Procedure : 2015/2970(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-1257/2015

Indgivne tekster :

RC-B8-1257/2015

Forhandlinger :

PV 26/11/2015 - 4.3

Afstemninger :

PV 26/11/2015 - 11.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0414

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 158kWORD 85k
25.11.2015
PE571.081v01-00}
PE571.083v01-00}
PE571.084v01-00}
PE571.086v01-00}
PE571.090v01-00}
PE571.093v01-00}
PE571.099v01-00} RC1
 
B8-1257/2015}
B8-1259/2015}
B8-1260/2015}
B8-1262/2015}
B8-1266/2015}
B8-1269/2015}
B8-1275/2015} RC1

forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

Verts/ALE (B8-1257/2015)

EFDD (B8-1259/2015)

ECR (B8-1260/2015)

PPE (B8-1262/2015)

ALDE (B8-1266/2015)

S&D (B8-1269/2015)

GUE/NGL (B8-1275/2015)


om ytringsfrihed i Bangladesh: (2015/2970(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward for S&D-Gruppen
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen
Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om ytringsfrihed i Bangladesh: (2015/2970(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, navnlig beslutning af 21. november 2013 om Bangladesh: menneskerettigheder og det kommende valg(1), af 18. september 2014 om krænkelser af menneskerettighederne i Bangladesh(2) og af 16. januar 2014 om det seneste afholdte valg i Bangladesh(3),

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om en strategi for digital frihed i EU’s udenrigspolitik(4) og til sin beslutning af 13. juni 2013 om presse- og mediefrihed i verden(5),

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling fra 2001,

–  der henviser til erklæringerne af 1. april 2015 og 9. august 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om mord på bloggere i Bangladesh,

–  der henviser til erklæringen af 7. august 2015 fra FN’s eksperter, der fordømmer drabene på bloggeren Niloy Neel,

–  der henviser til erklæringen af 5. november 2015 fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al Hussein, med opfordring til staten om at yde bedre beskyttelse til forfattere, redaktører og andre personer, der trues af ekstremister i Bangladesh,

–  der henviser til erklæringen fra EU's delegation i Bangladesh af 11. februar 2015,

–  der henviser til erklæringen af 9. april 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om den nært forestående henrettelse af Mohamad Kamaruzzaman i Bangladesh,

–  der henviser til erklæringen af 29. oktober 2014 fra EU’s delegation i Bangladesh om dødsstraf i landet,

–  der henviser til de foreløbige konklusioner af 9. september 2015 fra FN’s særlige rapportør om religions- og trosfriheds landebesøg i Bangladesh,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati af 20. juli 2015,

–  der henviser til den international konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Bangladesh er part i, særlig artikel 19 heri,

–  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline af 12. maj 2014,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed af 24. juni 2013;

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at ytringsfrihed – herunder presse- og mediefrihed – i henhold til verdenserklæringen om menneskerettighederne er en uundværlig søjle i et demokratisk, pluralistisk og åbent samfund;

B.  der henviser til, at fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed er en af de vigtigste prioriteter i EU’s menneskerettighedspolitik, herunder opbakning til princippet om ikkeforskelsbehandling og lige beskyttelse af personer, der bekender sig til ikke-teistiske eller ateistiske overbevisninger;

C.  der henviser til, at Bangladesh har gjort betydelige fremskridt i de seneste år, især med hensyn til opfyldelsen af 2015-målene; der henviser til, at EU længe har haft gode forbindelser til Bangladesh, bl.a. gennem samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling;

D.  der henviser til, at Bangladesh' forfatning, der blev vedtaget i 2014, stadfæster grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden;

E.  der henviser til, at overtrædelser af de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder – herunder vold, ansporing til vold, hadefuld tale, chikane, intimidering og censur mod journalister og bloggere – fortsat er udbredte i Bangladesh; der henviser til, at Bangladesh indtager en plads som nr. 146 ud af 180 i det internationale pressefrihedsindeks;

F.  der henviser til, at spændingerne mellem verdslige og religiøse kræfter er taget til, og at hyppigheden af vold mod kritiske røster er steget; der henviser til, at indenlandske ekstremistiske islamistiske grupper – navnlig Ansarullah Bangla Team – i årevis har offentliggjort en "hitliste" over personer, der anses for at være kritikere af islam, og har opfordret til henrettelse af sekulære bloggere og forfattere, og at de har begået brutale mord relativt ustraffet;

G.  der henviser til, at Faisal Arefin Dipan, en redaktør på Jagriti Prokashoniforlaget, den 31. oktober 2015 blev brutalt myrdet med macheter på sit kontor i Dhaka; der henviser til, at en anden redaktør og to forfattere blev angrebet og såret samme dag, og at andre stadig står over for trusler;

H.  der henviser til, at mindst fem sekulære bloggere og journalister er blevet myrdet i landet i år (Niladri Chatterjee, alias Niloy Neel, Faisal Arefin Dipan, Ananta Bijoy Das, Washiqur Rahman Babu og Abhijit Roy) for at have anvendt deres grundlæggende ret til udtryksfrihed om politiske, sociale og religiøse emner; der henviser til, at islamistisk ekstremistiske grupper har påtaget sig ansvaret for en række drab;

I.  der henviser til, at den fremtrædende blogger Ahmed Rajib Haider blev myrdet i 2013, og universitetslæreren A.K.M. Shafiul Islam i 2014; der henviser til, at mange andre bloggere har modtaget dødstrusler på de sociale medier – der er blevet offentliggjort hitlister på Facebook rettet mod sekulær forfattere – eller har overlevet drabsforsøg, og at flere er holdt op med at skrive eller er flygtet ud af landet;

J.  der henviser til, at premierminister Sheikh Hasina har fordømt drabene og udtrykt sin regerings tilsagn om at bekæmpe terrorisme og voldelig ekstremisme; der henviser til, at hun har varslet en "nultolerancepolitik" over for enhver krænkelse af menneskerettighederne fra de retshåndhævende myndigheders side, og at hun har godkendt en lov om reformering af politiet, hvormed der opstilles en adfærdskodeks; der henviser til, at hun på trods af dette også har støttet sin regerings anholdelse af sekulære bloggere og etableringen af et efterretningspanel til at skanne de sociale medier for potentielt blasfemiske indhold;

K.  der henviser til, at Bangladesh' regering i august 2014 indførte en ny mediepolitik, der fortsat vækker bekymring med hensyn til ytringsfriheden; der henviser til, at dele af denne politik lægger begrænsninger på mediefriheden, som i tilfældet med forbud mod indhold, som er "statsfjendtligt", "latterliggør den nationale ideologi" eller "er uforenelig med kulturen i Bangladesh", og begrænser mulighederne for at rapportere om "anarki, oprør eller vold"; der henviser til, at Bangladesh' regering har intensiveret sin hårde kurs mod de sociale medier med midlertidig eller fuldstændig lukning af hele internettet, Facebook, WhatsApp, Viber og Messenger;

L.  der henviser til, at adskillige journalister i de seneste måneder er blevet arresteret og sigtet for at overtræde loven om informations- og kommunikationsteknologi, som kriminaliserer ærekrænkende og "statsfjendtlige" publikationer;

M.  der henviser til, at mængden af chikane er steget alarmerende siden den uhjemlede indførelse af lovgivningen i 2014; der henviser til, at 13 personer, der arbejder i mediesektoren, er blevet tiltalt for foragt, hvilket bidrager til en generel atmosfære af frygt og intimidering og fører til selvcensur;

N.  der henviser til, at Probir Sikdar, en journalist og ejer af onlineavisen Uttaradhikar Ekattor News i Bangladesh, den 16. august 2015 blev arresteret for angiveligt at have fornærmet en minister på Facebook; der henviser til, at Shaukat Mahmud, formand for det føderale journalistforbund, den 18. august 2015 blev arresteret for angiveligt med forsæt at have begået et brandattentat mod en bus den 23. januar 2015 og sigtet i tre sager i forbindelse med det påståede angreb;

O.  der henviser til, at nogle medlemmer af oppositionspartierne er forsvundet under uklare omstændigheder i de seneste år;

P.  der henviser til, at EU er imod anvendelse af dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder og gang på gang har opfordret til universel afskaffelse af denne straf;

Q.  der henviser til, at to højtstående oppositionsledere i Bangladesh den 21. november 2015 blev henrettet for krigsforbrydelser begået under uafhængighedskrigen mod Pakistan i 1971, efter at deres sidste fortvivlede bøn om nåde var blevet afvist;

R.  der henviser til, at Piero Arolari, en italiensk præst og læge, blev skudt den 18. november 2015, mens en italiensk nødhjælpsarbejder, Cesare Tavella, blev skudt den 28. september og en japansk socialarbejder, Hoshi Kunio, blev myrdet den 3. oktober, og at krigere fra Islamisk Stat har påtaget sig ansvaret, ligesom de har for bombesprængningerne under Ashuraoptoget ved den største shiamuslimske helligdom i Dhaka den 24. oktober, hvor en teenagedreng blev dræbt og snesevis af andre blev såret;

S.  der henviser til, at regeringen har fremsat et udkast til lov om regulering af udenlandske donationer (frivilligt arbejde), der har til formål at regulere transaktioner og finansiering for enhver gruppe, der modtager udenlandsk bistand;

1.  fordømmer den stigende forekomst af angreb fra islamistiske ekstremisters side mod sekulære forfattere, bloggere, religiøse mindretal og udenlandske nødhjælpsarbejdere; beklager tabet af menneskeliv og udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrene og deres familier;

2.  opfordrer myndighederne i Bangladesh til at fordømme de fortsatte forfærdelige angreb på ytringsfriheden og til at gribe ind for at sætte en stopper for alle former for vold, chikane, intimidering og censur mod journalister, bloggere og civilsamfundet;

3.  udtrykker sin dybeste bekymring over det forværrede klima for så vidt angår retten til ytringsfrihed, som har ledsaget stigningen i religiøs fundamentalisme, intolerance og ekstremistisk vold i Bangladesh; opfordrer myndighederne i Bangladesh til at styrke deres indsats for at forbedre den beskyttelse, der ydes aktivister og journalister fra myndighedernes side; opfordrer alle politiske partier og deres ledere til uforbeholdent og utvetydigt at fordømme den ekstremistiske vold og støtte retten til ytringsfrihed;

4.  minder de kompetente myndigheder i Bangladesh om deres nationale og internationale retlige forpligtelser, herunder deres ansvar for at sikre alle borgeres sikkerhed, uanset deres politiske eller religiøse overbevisninger, og garantere, at ytringsfriheden og pressefriheden kan udøves i landet uden vilkårlige begrænsninger og censur;

5.  opfordrer myndighederne i Bangladesh til at sikre, at der foretages uafhængige undersøgelser og afgives uafhængige forklaringer med hensyn til oppositionsmedlemmers forsvinden i løbet af de sidste par år, især i månederne op til og efter valget i januar 2014;

6.  opfordrer indtrængende myndighederne i Bangladesh til at forhindre straffrihed og til at gøre alt, hvad de kan, for at identificere alle gerningsmænd og bringe dem for en domstol ved at iværksætte uafhængige, troværdige og gennemsigtige undersøgelser og sikre retfærdig rettergang uden mulighed for idømmelse af dødsstraf;

7.  bemærker den indsats, der gøres for at foretage anholdelser i forbindelse med mordet på Abhijit Roy, Washiqur Rahman Babu og Niladri Chatterjee; glæder sig over de fremskridt, der er gjort i efterforskningen af den italienske statsborger Cesare Tavellas og den japanske statsborger Konio Hoshis død;

8.  opfordrer indtrængende Bangladesh' regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå flere drab ved at træffe effektive foranstaltninger til beskyttelse af forfattere, redaktører og andre personer, som har modtaget trusler, ikke blot ved at yde særlig fysisk beskyttelse til dem, der er potentielle mål for vold, men også ved at åbne for offentlige debatter, der udfordrer ekstremistiske synspunkter af enhver art;

9.  opfordrer myndighederne i Bangladesh til at genoprette mediernes fulde uafhængighed, til at frafalde alle anklager mod redaktører og journalister, der har offentliggjort indhold, der er kritisk over for regeringen, at tillade øjeblikkelig genåbning af alle mediehuse, som er blevet lukket, og omgående at genskabe fuld og uhindret adgang til alle former for publikationer, herunder elektroniske;

10.  opfordrer myndighederne i Bangladesh til straks at opfylde sine forpligtelser og anvende FN’s handlingsplan om journalisters sikkerhed og spørgsmålet om straffrihed, som blev godkendt i 2013;

11.  opfordrer myndighederne i Bangladesh til at sikre uafhængighed og upartiskhed i retsvæsenet og til at ændre loven om informations- og kommunikationsteknologi og loven om cybersikkerhed fra 2015 for at bringe dem i overensstemmelse med internationale standarder for ytringsfrihed og ophøre med kriminalisering af "statsfjendtlige" publikationer;

12.  er meget bekymret over de gentagne tilfælde af etnisk og religiøst motiveret vold, navnlig mod kvinder; opfordrer indtrængende Bangladesh' regering og landets religiøse organisationer og deres ledere til at indlede en forsoningsproces; opfordrer indtrængende Bangladesh' regering til at bestræbe sig på at retsforfølge gerningsmændene til denne form for vold; opfordrer indtrængende Bangladesh' regering til at yde tilstrækkelig beskyttelse og tilstrækkelige garantier til minoriteter som shiamuslimer, ahmadiyya-tilhængere, hinduer, budister og kristne, men også biharier;

13.  bemærker, at loven til regulering af udenlandske donationer (frivilligt arbejde) fra 2014 i nogle tilfælde har ført til, at legitime organisationer i civilsamfundet er blevet udsat for vilkårlig kontrol fra regeringens side; opfordrer myndighederne i Bangladesh til at revidere denne lovgivning for at forhindre dette;

14.  opfordrer myndighederne i Bangladesh til straks at opfylde sine forpligtelser og anvende FN’s handlingsplan om journalisters sikkerhed og spørgsmålet om straffrihed, som blev godkendt i 2013;

15.  opfordrer Bangladesh' regering til at give internationale NGO'er i landet lov til at udføre deres opgaver og til at sikre, at alle menneskerettighed- og civilsamfundsgrupper kan arbejde i et klima uden frygt og undertrykkelse;

16.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationen til Bangladesh og medlemsstaternes delegationer til nøje at overvåge menneskerettighedssituationen og den politiske situation i Bangladesh og gøre brug af alle tilgængelige instrumenter, herunder det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder;

17.  opfordrer EU til i overensstemmelse med sin strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati straks at tage ovennævnte bekymringer og henstillinger op med myndighederne i Bangladesh;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, De Forenede Nationers generalsekretær og Bangladesh' regering og parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0516.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0024.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0045.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0470.

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0274.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik