Predlog skupne resolucije - RC-B8-1258/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-1258/2015

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Afganistanu, zlasti o pobojih v provinci Zabul

25.11.2015 - (2015/2968(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B8-1258/2015)
EFDD (B8-1261/2015)
ECR (B8-1264/2015)
PPE (B8-1265/2015)
ALDE (B8-1270/2015)
S&D (B8-1272/2015)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Beatriz Becerra Basterrechea, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD

Postopek : 2015/2968(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-1258/2015
Predložena besedila :
RC-B8-1258/2015
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o Afganistanu, zlasti o pobojih v provinci Zabul

(2015/2968(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o položaju žensk v Afganistanu in Pakistanu[1] in svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o pogajanjih o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Afganistanom[2],

–  ob upoštevanju lokalne strategije EU za zagovornike človekovih pravic v Afganistanu v letu 2014,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2210 (2015) in mandata misije pomoči OZN v Afganistanu (UNAMA),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 20. julija 2015 o Afganistanu,

–  ob upoštevanju konference z dne 20. septembra 2015 o izvajanju in pomoči nacionalnemu akcijskemu načrtu (resolucija varnostnega sveta OZN št. 1325) o ženskah, miru in varnosti,

–  ob upoštevanju vmesnega poročila, ki ga je avgusta misija pomoči OZN v Afganistanu poslala Uradu visokega komisarja OZN za človekove pravice o zaščiti civilnega prebivalstva v oboroženem spopadu v Afganistanu za leto 2015,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 20. julija 2015 o Afganistanu,

–  ob upoštevanju izjave misije OZN z dne 11. novembra 2015, v kateri obsoja nesmiselni umor sedmih civilnih talcev v Zabulu,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je zaskrbljen zaradi etničnega in sektaškega preganjanja v Afganistanu, saj so ugrabitve in večmesečni napadi usmerjeni proti pripadnikom hazarske skupnosti, tretji najštevilčnejši etnični skupini v državi in edini, ki je v večini šiitska;

B.  ker je bilo v oktobru 2015 sedem civilistov ugrabljenih in med 6. in 8. novembrom v okrožju Arghandab tudi usmrčenih, medtem ko je prišlo do oboroženih spopadov med pripadniki dveh rivalskih protivladnih skupin;

C.  ker so hazarski šiiti ena od etničnih manjšin, ki jih priznava nova afganistanska ustava;

D.  ker je bilo 21. novembra 2015 približno 30 Hazarov napadenih z orožjem, ko so potovali po južni avtocesti; ker so potniki na avtobusu proti Kabulu uspeli rešiti najmanj pet Hazarov, ker so prikrili njihovo identiteto, ko so avtobus ustavili pripadniki milic;

E.  ker so uboji v Zabulu opozorili na nevarnost, s katero se soočajo Hazari; ker so bili v številnih incidentih v zadnjih dveh letih Hazari, ki so potovali z avtobusom, ločeni od drugih potnikov, ugrabljeni in v nekaterih primerih usmrčeni;

F.  ker uboji kažejo na stalno teroristično nevarnost za civilno prebivalstvo s strani talibanov in njihovih pripadniških skupin, med katerimi nekatere prisegajo svojo zvestobo Daišu/ISIL;

G.  ker Evropska unija od leta 2002 podpira obnovo in razvoj Afganistana in se zavzema za mir, stabilnost in varnost v državi;

H.  ker misija EUPOL od leta 2007 podpira usposabljanje afganistanskih policijskih sil, kar pomaga pri vzpostavitvi kazenskega/pravosodnega sistema pod afganistansko upravo; ker je Svet decembra 2014 sklenil podaljšati misijo do 31. decembra 2016;

I.  ker se je od koncu leta 2014 zaključila misija mednarodnih varnostnih sil za pomoč (ISAF); ker se je januarja 2015 začela misija odločne podpore, katere namen je zagotoviti nadaljnje usposabljanje, svetovanje in pomoč afganistanskim varnostnim silam in institucijam;

J.  ker so uboji in ugrabitve civilistov resno kršenje mednarodnega humanitarnega prava, ki ga morajo spoštovati vse strani, vpletene v oborožene spopade, tudi protivladne skupine;

K.  ker je varnost v Afganistanu še vedno zaskrbljujoča zaradi teroristične dejavnosti talibanov;

L.  ker še vedno prihaja do posredne škode in številnih smrtnih žrtev med nedolžnim civilnim prebivalstvom, humanitarnimi delavci in celo med pripadniki mirovnih misij;

M.  ker je nedavni poziv vodje Al Kaide Al Zavahirija borcem ISIL, naj se bojujejo proti mednarodni koaliciji, še ena nevarnost za sile Nata v Afganistanu in varnost v državi;

1.  ostro obsoja barbarski umor in obglavljenje sedmih Hazarov (dve ženski, štirje moški in deklica) na jugovzhodu afganistanske province Zabul na meji s Pakistanom;

2.  obsoja napade talibanov, Al Kaide, ISIL in drugih terorističnih skupin na civilno prebivalstvo, afganistanske nacionalne obrambne in varnostne sile, demokratične institucije in civilno družbo, ki povzročajo rekordno število žrtev; poudarja, da bi morala biti zaščita Hazarov, ki so posebej izpostavljeni terorističnemu nasilju talibanov in Daiša/ISIL, prednostna naloga afganistanske vlade;

3.  izreka sožalje družinam obglavljenih, zlasti žrtev nedavnih grozljivih umorov pripadnikov skupnosti Hazarov;

4.  poziva k podpori afganistanskih oblasti, ki morajo nemudoma in ustrezno ukrepati, da se bo morilcem nedolžnih civilistov sodilo in da se bo v državi ponovno uveljavilo načelo pravne države;

5.  poziva afganistanske oblasti, naj zagotovijo, da se pripadniki varnostnih sil, ki so vpleteni v hude kršitve človekovih pravic, vključno s poveljniki sil, ki so odgovorne za zlorabe, po potrebi verodostojno in nepristransko preiščejo, kaznujejo ali kazensko preganjajo;

6.  meni, da je treba uboje civilnih talcev, tudi žensk in otrok, obravnavati kot vojne zločine; poudarja, da mednarodno humanitarno pravo prepoveduje uboje nedolžnih civilistov; ponovno poudarja, da morajo vse strani to pravo spoštovati, tudi pripadniki protivladnih skupin;

7.  je zelo zaskrbljen zaradi resnosti varnostnih razmer, neprestanega stopnjevanja nasilja, terorističnih dejanj, ki povzročajo veliko žrtev, ter neprestanih groženj prebivalstvu, ki je prisiljeno živeti v vzdušju naraščajočega strahu in ustrahovanja;

8.  meni, da je nacionalna varnost temelj družbenega in gospodarskega razvoja, politične stabilnosti in prihodnosti Afganistana;

9.  poziva afganistansko vlado, naj okrepi sodelovanje s pakistansko vlado; poudarja, da bi bilo tesnejše sodelovanje na področju varnosti in upravljanja v vzajemno korist in bi prispevalo k spodbujanju miru in stabilnosti v regiji;

10.  poziva države članice in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj bodo še nadalje zavezane afganistanski vladi in naj jo podpirajo v boju proti upornikom;

11.  ponovno izraža zavezanost prizadevanjem Afganistana, da izkorenini terorizem in skrajneže, ter meni, da so ta prizadevanja bistvena za regionalno in globalno stabilnost ter za izgradnjo vključujoče, stabilne, demokratične in uspešnejše države;

12.  ostaja zavezan podpori afganistanski vladi v njenih prizadevanjih, da izvede ključne reforme, nadalje izboljša upravljanje in uresničevanje načela pravne države, da spodbuja spoštovanje človekovih pravic, tudi pravic žensk, se bori proti korupciji, preprodajalcem mamil, da izboljša fiskalno vzdržnost in poveča vključujočo gospodarsko rast; ugotavlja, da je ena od prednostnih nalog predsednika Ašrafa Ganija boj proti korupciji;

13.  ponovno poudarja, da v teh kritičnih razmerah podpira afganistansko vlado in ljudstvo; opozarja na žrtve, ki so jih utrpele afganistanske obrambne in varnostne sile od zaključka misije ISAF konec leta 2014; spodbuja vlado, naj si še nadalje prizadeva za povečanje učinkovitosti in operativne uspešnosti obrambnih in varnostnih sil, da se prebivalstvu zagotovita splošna varnost in stabilnost;

14.  ostaja zelo zaskrbljen zaradi slabšanja stanja na področju človekovih pravic in varnostnih razmer v Afganistanu, zlasti zaradi posledic, ki bi jih te razmere lahko imele za pravice žensk, verske in etnične manjšine, zagovornike človekovih pravic in novinarje;

15.  opozarja na prelomni zakon o odpravi nasilja nad ženskami iz leta 2009 ter poziva oblasti, naj več pozornosti in sredstev namenijo varnosti zagovornikov človekovih pravic, ki so v nevarnosti ali ogroženi;

16.  poziva afganistansko vlado, naj sprejme izvedbeni načrt za afganistanski nacionalni akcijski načrt št. 1325, ki vključuje zahtevo, da ženske sodelujejo v vseh fazah mirovnih pogajanj;

17.  opozarja na zaveze afganistanske vlade do mednarodne skupnosti v zvezi s pravicami in zaščito etničnih, jezikovnih, verskih in drugih manjšin;

18.  močno obsoja nedavne napade talibanov v Kunduzu ter obžaluje žrtve med civilnim prebivalstvom in afganistanskimi nacionalnimi obrambnimi in varnostnimi silami; podpira neodvisno preiskavo o napadih na Zdravnike brez meja v bolnišnici v Kunduzu ter poziva, naj se spoštuje nevtralnost bolnišnic in zdravstvenih objektov;

19.  ponovno poudarja, da je še toliko bolj nujno, da si afganistanska vlada in vsi partnerji v regiji resnično prizadevajo za prenehanje spopadov in zagotovitev stabilnega okolja; ponovno poudarja, da ostaja pogoj za vzdržno in trajno rešitev razmer mirovni proces, ki ga bo Afganistan vodil in zanj prevzel odgovornost;

20.  pozdravlja sklep, da se v Bruslju leta 2016 skliče celovita ministrska konferenca o Afganistanu kot dokaz, da se mednarodna skupnost zavzema za stabilnost in razvoj države; pričakuje, da bo konferenca oblikovala okvir za afganistansko vlado in donatorje do leta 2020, in sicer ob konkretnih obvezah afganistanske vlade in mednarodne skupnosti;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Afganistana.