Procedūra : 2015/2969(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-1263/2015

Pateikti tekstai :

RC-B8-1263/2015

Debatai :

PV 26/11/2015 - 4.2

Balsavimas :

PV 26/11/2015 - 11.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0413

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 158kWORD 97k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

Verts/ALE (B8-1263/2015)

ECR (B8-1267/2015)

EFDD (B8-1268/2015)

PPE (B8-1271/2015)

ALDE (B8-1273/2015)

S&D (B8-1274/2015)

GUE/NGL (B8-1277/2015)


dėl politinės padėties Kambodžoje (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl politinės padėties Kambodžoje (2015/2969(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kambodžos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 27 d. ES pareiškimą vietos lygiu dėl padėties Kambodžoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio17 d. Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus atstovo spaudai pateiktą pareiškimą dėl Kambodžos,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro atstovės spaudai Ravinos Shamdasami 2015 m. spalio 30 d. pranešimą spaudai,

–  atsižvelgdamas į JT specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Kambodžoje klausimais profesorės Rhonos Smith 2015 m. rugsėjo 24 d. ir 2015 m. lapkričio 24 d. pranešimus,

–  atsižvelgdamas į specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Kambodžoje klausimais 2015 m. rugpjūčio 20 d. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2015 m. spalio 2 d. rezoliuciją dėl Kambodžos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 15 d. EIVT atstovo spaudai paskelbtą pareiškimą dėl asociacijų ir NVO įstatymo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. JT specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais pranešimą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 27 d. JT Žmogaus teisių komiteto baigiamąsias išvadas dėl Kambodžos antrosios periodinės ataskaitos,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. Europos Bendrijos ir Kambodžos Karalystės bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Kambodžos konstitucijos 35 straipsnį, kuriuo užtikrinama teisė į asociacijų laisvę ir laisvė aktyviai dalyvauti šalies politiniame, ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2015 m. lapkričio 13 d. Kambodžos valdžios institucijos išdavė Kambodžos pagrindinės opozicijos partijos, Kambodžos nacionalinės išvadavimo partijos (CNRP), lyderio Samo Rainsy, kuris šiuo metu yra užsienyje, arešto orderį ir kadangi 2015 m. lapkričio 16 d. Kambodžos Nacionalinė asamblėja panaikino jo parlamento nario mandatą ir kartu parlamentinį imunitetą, kad grįžusį į šalį jį galėtų suimti dėl septynerių metų senumo šmeižto bylos;

B.  kadangi 2015 m. lapkričio 20 d. Sam Rainsy gavo šaukimą gruodžio 4 d. atvykti į teismo apklausą dėl įrašo jo oficialioje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, kurį paskelbė opozicijos senatorius Hong Sok Hour (jis nuo rugpjūčio mėn. sulaikytas dėl klastojimo ir kurstymo, nes Samo Rainsy „Facebook“ paskyroje paskelbė vaizdo medžiagą, kurioje rodomas tariamai suklastotas dokumentas, susijęs su 1979 m. pasienio susitarimu su Vietnamu);

C.  kadangi 2015 m. spalio 26 d. protestuotojų vyriausybės šalininkų grupė Pnompenyje brutaliai užpuolė du opozicinei CNRP partijai priklausančius parlamento narius, Nhay Chamroueną ir Kongą Sakpheą, ir kėlė grėsmę Nacionalinės asamblėjos pirmininko pirmojo pavaduotojo privačios rezidencijos saugumui; kadangi pranešimuose teigiama, jog policija ir kitos valstybės saugumo pajėgos stebėjo, kai buvo vykdomi užpuolimai;

D.  kadangi 2015 m. spalio 30 d. opozicijos partijos pirmininko pavaduotojas Kem Sokha buvo nušalintas nuo Nacionalinės asamblėjos pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigų Kambodžos liaudies partijai (CPP) priėmus sprendimą per posėdį, kurį CNRP boikotavo; kadangi pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigos buvo patikėtos CNRP atstovui kaip viena iš CPP 2014 m. liepos mėn. CNRP padarytų nuolaidų, kad ši partija nutrauktų metus trukusį Parlamento boikotą po 2013 m. rinkimų;

E.  kadangi ministras pirmininkas Hun Sen vadovauja šaliai daugiau kaip 30 metų, o jo saugumo pajėgos lieka nebaudžiamos už sunkius žmogaus teisių pažeidimus;

F.  kadangi 11 opozicijos aktyvistų atlieka nuo septynerių iki dvidešimties metų laisvės atėmimo bausmes už dalyvavimą „sukilime“ arba vadovavimą jam;

G.  kadangi abi politinės partijos, CPP ir CNRP, 2014 m. pasiekė politines paliaubas, o tai teikė vilčių, kad prasidės naujas etapas, per kurį politiniai nesutarimai galėtų būti konstruktyviai sureguliuoti; kadangi nepaisant šio susitarimo politinis klimatas Kambodžoje tebėra įtemptas;

H.  kadangi saviraiškos laisvė įtvirtinta Kambodžos konstitucijos 41 straipsnyje, o teisė dalyvauti politiniame gyvenime – jos 35 straipsnyje;

I.  kadangi nepaisant pilietinės visuomenės ir tarptautinės bendruomenės plačiai reiškiamos kritikos neseniai priimtas asociacijų ir NVO įstatymas suteikė valdžios institucijoms galios savavališkai uždaryti žmogaus teisių organizacijas ir trukdyti joms steigtis ir juo remiantis Kambodžoje jau pradėtas vykdyti atgrasymo nuo žmogaus teisių gynimo darbas ir trukdoma pilietinės visuomenės veiksmams;

J.  kadangi JT specialusis pranešėjas teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais pareiškė, jog Kambodžos pilietinei visuomenei neleista dalyvauti rengiant SNVOĮ projektą;

K.  kadangi Kambodžos vyriausybė 2015 m. lapkričio 13 d. patvirtino įstatymo dėl profesinių sąjungų projektą;

L.  kadangi ES yra didžiausia Kambodžos partnerė paramos vystymuisi srityje ir 2014–2020 m. laikotarpiu vėl skyrė 410 mln. EUR; kadangi ES remia daug žmogaus teisių iniciatyvų, kurias vykdo Kambodžos nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos; kadangi Kambodža labai priklauso nuo paramos vystymuisi;

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl Kambodžoje blogėjančių sąlygų opozicijos politikams ir veikėjams bei žmogaus teisių, socialinės ir aplinkos apsaugos srities aktyvistams, taip pat smerkia visus smurtinius veiksmus ir politiškai motyvuotus kaltinimus, bausmes ir nuosprendžius, Kambodžoje taikomus opozicijos politikams, aktyvistams ir žmogaus teisių gynėjams;

2.  ragina Kambodžos valdžios institucijas atšaukti arešto orderį ir panaikinti visus kaltinimus, pateiktus opozicijos lyderiui Sam Rainsy ir Kambodžos nacionalinei išvadavimo partijai (angl. Cambodia National Rescue Party) (CNRP) priklausantiems Nacionalinės Asamblėjos bei Senato nariams, kad jie galėtų dirbti laisvai ir nebijodami arešto ar persekiojimo, taip pat ragina nebenaudoti teismų politiniais tikslais siekiant, kad jie persekiotų žmones dėl politiškai motyvuotų ir suklastotų kaltinimų;

3.  ragina Nacionalinę Asamblėją nedelsiant vėl į savo sudėtį priimti Sam Rainsy ir grąžinti jo parlamentinį imunitetą;

4.  ragina Kambodžos vyriausybę pripažinti teisėtą ir naudingą pilietinės visuomenės, profesinių sąjungų ir politinės opozicijos vaidmenį prisidedant prie bendro Kambodžos ekonominio ir politinio vystymosi;

5.  ragina vyriausybę siekti stiprinti demokratiją ir teisės viršenybę, taip pat gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves – tai apima visišką konstitucinių nuostatų dėl pliuralizmo ir asociacijų bei žodžio laisvės laikymąsi;

6.  primena, kad nebauginanti demokratinio dialogo aplinka yra būtina siekiant šalyje užtikrinti politinį stabilumą, demokratiją ir taikią visuomenę, taip pat ragina vyriausybę imtis visų reikalingų priemonių siekiant užtikrinti visų demokratiškai išrinktų Kambodžos atstovų saugumą, kad ir kokios būtų jų politinės pažiūros;

7.  pažymi, kad Naujosios liaudies armijos (CPP) ir CNRP vadovų kultūringas dialogas įžiebė viltį, kad Kambodžos demokratija krypsta teigiama linkme; ragina Kambodžos vyriausybę ir opoziciją pradėti rimtą ir prasmingą dialogą;

8.  ragina vyriausybę užtikrinti, kad dalyvaujant Jungtinėms Tautoms būtų vykdomi išsamūs ir nešališki tyrimai, padėsiantys persekioti visus asmenis, atsakingus už neseniai ginkluotųjų pajėgų atstovų įvykdytą dviejų CNRP priklausančių Nacionalinės Asamblėjos narių brutalų užpuolimą ir už tai, kad policija piktnaudžiavo jėga, malšindama demonstracijas, streikus ir socialinius neramumus;

9.  ragina vyriausybę panaikinti Asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų įstatymą, kurį neseniai priėmus valstybės valdžios institucijoms buvo suteiktos galios savavališkai uždaryti žmogaus teisių organizacijas ir trukdyti joms steigtis ir dėl kurio Kambodžoje jau pradėjo blogėti žmogaus teisių gynimo sąlygos;

10.  ragina vyriausybę ir parlamentą užtikrinti tikrą ir rimtą konsultavimąsi su visais subjektais, kuriems poveikį daro įstatymo projektai, pvz., įstatymų dėl profesinių sąjungų, dėl elektroninių nusikaltimų ir telekomunikacijų projektai, ir užtikrinti, kad jie atitiktų su žmogaus teisėmis susijusias Kambodžos prievoles ir įsipareigojimus pagal jos pačios ir tarptautinę teisę;

11.  ragina Kambodžos vyriausybę padaryti galą savavališkiems sulaikymams ir įtartiniems dingimams ir leisti savanoriškoms ir žmogaus teisių organizacijoms veikti laisvai; ragina Kambodžos vyriausybę rimtai ištirti Khem Sapatho dingimą;

12.  ragina atitinkamas valdžios institucijas nutraukti žmogaus teisių gynėjų persekiojimą pagal kitus galiojančius įstatymus, kuriais naudojamasi persekiojant už jų darbą žmogaus teisių srityje, ir ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus dėl politinių motyvų ir suklastotų kaltinimų įkalintus asmenis;

13.  ragina valstybes nares, Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją pagal ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje nedelsiant Kambodžos valdžios institucijoms pareikšti susirūpinimą dėl pirmiau įvardytų problemų ir pateikti rekomendacijas;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos sekretoriatui, JT Žmogaus teisių tarybai ir Kambodžos Karalystės vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika