Procedură : 2015/2969(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-1263/2015

Texte depuse :

RC-B8-1263/2015

Dezbateri :

PV 26/11/2015 - 4.2

Voturi :

PV 26/11/2015 - 11.2

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0413

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 156kWORD 330k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8‑1263/2015)

ECR (B8‑1267/2015)

EFDD (B8‑1268/2015)

PPE (B8‑1271/2015)

ALDE (B8‑1273/2015)

S&D (B8‑1274/2015)

GUE/NGL (B8‑1277/2015)


referitoare la situația din Cambodgia (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto în numele Grupului ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Cambodgia (2015/2969(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cambodgia,

–  având în vedere declarația locală a UE din 27 octombrie 2015 privind situația din Cambodgia,

–  având în vedere declarația din 17 noiembrie 2015 privind Cambodgia care îi poate fi atribuită purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU,

–  având în vedere declarația de presă din 30 octombrie 2015 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Ravina Shamdasani,

–  având în vedere declarațiile Raportorului special al ONU, profesor Rhona Smith, privind situația drepturilor omului în Cambodgia,din 23 noiembrie 2015 și 24 septembrie 2015,

–  având în vedere raportul Raportorului special al ONU din 20 august 2015 privind situația drepturilor omului în Cambodgia,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 2 octombrie 2015 referitoare la Cambodgia,

–  având în vedere declarația făcută de purtătorul de cuvânt al SEAE la 15 iulie 2015 referitoare la legea privind asociațiile și ONG-urile din Cambodgia,

–  având în vedere declarația din 22 iunie 2015 a Raportorului special al ONU privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere,

–  având în vedere observațiile finale din 27 aprilie 2015 ale Comitetului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU cu privire la al doilea raport periodic prezentat de Cambodgia,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Orientările UE din 2008 cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Regatul Cambodgia din 1997,

–  având în vedere articolul 35 din Constituția Cambodgiei, care garantează dreptul la libertatea de asociere și la libertatea de a participa activ la viața politică, economică, socială și culturală a națiunii,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 13 noiembrie 2015, autoritățile cambodgiene au emis un mandat de arestare pentru Sam Rainsy, liderul principalului partid de opoziție, Cambodia National Rescue Party (CNRP) (Partidul Salvării Naționale a Cambogiei), aflat actualmente în străinătate, iar la 16 noiembrie 2015 Adunarea Națională a Cambodgiei i-a retras calitatea de membru, lipsindu-l de imunitate parlamentară și punându-l în situația de a putea fi arestat la întoarcerea sa în țară, în legătură cu un caz de calomnie vechi de șapte ani;

B.  întrucât, la 20 noiembrie 2015, Sam Rainsy a fost citat să compară în fața unei instanțe, la 4 decembrie, spre a fi interogat în legătură cu o postare de pe contul său public de Facebook a unui senator din opoziție, Hong Sok Hour, arestat încă din august și pus sub acuzare pentru fals și instigare în urma postării pe contul de Facebook al lui Sam Rainsy a unui clip video prezentând un document prezumtiv fals referitor la tratatul din 1979 privind frontierele, încheiat cu Vietnamul;

C.  întrucât, la 26 octombrie 2015, un grup de protestatari pro-guvernamentali din Phnom Penh a agresat cu brutalitate doi parlamentari ai opoziției (CNRP), Nhay Chamrouen și Kong Sakphea, și a periclitat siguranța reședinței private a prim-vicepreședintelui Adunării Naționale; întrucât unele relatări au sugerat că poliția sau alte autorități din sectorul siguranței statului s-au mulțumit să privească în timp ce erau săvârșite atacurile;

D.  întrucât, la 30 octombrie 2015, șeful adjunct al partidului de opoziție, Kem Sokha, a fost îndepărtat din funcția de prim-vicepreședinte al Adunării Naționale printr-o hotărâre a Cambodian People’s Party (CPP) (Partidul Poporului Cambodgian) din cursul unei sesiuni boicotate de CNRP; întrucât atribuirea postului de vicepreședinte partidului CNRP a fost una dintre concesiile esențiale pe care partidul de guvernământ, CPP, le-a făcut CNRP în iulie 2014, pentru ca acesta să înceteze boicotarea Parlamentului în urma alegerilor din 2013;

E.  întrucât Prim-ministrul Hun Sen este la putere de peste 30 de ani, în timp ce forțele sale de securitate se bucură de impunitate pentru comiterea unor grave abuzuri în legătură cu drepturile omului;

F.  întrucât 11 activiști din opoziție ispășesc pedepse cu închisoarea de șapte până la 20 de ani, pentru participarea la o „insurecție” sau pentru conducerea acesteia;

G.  întrucât cele două partide politice, CPP și CNRP, au ajuns la un armistițiu politic în 2014, ceea ce a mărit speranțele în legătură cu începerea unei noi etape de soluționare constructivă a diferendelor politice; întrucât, în pofida acordului, climatul politic din Cambodgia continuă să fie încordat;

H.  întrucât dreptul la liberă exprimare este consfințit la articolul 41 din Constituția Cambodgiei, iar dreptul de a participa la viața politică la articolul 35 din aceasta;

I.  întrucât, în pofida numeroaselor critici formulate de societatea civilă și comunitatea internațională, recenta promulgare a legii privind asociațiile și ONG-urile (LANGO) le-a conferit autorităților de stat puteri arbitrare în ceea ce privește închiderea și blocarea constituirii organizațiilor de apărare a drepturilor omului și a început deja să descurajeze astfel de activități în Cambodgia și să pună piedici în legătură cu acțiunile societății civile;

J.  întrucât Raportorul special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere a declarat că societatea civilă din Cambodgia a fost exclusă din procesul de elaborare a LANGO;

K.  întrucât Guvernul Cambodgiei a aprobat proiectul de lege privind sindicatele la 13 noiembrie 2015;

L.  întrucât UE este cel mai important partener al Cambodgiei în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare, cu o nouă alocare în valoare de 410 milioane EUR pentru perioada 2014-2020; întrucât UE susține o gamă largă de inițiative din domeniul drepturilor omului puse în practică de ONG-uri și de alte organizații ale societății civile din Cambodgia; întrucât Cambodgia depinde, în mare măsură, de asistența pentru dezvoltare,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la agravarea climatului pentru activiștii și politicienii din opoziție, precum și pentru activiștii pentru drepturile omului, activiștii sociali și cei pentru protecția mediului din Cambodgia și condamnă toate actele de violență și acuzațiile, sentințele și condamnările motivate politic, împotriva politicienilor din opoziție, activiștilor și apărătorilor drepturilor omului din Cambodgia;

2.  îndeamnă autoritățile din Cambodgia să anuleze mandatul de arestare și să revoce toate acuzațiile formulate împotriva liderului opoziției, Sam Rainsy, și a membrilor CNRP din Adunarea Națională și din Senat, inclusiv a senatorului Hong Sok Hour și activiștilor și organizatorilor CNRP, să le permită să acționeze liber și fără teama de a fi arestați sau persecutați și să înceteze utilizarea în scopuri politice a instanțelor judecătorești și persecutarea persoanelor prin acuzații false și motivate politic;

3.  invită Adunarea Națională să îl repună imediat în drepturi pe Sam Rainsy și să îi restabilească imunitatea parlamentară;

4.  îndeamnă guvernul din Cambodgia să recunoască rolul legitim și util jucat de societatea civilă, sindicate și opoziția politică în ceea ce privește contribuția la dezvoltarea economică și politică generală a Cambodgiei;

5.  încurajează guvernul să depună eforturi pentru consolidarea democrației și a statului de drept și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, care includ respectarea pe deplin a prevederilor constituționale privind pluralismul și libertatea de asociere și de exprimare;

6.  reamintește faptul că un mediu neamenințător de dialog democratic este esențial pentru stabilitatea politică, democrație și o societate pașnică și îndeamnă guvernul să ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea tuturor reprezentanților aleși democratic din Cambodgia, indiferent de apartenența lor politică;

7.  observă faptul că „cultura dialogului” dintre liderii CPP și CNRP a adus speranța că democrația din Cambodgia este pe drumul cel bun; invită guvernul din Cambodgia și opoziția să inițieze un dialog serios și rațional;

8.  invită guvernul să efectueze investigații complete și imparțiale, cu participarea ONU, care să conducă la trimiterea în judecată a tuturor celor responsabili pentru atacul brutal asupra a doi membri CNRP din Adunarea Națională comis recent de membri ai forțelor armate și privind utilizarea exagerată a forței de către armată și poliție pentru reprimarea demonstrațiilor, a grevelor și a agitației sociale;

9.  îndeamnă guvernul să abroge legea privind asociațiile și organizațiile neguvernamentale, a cărei promulgare recentă a conferit autorităților de stat puteri arbitrare cu privire la închiderea și interzicerea creării de organizații în domeniul drepturilor omului și a început deja să descurajeze acțiunile de apărare a drepturilor omului în Cambodgia;

10.  îndeamnă guvernul și parlamentul să asigure o consultare reală și serioasă cu toți cei afectați de proiecte legislative precum legile privind sindicatele, criminalitatea cibernetică și telecomunicațiile și să se asigure că aceste texte respectă obligațiile și angajamentele Cambodgiei în domeniul drepturilor omului, în conformitate cu legislația națională și cea internațională;

11.  invită guvernul Cambodgiei să pună capăt detențiilor arbitrare și disparițiilor suspecte și să permită organizațiilor de voluntari și de apărare a drepturilor omului să acționeze în mod liber; invită guvernul Cambodgiei să investigheze în mod serios dispariția lui Khem Sapath;

12.  invită autoritățile guvernamentale competente să renunțe la persecutarea apărătorilor drepturilor omului în temeiul altor legi în vigoare, care sunt folosite pentru a-i persecuta pentru activitatea lor în domeniul drepturilor omului și să îi elibereze imediat și necondiționat pe toți cei acuzați în mod fals și pe motive politice;

13.  invită statele membre, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia ca, în conformitate cu Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația, să abordeze de îndată în relațiile cu autoritățile din Cambodgia preocupările și recomandările de mai sus;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Secretariatului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, guvernului și Adunării Naționale ale Regatului Cambodgia.

 

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate