Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-1258/2015Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-1258/2015

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Afganistanu, posebno o ubojstvima u provinciji Zabul

25.11.2015 - (2015/2968(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
Verts/ALE (B8-1258/2015)
EFDD (B8-1261/2015)
ECR (B8-1264/2015)
PPE (B8-1265/2015)
ALDE (B8-1270/2015)
S&D (B8-1272/2015)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2015/2968(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-1258/2015
Podneseni tekstovi :
RC-B8-1258/2015
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o Afganistanu, posebno o ubojstvima u provinciji Zabul

(2015/2968(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2011. o položaju žena u Afganistanu i Pakistanu[1] te Rezoluciju od 13. lipnja 2013. o pregovorima o Sporazumu EU-a i Afganistana za partnerstvo i razvoj[2],

–  uzimajući u obzir lokalnu strategiju EU-a za borce za ljudska prava u Afganistanu 2014.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju br. 2210 (2015) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i mandat Misije UN-a za pomoć Afganistanu (UNAMA),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Afganistanu od 20. srpnja 2015.,

–  uzimajući u obzir Konferenciju o provedbi i pružanju podrške u pogledu nacionalnog akcijskog plana (Rezolucija br. 1325 Vijeća sigurnosti UN-a) za žene, mir i sigurnost održanu 20. rujna 2015.,

–  uzimajući u obzir polugodišnje izvješće UNAMA-e i Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o zaštiti civila u oružanim sukobima u Afganistanu za 2015.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Afganistanu od 26. listopada 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu Misije UN-a od 11. studenog 2015. u kojoj se osuđuje „besmisleno ubojstvo” sedmero civilnih taoca u Zabulu,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da vlada sve veća zabrinutost zbog etničkog i sektaškog progona u Afganistanu nakon otmica i napada kojima su mjesecima izloženi Hazarijci, treća etnička skupina po brojnosti u zemlji i jedina većinski šijitska;

B.  budući da je sedmero civila oteto u listopadu 2015. i pogubljeno između 6. i 8. studenog u okrugu Arghandabu te su ondje zabilježeni oružani sukobi između dviju rivalskih skupina koje se bore protiv vlade;

C.  budući da su Hazarijci, pretežito šijitski narod, jedna od etničkih manjina priznatih novim afganistanskim ustavom;

D.  budući da su 21. studenog 2015. naoružani napadači napali skupinu od gotovo 30 Hazarijaca koji su putovali južnom autocestom; budući da je barem petero drugih Hazarijaca spašeno zahvaljujući suputnicima koji su im pomogli u prikrivanju identiteta, nakon što su njihov autobus na putu za Kabul zaustavili militanti;

E.  budući da ubojstva u Zabulu zorno dokazuju kakvim je točno opasnostima izložen narod Hazarijaca; budući da su u brojnim incidentima u posljednje dvije godine Hazarijci koji su putovali autobusom odvojeni od ostalih putnika, oteti i u nekim slučajevima ubijeni;

F.  budući da je nakon tih ubojstava razvidno da talibani i njihove frakcije, od kojih su neke navodno izrazile odanost Daešu/ISIL-u, za civile predstavljaju stalnu terorističku prijetnju;

G.  budući da Europska unija od 2002. podupire obnovu i razvoj Afganistana te je predana tome da ondje zavladaju mir, stabilnost i sigurnost;

H.  budući da se u okviru misije EUPOL od 2007. pruža obuka afganistanskim policijskim snagama, čime se doprinosi uspostavljanju kaznenog/pravosudnog sustava pod afganistanskom upravom; budući da je Vijeće u prosincu 2014. odlučilo produljiti tu misiju do 31. prosinca 2016.;

I.  budući da je krajem 2014. završena misija Međunarodnih snaga za podršku sigurnosti; budući da je u siječnju 2015. pokrenuta nova misija „Resolute Support” radi pružanja daljnje obuke, savjetovanja i pomoći afganistanskim snagama sigurnosti i institucijama;

J.  budući da su ubojstva civila, kao i uzimanje civila za taoce, ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava, kojega su se sve strane u oružanom sukobu obvezne pridržavati, uključujući sve protudržavne elemente;

K.  budući da pitanje sigurnosti u cijelom Afganistanu i dalje izaziva duboku zabrinutost, ponajviše zbog terorističkih aktivnosti talibana;

L.  budući da i dalje dolazi do kolateralne štete, čija je posljedica potresan broj žrtava, uključujući nevine civile, humanitarno osoblje pa čak i snage mirovnih misija;

M.  budući da nedavni poziv vođe al-Kaide al-Zawahirija upućen borcima ISIL-a na rat protiv međunarodne koalicije predstavlja dodatnu prijetnju snagama NATO-a prisutnima u Afganistanu kao i sigurnosti te zemlje;

1.  snažno osuđuje barbarsko ubojstvo i odrubljivanje glave sedmero Hazarijaca (dvije žene, četiri muškarca i jedna djevojčica) u Zabulu, provinciji na jugoistoku Afganistana koja graniči s Pakistanom;

2.  osuđuje napade talibana, al-Kaide, ISIL-a i ostalih terorističkih skupina na afganistanske civile, nacionalne obrambene i sigurnosne snage, demokratske institucije i civilno društvo, pri čemu stradava dosad nezabilježen broj žrtava; naglašava da zaštita zajednice Hazarijaca, skupine osobito izložene terorističkom nasilju koje provode talibani i Daeš/ISIL, afganistanskoj vladi treba biti prioritet;

3.  izražava sućut ožalošćenim obiteljima, osobito nedavnim žrtvama jezivih ubojstava pripadnika naroda Hazarijaca;

4.  poziva na pružanje podrške afganistanskim vlastima u promptnoj i prikladnoj reakciji kako bi se ubojice nevinih civila privelo pravdi te potvrdila vladavina prava u zemlji;

5.  poziva afganistanske vlasti da se pobrinu za to da se nad pripadnicima sigurnosnih snaga umiješanima u slučajeve ozbiljnih kršenja ljudskih prava, pa i onima koji za njih odgovaraju prema zapovjednoj odgovornosti, provede vjerodostojna i nepristrana istraga te da se primjereno kazne ili da se protiv njih podignu optužnice;

6.  vjeruje da ubojstva civilnih taoca, uključujući žene i djecu, treba smatrati ratnim zločinima; naglašava da je ubojstvo nevinih civila zabranjeno međunarodnim humanitarnim pravom; ponavlja da međunarodno humanitarno pravo moraju poštovati sve strane uključene u sukob, uključujući frakcije;

7.  izražava duboko žaljenje zbog ozbiljne sigurnosne situacije, stalnog porasta nasilja, terorističkih činova koji dovode do naglog porasta žrtava te stalnih prijetnji kojima je izloženo stanovništvo prisiljeno živjeti u sve širem ozračju straha i zastrašivanja;

8.  smatra da je nacionalna sigurnost temelj društvenog i gospodarskog razvoja, političke stabilnosti i budućnosti Afganistana;

9.  poziva afganistansku vladu da poboljša suradnju s pakistanskom vladom; naglašava da bi tješnja suradnja u pogledu sigurnosti i upravljanja koristila objema stranama i doprinijela promicanju mira i stabilnosti u regiji;

10.  poziva države članice i Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da ostanu u potpunosti angažirane i da podrže afganistansku vladu u borbi protiv pobunjenika;

11.  ponavlja da je odlučan u tome da se Afganistan očisti od terorizma i ekstremizma te vjeruje da je djelovanje s tim ciljem ključno za regionalnu i globalnu sigurnost kako bi se izgradila uključiva, stabilna, demokratska i prosperitetnija država;

12.  nastavlja čvrsto podupirati afganistansku vladu u njezinim naporima da provede ključne reforme, poboljša upravljanje i vladavinu prava, promiče poštovanje ljudskih prava, uključujući prava žena, te da se bori protiv korupcije i narkotika, poboljša fiskalnu održivost i pospješuje uključiv gospodarski rast; prima na znanje da predsjednik Ashraf Ghani borbu protiv korupcije namjerava uvrstiti među svoje prioritete;

13.  ponovno izražava podršku afganistanskoj vladi i stanovništvu u ovom kritičnom razdoblju; skreće pozornost na žrtve koje su pretrpjele afganistanske obrambene i sigurnosne snage od završetka misije Međunarodnih snaga za podršku sigurnosti krajem 2014.; potiče vladu da nastavi raditi na povećanju učinkovitosti i operativne djelotvornosti obrambenih i sigurnosnih snaga kako bi šire stanovništvo moglo živjeti u sigurnosti i stabilnosti;

14.  i dalje je duboko zabrinut zbog sve lošijeg stanja kad je riječ o ljudskim pravima i sigurnosti u Afganistanu, a posebice zbog posljedica koje bi to moglo imati na prava žena, vjerske i etničke manjine, borce za ljudska prava i novinare;

15.  podsjeća na povijesni Zakon o iskorjenjivanju nasilja nad ženama iz 2009. i apelira na vlasti da više pozornosti i sredstava posvete zaštiti boraca za ljudska prava izloženih prijetnjama ili napadu;

16.  poziva afganistansku vladu da donese provedbeni plan u vezi s afganistanskim nacionalnim akcijskim planom (Rezolucija br. 1325) koji sadrži zahtjev za ravnopravnim sudjelovanjem žena u svim fazama mirovnih pregovora;

17.  podsjeća da se afganistanska vlada obvezala međunarodnoj zajednici u pogledu prava i zaštite etničkih, jezičnih, vjerskih i drugih manjina;

18.  strogo osuđuje nedavne napade talibana u Kunduzu koji su za posljedicu imali stradanja među civilnim stanovništvom i afganistanskim nacionalnim obrambenim i sigurnosnim snagama; podržava provođenje neovisne istrage o napadu na bolnicu Liječnika bez granica u Kunduzu te poziva na poštovanje neutralnosti bolnica i medicinskih objekata;

19.  ponavlja da je hitno potrebno da se afganistanska vlada i svi partneri u regiji angažiraju na vjerodostojan način kako bi okončali sukob i osigurali stabilno okruženje; ponavlja da je mirovni proces koji predvodi i za koji odgovara Afganistan i dalje preduvjet za bilo koje održivo i dugoročno rješenje;

20.  pozdravlja odluku o održavanju opsežne ministarske konferencije o Afganistanu u Bruxellesu 2016. kao dokaz da je međunarodna zajednica i dalje posvećena stabilizaciji i razvoju te zemlje; očekuje da će se na konferenciji iznijeti okvir za afganistansku vladu i donatore do 2020., te da će i afganistanska vlada i međunarodna zajednica preuzeti konkretne obveze;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Afganistana.