Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-1263/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-1263/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη

25.11.2015 - (2015/2969(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8-1263/2015)
ECR (B8-1267/2015)
EFDD (B8-1268/2015)
PPE (B8-1271/2015)
ALDE (B8-1273/2015)
S&D (B8-1274/2015)
GUE/NGL (B8-1277/2015)

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Λευτέρης Χριστοφόρου, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2015/2969(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-1263/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-1263/2015
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη

(2015/2969(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ στις 27 Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 17 Νοεμβρίου 2015 για την Καμπότζη, που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση Τύπου της εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστού του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίας Ravina Shamdasani, στις 30 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, καθηγήτριας κυρίας Rhona Smith, στις 23 Νοεμβρίου 2015 και στις 24 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 20ής Αυγούστου 2015 της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 2ας Οκτωβρίου 2015 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με την Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 15 Ιουλίου 2015 του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ σχετικά με το νόμο για τις ενώσεις και τις ΜΚΟ στην Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 22ας Ιουνίου 2015 του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις 27 Απριλίου 2015, σχετικά με τη δεύτερη περιοδική έκθεση για την Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας του 1997 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Καμπότζης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Συντάγματος της Καμπότζης, το οποίο εγγυάται το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας ενεργού συμμετοχής στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Νοεμβρίου 2015 οι αρχές της Καμπότζης εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης του Sam Rainsy, ηγέτη του κυριότερου κόμματος της αντιπολίτευσης Cambodia National Rescue Party (CNRP) ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, και ότι στις 16 Νοεμβρίου 2015 η καμποτζιανή Εθνοσυνέλευση ακύρωσε τη βουλευτική ιδιότητα του Rainsy, στερώντας του τη βουλευτική ασυλία και καθιστώντας δυνατή τη σύλληψή του μόλις επιστρέψει στη χώρα, για μια υπόθεση δυσφήμισης χρονολογούμενη προ επταετίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Νοεμβρίου 2015, ο Sam Rainsy κλήθηκε από ένα δικαστήριο να προσέλθει στις 4 Δεκεμβρίου 2015 για να απαντήσει σε ερωτήσεις για μια ανάρτηση στη δημόσια ιστοσελίδα του στο Facebook από τον γερουσιαστή της αντιπολίτευσης Hong Sok Hour, που είναι υπό κράτηση από τον Αύγουστο 2015 με τις κατηγορίες της πλαστογραφίας και της υποκίνησης, μετά που ανέβασε στην ιστοσελίδα Facebook του Rainsy ένα βίντεο που περιείχε ένα φερόμενο ως πλαστό έγγραφο σχετικό με τη Συνθήκη του 1979 με το Βιετνάμ για τα σύνορα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2015, μια ομάδα φιλοκυβερνητικών διαδηλωτών στην Πνομ Πενχ επιτέθηκε με αγριότητα στους Nhay Chamrouen και Kong Sakphea, δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης (CNRP) και απείλησε την ασφάλεια της ιδιωτικής κατοικίας του Α΄ Αντιπροέδρου της Εθνικής Συνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές αναφορές δείχνουν ότι η αστυνομία και άλλες δυνάμεις κρατικής ασφαλείας απλώς κοιτούσαν στη διάρκεια των επιθέσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Οκτωβρίου 2015 ο υπαρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης Kem Sokha καθαιρέθηκε από τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου της Εθνικής Συνέλευσης από το κυβερνών Cambodian People’s Party (CPP) στη διάρκεια συνεδρίασης από την οποία το CNRP απείχε· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάληψη της θέσης του Αντιπροέδρου από το CNRP ήταν μια από τις βασικές παραχωρήσεις του κυβερνώντος κόμματος CPP προς το CNRP τον Ιούλιο 2014 για να τερματίσει αυτό την αποχή του από τις εργασίες του Κοινοβουλίου επί ένα έτος μετά τις εκλογές του 2013·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός Hun Sen είναι στην εξουσία εδώ και πάνω από 30 χρόνια, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας του χαίρουν ατιμωρησίας για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 ακτιβιστές της αντιπολίτευσης εκτίουν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται μεταξύ επτά και 20 ετών για συμμετοχή ή καθοδήγηση «εξέγερσης»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο πολιτικά κόμματα του CPP και του CNRP συνήψαν το 2014 μια πολιτική εκεχειρία που είχε δημιουργήσει ελπίδες πως θα άρχιζε μια νέα φάση επίλυσης των πολιτικών διαφορών με εποικοδομητικό τρόπο· ότι, παρά τη συμφωνία αυτή, το πολιτικό κλίμα στην Καμπότζη παραμένει τεταμένο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Καμπότζης προβλέπει στο μεν άρθρο 41 το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, στο δε άρθρο 35 το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εκτεταμένη κριτική που ασκήθηκε από την κοινωνία των πολιτών και τη διεθνή κοινότητα, η πρόσφατη έγκριση του νόμου για τις ενώσεις και τις ΜΚΟ (LANGO) έδωσε στις κρατικές αρχές την αυθαίρετη εξουσία να κλείνουν οργανώσεις προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να εμποδίζουν τη σύστασή τους και άρχισε ήδη να παρεμποδίζει το έργο της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη και να προκαλεί εμπόδια στη δράση της κοινωνίας των πολιτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι έχει δηλώσει ότι η κοινωνία των πολιτών στην Καμπότζη είχε αποκλειστεί από τη διαδικασία κατάρτισης του νόμου LANGO·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Καμπότζης ενέκρινε το σχέδιο νόμου περί των συνδικάτων στις 13 Νοεμβρίου 2015·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Καμπότζης σε ό, τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, με μια νέα επιχορήγηση ύψους 410 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020· ότι η ΕΕ στηρίζει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υλοποιούνται από καμποτζιανές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· ότι η Καμπότζη είναι άκρως εξαρτημένη από την αναπτυξιακή βοήθεια·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση του κλίματος για τους πολιτικούς και ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, για τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς ακτιβιστές στην Καμπότζη και καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας και τις πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, ποινές και καταδίκες σε βάρος πολιτικών και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, και σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη·

2.  καλεί τις καμποτζιανές αρχές να ανακαλέσουν το ένταλμα σύλληψης και να άρουν όλες τις κατηγορίες κατά του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Sam Rainsy και των βουλευτών του CNRP στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία, συμπεριλαμβανομένων του Γερουσιαστή Hong Sok Hour και των ακτιβιστών και οργανωτών του CNRP, ώστε να ενεργούν ελεύθερα, χωρίς τον φόβο της σύλληψης ή δίωξης, και να θέσει τέλος στην πολιτική εκμετάλλευση των δικαστηρίων με σκοπό τη δίωξη προσώπων για πολιτικούς λόγους και με χαλκευμένες κατηγορίες·

3.  καλεί την Εθνοσυνέλευση να αποκαταστήσει τον Sam Rainsy αμέσως και να επαναφέρει τη βουλευτική ασυλία του·

4.  καλεί την καμποτζιανή κυβέρνηση να αναγνωρίσει το θεμιτό και χρήσιμο ρόλο που παίζουν η κοινωνία των πολιτών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και η πολιτική αντιπολίτευση συμβάλλοντας στην συνολική οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της Καμπότζης·

5.  προτρέπει την κυβέρνηση να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, πράγμα που περιλαμβάνει την πλήρη τήρηση των συνταγματικών διατάξεων περί πλουραλισμού και ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της έκφρασης·

6.  υπενθυμίζει ότι ένα μη απειλητικό περιβάλλον δημοκρατικού διαλόγου έχει καίρια σημασία για την πολιτική σταθερότητα, τη δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη στη χώρα και καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια όλων των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων της Καμπότζης, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις·

7.  σημειώνει ότι η «κουλτούρα του διαλόγου» μεταξύ των ηγετών του CPP και του CNRP έφερε την ελπίδα ότι η δημοκρατία στην Καμπότζη ήταν σε θετική τροχιά· καλεί την καμποτζιανή κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ξεκινήσουν ένα σοβαρό και ουσιαστικό διάλογο·

8.  καλεί την κυβέρνηση να μεριμνήσει για πλήρεις και αμερόληπτες έρευνες με συμμετοχή του ΟΗΕ που να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη όλων όσοι είναι υπεύθυνοι για την πρόσφατη βιαιοπραγία κατά των δύο βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης, μελών του CNRP, από μέλη των ενόπλων δυνάμεων, και για τη χρήση υπερβολικής βίας από το στρατό και την αστυνομία με σκοπό την καταστολή διαδηλώσεων, απεργιών και κοινωνικών αναταραχών·

9.  καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει το νόμο περί ενώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, η πρόσφατη έγκριση του οποίου έδωσε στις κρατικές αρχές την αυθαίρετη εξουσία να κλείνουν οργανώσεις προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να εμποδίζουν τη σύστασή τους και άρχισε ήδη να παρεμποδίζει το έργο της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη·

10.  προτρέπει την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να μεριμνήσουν για μια πραγματική και σοβαρή διαβούλευση με όλους όσους θίγονται από νομοσχέδια σαν εκείνα που αφορούν τις συνδικαλιστικές ενώσεις, την ηλεκτρονική εγκληματικότητα και τις τηλεπικοινωνίες, και να μεριμνήσει ώστε τα κείμενα να είναι σύμφωνα με υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Καμπότζης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου·

11.  καλεί την καμποτζιανή κυβέρνηση να θέσει τέλος στις αυθαίρετες κρατήσεις και ύποπτες εξαφανίσεις και να επιτρέψει στις εθελοντικές οργανώσεις και στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να λειτουργούν ελεύθερα· καλεί την καμποτζιανή κυβέρνηση να διερευνήσει σοβαρά την εξαφάνιση του Khem Sapath·

12.  ζητεί από τις αντίστοιχες κυβερνητικές αρχές να αποσύρουν τις διώξεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο άλλων υφιστάμενων νόμων που χρησιμοποιούνται εναντίον τους για το έργο τους στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να ελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους φυλακισθέντες για πολιτικούς λόγους και με χαλκευμένες κατηγορίες·

13.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή, σε συμφωνία με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, να θέσουν τις ανωτέρω ανησυχίες και συστάσεις στις καμποτζιανές αρχές·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στη Γραμματεία της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και στην Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση του Βασιλείου της Καμπότζης.