Menettely : 2015/2969(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-1263/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1263/2015

Keskustelut :

PV 26/11/2015 - 4.2

Äänestykset :

PV 26/11/2015 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0413

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 90k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8‑1263/2015)

ECR (B8‑1267/2015)

EFDD (B8‑1268/2015)

PPE (B8‑1271/2015)

ALDE (B8‑1273/2015)

S&D (B8‑1274/2015)

GUE/NGL (B8‑1277/2015)


Kambodžan poliittisesta tilanteesta (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kambodžan poliittisesta tilanteesta (2015/2969(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kambodžasta,

–  ottaa huomioon 27. lokakuuta 2015 annetun EU:n paikallisen julkilausuman Kambodžan tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 17. marraskuuta 2015 antaman julkilausuman Kambodžan tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan Ravina Shamdasanin 30. lokakuuta 2015 antaman lehdistötiedotteen,

–  ottaa huomioon Kambodžan ihmisoikeustilannetta seuraavan YK:n erityisraportoijan professori Rhona Smithin 23. marraskuuta 2015 ja 24. syyskuuta 2015 antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon erityisraportoijan 20. elokuuta 2015 antaman raportin Kambodžan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 2. lokakuuta 2015 antaman päätöslauselman Kambodžasta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 15. heinäkuuta 2015 antaman lausunnon Kambodžan yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevasta laista,

–  ottaa huomioon oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta yhdistymisvapauteen käsittelevän YK:n eritysraportoijan 22. kesäkuuta 2015 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomission 27. huhtikuuta 2015 hyväksymät päätelmät Kambodžaa koskevasta toisesta määräaikaisraportista,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuodelta 1966,

–  ottaa huomioon vuonna 2008 annetut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kambodžan kuningaskunnan välillä vuonna 1997 tehdyn yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon Kambodžan perustuslain 35 artiklan, jossa taataan oikeus yhdistymisvapauteen ja vapaus osallistua aktiivisesti kansakunnan poliittiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen elämään,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kambodžan viranomaiset antoivat 13. marraskuuta 2015 pidätysmääräyksen Kambodžan merkittävimmän oppositiopuolueen, kansallisen pelastuksen puolueen johtajasta Sam Rainsysta, joka on tällä hetkellä ulkomailla, ja että 16. marraskuuta 2015 Kambodžan kansalliskokous erotti Rainsyn ja poisti hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa, joten kun hän palaa maahan, hänet pidätetään seitsemän vuoden takaisen kunnianloukkaustapauksen vuoksi;

B.  ottaa huomioon, että 20. marraskuuta 2015 tuomioistuin kutsui Sam Rainsyn kuultavaksi hänen julkisella Facebook-sivullaan 4. joulukuuta julkaistusta päivityksestä, jonka oli tehnyt oppositiota edustava senaattori Hong Sok Hour, joka on ollut elokuusta asti pidätettynä syytettynä väärentämisestä ja rikokseen yllyttämisestä sen jälkeen, kun hän oli lisännyt Sam Rainsyn Facebook-sivulle videon, joka sisälsi vääräksi väitetyn asiakirjan vuoden 1979 rajasopimuksesta Vietnamin kanssa;

C.  ottaa huomioon, että 26. lokakuuta 2015 ryhmä hallitusta kannattavia mielenosoittajia Phnom Penhissä oli hyökännyt raakalaismaisesti kahden oppositiossa olevan kansallisen pelastuksen puolueen kansanedustajan Nhay Chamrouenin ja Kong Sakphean kimppuun ja uhannut kansalliskokouksen ensimmäisen varapuhemiehen yksityisasunnon turvallisuutta; ottaa huomioon, että poliisi ja muut valtion turvallisuuselimet katselivat vierestä eivätkä puuttuneet hyökkäyksiin;

D.  ottaa huomioon, että vallassa oleva Kambodžan kansanpuolue erotti 30. lokakuuta 2015 oppositiopuolueen varapuheenjohtajan Kem Sokhan kansalliskokouksen varapuhemiehen tehtävästä kansallisen pelastuksen puolueen boikotoimassa istunnossa; ottaa huomioon, että varapuhemiehen paikan antaminen kansallisen pelastuksen puolueelle oli tärkeimpiä myönnytyksiä, joihin kansanpuolue oli suostunut heinäkuussa 2014 päättääkseen sen vuoden kestäneen parlamenttiboikotin vuoden 2013 vaalien jälkeen;

E.  ottaa huomioon, että pääministeri Hun Sen on ollut vallassa yli 30 vuotta ja hänen turvallisuusjoukkonsa ovat selvinneet ilman rangaistuksia vakavista ihmisoikeusrikkomuksista;

F.  ottaa huomioon, että 11 oppositioaktivistia on vankilassa tuomittuna 7–20 vuoden rangaistuksiin osallistumisesta "kapinaan" tai sen johtamisesta;

G.  ottaa huomioon, että nämä kaksi poliittista puoluetta, kansallisen pelastuksen puolue ja kansanpuolue, olivat tehneet poliittisen sovinnon vuonna 2014 nostattaen toiveita uudesta vaiheesta, jossa poliittiset erimielisyydet ratkaistaan rakentavalla tavalla; ottaa huomioon, että sopimuksesta huolimatta Kambodžan poliittinen ilmapiiri on yhä jännittynyt;

H.  ottaa huomioon, että oikeus ilmaisunvapauteen on vahvistettu Kambodžan perustuslain 41 artiklassa ja oikeus poliittiseen osallistumiseen sen 35 artiklassa;

I.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisen yhteisön laajasta arvostelusta huolimatta äskeinen yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskeva laki antaa valtion viranomaisille mielivaltaisen harkintavallan ihmisoikeusjärjestöjen lakkauttamiseksi ja niiden perustamisen estämiseksi, ja laki on jo alkanut estää ihmisoikeustyötä Kambodžassa ja vaikeuttaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa;

J.  ottaa huomioon, että oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja oikeutta yhdistymisvapauteen käsittelevä YK:n eritysraportoija on todennut, että Kambodžan kansalaisyhteiskuntaa ei ole otettu mukaan yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevan lain laatimiseen;

K.  ottaa huomioon, että Kambodžan hallitus hyväksyi ammattiyhdistyksiä koskevan lakiesityksen 13. marraskuuta 2015;

L.  ottaa huomioon, että EU on Kambodžan tärkein kumppani kehitysavussa, johon on myönnetty 410 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020; ottaa huomioon, että EU tukee useita Kambodžan hallituksesta riippumattomien järjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toteuttamia ihmisoikeusaloitteita; ottaa huomioon, että Kambodža on erittäin riippuvainen kehitysavusta;

1.  on erittäin huolestunut Kambodžan oppositiopoliitikkojen ja -aktivistien sekä yhteiskunnallisten, ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistien toimintaedellytysten huonontumisesta ja tuomitsee kaikki Kambodžassa poliittisin perustein nostetut syytteet oppositiopoliitikkoja, aktivisteja ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan sekä näille annetut tuomiot;

 

2.  kehottaa Kambodžan viranomaisia kumoamaan pidätysmääräyksen ja luopumaan kaikista syytteistä oppositiojohtaja Sam Rainsya ja kansalliskokouksessa ja senaatissa istuvia kansallisen pelastuksen puolueen jäseniä vastaan, Hong Sok Hour ja kansallisen pelastuksen puolueen aktivistit ja järjestötyöntekijät mukaan lukien, antamaan heille mahdollisuuden työskennellä vapaasti ilman pidätyksen tai vainon pelkoa sekä lopettamaan tuomioistuinten käyttämisen ihmisten vainoamiseen poliittisesti motivoiduilla ja tekaistuilla syytteillä;

3.  kehottaa kansalliskokousta palauttamaan välittömästi Sam Rainsyn jäsenyyden ja hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa;

4.  kehottaa Kambodžan hallitusta tunnustamaan kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja poliittisen opposition legitiimin ja hyödyllisen roolin Kambodžan yleisen taloudellisen ja poliittisen kehityksen edistämisessä;

5.  kannustaa hallitusta työskentelemään demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin kuuluu moniarvoisuutta ja yhdistysvapautta ja sananvapautta koskevien perustuslain säännösten noudattaminen;

6.  muistuttaa, että ketään uhkaamaton demokraattisen vuoropuhelun ympäristö on välttämätön maan poliittisen vakauden, demokratian ja rauhallisen yhteiskunnan kannalta, ja vaatii hallitusta ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin kaikkien Kambodžan demokraattisesti valittujen edustajien turvallisuuden takaamiseksi riippumatta heidän poliittisista mielipiteistään;

7.  panee merkille, että vuoropuhelun kulttuuri kansanpuolueen ja kansallisen pelastuksen puolueen johtajien välillä antoi toiveita siitä, että Kambodžan demokratia oli oikealla tiellä; kehottaa Kambodžan hallitusta ja oppositiota ryhtymään vakavaan ja merkitykselliseen vuoropuheluun;

8.  kehottaa hallitusta varmistamaan yhteistyössä YK:n kanssa täysimääräiset ja puolueettomat tutkimukset, jotka johtavat syytteisiin kaikkia niitä vastaan, jotka ovat vastuussa äskettäisistä asevoimien jäsenten suorittamista raakalaismaisista hyökkäyksistä kansalliskokouksessa istuvia kansallisen pelastuksen puolueen jäseniä vastaan ja sotilaiden ja poliisien liiallisesta voimankäytöstä mielenosoitusten, lakkojen ja yhteiskunnallisen tyytymättömyyden tukahduttamisessa;

9.  kehottaa hallitusta kumoamaan yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevan lain, jonka äskeinen hyväksyminen on antanut valtion viranomaisille mielivaltaisen harkintavallan ihmisoikeusjärjestöjen lakkauttamiseksi ja niiden perustamisen estämiseksi ja on jo alkanut estää ihmisoikeustyötä Kambodžassa;

10.  kehottaa hallitusta ja parlamenttia varmistamaan todelliset ja vakavat neuvottelut kaikkien tahojen kanssa, joihin ammattiyhdistyksiä, tietoverkkorikollisuutta ja televiestintää koskevat lakiesitykset vaikuttavat, ja varmistamaan, että laeissa noudatetaan Kambodžan kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisia ihmisoikeusvelvoitteita ja sitoumuksia;

11.  kehottaa Kambodžan hallitusta lopettamaan mielivaltaiset pidätykset ja epäilyttävät katoamiset ja sallimaan vapaaehtoisjärjestöille ja ihmisoikeusjärjestöille vapaat toimintaedellytykset; kehottaa Kambodžan hallitusta tutkimaan vakavissaan Khem Sapathin katoamista;

12.  kehottaa valtion toimivaltaisia viranomaisia luopumaan ihmisoikeusaktivistien asettamisesta syytteeseen muiden voimassa olevien lakien perusteella, joita käytetään heidän vainoamiseensa heidän ihmisoikeustyönsä takia, ja vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittisesti motivoitujen ja tekaistujen syytteiden perusteella vangitut henkilöt;

13.  kehottaa jäsenvaltioita, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategian puitteiden mukaisesti ottamaan edellä mainitut huolenaiheet ja suositukset välittömästi esille Kambodžan viranomaisten kanssa;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Kaakkois-Aasian maiden liiton sihteeristölle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Kambodžan hallitukselle ja kansalliskokoukselle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö