Procedura : 2015/2969(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-1263/2015

Teksty złożone :

RC-B8-1263/2015

Debaty :

PV 26/11/2015 - 4.2

Głosowanie :

PV 26/11/2015 - 11.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0413

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 161kWORD 92k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

Verts/ALE (B8‑1263/2015)

ECR (B8‑1267/2015)

EFDD (B8‑1268/2015)

PPE (B8‑1271/2015)

ALDE (B8‑1273/2015)

S&D (B8‑1274/2015)

GUE/NGL (B8‑1277/2015)


w sprawie sytuacji politycznej w Kambodży (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann w imieniu grupy PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji politycznej w Kambodży (2015/2969(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Kambodży,

–  uwzględniając lokalne oświadczenie UE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sytuacji w Kambodży,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Kambodży z dnia 17 listopada 2015 r.,

–  uwzględniając oświadczenie prasowe wydane w dniu 30 października 2015 r. przez rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Ravinę Shamdasani,

–  uwzględniając oświadczenia specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Kambodży prof. Rhony Smith z dnia 23 listopada 2015 r. i 24 września 2015 r.;

–  uwzględniając raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Kambodży z dnia 20 sierpnia 2015 r.,

–  uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 2 października 2015 r. w sprawie Kambodży,

–  uwzględniając oświadczenie wydane przez rzecznika ESDZ w dniu 15 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych w Kambodży,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się z dnia 22 czerwca 2015 r.,

–  uwzględniając uwagi podsumowujące Komisji Praw Człowieka ONZ z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie drugiego sprawozdania okresowego Kambodży,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka z 2008 r.,

–  uwzględniając umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Kambodży z 1997 r.,

–  uwzględniając art. 35 konstytucji Kambodży, który gwarantuje wolność zrzeszania się i swobodę aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym narodu,

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 13 listopada 2015 r. władze Kambodży wydały nakaz aresztowania Sama Rainsy’ego, lidera głównej partii opozycyjnej – Partii Narodowego Ocalenia Kambodży (CNRP), który przebywa obecnie za granicą, a w dniu 16 listopada 2015 r. Zgromadzenie Narodowe Kambodży wycofało jego mandat, pozbawiając go immunitetu poselskiego, co umożliwi jego aresztowanie po powrocie do kraju w związku z trwającą od siedmiu lat sprawą o zniesławienie;

B.  mając na uwadze, że w dniu 20 listopada 2015 r. Sam Rainsy został wezwany przez sąd na dzień 4 grudnia na przesłuchanie w związku z wiadomością opublikowaną na jego publicznej stronie na Facebooku przez opozycyjnego senatora Hong Sok Houra, który od sierpnia przebywa w areszcie pod zarzutem fałszerstwa i podżegania po tym, jak opublikował na stronie Sama Rainsy’ego na Facebooku film przedstawiający rzekomo fałszywy dokument dotyczący traktatu granicznego z Wietnamem z 1979 r.;

C.  mając na uwadze, że w dniu 26 października 2015 r. grupa prorządowych demonstrantów w Phnom Penh zaatakowała dwóch posłów opozycyjnej partii CNRP Nhaya Chamrouena i Konga Sakpheę i zagroziła bezpieczeństwu prywatnej rezydencji pierwszego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego; mając na uwadze, że według doniesień policja i inne państwowe siły bezpieczeństwa bezczynnie przyglądały się tym atakom;

D.  mając na uwadze, że w dniu 30 października 2015 r. na posiedzeniu zbojkotowanym przez CNRP wiceprzewodniczący partii opozycyjnej Kem Sokha został usunięty ze stanowiska pierwszego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego przez rządzącą Kambodżańską Partię Ludową (KPL); mając na uwadze, że przydzielenie CNRP stanowiska wiceprzewodniczącego było jednym z głównych ustępstw, jakie rządząca KPL poczyniła wobec CNRP w lipcu 2014 r., by zakończyć prowadzony przez tę partię od roku bojkot parlamentu po wyborach w 2013 r.;

E.  mając na uwadze, że premier Hun Sen sprawuje władzę od ponad 30 lat, a jego siły bezpieczeństwa bezkarnie dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka;

F.  mając na uwadze, że 11 działaczy opozycyjnych odbywa karę od siedmiu do dwudziestu lat więzienia za udział w „powstaniu” lub kierowanie nim;

G.  mając na uwadze, że KPL i CNRP zawarły w 2014 r. rozejm polityczny, który wzbudził nadzieje na rozpoczęcie nowego, konstruktywnego etapu rozstrzygania sporów politycznych; mając na uwadze, że mimo tego porozumienia sytuacja polityczna w Kambodży pozostaje napięta;

H.  mając na uwadze, że wolność słowa jest zapisana w art. 41 kambodżańskiej konstytucji, a jej art. 35 przewiduje prawo do udziału w życiu politycznym,

I.  mając na uwadze, że pomimo powszechnej krytyki ze strony społeczeństwa obywatelskiego i społeczności międzynarodowej niedawne ogłoszenie ustawy o stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych dało państwu uprawnienia do arbitralnego zamykania i blokowania powstania organizacji broniących praw człowieka, a jej stosowanie już zniechęca do działań na rzecz obrony praw człowieka w Kambodży i utrudnia działania społeczeństwa obywatelskiego;

J.  mając na uwadze, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się stwierdził, że społeczeństwo obywatelskie Kambodży zostało wykluczone z procesu opracowywania projektu tej ustawy;

K.  mając na uwadze, że w dniu 13 listopada 2015 r. rząd Kambodży zatwierdził projekt ustawy o związkach zawodowych;

L.  mając na uwadze, że UE jest największym partnerem Kambodży, jeśli chodzi o pomoc rozwojową: na lata 2014–2020 na ten cel przeznaczono środki w wysokości 410 mln EUR; mając na uwadze, że UE popiera szereg inicjatyw w zakresie praw człowieka, realizowanych przez kambodżańskie organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że Kambodża jest w znacznym stopniu uzależniona od pomocy rozwojowej;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu pogarszających się warunków działania opozycyjnych polityków i działaczy, a także obrońców praw człowieka oraz działaczy organizacji społecznych i ekologicznych w Kambodży, a ponadto potępia wszelkie akty przemocy oraz politycznie umotywowane zarzuty i wyroki wobec krytycznie nastawionych polityków opozycji, działaczy i obrońców praw człowieka w Kambodży;

2.  apeluje do władz Kambodży o odwołanie nakazów aresztowania i odstąpienie od zarzutów stawianych przywódcy opozycji Samowi Rainsy’emu i należącym do CNRP posłom do Zgromadzenia Narodowego i senatorom, w tym senatorowi Hong Sok Hourowi, a także działaczom i organizatorom CNRP, by mogli oni swobodnie pracować bez obawy, że będą aresztowani lub prześladowani, a ponadto apeluje o zaprzestanie wykorzystywania sądów do celów politycznych, czyli do prześladowań na podstawie umotywowanych politycznie i sfingowanych zarzutów;

3.  wzywa Zgromadzenie Narodowe do niezwłocznego przywrócenia Samowi Rainsy’emu mandatu posła oraz immunitetu poselskiego;

4.  apeluje do rządu Kambodży, by uznał uprawnioną i pożyteczną rolę, jaką odgrywa społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe i opozycja polityczna, przyczyniając się do ogólnego rozwoju gospodarczego i politycznego Kambodży;

5.  zachęca rząd do pracy nad umacnianiem demokracji i praworządności oraz do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, co obejmuje wypełnianie wszystkich przepisów konstytucji dotyczących pluralizmu oraz wolności słowa i zgromadzeń;

6.  przypomina, że bezpieczne otoczenie sprzyjające dialogowi demokratycznemu ma zasadnicze znaczenie dla stabilności politycznej, demokracji i pokojowego społeczeństwa w kraju, i apeluje do rządu o przyjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim demokratycznie wybranym przedstawicielom mieszkańców Kambodży, niezależnie od ich przynależności politycznej;

7.  zauważa, że „kultura dialogu” między przywódcami KPL i CNRP przyniosła nadzieję na to, że kambodżańska demokracja wejdzie na dobrą drogę; wzywa rząd Kambodży i opozycję do nawiązania poważnego i konstruktywnego dialogu;

8.  apeluje do rządu o zapewnienie przeprowadzenia dogłębnych i bezstronnych śledztw z udziałem ONZ, prowadzących do postawienia przed sądem wszystkich osób odpowiedzialnych za niedawną brutalną napaść na dwóch posłów do Zgromadzenia Narodowego należących do CNRP, której dopuścili się członkowie sił zbrojnych, a także za nadużywanie siły przez wojsko i policję w czasie tłumienia demonstracji, strajków i niepokojów społecznych;

9.  apeluje do rządu o uchylenie ustawy o stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, której niedawne ogłoszenie dało państwu uprawnienia do arbitralnego zamykania i blokowania powstania organizacji obrońców praw człowieka, a jej stosowanie już utrudnia działalność obrońców praw w Kambodży;

10.  apeluje do rządu i parlamentu o zapewnienie prawdziwych i poważnych konsultacji ze wszystkimi podmiotami, których dotyczą projekty ustaw, np. ustawy o związkach zawodowych oraz o cyberprzestępczości i telekomunikacji, a także o zapewnienie zgodności tych aktów z obowiązkami Kambodży w dziedzinie praw człowieka oraz z zobowiązaniami wynikającymi dla niej z prawa krajowego i międzynarodowego;

11.  wzywa rząd Kambodży do położenia kresu arbitralnym zatrzymaniom i podejrzanym zaginięciom oraz do zezwolenia wolontariuszom i organizacjom obrońców praw człowieka na swobodne działanie; apeluje do rządu Kambodży o przeprowadzenie poważnego dochodzenia w sprawie zniknięcia Khema Sapatha;

12.  wzywa odpowiednie organy rządowe, by zaprzestały prześladowania obrońców praw człowieka na podstawie innych obowiązujących przepisów, wykorzystywanych do prześladowania ich za pracę na rzecz praw człowieka, a także by niezwłocznie i bezwarunkowo zwolniły wszystkie osoby, które uwięziono na podstawie politycznie umotywowanych i sfingowanych zarzutów;

13.  wzywa państwa członkowskie, wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz Komisję, by zgodnie ze strategicznymi ramami UE dotyczącymi praw człowieka i demokracji niezwłocznie przedstawiły powyższe obawy i zalecenia w rozmowach z władzami Kambodży;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, sekretariatowi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Radzie Praw Człowieka ONZ, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Królestwa Kambodży.

 

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności