Postup : 2015/2969(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1263/2015

Předložené texty :

RC-B8-1263/2015

Rozpravy :

PV 26/11/2015 - 4.2

Hlasování :

PV 26/11/2015 - 11.2

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0413

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 157kWORD 88k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8‑1263/2015)

ECR (B8‑1267/2015)

EFDD (B8‑1268/2015)

PPE (B8‑1271/2015)

ALDE (B8‑1273/2015)

S&D (B8‑1274/2015)

GUE/NGL (B8‑1277/2015)


o politické situaci v Kambodži (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto za skupinu ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o politické situaci v Kambodži (2015/2969(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 27. října 2015 o situaci v Kambodži,

–  s ohledem na prohlášení připisované mluvčímu generálního tajemníka OSN o Kambodži ze dne 17. listopadu 2015,

–  s ohledem na tiskové prohlášení mluvčí Vysokého představitele OSN pro lidská práva Raviny Shamdasaniové ze dne 30. října 2015,

–  s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN profesorky Rhony Smithové ze dne 23. listopadu 2015 a 24. září 2015 o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje ze dne 20. srpna 2013 o situaci v oblasti lidských práv v Kambodži,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva o Kambodži ze dne 2. října 2015,

–  s ohledem na prohlášení o zákoně o sdruženích a nevládních organizacích, které vydala mluvčí ESVČ dne 15. července 2015,

–  s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN o právu na svobodu pokojného shromažďování a sdružování ze dne 22. června 2015,

–  s ohledem na závěrečné připomínky Rady OSN pro lidská práva ze dne 27. dubna 2015 o druhé pravidelné zprávě z Kambodže,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na obecné zásady EU z roku 2008 týkající se ochránců lidských práv,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

–  s ohledem na článek 35 kambodžské ústavy, který zaručuje právo na svobodu sdružování a svobodu aktivně se účastnit politického, hospodářského, sociálního a kulturního života národa,

–  s ohledem na článek 135 odst. 5 a článek 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 13. listopadu 12015 vydaly kambodžské orgány rozkaz k zatčení Sama Rainsyho, vůdce hlavní opoziční strany – Kambodžské národní strany záchrany –, který se v současnosti zdržuje v zahraničí, a vzhledem k tomu, že dne 16. listopadu 2015 kambodžské Národní shromáždění ukončilo jeho členství a zbavilo jej parlamentní imunity, takže pokud by se vrátil do vlasti, může být v souvislosti se sedm let starým případem nactiutrhání zatčen;

B.  vzhledem k tomu, že dne 20. listopadu 2015 byl Sam Rainsy předvolán k soudu, aby dne 4. prosince podal výpověď ohledně toho, co na jeho facebookové stránce zveřejnil opoziční senátor Hong Sok Hour, který je od srpna ve vazbě na základě obvinění z padělání dokumentů a podněcování k páchání trestné činnosti, jež následovalo poté, co na facebookovou stránku Sama Rainsyho umístil video, které obsahuje údajně nepravý dokument týkající se smlouvy o hranicích s Vietnamem z roku 1979;

C.  vzhledem k tomu, že dne 26. října 2015 skupina provládních protestantů ve městě Phnompenh brutálně napadla dva poslance opoziční Kambodžské národní strany záchrany – Nhaye Chamroeuna a Konga Sakpheu – a ohrozila bezpečnost soukromé rezidence prvního místopředsedy Národního shromáždění; vzhledem k tomu, že z příslušných zpráv vyplývá, že policie a další složky státní bezpečnosti tomuto útoku přihlížely;

D.  vzhledem k tomu, že dne 30. října 2015 musel na zasedání, které Kambodžská národní strana záchrany bojkotovala, zástupce předsedy opoziční strany Kem Sokha opustit na základě rozhodnutí vládnoucí Lidové strany svůj post prvního místopředsedy Národního shromáždění; vzhledem k tomu, že poskytnutí postu místopředsedy Kambodžské národní straně záchrany bylo jedním z hlavních ústupků, které vládnoucí Lidová strana Kambodže učinila v červenci 2014, aby ukončila roční bojkot parlamentu, který po volbách v roce 2013 zahájila Kambodžská národní strana záchrany;

E.  vzhledem k tomu, že ministerský předseda Hun Sen vládne již více než 30 let, zatímco jeho bezpečnostní složky se v případě závažného porušování lidských práv těší beztrestnosti;

F.  vzhledem k tomu, že 11 opozičních aktivistů si za účast v „povstání“ nebo v jeho vedení odpykává trest odnětí svobody v délce mezi sedmi a 20 lety;

G.  vzhledem k tomu, že dvě politické strany – Lidová strana Kambodže a Kambodžská národní strana záchrany – dosáhly v roce 2014 politického příměří, které přineslo naději, že začíná nová fáze konstruktivního řešení politických rozdílů; vzhledem k tomu, že navzdory této dohodě zůstává politická atmosféra v Kambodži i nadále napjatá;

H.  vzhledem k tomu, že právo na svobodu projevu je stanoveno v článku 41 kambodžské ústavy a právo na účast na politickém životě v článku 35 ústavy;

I.  vzhledem k tomu, že nehledě na rozšířenou kritiku ze strany občanské společnosti a mezinárodního společenství poskytlo nedávné vyhlášení zákona o sdruženích a nevládních organizacích státním orgánům pravomoc jednat svévolně při uzavírání a bránění vytváření organizací na ochranu lidských práv a již vedlo k odrazování od činnosti zaměřené na ochranu lidských práv a k zabraňování činnosti občanské společnosti;

J.  vzhledem k tomu, zvláštní zpravodaj OSN o právech na svobodu pokojného shromažďování a sdružování uvedl, že kambodžská občanská společnost byla vyloučena z přípravy zákona o sdruženích a nevládních organizacích;

K.  vzhledem k tomu, že kambodžská vláda dne 13. listopadu 2015 schválila návrh zákona o odborech;

L.  vzhledem k tomu, že EU je s ohledem na nově přidělené finanční prostředky na období 2014 – 2020 ve výši 410 milionů EUR největším partnerem Kambodže z hlediska rozvojové pomoci; vzhledem k tomu, že EU podporuje širokou škálu iniciativ v oblasti lidských práv, které provozují kambodžské nevládní organizace a jiné organizace občanské společnosti; vzhledem k tomu, že Kambodža je na rozvojové pomoci silně závislá;

1.  vyjadřuje hluboké politování nad zhoršující se atmosférou pro opoziční politiky a aktivisty a pro aktivisty v oblasti lidských práv, v sociální oblasti a oblasti životního prostředí v Kambodži a odsuzuje všechny akty násilí a politicky motivovaná obvinění, rozsudky a odsouzení v případě opozičních politiků, aktivistů a obránců lidských práv v Kambodži;

2.  naléhavě vyzývá kambodžské orgány, aby zrušily zatýkací rozkaz a všechna obvinění vznesená proti vůdci opozice Samu Rainsymu a členům Národního shromáždění a Senátu z Kambodžské národní strany záchrany, včetně senátora Honga Soka Houra a aktivistů a organizátorů z této strany, aby jim umožnily svobodně pracovat, aniž by se museli obávat zatčení nebo pronásledování, a aby přestaly politicky zneužívat soudy k pronásledování osob na základě politicky motivovaných a vykonstruovaných obvinění;

3.  vyzývá Národní shromáždění, aby bezodkladně obnovilo členství Sama Rainsyho a jeho parlamentní imunitu;

4.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby uznala legitimní a užitečnou úlohu občanské společnosti, odborů a politické opozice, která přispívá k celkovému hospodářskému a politickému rozvoji země;

5.  vybízí vládu, aby pracovala na upevňování demokracie a právního státu a aby dodržovala lidská práva a základní svobody, což zahrnuje bezpodmínečné dodržování ustanovení ústavy týkajících se pluralismu a svobody sdružování a svobody projevu;

6.  připomíná, že pro politickou stabilitu, demokracii a mírumilovnou společnost v zemi je nutné zajistit příznivé klima politického dialogu, a naléhavě žádá vládu, aby přijala veškerá nezbytná opatření, která by zajistila bezpečnost všech demokraticky zvolených zástupců Kambodže nehledě na jejich politickou příslušnost;

7.  podotýká, že „kultura dialogu“ mezi vedoucími představiteli Lidové strany Kambodže a Kambodžské národní strany záchrany vzbudila naději, že se kambodžská demokracie nachází na správné cestě; vyzývá kambodžskou vládu a opozici, aby se zapojily do vážného a smysluplného dialogu;

8.  vyzývá vládu, aby za účasti OSN zajistila důkladné a nestranné vyšetřování, které by vedlo ke stíhání všech osob, jež jsou zodpovědné za nedávný brutální útok na dva členy Národního shromáždění za Kambodžskou národní stranu záchrany, který spáchali členové ozbrojených složek, a za neúměrné používání síly ze strany vojska a policie při potlačování demonstrací, stávek a sociálních nepokojů;

9.  naléhavě vyzývá vládu, aby zrušila zákon o sdruženích a nevládních organizacích, jehož nedávné prohlášení poskytlo státním orgánům pravomoc jednat svévolně při uzavírání a bránění vytváření organizací na ochranu lidských práv a již vedlo k odrazování od činnosti zaměřené na ochranu lidských práv;

10.  naléhavě vyzývá vládu a parlament, aby zajistily skutečné a vážně míněné konzultace se všemi, kterých se návrh zákona, jako je zákon o odborech, počítačové kriminalitě a telekomunikacích, týká, a aby zajistily, aby jejich znění bylo v souladu s povinnosti Kambodže v oblasti lidských práv a s jejími závazky vyplývajícími z kambodžských a mezinárodních právních předpisů;

11.  vyzývá kambodžskou vládu, aby ukončila svévolné zadržování a podezřelé případy mizení osob a aby umožnila svobodnou činnost dobrovolnických organizací a organizací na ochranu lidských práv; vyzývá kambodžskou vládu, aby se pustila do vážného vyšetřování zmizení Khema Sapatha;

12.  vyzývá příslušné vládní orgány, aby upustily od stíhání ochránců lidských práv a zrušily další platné zákony, které se používají k jejich pronásledování za činnost v oblasti lidských práv, a aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny osoby, které jsou zadržovány na základě politicky motivovaných a vykonstruovaných obvinění;

13.  vyzývá členské státy, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby v souladu se strategickým rámcem EU pro lidská práva a demokracii okamžitě před kambodžskými orgány vznesly otázku uvedených obav a doporučení;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, sekretariátu Sdružení národů jihovýchodní Asie, Výboru OSN pro lidská práva a vládě a Národnímu shromáždění Kambodžského království.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí