Procedūra : 2015/2969(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-1263/2015

Iesniegtie teksti :

RC-B8-1263/2015

Debates :

PV 26/11/2015 - 4.2

Balsojumi :

PV 26/11/2015 - 11.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0413

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 182kWORD 90k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B8‑1263/2015)

ECR (B8‑1267/2015)

EFDD (B8‑1268/2015)

PPE (B8‑1271/2015)

ALDE (B8‑1273/2015)

S&D (B8‑1274/2015)

GUE/NGL (B8‑1277/2015)


par politisko situāciju Kambodžā (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par politisko situāciju Kambodžā (2015/2969(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kambodžu,

–  ņemot vērā ES 2015. gada 27. oktobra vietējo paziņojumu par situāciju Kambodžā,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2015. gada 17. novembra paziņojumu par Kambodžu,

–  ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra runaspersonas Ravina Shamdasani 2015. gada 30. oktobra preses paziņojumu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) īpašās referentes par cilvēktiesību situāciju Kambodžā profesores Rhona Smith 2015. gada 23. novembra un 24. septembra paziņojumus,

–  ņemot vērā īpašā referenta par cilvēktiesību situāciju Kambodžā 2015. gada 20. augusta ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2015. gada 2. oktobra rezolūciju par Kambodžu,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2015. gada 15. jūlija paziņojumu par Kambodžas likumu par apvienībām un NVO,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta par tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos un biedrošanos 2015. gada 22. jūnija paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību komitejas 2015. gada 27. aprīļa noslēguma apsvērumus par otro periodisko ziņojumu par Kambodžu,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā ES 2008. gada ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā 1997. gada Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kambodžas Karalisti,

–  ņemot vērā Kambodžas Konstitūcijas 35. pantu, kurā garantētas tiesības uz biedrošanās brīvību un brīvību aktīvi piedalīties valsts politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2015. gada 13. novembrī Kambodžas iestādes izdeva orderi Sam Rainsy arestam, kurš ir galvenās opozīcijas partijas, proti, Kambodžas Nacionālās glābšanas partijas (CNRP) vadītājs, un pašlaik atrodas ārzemēs, un tā kā 2015. gada 16. novembrī Nacionālā asambleja izslēdza S. Rainsy, atņemot viņam deputāta imunitāti un tādējādi dodot iespēju viņu arestēt, kad viņš atgriezīsies valstī, turklāt tas notiek saistībā ar pirms septiņiem gadiem ierosinātu lietu par neslavas celšanu;

B.  tā kā 2015. gada 20. novembrī tiesa noteica S. Rainsy ierasties uz nopratināšanu 4. decembrī saistībā ar ierakstu, ko viņa Facebook lapā veicis opozīcijas partijas senators Hong Sok Hour, kurš kopš augusta ir apcietinājumā saistībā ar apsūdzībām par viltošanu un kūdīšanu, jo viņš S. Rainsy Facebook lapā ievietoja video, kurā redzami it kā viltoti dokumenti par 1979. gada robežlīgumu ar Vjetnamu;

C.  tā kā 2015. gada 26. oktobrī grupa valdību atbalstošu protestētāju Pnompeņā brutāli uzbruka opozīcijas partijas (CNRP) deputātiem Nhay Chamrouen un Kong Sakphea, turklāt tika apdraudēta arī Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāja pirmā vietnieka privātās rezidences drošība; tā kā ziņojumi liecina, ka policija un citi valsts drošības spēki šo uzbrukumu laikā neiejaucās;

D.  tā kā 2015. gada 30. oktobrī CNRP boikotētā sēdē valdošā Kambodžas Tautas partija (CPP) panāca, ka no Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata tiek atcelts opozīcijas partijas priekšsēdētāja vietnieks Kem Sokha; tā kā priekšsēdētāja vietnieka amata piešķiršana CNRP pārstāvim 2014. gada jūlijā bija valdošās partijas CPP svarīgākā piekāpšanās, lai CNRP pārtrauktu gadu ilgušo parlamenta darba boikotu pēc 2013. gada vēlēšanām;

E.  tā kā ministru prezidents Hun Sen ir pie varas jau vairāk nekā 30 gadu un viņa vadītie drošības spēki netiek sodīti par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem;

F.  tā kā 11 opozīcijas aktīvisti izcieš no septiņu līdz 20 gadu ilgu cietumsodu par to, ka it kā aicinājuši uz "sacelšanos" vai piedalījušies tajā;

G.  tā kā abas politiskās partijas CPP un CNRP 2014. gadā panāca politisku vienošanos un tas deva cerības, ka sākas jauns posms, kurā politiskās domstarpības tiks risinātas konstruktīvi; tā kā, neraugoties uz šo vienošanos, politiskā situācija Kambodžā joprojām ir saspringta;

H.  tā kā tiesības uz vārda brīvību ir noteiktas Kambodžas konstitūcijas 41. pantā, savukārt 35. pants garantē tiesības uz politisko līdzdalību;

I.  tā kā, neraugoties uz pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās sabiedrības plašu kritiku, nesen izsludināts likums par apvienībām un nevalstiskajām organizācijām (LANGO), kurš devis iestādēm tiesības patvaļīgi aizliegt cilvēktiesības aizstāvošas organizācijas un bloķēt tādu izveidošanu, un tas jau sācis kavēt cilvēktiesību aizstāvju darbu Kambodžā un ietekmēt pilsonisko sabiedrību;

J.  tā kā ANO īpašais referents par tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos un biedrošanos ir paziņojis, ka pilsoniskajai sabiedrībai Kambodžā nebija iespēju piedalīties LANGO izstrādē;

K.  tā kā Kambodžas valdība 2015. gada 13. novembrī apstiprināja likumprojektu par arodbiedrībām;

L.  tā kā ES ir Kambodžas lielākais partneris attīstības palīdzības ziņā ar jaunu līdzekļu piešķīrumiem laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam EUR 410 milj. apmērā; tā kā ES atbalsta dažādas cilvēktiesību iniciatīvas, ko īsteno Kambodžas nevalstiskās organizācijas (NVO) un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas; tā kā Kambodža ir ļoti atkarīga no attīstības palīdzības,

1.  pauž nopietnas bažas par to, ka Kambodžā pasliktinās opozīcijas politiķu un aktīvistu, cilvēktiesību un sociālo tiesību aizstāvju un vides aktīvistu stāvoklis, un nosoda visus vardarbības aktus un politiski motivētās apsūdzības, tiesas spriedumus un pret Kambodžas opozīcijas politiķiem, aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem izvirzītās apsūdzības;

2.  mudina Kambodžas varasiestādes atcelt apcietināšanas orderi un atcelt visas apsūdzības pret opozīcijas līderi Sam Rainsy un Nacionālās Asamblejas un Senāta locekļiem no CNRP, tostarp pret senatoru Hong Sok Hour un CNRP aktīvistiem un organizatoriem, un ļaut viņiem brīvi darboties, nebaidoties no apcietināšanas vai sodiem, un izbeigt tiesu izmantošanu politiskiem mērķiem, lai cilvēkus sodītu par politiski motivētām un fiktīvām apsūdzībām;

3.  aicina Nacionālo asambleju nekavējoties atjaunot Sam Rainsy amatā un atjaunot viņa parlamentāro imunitāti;

4.  mudina Kambodžas valdību atzīt pilsoniskās sabiedrības, arodbiedrību un politiskās opozīcijas leģitīmo un lietderīgo lomu Kambodžas vispārējās ekonomiskās un politiskās attīstības veicināšanā;

5.  mudina valdību nostiprināt demokrātiju un tiesiskumu un ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp pilnībā ievērojot konstitucionālos noteikumus attiecībā uz plurālismu un vārda un biedrošanās brīvību;

6.  atgādina, ka droša vide demokrātiskam dialogam ir valsts politiskās stabilitātes, demokrātijas un sabiedrības mierīgas attīstības nepieciešams nosacījums, un mudina valdību veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai garantētu visu Kambodžas demokrātiski ievēlēto pārstāvju drošību neatkarīgi no viņu politiskās piederības;

7.  norāda, ka „kultūru dialogs” starp CPP un CNRP līderiem deva cerības par Kambodžas demokrātijas pozitīvu virzību; aicina Kambodžas valdību un opozīciju iesaistīties nopietnā un konstruktīvā dialogā; aicina Kambodžas valdību un opozīciju iesaistīties nopietnā un konstruktīvā dialogā;

8.  aicina valdību nodrošināt pilnīgu un objektīvu izmeklēšanu ar Apvienoto Nāciju organizācijas līdzdalību, lai sodītu visus vainīgos par militārpersonu nesen īstenoto vardarbīgo uzbrukumu diviem Nacionālās asamblejas deputātiem no CNRP un par bruņoto spēku un policijas pārmērīga spēka izmantošanu demonstrāciju, streiku un sociālo nemieru apspiešanai;

9.  mudina valdību atcelt likumu par apvienībām un nevalstiskajām organizācijām, ar kura neseno izsludināšanu varas iestādēm dotas patvaļīgas tiesības slēgt cilvēktiesību aizstāvības organizācijas un apturēt to izveidošanu, un tas Kambodžā jau sācis kavēt cilvēktiesību aizstāvju darbību;

10.  mudina valdību un parlamentu nodrošināt patiesas un nopietnas konsultācijas ar visiem, uz kuriem attiecas tādi tiesību aktu projekti kā, piemēram, likumi par arodbiedrībām, kibernoziedzību un telekomunikācijām, un nodrošināt, ka tie atbilst Kambodžas pienākumiem un saistībām cilvēktiesību jomā saskaņā ar valsts starptautiskajiem tiesību aktiem;

11.  aicina Kambodžas valdību darīt galu patvaļīgiem arestiem un cilvēku aizdomīgai pazušanai un atļaut brīvi darboties brīvprātīgajām un cilvēktiesību organizācijām; aicina Kambodžas valdību veikt Khem Sapath pazušanas nopietnu izmeklēšanu;

12.  aicina attiecīgās valdības iestādes atcelt apsūdzības cilvēktiesību aizstāvjiem pēc citiem spēkā esošajiem likumiem, kas tiek izmantoti, lai viņus vajātu par darbību cilvēktiesību jomā, un nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus pēc politiski motivētām un izdomātām apsūdzībām ieslodzītos;

13.  aicina dalībvalstis, Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju saskaņā ar ES stratēģisko satvaru par cilvēktiesībām un demokrātiju kopā ar Kambodžas iestādēm izskatīt iepriekš minētās bažas un ieteikumus;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas sekretariātam, ANO Cilvēktiesību padomei un Kambodžas Karalistes valdībai un Nacionālajai asamblejai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika