Postup : 2015/2968(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1258/2015

Predkladané texty :

RC-B8-1258/2015

Rozpravy :

PV 26/11/2015 - 4.1

Hlasovanie :

PV 26/11/2015 - 11.1

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0412

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 162kWORD 90k
25.11.2015
PE571.082v01-00}
PE571.085v01-00}
PE571.088v01-00}
PE571.089v01-00}
PE571.094v01-00}
PE571.096v01-00} RC1
 
B8-1258/2015}
B8-1261/2015}
B8-1264/2015}
B8-1265/2015}
B8-1270/2015}
B8-1272/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8‑1258/2015)

EFDD (B8‑1261/2015)

ECR (B8‑1264/2015)

PPE (B8‑1265/2015)

ALDE (B8‑1270/2015)

S&D (B8‑1272/2015)


o Afganistane, najmä zabíjaní v provincii Zábul  (2015/2968(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho Parlamentu o Afganistane, najmä zabíjaní v provincii Zábul  (2015/2968(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o situácii žien v Afganistane a Pakistane(1) a uznesenie z 13. júna 2013 o rokovaniach o Dohode o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom(2),

–  so zreteľom na miestnu stratégiu EÚ týkajúcu sa obhajcov ľudských práv v Afganistane v roku 2014,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2210/2015 a mandát misie OSN na pomoc Afganistanu (UNAMA),

–  so zreteľom na závery Rady o Afganistane z 20. júla 2015,

–  so zreteľom na konferenciu o vykonávaní a podpore národného akčného plánu (rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1325) týkajúceho sa žien, mieru a bezpečnosti, ktorá sa konala 20. septembra 2015,

–  so zreteľom na polročnú správu OHCHR/UNAMA z augusta 2015 o ochrane civilného obyvateľstva v ozbrojenom konflikte v Afganistane,

–  so zreteľom na závery Rady o Afganistane z 26. októbra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie misie OSN z 11. novembra 2015, v ktorom sa odsudzuje „nezmyselné zabitie“ siedmich civilných rukojemníkov v Zábule,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sa objavujú obavy týkajúce sa etnického a sektárskeho prenasledovania v Afganistane, pretože počas niekoľkých mesiacov dochádzalo k únosom Chazarov, ktorí sú treťou najpočetnejšou etnickou skupinou v krajine tvorenou prevažne šiitmi, ako aj k útokom na nich;

B.  keďže v októbri 2015 bolo unesených sedem civilistov, ktorí boli popravení v čase od 6. do 8. novembra v okrese Arghandab, a údajne došlo k ozbrojeným zrážkam medzi dvomi súperiacimi skupinami protivládnych živlov;

C.  keďže Chazari, medzi ktorými sú prevažne šiiti, sú jednou z etnických menšín, ktoré uznáva nová afganská ústava;

D.  keďže 21. novembra 2015 bol na skupinu asi 30 Chazarov na južnej diaľnici spáchaný útok pod hrozbou zastrelenia; keďže aspoň päť ďalších Chazarov cestujúcich v autobuse smerujúcom do Kábulu zachránili iní cestujúci, ktorí im pomohli utajiť totožnosť, po tom, ako autobus zastavili bojovníci;

E.  keďže zabíjanie v Zábule jasne poukazuje na mimoriadne nebezpečenstvo, ktorému sú Chazari vystavení; keďže Chazari cestujúci autobusom boli pri mnohých incidentoch, ku ktorým došlo v posledných dvoch rokoch, oddelení od ostatných cestujúcich, unesení a v niektorých prípadoch aj zabití;

F.  keďže zabíjanie poukazuje na pretrvávajúcu teroristickú hrozbu, ktorú pre civilné obyvateľstvo predstavuje Taliban a jeho frakčné skupiny, z ktorých niektoré sa údajne hlásia k organizácii ISIL/Dá'iš;

G.  keďže Európska únia neustále podporuje obnovu a rozvoj Afganistanu už od roku 2002 a naďalej sa angažuje v záujme mierového, stabilného a bezpečného Afganistanu;

H.  keďže misia EUPOL, ktorá vznikla v roku 2007 na podporu výcviku afganských policajných síl, pomáha vytvoriť systém trestného súdnictva pod afganskou správou; keďže v decembri 2014 Rada rozhodla o predĺžení misie do 31. decembra 2016;

I.  keďže misia Medzinárodné bezpečnostné podporné sily skončila svoju činnosť na konci roka 2014; keďže nová misia Resolute Support začala pôsobiť v januári 2015 s cieľom poskytovať afganským bezpečnostným silám a inštitúciám ďalšie školenia, poradenstvo a pomoc;

J.  keďže zabíjanie civilistov a branie civilných rukojemníkov predstavuje závažné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, ktorého dodržiavanie sa vyžaduje od všetkých strán zúčastnených na ozbrojenom konflikte vrátane všetkých protivládnych živlov;

K.  keďže bezpečnosť v celom Afganistane vzbudzuje vzhľadom na teroristické aktivity Talibanu naďalej závažné obavy;

L.  keďže naďalej dochádza k škodám, ktoré vedú k dramaticky vysokému počtu obetí v radoch nevinného civilného obyvateľstva, humanitárnych pracovníkov a dokonca aj vojakov mierových misií;

M.  keďže nedávna výzva vodcu siete al-Káida al-Zawahiriho adresovaná bojovníkom ISIL, aby viedli vojnu proti medzinárodnej koalícii, je ďalšou hrozbou pre jednotky NATO, ktoré sa nachádzajú v Afganistane, ako aj pre bezpečnosť krajiny;

1.   dôrazne odsudzuje barbarské vraždenie a popravu siedmich Chazarov (dvoch žien, štyroch mužov a jedného dievčatka) v juhovýchodnej afganskej provincii Zábul na hranici s Pakistanom;

2.  odsudzuje útoky Talibanu, al-Káidy, organizácie ISIL a ďalších teroristických skupín proti afganským civilistom, jednotkám afganskej národnej obrany a afganským bezpečnostným silám, demokratickým inštitúciám a občianskej spoločnosti, výsledkom ktorých sú rekordné počty obetí; zdôrazňuje, že ochrana komunity Chazarov, ktorá je mimoriadne vystavená teroristickému násiliu zo strany Talibanu a organizácie ISIL/Dá'iš, by mala byť pre afganskú vládu prioritou;

3.  vyjadruje svoju úprimnú sústrasť aj pozostalým rodinným príslušníkom, najmä rodinám nedávnych obetí hrozného zabíjania v chazarskej komunite;

4.  vyzýva na podporu afganských orgánov, aby podnikli rýchle a vhodné kroky s cieľom zabezpečiť, že vrahovia nevinných civilistov budú postavení pred súd, a potvrdiť zásady právneho štátu v krajine;

5.  vyzýva afganské orgány, aby zaistili, že príslušníci bezpečnostných síl, ktorí boli zapojení do závažného porušovania ľudských práv vrátane osôb zodpovedných za vydávanie rozkazov silám dopúšťajúcim sa porušovania, budú náležite podrobení spoľahlivému a nestrannému vyšetrovaniu, potrestaniu alebo stíhaniu;

6.  domnieva sa, že zabíjanie civilných rukojemníkov, medzi ktorými sú ženy a deti, treba považovať za vojnové zločiny; zdôrazňuje, že medzinárodné humanitárne právo zakazuje zabíjanie nevinných civilistov; pripomína, že všetky strany konfliktu vrátane frakčných skupín musia dodržiavať toto právo;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažnosťou bezpečnostnej situácie, neustálym stupňovaním násilia, teroristickými činmi, v dôsledku ktorých prudko rastie počet obetí, a neustálym ohrozovaním obyvateľov, ktorí sú nútení žiť v zhoršujúcej sa atmosfére strachu a zastrašovania;

8.  domnieva sa, že národná bezpečnosť je kľúčovým základom sociálneho a hospodárskeho rozvoja, politickej stability a budúcnosti Afganistanu;

9.  vyzýva vládu Afganistanu, aby posilnila spoluprácu s vládou Pakistanu; zdôrazňuje, že užšia spolupráca v otázkach bezpečnosti a správy vecí verejných by priniesla vzájomné výhody a prispela by k podpore mieru a stability v regióne;

10.  vyzýva členské štáty a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby sa naďalej v plnej miere angažovali a podporovali afganskú vládu v boji proti povstaniu;

11.  obnovuje svoje odhodlanie vyvíjať akékoľvek úsilie o to, aby sa v Afganistane odstránil terorizmus a extrémizmus, a domnieva sa, že takéto snahy majú kľúčový význam pre regionálnu aj globálnu bezpečnosť v záujme vybudovania inkluzívneho, stabilného, demokratického a prosperujúcejšieho štátu;

12.  naďalej je odhodlaný podporovať afganskú vládu v jej úsilí o uskutočnenie kľúčových reforiem, ďalšie zlepšovanie správy vecí verejných a právneho štátu, presadzovanie dodržiavania ľudských práv vrátane práv žien, boj proti korupcii a drogám, zlepšenie fiškálnej stability a podporovanie inkluzívneho hospodárskeho rastu; berie na vedomie zámer prezidenta Ašrafa Ghaního považovať boj proti korupcii za jednu z priorít;

13.  opätovne vyjadruje svoju podporu afganskej vláde a afganskému národu v tejto kritickej fáze; upozorňuje na obete, ktoré utrpeli afganské obranné a bezpečnostné sily od skončenia pôsobenia misie ISAG na konci roka 2014; nabáda vládu, aby pokračovala v úsilí o zvýšenie efektivity a operačnej účinnosti obranných a bezpečnostných síl s cieľom poskytnúť celému obyvateľstvu bezpečnosť a stabilitu;

14.  naďalej vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršením situácie v oblasti ľudských práv a bezpečnosti v Afganistane, najmä nad jeho možnými dôsledkami pre práva žien, náboženské a etnické menšiny, obhajcov ľudských práv a novinárov;

15.  pripomína významný zákon o odstránení násilia voči ženám z roku 2009 a apeluje na orgány, aby venovali väčšiu pozornosť a viac finančných prostriedkov ochrane obhajcov ľudských práv, ktorí čelia hrozbám alebo útokom;

16.  vyzýva vládu Afganistanu, aby prijala plán vykonávania národného akčného plánu Afganistanu č. 1325, súčasťou ktorého je požiadavka, aby sa ženy v plnej miere zúčastňovali na všetkých etapách mierových rokovaní;

17.  pripomína záväzky afganskej vlády voči medzinárodnému spoločenstvu týkajúce sa práv a ochrany etnických, jazykových, náboženských a iných menšín;

18.  dôrazne odsudzuje nedávne útoky Talibanu v Kundúze a straty, ktoré utrpelo civilné obyvateľstvo a afganské národné obranné a bezpečnostné sily; podporuje nezávislé vyšetrenie útoku na nemocnicu organizácie Lekári bez hraníc v Kundúze a žiada, aby sa rešpektovala neutralita nemocníc a zdravotníckych zariadení;

19.  opätovne zdôrazňuje, že je mimoriadne naliehavé, aby sa afganská vláda so všetkými partnermi v regióne hodnoverne angažovala na ukončení konfliktu a zabezpečení stabilného prostredia; opätovne zdôrazňuje, že mierový proces pod kontrolou a vedením Afgancov je naďalej hlavným predpokladom akéhokoľvek udržateľného a trvalého riešenia;

20.  víta rozhodnutie usporiadať v roku 2016 v Bruseli súhrnnú ministerskú konferenciu o Afganistane ako prejav neustáleho odhodlania medzinárodného spoločenstva zabezpečiť stabilizáciu a rozvoj krajiny; očakáva, že na konferencii bude ustanovený rámec pre vládu Afganistanu a darcov do roku 2020, ktorý bude založený na konkrétnych záväzkoch afganskej vlády, ako aj medzinárodného spoločenstva;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Afganistanu.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 119.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0282.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia