Proċedura : 2015/2969(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-1263/2015

Testi mressqa :

RC-B8-1263/2015

Dibattiti :

PV 26/11/2015 - 4.2

Votazzjonijiet :

PV 26/11/2015 - 11.2

Testi adottati :

P8_TA(2015)0413

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 161kWORD 93k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

Verts/ALE (B8‑1263/2015)

ECR (B8‑1267/2015)

EFDD (B8‑1268/2015)

PPE (B8‑1271/2015)

ALDE (B8‑1273/2015)

S&D (B8‑1274/2015)

GUE/NGL (B8‑1277/2015)


dwar is-sitwazzjoni politika fil-Kambodja (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni politika fil-Kambodja (2015/2969(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Kambodja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni lokali tal-UE tas-27 ta' Ottubru 2015 dwar is-sitwazzjoni fil-Kambodja',

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni attribwibbli għall-kelliem għas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar il-Kambodja, tas-17 'ta' Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija għall-istampa maħruġa fit-30 ta' Ottubru 2015 mill-kelliem għall-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Ravina Shamdasani',

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet mir-Rapporteur Speċjali tan-NU, il-Professur Rhona Smith, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja, tat-23 ta' Novembru 2015 u tal-24 ta' Settembru 2015,

–  wara li kkunsidra r-rapport tar-Rapporteur Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja, tal-20 ta' Awwissu 2015,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar il-Kambodja, tat-2 ta' Ottubru 2015,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni maħruġa fil-15 ta' Lulju 2015 mill-kelliem tas-SEAE dwar il-Liġi dwar l-Assoċjazzjonijiet u l-NGOs fil-Kambodja',

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni maħruġa fit-22 ta' Ġunju 2015 mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet għal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet ta' konklużjoni tas-27 ta' April 2015 mill-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar it-tieni rapport perjodiku tal-Kambodja',

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966,

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-UE tal-2008 dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Kooperazzjoni tal-1997 bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Kambodja,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 35 tal-Kostituzzjoni tal-Kambodja, li jiggarantixxi d-dritt għal-libertà ta' għaqda u l-libertà ta' parteċipazzjoni attiva fil-ħajja politika, ekonomika, soċjali u kulturali tan-nazzjon,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċeura tiegħu,

A.  billi, fit-13 ta' Novembru 2015, l-awtoritajiet tal-Kambodja ħarġu mandat għall-arrest ta' Sam Rainsy, il-mexxej tal-grupp ewlieni tal-oppożizzjoni, il-Partit tas-Salvataġġ Nazzjonali tal-Kambodja (CNRP), li attwalment jinsab barra mill-pajjiż, u billi fis-16 ta' Novembru 2015 l-Assemblea Nazzjonali tal-Kambodja rtirat is-sħubija tiegħu, neħħietlu l-immunità parlamentari bil-possibbiltà li jiġi arrestat meta jirritorna lejn il-pajjiż, b'konnessjoni ma' każ ta' malafama li ilu għaddej seba' snin;

B.  billi, fl-20 ta' Novembru 2015, Sam Rainsy ġie mħarrek minn qorti biex ikun interrogat fl-4 ta' Diċembru fir-rigward ta' entrata ppubblikata fuq il-Facebook pubbliku tiegħu minn Senatur tal-oppożizzjoni, Hong Sok Hour, li ilu taħt arrest sa minn Awwissu fuq akkużi ta' falsifikazzjoni u inċitament wara li inserixxa fuq il-Facebook ta' Sam Rainsy filmat li fih dokument allegatament falz relatat mat-trattat tal-fruntiera mal-Vjetnam tal-1979;

C.  billi, fis-26 ta' Ottubru 2015, grupp ta' dimostranti favur il-gvern fi Phnom Penh attakkaw brutalment żewġ MP tal-oppożizzjoni (CNRP), Nhay Chyamrouen u Kong Sakphea, u heddew is-sigurtà tar-residenza privata tal-ewwel Viċi President tal-Assemblea Nazzjonali; billi rapporti ssuġġerew li l-pulizija u forzi tas-sigurtà oħra ma intervenewx waqt li kienu qed iseħħu l-attakki;

D.  billi, fit-30 ta' Ottubru 2015, id-deputat mexxej tal-partit tal-oppożizzjoni Kem Sokha tneħħa mill-pożizzjoni tiegħu bħala l-ewwel Viċi President tal-Assemblea Nazzjonali mill-Partit tal-Poplu tal-Kambodja (CPP) li jinsab fil-gvern matul sessjoni bbojkottjata mis-CNRP; billi l-għoti tal-kariga ta' Viċi President lis-CNRP kienet waħda mill-konċessjonijiet ewlenin li l-partit CPP fil-gvern ta lis-CNRP f'Lulju 2014 biex jintemm il-bojkott ta' sena tal-Parlament wara l-elezzjonijiet tal-2013;

E.  billi l-Prim Ministru Hun Sen ilu fil-poter għal aktar minn 30 sena filwaqt li l-forzi tas-sigurtà tiegħu qed igawdu minn impunità għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem;

F.  billi 11-il attivist tal-oppożizzjoni kienu qed jiskontaw sentenzi ta' ħabs ta' bejn seba' snin u 20 sena għal parteċipazzjoni f'"rewwixta" jew fit-tmexxija tagħha;

G.  billi ż-żewġ partiti politiċi, is-CPP u s-CNRP, kienu laħqu ftehim politiku fl-2014 li kien qajjem it-tama għall-bidu ta' fażi ġdida li fiha d-differenzi politiċi jissolvew b'mod kostruttiv; billi, minkejja l-ftehim, l-ambjent politiku fil-Kambodja għadu wieħed ta' tensjoni;

H.  billi d-dritt tal-libertà tal-espressjoni huwa minqux fl-Artikolu 41 tal-Kostituzzjoni tal-Kambodja, u d-dritt ta' parteċipazzjoni politika fl-Artikolu 35 tagħha;

I.  billi, minkejja kritika mifruxa mis-soċjetà ċivili u l-komunità internazzjonali, il-promulgazzjoni riċenti tal-Liġi dwar l-Assoċjazzjonijiet u l-NGOs (LANGO) tat setgħat arbitrarji lill-awtoritajiet tal-Istat biex jagħlqu u jibblokkaw il-ħolqien ta' organizzazzjonijiet ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u diġà bdew jiskoraġġixxu l-ħidma tad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja u jostakolaw is-soċjetà ċivili;

J.  billi r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet għal-libertà ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni ddikkjara li s-soċjetà ċivili fil-Kambodja ġiet eskluża mill-proċess ta' tfassil tal-LANGO;

K.  billi l-Gvern tal-Kambodja approva l-abbozz ta' Liġi dwar it-Trade Unions fit-13 ta' Novembru 2015;

L.  billi l-UE hija l-ikbar sieħba tal-Kambodja f'termini ta' assistenza għall-iżvilupp, b'allokazzjoni ġdida għall-perjodu 2014-2020 ta' EUR 410 miljun; billi l-UE tappoġġa firxa wiesgħa ta' inizjattivi tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) tal-Kambodja u minn organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili; billi l-Kambodja hija ferm dipendenti fuq l-għajnuna għall-iżvilupp;

1.  Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-klima li qed teħżien dejjem aktar għall-politiċi u l-attivisti tal-oppożizzjoni u għall-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, għall-attivisti soċjali u għal dawk ambjentali fil-Kambodja u jikkundanna l-atti kollha ta' vjolenza u l-akkużi politikament motivati, il-kundanni u s-sentenzi kontra l-politiċi tal-oppożizzjoni, u kontra l-attivisti u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja;

2.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Kambodja jirrevokaw il-mandat ta' arrest u jwaqqgħu l-akkużi kollha maħruġa kontra l-mexxej tal-oppożizzjoni Sam Rainsy u l-membri tas-CNRP tal-Assemblea Nazzjonali u tas-Senat, inkluż is-Senatur Hong Sok Hour u l-attivisti u l-organizzaturi tas-CNRP, iħallu lil dawn jaħdmu b'mod ħieles mingħajr biża' ta' arrest jew persekuzzjoni, u jtemmu l-użu politiku tal-qrati biex jipproċessaw persuni fuq akkużi motivati politkament u akkużi foloz;

3.  Jistieden lill-Assemblea Nazzjonali biex immedjatament terġa' tagħti lura d-drittijiet lil Sam Rainsy u biex tagħtih lura l-immunità parlamentari;

4.  Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Kambodja jirrikonoxxi l-irwol leġittimu u utli li għandhom is-soċjetà ċivili, it-trade unions u l-oppożizzjoni politika biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku u politiku globali tal-Kambodja;

5.  Iħeġġeġ lill-Gvern jaħdem biex isaħħaħ id-demokrazija u l-istat tad-dritt u jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, inkluż li jikkonforma bis-sħiħ mad-dispożizzjonijiet kostituzzjonali dwar il-pluraliżmu u l-libertà ta' għaqda u ta' espressjoni;

6.  Ifakkar li ambjent ta' djalogu demokratiku ħieles mit-theddid huwa essenzjali għall-istabbiltà politika, għad-demokrazija u għal soċjetà paċifika fil-pajjiż, u jħeġġeġ lill-gvern jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżgura s-sigurtà tar-rappreżentanti kollha eletti demokratikament fil-Kambodja, irrispettivament mill-affiljazzjoni politika tagħhom;

7.  Jinnota li "l-kultura ta' djalogu" bejn il-mexxejja tas-CPP u s-CNRP ġabet tama li d-demokrazija fil-Kambodja kienet qabdet rotta pożittiva; jistieden lill-Gvern tal-Kambodja u l-oppożizzjoni jimpenjaw ruħhom fi djalogu serju u sinifikattiv;

8.  Jistieden lill-gvern jiżgura investigazzjoni sħiħa u imparzjali bil-parteċipazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti li twassal għall-prosekuzzjoni ta' dawk kollha responsabbli għall-aħħar attakk brutali reċenti fuq iż-żewġ membri tas-CNRP tal-Assemblea Nazzjonali minn membri tal-forzi armati u għall-użu ta' forza eċċessiva militari u tal-pulizija biex irażżnu dimostrazzjonijiet, strajks, u inkwiet soċjali;

9.  Iħeġġeġ lill-Gvern jirrevoka l-Liġi dwar l-Assoċjazzjonijiet u l-Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi, il-promulgazzjoni reċenti li tat lill-awtoritajiet tal-istat setgħat arbitrarji li jagħlqu u jibblokkaw il-ħolqien ta' organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u li diġà bdew jiskoraġġixxu l-ħidma tad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem fil-Kambodja;

10.  Iħeġġeġ lill-Gvern u lill-Parlament jiżguraw konsultazzjoni ġenwina u serja ma' dawk kollha affettwati mill-abbozz ta' leġiżlazzjoni bħal Liġijiet dwar it-Trade Union, iċ-Ċiberkriminalità, u t-Telekomunikazzjonijiet u jiżguraw li t-testi jkunu konformi mal-obbligi u l-impenji tad-drittijiet tal-bniedem tal-Kambodja skont id-dritt nazzjonali u dak internazzjonali;

11.  Jistieden lill-Gvern tal-Kambodja itemm l-arresti arbitrarji u l-atti suspettużi ta' għajbien u jħalli li organizzazzjonijiet volontarji u tad-drittijiet tal-bniedem joperaw liberament; jistieden lill-Gvern tal-Kambodja jinvestiga bis-serjetà l-għajbien ta' Khem Sapath;

12.  Jistieden lill-awtoritajiet governattivi relevanti jwaqqgħu l-prosekuzzjoni ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem skont liġijiet oħrajn fis-seħħ li qed jintużaw biex dawn jiġu ppersegwitati minħabba l-ħidma tagħhom favur id-drittijiet tal-bniedem, u jeħilsu minnufih u mingħajr kundizzjonijiet lil dawk kollha miżmuma l-ħabs fuq akkużi politikament motivati u akkużi foloz;

13.  Jistieden lill-Istati Membri tal-UE, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-Kummissjoni Ewropea, f'konformità mal-Qafas Strateġiku dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, biex iqajmu immedjatament mal-awtoritajiet tal-Kambodja l-preokkupazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet imsemmija hawn fuq;

14.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Segretarjat tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja, lill-Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, u lill-Gvern u lill-Assemblea Nazzjonali tar-Renju tal-Kambodja.

 

Avviż legali - Politika tal-privatezza