfliktih oboroženi konflikt v severovzhodni Nigeriji v zadnjem letu eden najbolj smrtonosnih za otroke zaradi pobojev, vse več novačenja in izrabe otrok, neštetih ugrabitev in spolnega nasilja nad dekleti; ker je po podatkih Unicefa več kot 23 000 otrok ločenih od svojih staršev in so zaradi nasilja izgnani s svojih domov, bežijo, da bi si rešili življenje v Nigeriji, ali prehajajo meje v Kamerun, Čad in Niger;

I.  ker je večina notranje razseljenih otrok in otrok, ki živijo v begunskih taboriščih, izgubila enega ali oba starša (so bili ubiti ali so pogrešani) in brate ali sestre ter druge sorodnike; ker v taboriščih deluje več mednarodnih in nacionalnih humanitarnih organizacij, vendar je dostop teh otrok do temeljnih pravic, tudi hrane, zatočišč (ki so prenaseljena in nehigienska), zdravstvene oskrbe in izobraževanja še naprej izjemno nekakovosten;

J.  ker je v podregiji (Nigeriji, Kamerunu, Čadu in Nigru) vsaj 208 000 otrok brez dostopa do izobraževanja in 83 000 otrok brez dostopa do varne pitne vode, na severovzhodu Nigerije pa je 23 000 otrok ločenih od svojih družin;

K.  ker se je število napadov Boko Harama v Nigeriji povečalo, prav tako kot v sosednjem Kamerunu, Čadu in Nigru; ker Boko Haram še naprej ugrablja otroke in ženske, da nosijo eksplozivne naprave, in jih brez njihovega vedenja uporablja kot samomorilske napadalce; ker so nekateri poiskali zatočišče na čadski strani Čadskega jezera, a so zopet postali cilj istih teroristov na čadskem ozemlju;

L.  ker je EU junija 2015 zagotovila 21 milijonov EUR humanitarne pomoči za razseljene ljudi v Nigeriji in sosednjih državah, ki jih je prizadelo nasilje terorističnih organizacij;

M.  ker Unicef, skupaj z vladami in partnerji v Nigeriji, Kamerunu, Čadu in Nigru povečuje število operacij za pomoč tisočem otrok v regiji in njihovim družinam, tako da zagotavlja dostop do varne pitne vode, izobraževanja, svetovanja in psihološke podpore, kot tudi cepljenja in oskrbe v primerih hude akutne podhranjenosti; ker je Unicef prejel le 32 % od potrebnih 50,3 milijona EUR, ki jih letos potrebuje za humanitarni odziv v regiji Čadskega jezera;

N.  ker se po podatkih organizacije Human Rights Watch številne ugrabljene ženske in dekleta, ki so pobegnile, so jih rešili ali osvobodili, domov vrnejo noseče in nujno potrebujejo zdravstveno oskrbo s področja reproduktivnega zdravja in nege matere, druge pa nimajo dostopa do osnovnih zdravstvenih pregledov po posilstvu, posttravmatske oskrbe, socialne podpore in svetovanja po posilstvu; ker je Komisija izjavila, da morajo imeti ženske v primerih, ko nosečnost povzroča nevzdržno trpljenje, glede na svoje zdravstveno stanje dostop do vseh storitev spolnega in reproduktivnega zdravja, in se zavzela za to, da v vsakem primeru prevlada mednarodno humanitarno pravo;

1.  ostro obsoja zločine Boko Harama, tudi teroristične napade in samomorilske bombne napade v Čadu, Kamerunu in Nigru; stoji ob strani žrtvam in izraža sožalje družinam, ki so izgubile svoje najbližje; obsoja nenehno nasilje v nigerijskih zveznih državah Borno, Yobe in Adamawa ter v drugih mestih v državi;

2.  obžaluje dejanja, ki so povzročila množično razseljevanje nedolžnih otrok, ter poziva k takojšnji usklajeni mednarodni pomoči agencijam OZN in nevladnim organizacijam pri preprečevanju spolnega suženjstva razseljenih otrok in mladih, drugih vrst spolnega nasilja ter ugrabitev in nasilnih oboroženih napadov na civilno prebivalstvo ter vladne in vojaške cilje v Nigeriji, ki jih izvaja teroristična sekta Boko Haram; poudarja, da je primarna potreba ustrezno varstvo pravic otrok v Nigeriji, saj je v državi več kot 40 % prebivalstva starega med 0 in 14 let;

3.  meni, da bi bilo treba za otroke, ki so se pridružili Boko Haramu ali drugim oboroženim skupinam, pretehtati možnost za sprejemanje zunajsodnih ukrepov, ki bi nadomestili kazenski pregon in odvzem prostosti;

4.  pozdravlja nedavno napoved Komisije o dodelitvi dodatnih sredstev za okrepitev nujne humanitarne pomoči za regijo; kljub temu izraža resno zaskrbljenost zaradi vrzeli v financiranju delovanja Unicefa v regiji, ki je rezultat razlike med obvezami mednarodne skupnosti in njenim dejanskim financiranjem; poziva donatorje, naj nemudoma izpolnijo svoje obveze, da se pokrijejo kronične potrebe po osnovnih dobrinah, kot so pitna voda, osnovna zdravstvena nega in izobraževanje;

5.  poziva predsednika in novo imenovano zvezno vlado, naj sprejmeta odločne ukrepe za zaščito civilnega prebivalstva, naj se posebna pozornost nameni zlasti zaščiti žensk in deklet, naj bodo pravice žensk in otrok prednostna naloga v boju proti ekstremizmu, naj nudita pomoč žrtvam in kazensko preganjata kršitelje ter naj zagotovita sodelovanje žensk pri sprejemanju odločitev na vseh ravneh;

6.  poziva nigerijsko vlado, naj, kot je obljubil predsednik Buhari, začne takojšnjo, neodvisno in temeljito preiskavo, zločinov po mednarodnem pravu in o drugih hudih kršitvev človekovih pravic, ki so jih zagrešile vse vojskujoče se strani;

7.  pozdravlja spremembo na čelu vojske ter zahteva, da se raziščejo vse zlorabe človekovih pravic in zločini, ki sta jih zagrešili obe strani, teroristi in nigerijske varnostne sile, da se odpravi praksa neprevzemanja odgovornosti iz časa predhodnega predsedstva; pozdravlja obljubo predsednika Buharija, da se raziščejo dokazi o hudih kršitvah človekovih pravic, vojnih zločinih in drugih dejanjih, ki lahko štejejo za zločine zoper človečnost, ki jih je zagrešila nigerijska vojska;

8.  poziva predsednika zvezne republike, naj sprejme izziv in uresniči vse predvolilne obljube in najnovejše izjave, med katerimi so najpomembnejše preprečevanje uresničevanja terorističnih groženj, spoštovanje človekovih pravic in humanitarnega prava kot vodilnega načela vojaških operacij, vrnitev deklet iz Chiboka ter vseh ugrabljenih žensk in otrok živih in nepoškodovanih, obravnava vse bolj perečega vprašanja podhranjenosti ter boj proti korupciji in nekaznovanosti, da se preprečijo nadaljnje zlorabe ter podpira prizadevanje za dosego pravice za vse žrtve;

9.  poziva nigerijske oblasti in mednarodno skupnost, naj tesno sodelujejo in okrepijo prizadevanja, da se spremeni običajni trend, ki povzroča nadaljnje razseljevanje ljudi; pozdravlja odločenost, ki jo je na regionalnem vrhunskem srečanju v Niameyu 20. in 21. januarja 2015 izrazilo 13 sodelujočih držav, še zlasti zavezo Čada, Kameruna in Nigra, da se skupaj borijo proti terorističnim grožnjam Boko Harama; poziva multinacionalne združene namenske sile (Multinational Joint Task Force (MNJTF)), naj v boju proti Boko Haramu dosledno spoštujejo mednarodno pravo s področja človekovih pravic in mednarodno humanitarno pravo; ponavlja, da v boju proti uporu Boko Harama ne bo zadostoval le vojaški pristop;

10.  opozarja, da so razlogi za nastanek Boko Harama v pritožbah nad slabim upravljanjem, vsesplošni korupciji in izraziti neenakosti v nigerijski družbi; poziva nigerijske oblasti, naj v javnih institucijah in vojski odpravijo korupcijo, slabo upravljanje in neučinkovitost ter spodbujajo pravično obdavčenost; poziva k sprejetju ukrepov, da bi s sodelovanjem s sosednjimi državami, zlasti kar zadeva tihotapljenje in nezakonito trgovanje, Boko Haram odrezali od virov nezakonitih prihodkov;

11.  poziva mednarodno skupnost, naj pomaga Nigeriji in sosednjim državam, ki so sprejele begunce (Kamerun, Čad in Niger), da se vsem, ki to potrebujejo, nudi vsa potrebna medicinska in psihološka pomoč; poziva oblasti v podregiji, naj ženskam in dekletom, ki so bile žrtve posilstev, v skladu s členom 3 Ženevske konvencije zagotovijo neoviran dostop do vseh spolnih in reproduktivnih zdravstvenih storitev; poudarja, da je pri obravnavi žrtev vojnih posilstev treba upoštevati splošne standarde ter v primerih oboroženih spopadov zagotoviti prevlado mednarodnega humanitarnega prava; izraža iskreno sočutje z ženskami in otroki, ki so preživeli brezumni terorizem Boko Harama; poziva k oblikovanju posebnih izobraževalnih programov za ženske in otroke, ki so bili žrtve vojne in družbe na sploh, da se jim pomaga premagati grozovite izkušnje, nudi ustrezne in celovite informacije, da se odpravijo stigme in socialna izključenost, ter da se jim pomaga postati spoštovanja vredni pripadniki družbe;

12.  poziva Komisijo, naj si za prednostno nalogo zada pomoč otrokom in mladim v Nigeriji, Kamerunu in Čadu, ki so bili izkoreninjeni iz svojega okolja, da se jim v okviru skrbniškega sklada za nujno pomoč pri stabilizaciji razmer in odpravi temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij in razseljevanja v Afriki nudi predvsem zaščita pred vsemi oblikami krutosti in spolnega nasilja, izobraževanje, zdravstvena nega in pitna voda;

13.  poziva nigerijsko vlado, naj sprejme ukrepe, da se razseljenim osebam, zlasti otrokom, omogoči vrnitev, naj jim zagotovi varnost ter pomaga nevladnim organizacijam pri prizadevanjih za izboljšanje razmer v taboriščih za ljudi, ki so bili razseljeni zaradi spopadov, med drugim z izboljšanjem higienskih in sanitarnih razmer, da se prepreči morebitno širjenje bolezni;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Zvezne republike Nigerije ter predstavnikom Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav in Afriške unije.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0008.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0185.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov