Procedure : 2015/2968(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-1258/2015

Indgivne tekster :

RC-B8-1258/2015

Forhandlinger :

PV 26/11/2015 - 4.1

Afstemninger :

PV 26/11/2015 - 11.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0412

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 154kWORD 78k
25.11.2015
PE571.082v01-00}
PE571.085v01-00}
PE571.088v01-00}
PE571.089v01-00}
PE571.094v01-00}
PE571.096v01-00} RC1
 
B8-1258/2015}
B8-1261/2015}
B8-1264/2015}
B8-1265/2015}
B8-1270/2015}
B8-1272/2015} RC1

forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

Verts/ALE (B8-1258/2015)

EFDD (B8-1261/2015)

ECR (B8-1264/2015)

PPE (B8-1265/2015)

ALDE (B8-1270/2015)

S&D (B8-1272/2015)


om Afghanistan, og især drabene i provinsen Zabul  (2015/2968(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen

om Afghanistan, og især drabene i provinsen Zabul  (2015/2968(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om kvinders situation i Afghanistan og Pakistan(1) og sin beslutning af 13. juni 2013 om forhandlingerne vedrørende en samarbejdsaftale mellem EU og Afghanistan om partnerskab og udvikling(2)

–  der henviser til EU’s lokale strategi for menneskerettighedsforkæmpere i Afghanistan, som blev vedtaget i 2014,

–  der henviser til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2210 (2015) og til mandatet for FN's bistandsmission i Afghanistan (UNAMA),

–  der henviser til Rådets konklusioner om Afghanistan af 20. juli 2015,

–  der henviser til konferencen om gennemførelse af og støtte til den nationale handlingsplan (FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325) om kvinder, fred og sikkerhed den 20. september 2015,

–  der henviser til UNAMA OHCHR’s halvårsrapport fra august 2015 om beskyttelse af civile i væbnede konflikter i Afghanistan i 2015,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Afghanistan af 26. oktober 2015,

–  der henviser til erklæringen fra FN’s mission af 11. november 2015, som fordømmer de "vilkårlige drab" på syv civile gidsler i Zabul,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at der er stigende bekymring om etnisk og sekterisk forfølgelse i Afghanistan, da de kidnapninger og angreb, der har fundet sted igennem flere måneder, er rettet mod hazaraer, der betragtes som landets tredjestørste etniske gruppe og den eneste, der er overvejende shia-muslimsk;

B.  der henviser til, at syv civile blev bortført i oktober 2015 og henrettet mellem den 6. og 8. november i Arghandabdistriktet, og at der er rapporteret om væbnede sammenstød samme sted mellem to rivaliserende grupper af regeringsfjendtlige elementer;

C.  der henviser til, at den overvejende shia-muslimske hazarabefolkning er en af de etniske minoriteter, som er anerkendt i Afghanistans nye forfatning;

D.  der henviser til, at en gruppe på op til 30 hazaraer den 21. november 2015 blev angrebet af bevæbnede mænd, da de rejste på en vej i det sydlige; der henviser til, at mindst fem andre hazaraer, der rejste med bus i retning mod Kabul, blev reddet af de andre rejsende, som bidrog til at skjule deres identitet, da bussen blev stoppet af militante grupper;

E.  der henviser til, at drabene i Zabul fremhæver de særlige farer, som hazaraer er udsat for; der henviser til, at buspassagerer fra hazaraminoriteten er blevet adskilt fra andre passagerer, bortført og, i nogle tilfælde, dræbt ved en række hændelser i løbet af de sidste to år;

F.  der henviser til, at drabene understreger den fortsatte terrortrussel, som civile udsættes for af Taleban og udbrydergrupper herfra, hvoraf nogle angiveligt har erklæret loyalitet over for Da’esh/ISIL;

G.  der henviser til, at Den Europæiske Union vedvarende har støttet genopbygning og udvikling i Afghanistan siden 2002 og har forpligtet sig til et fredeligt, stabilt og sikkert Afghanistan;

H.  der henviser til, at EUPOL-missionen, der blev iværksat i 2007 for at støtte uddannelse af afghanske politistyrker, er med til at indføre et strafferetligt system/retsvæsen under afghansk administration; der henviser til, at Rådet i december 2014 besluttede at forlænge missionen indtil den 31. december 2016;

I.  der henviser til, at den internationale sikkerhedsstyrkes (ISAF) mission blev afsluttet ved udgangen af 2014; der henviser til, at den nye "målrettede støttemission" blev lanceret i januar 2015 for at tilbyde yderligere uddannelse, rådgivning og bistand til de afghanske sikkerhedsstyrker og institutioner;

J.  der henviser til, at drabene på civile, samt gidseltagninger af civile, udgør alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret, som alle parter i den væbnede konflikt — herunder alle regeringsfjendtlige elementer — er forpligtet til at overholde;

K.  der henviser til, at sikkerheden i hele Afghanistan fortsat et alvorligt problem på grund af terrorhandlingerne fra Taleban;

L.  der henviser til, at civile tab fortsat finder sted og resulterer i dramatisk høje antal dødsfald og kvæstelser blandt det uskyldige civile humanitære personale og endog tropper på fredsbevarende missioner;

M.  der henviser til, at den seneste opfordring fra Al-Qaedas leder al-Zawahiri til ISIL-krigere om at føre krig mod den internationale koalition er en yderligere trussel mod NATO’s styrker i Afghanistan og landets sikkerhed;

1.   fordømmer på det kraftigste de barbariske drab og halshugninger af syv hazaraer (to kvinder, fire mænd og en lille pige) i den sydøstlige afghanske provins Zabul ved grænsen til Pakistan;

2.  fordømmer angrebene begået af Taleban, al-Qaeda, ISIL og andre terrorgrupper mod afghanske civile, de afghanske nationale forsvars- og sikkerhedsstyrker, demokratiske institutioner og civilsamfundet, som forårsager et rekordhøjt antal ofre; understreger, at beskyttelse af hazarasamfundet som en særligt sårbar gruppe over for Talebans Da’esh/ISIL's terroristiske voldshandlinger bør være en prioritet for den afghanske regering;

3.  udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier, især familierne til de seneste ofre for forfærdelige drab i hazarasamfundet;

4.  opfordrer til, at de afghanske myndigheder støttes i at træffe hurtige og passende foranstaltninger for at sikre, at de, der dræber uskyldige civile, bliver retsforfulgt, og for at bekræfte retsstatsprincippet i landet;

5.  opfordrer de afghanske myndigheder til at sikre, at de medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, der er involveret i alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder personer med kommandoansvar over styrker, der foretager krænkelser, underkastes troværdige og upartiske undersøgelser og straffes eller retsforfølges;

6.  mener, at drab på civile gidsler, herunder kvinder og børn, skal betragtes som krigsforbrydelser; understreger, at drab på uskyldige civile er forbudt ifølge den humanitære folkeret; gentager, at folkeretten skal respekteres af alle parter i konflikten, herunder udbrydergrupper;

7.  udtrykker dyb bekymring over den alvorlige sikkerhedssituation, den konstante optrapning af volden, terrorhandlinger, der fører til en voldsom stigning i antallet af ofre, og de konstante trusler mod en befolkning, der er tvunget til at leve i et voksende klima af frygt og intimidering;

8.  mener, at national sikkerhed er et vigtigt grundlag for social og økonomisk udvikling, politisk stabilitet og udvikling i Afghanistan;

9.  opfordrer den afghanske regering til at intensivere samarbejdet med regeringen i Pakistan; understreger, at et tættere samarbejde om sikkerhed og forvaltning vil være til gensidig fordel og kan bidrage til at fremme fred og stabilitet i regionen;

10.  opfordrer medlemsstaterne og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til fortsat at engagere sig fuldt ud og støtte den afghanske regering i kampen mod oprørerne;

11.  gentager sin støtte til alle bestræbelser på at udrydde terrorisme og ekstremisme i Afghanistan og mener, at sådanne bestræbelser er afgørende for den regionale og globale sikkerhed med henblik på at opbygge et inklusivt, stabilt, demokratisk og mere fremgangsrigt land;

12.  er fortsat fast besluttet på at støtte den afghanske regering i dens bestræbelser på at gennemføre vigtige reformer, yderligere at forbedre regeringsførelsen og retsstaten, fremme respekt for menneskerettighederne, herunder kvinders rettigheder, bekæmpe korruption, narkotikabekæmpelse, forbedre den finanspolitiske bæredygtighed og fremme inklusiv økonomisk vækst; bemærker, at præsident Ashraf Ghani agter at gøre bekæmpelsen af korruption til en af sine prioriteter;

13.  bekræfter på ny sin støtte til den afghanske regering og befolkning i denne afgørende fase; henleder opmærksomheden på de tab, som de afghanske forsvars- og sikkerhedsstyrker har lidt siden ophøret af ISAF-missionen i slutningen af 2014; opfordrer regeringen til at fortsætte sin indsats for at øge effektiviteten og den operationelle effektivitet af forsvars- og sikkerhedsstyrkerne, således at der skabes sikkerhed og stabilitet blandt den brede befolkning;

14.  er fortsat dybt bekymret over den forværrede menneskerettigheds- og sikkerhedssituation i Afghanistan, og navnlig de konsekvenser, som dette kan få for kvinders rettigheder, religiøse og etniske mindretal, menneskerettighedsforkæmpere og journalister;

15.  minder om den skelsættende lov om afskaffelse af vold mod kvinder fra 2009 og opfordrer myndighederne til at lægge større vægt på beskyttelse af og støtte til menneskerettighedsforkæmpere, der udsættes for trusler eller angreb;

16.  opfordrer den afghanske regering til at vedtage en gennemførelsesplan for Afghanistans nationale handlingsplan (FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325), der omfatter et krav om, at kvinder fuldt ud deltager i alle faser af fredsforhandlingerne;

17.  minder om det tilsagn, som den afghanske regering har givet til det internationale samfund med hensyn til rettigheder og beskyttelse af etniske, sproglige, religiøse og andre mindretal;

18.  fordømmer på det kraftigste de seneste Talebanangreb i Kunduz og de tab, der er påført civilbefolkningen og de afghanske nationale forsvars- og sikkerhedsstyrker; støtter en uafhængig undersøgelse af angrebet på Læger uden Grænsers hospital i Kunduz, og opfordrer til overholdelse af hospitaler og medicinske faciliteters neutralitet;

19.  gentager, at det er af den allerstørste betydning, at den afghanske regering og alle partnere i regionen deltager på troværdig vis for at gøre en ende på konflikten og sikre et stabilt miljø; gentager, at en afghanskledet og afghanskejet fredsproces fortsat er en forudsætning for enhver bæredygtig og langsigtet løsning;

20.  glæder sig over beslutningen om at afholde den omfattende ministerkonference om Afghanistan i Bruxelles i 2016 som bevis på det internationale samfunds fortsatte engagement for stabiliteten og udviklingen i landet; forventer, at konferencen opstiller rammer for den afghanske regering og donorer indtil 2020, understøttet af konkrete tilsagn fra den afghanske regering og det internationale samfund;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Afghanistans regering og parlament.

 

(1)

EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 119.

(2)

Vedtagne tekster P7_TA(2013)0282.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik