Eljárás : 2015/2970(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-1257/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1257/2015

Viták :

PV 26/11/2015 - 4.3

Szavazatok :

PV 26/11/2015 - 11.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0414

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 166kWORD 103k
25.11.2015
PE571.081v01-00}
PE571.083v01-00}
PE571.084v01-00}
PE571.086v01-00}
PE571.090v01-00}
PE571.093v01-00}
PE571.099v01-00} RC1
 
B8-1257/2015}
B8-1259/2015}
B8-1260/2015}
B8-1262/2015}
B8-1266/2015}
B8-1269/2015}
B8-1275/2015} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B8‑1257/2015)

EFDD (B8‑1259/2015)

ECR (B8‑1260/2015)

PPE (B8‑1262/2015)

ALDE (B8‑1266/2015)

S&D (B8‑1269/2015)

GUE/NGL (B8‑1275/2015)


a véleménynyilvánítás szabadságának bangladesi helyzetéről (2015/2970(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward az S&D képviselőcsoport nevében
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská az ECR képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis az ALDE képviselőcsoport nevében
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a véleménynyilvánítás szabadságának bangladesi helyzetéről (2015/2970(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bangladesről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen 2013. november 21-i állásfoglalására „Bangladesről: emberi jogok és a küszöbönálló választások”(1), 2014. szeptember 18-i állásfoglalására az emberi jogok megsértéséről Bangladesben(2), valamint 2014. január 16-i állásfoglalására a közelmúltbeli bangladesi választásokról(3),

–  tekintettel 2012. december 11-i, az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról szóló állásfoglalására(4), valamint 2013. június 13-i állásfoglalására a sajtó és a média szabadságáról a világban(5),

–  tekintettel az Európai Közösség és a Bangladesi Népi Köztársaság között létrejött, a partnerségről és a fejlesztésről szóló, 2001. évi együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjének 2015. április 1-jei és 2015. augusztus 9-i, bangladesi bloggerek meggyilkolásáról szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel ENSZ-szakértők Niloy Neel blogger meggyilkolását elítélő 2015. augusztus 7-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának, Zeid Raad el-Husszeinnek 2015. november 5-i nyilatkozatára, amelyben azt kéri, hogy az állam biztosítson jobb védelmet az írók, kiadók és más olyan személyek számára, akiket szélsőségesek fenyegetnek Bangladesben,

–  tekintettel az Európai Unió bangladesi küldöttségének 2015. február 11-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjének Muhammad Kamaruzzaman tervezett bangladesi kivégzéséről kiadott 2015. április 9-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Unió bangladesi küldöttségének 2014. október 29-i nyilatkozatára a halálbüntetésnek az országban való alkalmazásáról,

–  tekintettel a lelkiismereti és vallásszabadság ügyével foglalkozó különleges ENSZ-előadó Bangladesben tett látogatása nyomán megfogalmazott 2015. szeptember 9-i előzetes megállapításaira,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó, 2015. július 20-i uniós cselekvési tervre,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek Banglades részes fele, és különösen annak 19. cikkére,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló ENSZ-nyilatkozatra,

–  tekintettel a véleménynyilvánításnak az interneten és egyéb környezetben való szabadságáról szóló, 2014. május 12-i uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel a vallás és a meggyőződés szabadságának előmozdításáról és védelméről szóló, 2013. június 24-i uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerint a véleménynyilvánítás szabadsága – többek között a sajtó és a média szabadsága – nélkülözhetetlen pillére egy demokratikus, pluralista és nyitott társadalomnak;

B.  mivel a vallás és a meggyőződés szabadságának előmozdítása és védelme az EU emberi jogi politikájának egyik fő célkitűzése, ideértve a megkülönböztetésmentesség elvének és annak teljes mértékű támogatását, hogy részesüljenek egyenlő védelemben a nem teista vagy ateista meggyőződést valló személyek;

C.  mivel Banglades az utóbbi években jelentős előrelépéseket tett, különösen a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása terén; mivel az EU-nak jó és régóta tartó kapcsolatai vannak Bangladessel, többek között a partnerségről és a fejlesztésről szóló együttműködési megállapodás révén;

D.  mivel a 2014-ben elfogadott bangladesi alkotmány rögzíti az alapvető szabadságokat, többek között a véleménynyilvánítás szabadságát;

E.  mivel az alapvető szabadságok és az emberi jogok megsértése – ideértve az erőszakot, felbujtást, gyűlöletbeszédet, zaklatást, megfélemlítést és cenzúrát az újságírókkal és bloggerekkel szemben – továbbra is széles körben elterjedt gyakorlat Bangladesben; mivel Banglades a globális sajtószabadsági index szerint 180 ország közül a 146. helyen áll;

F.  mivel megnőttek a feszültségek a világi és a vallási erők között, és megnőtt az eltérő véleményt képviselőkkel szembeni erőszak; mivel évek óta fundamentalista, hazai iszlamista szélsőséges csoportok – különösen az Ansarullah Bangla Csoport – közzétesznek egy „találati listát” olyan emberekről, akiket az iszlám kritikusainak tekintenek, és felszólítanak világi bloggerek és írók kivégzésére, közben pedig brutális gyilkosságokat követnek el, viszonylagos büntetlenség mellett;

G.  mivel Faisal Arefin Dipant, a Jagriti Prokashoni kiadóház egyik kiadóját 2015. október 31-én dakkai irodájában machetével brutálisan meggyilkolták; mivel ugyanazon a napon egy másik kiadót és két írót is megtámadtak és megsebesítettek, másokat pedig továbbra is fenyegetnek;

H.  mivel idén legalább öt világi bloggert és újságírót – Niladri Chatterjee-t, más néven Niloy Neelt, Faisal Arefin Dipant, Ananta Bijoy Dast, Washiqur Rahman Babut és Abhijit Royt – gyilkoltak meg az országban amiatt, hogy élt a politikai, társadalmi és vallási kérdésekre vonatkozóan a véleménynyilvánítás szabadságához való alapvető jogával; mivel szélsőséges iszlamista csoportok számos gyilkosságot vállaltak magukra;

I.  mivel 2013-ban meggyilkolták az ismert bloggert, Ahmed Rajib Haidert, 2014-ben pedig A.K.M. Shafiul Islam egyetemi oktatót; mivel sok más blogger halálos fenyegetéseket kap a közösségi médiában – „találati listákat” tettek közzé a Facebookon, amelyekkel világi írókat céloznak meg –, illetve sikertelen gyilkossági kísérleteket követtek el ellenük, és sokan abbahagyták az írást vagy elmenekültek az országból;

J.  mivel Sheikh Hasina miniszterelnök elítélte a gyilkosságokat, és kifejezte, hogy kormánya elkötelezett a terrorizmus és az erőszakos szélsőségek elleni küzdelem iránt; mivel a miniszterelnök „zéró toleranciát” hirdetett az emberi jogoknak a bűnüldöző hatóságok által történő bárminemű megsértésével szemben, valamint törvényt hozott a rendőrség reformjáról, amely magatartási kódexet határoz meg; mivel, ennek ellenére, ő is támogatta világi bloggereknek a kormánya általi letartóztatását, és egy olyan hírszerző testület létrehozását, amelynek feladata, hogy a potenciálisan istenkáromló tartalmak felkutatása érdekében átvizsgálja a közösségi médiát;

K.  mivel 2014 augusztusában a bangladesi kormány új médiapolitikát vezetett be, amely továbbra is aggályokat vet fel a véleménynyilvánítás szabadságát illetően; mivel e politika egyes elemei korlátozzák a média szabadságát, azáltal például, hogy az „államellenes”, a „nemzeti ideológiát kifigurázó” és „a bangladesi kultúrával nem összeegyeztethető” megnyilvánulásokat tiltják, és korlátozzák az „anarchiáról, felkelésekről vagy erőszakról” beszámoló riportokat; mivel a bangladesi kormány fokozta a közösségi média elleni fellépést, az internet egészének, a Facebooknak, a WhatsAppnak, a Vibernek és a Messengernek az ideiglenes vagy teljes leállításával;

L.  mivel az elmúlt hónapokban számos újságírót letartóztattak és az információs és kommunikációs technológiákról szóló törvény megsértésével vádolták meg őket, amely büntethetővé teszi a rágalmazó és „államellenes” kiadványokat;

M.  mivel ijesztő módon megnőtt a zaklatások száma a jogszabályok 2014-es, jogosulatlan bevezetése óta; mivel a médiaágazatban dolgozó 13 személy ellen fegyelmi eljárás indult, ami hozzájárul a félelem és a megfélemlítés általános légköréhez, és öncenzúrát eredményez;

N.  mivel 2015. augusztus 16-án Probir Sikdar újságírót, az Uttaradhikar Ekattor News online hírújság tulajdonosát letartóztattak azzal a váddal, hogy egy minisztert megrágalmazott a Facebookon; mivel 2015. augusztus 18-án Shaukat Mahmudot, a bangladesi szövetségi újságíró egyesület elnökét letartóztatták azzal a váddal, hogy 2015. január 23-án felgyújtott egy buszt, és mivel az állítólagos támadás kapcsán három bűncselekmény miatt emeltek ellene vádat;

O.  mivel az ellenzéki pártok néhány tagja tisztázatlan körülmények között tűnt el az elmúlt években;

P.  mivel az Európai Unió minden esetben és minden körülmények között ellenzi a halálbüntetést, és ezért következetesen annak egyetemes eltörlése mellett emel szót;

Q.  mivel a bangladesi ellenzék két prominens vezetőjét a Pakisztánnal folytatott 1971-es függetlenségi háború során elkövetett háborús bűnök miatt 2015. november 21-én, az utolsó pillanatban benyújtott kegyelmi kérvényük elutasítását követően kivégezték;

R.  mivel 2015. november 18-án Piero Arolari olasz papot és orvost agyonlőtték, míg szeptember 28-án Cesare Tavella olasz segélyszervezeti dolgozót, október 3-án pedig Hoshi Kunio szociális munkást gyilkolták meg, amiért az Iszlám Állam milicistái vállalták a felelősséget, amint azt tették az ásúra napi felvonulás során a síita muzulmánok legfőbb dakkai szentélyének október 24-i felrobbantása kapcsán is, melynek során egy serdülő fiú vesztette életét és több tucat ember megsebesült;

S.  mivel a kormány javaslatot nyújtott be a külföldi adományokra (önkéntes tevékenységekre) vonatkozó rendelet tervezetére, amelynek célja, hogy a külföldi támogatásban részesülő csoportok tevékenységét és finanszírozását szabályozza;

1.  elítéli az iszlám szélsőségesek által a nem vallásos indíttatású írók és bloggerek, valamint a vallási kisebbségek és a külföldi humanitárius dolgozók ellen elkövetett egyre több merényletet; sajnálatát fejezi ki a kioltott emberéletek miatt, és őszinte részvétét fejezi ki az áldozatoknak és családjuknak;

2.  felszólítja a bangladesi hatóságokat, hogy még erőteljesebben ítéljék el a véleménynyilvánítás szabadsága elleni folyamatos rémtetteket, és hogy haladéktalanul vessenek véget az újságírók, a bloggerek és a civil társadalom elleni valamennyi erőszakos cselekménynek, zaklatásnak, megfélemlítésnek vagy cenzúrának;

3.  legmélyebb aggodalmának ad hangot a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jog kapcsán egyre romló légkör miatt, amely a vallási fundamentalizmus, az intolerancia és szélsőséges erőszak felerősödését kíséri Bangladesben; felszólítja a bangladesi hatóságokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a hatóságok megfelelőbb védelmet nyújtsanak az aktivisták és az újságírók számára; felhívja az összes politikai pártot és vezetőiket, hogy ellentmondást nem tűrő módon és a nyilvánosság előtt ítéljék el a szélsőséges erőszakot, és hogy támogassák a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogot;

4.  emlékezteti az illetékes bangladesi hatóságokat nemzeti és nemzetközi jogi kötelezettségeikre, köztük azon felelősségükre, hogy politikai vagy vallási meggyőződéstől függetlenül biztosítaniuk kell a polgárok biztonságát és védelmét, valamint hogy garantálniuk kell, hogy a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát önkényes korlátozásoktól és cenzúrától mentesen lehessen gyakorolni az országban;

5.  felszólítja a bangladesi hatóságokat, hogy az ellenzéki pártok az elmúlt évek során – és kiváltképpen a 2014. januári választásokat megelőző és azután következő hónapokban – eltűnt tagjai ügyében biztosítsák a független vizsgálatokat és magyarázatot;

6.  sürgeti a bangladesi hatóságokat, hogy független, hiteles és átlátható eljárások, valamint tisztességes bírósági tárgyalások révén, ám a halálbüntetés mellőzésével akadályozzák meg a büntetlenséget, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt az elkövetők azonosítása és bíróság elé állítása érdekében;

7.  tudomásul veszi, hogy Abhijit Roy, Washiqur Rahman Babu és Niladri Chatterjee meggyilkolása kapcsán folyamatos erőfeszítéseket tesznek az elkövetők letartóztatására; üdvözli, hogy előrelépés történt a Cesare Tavella olasz és Konio Hoshi japán állampolgár halála kapcsán folytatott bűnügyi nyomozásban;

8.  sürgeti a bangladesi kormányt, hogy a további öldöklés elkerülése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, azaz hozzon hatékony intézkedéseket az írók, a kiadók és más, megfenyegetett személyek hatékony védelme érdekében, nem csak azáltal, hogy különleges fizikai védelmet biztosít a potenciálisan erőszak célpontjává vált személyeknek, hanem azáltal is, hogy az összes fajta szélsőséges nézetet megkérdőjelező nyilvános vitákat nyit;

9.  felszólítja a bangladesi hatóságokat, hogy állítsák vissza a média teljes függetlenségét, hogy ejtsék az olyan kiadók és újságírók ellen felhozott összes vádat, amelyek a kormányt bíráló tartalmakat tettek közzé, hogy engedélyezzék az összes bezáratott médiaház újbóli megnyitását, valamint hogy haladéktalanul állítsák vissza a kiadványok valamennyi – többek között elektronikus – formájához való teljes körű és akadálytalan hozzáférést;

10.  felszólítja a bangladesi hatóságokat, hogy sürgősen tegyenek eleget kötelezettségeiknek, és léptessék életbe az újságírók biztonságával és a büntetlenség kérdésével foglalkozó, 2013-ban elfogadott ENSZ cselekvési tervet;

11.  felszólítja a bangladesi hatóságokat, hogy biztosítsák a bírósági rendszer függetlenségét és pártatlanságát, továbbá módosítsák az információs és kommunikációs technológiákról szóló törvényt és a 2015. évi kiberbiztonsági törvényt annak érdekében, hogy azokat összhangba hozzák a szólásszabadságra vonatkozó nemzetközi normákkal, és töröljék el az „államellenes” kiadványok bűncselekménnyé minősítésének lehetőségét;

12.  mélységes aggodalmát fejezi ki az egyre-másra – és különösen a nőkkel szemben – elkövetett etnikai és vallási indíttatású erőszakos cselekmények miatt; sürgeti a bangladesi kormányt, valamint a vallási szervezeteket és vezetőiket, hogy kezdjék meg a megbékélési folyamatot; sürgeti a bangladesi kormányt, hogy állítsa igazságszolgáltatás elé az ilyen jellegű erőszakos cselekmények elkövetőit; sürgeti továbbá a bangladesi kormányt, hogy nyújtson megfelelő védelmet és garanciákat a síita muzulmánokhoz, az ahmedistákhoz, a hindukhoz, a buddhistákhoz és a keresztényekhez, illetve a bihariakhoz hasonló kisebbségeknek;

13.  rámutat, hogy a külföldi adományokra (önkéntes tevékenységekre) vonatkozó 2014. évi rendelet néhány alkalommal törvényes civil társadalmi szervezetek önkényes állami ellenőrzéséhez vezetett; felszólítja a bangladesi hatóságokat, hogy ennek megakadályozása érdekében vizsgálják felül a rendeletet;

14.  felszólítja a bangladesi hatóságokat, hogy sürgősen tegyenek eleget kötelezettségeiknek, és léptessék életbe az újságírók biztonságával és a büntetlenség kérdésével foglalkozó, 2013-ban elfogadott ENSZ cselekvési tervet;

15.  kéri a bangladesi kormányt, hogy küldetésük teljesítése érdekében engedjen bejutást az országba a nemzetközi nem kormányzati szervezetek számára, továbbá biztosítsa, hogy az összes emberi jogi és civil társadalmi szervezet félelemtől és elnyomástól mentes légkörben tudjon működni;

16.  felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot és az EU küldöttségét, valamint a tagállami küldöttségeket, hogy szorosan kísérjék figyelemmel az emberi jogi és a politikai helyzetet Bangladesben, és hogy ennek érdekében használják az összes rendelkezésre álló eszközt, köztük a demokrácia és az emberi jogok európai eszközét;

17.  felszólítja az EU-t, hogy az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos stratégiai keretével összhangban haladéktalanul vesse fel a fent említett aggályokat és ajánlásokat a bangladesi hatóságoknak;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, az ENSZ főtitkárának, valamint Banglades kormányának és parlamentjének.

 

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0516.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0024.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0045.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0470.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0274.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat