Postup : 2015/2969(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1263/2015

Predkladané texty :

RC-B8-1263/2015

Rozpravy :

PV 26/11/2015 - 4.2

Hlasovanie :

PV 26/11/2015 - 11.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0413

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 159kWORD 89k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8‑1263/2015)

ECR (B8‑1267/2015)

EFDD (B8‑1268/2015)

PPE (B8‑1271/2015)

ALDE (B8‑1273/2015)

S&D (B8‑1274/2015)

GUE/NGL (B8‑1277/2015)


o politickej situácii v Kambodži (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o politickej situácii v Kambodži (2015/2969(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 27. októbra 2015 o situácii v Kambodži,

–  so zreteľom na vyhlásenie o Kambodži zo 17. novembra 2015, ktorého autorom je hovorca generálneho tajomníka OSN,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie hovorkyne vysokého komisára OSN pre ľudské práva Raviny Shamdasaniovej z 30. októbra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenia osobitnej spravodajkyne OSN profesorky Rhony Smithovej o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži z 23. novembra 2015 a 24. septembra 2015,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži z 20. augusta 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 2. októbra 2015 o Kambodži,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ vydané 15. júla 2015 o zákone o združeniach a mimovládnych organizáciách v Kambodži,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania vydané 22. júna 2015,

–  so zreteľom na záverečné postrehy Výboru OSN pre ľudské práva o druhej pravidelnej správe o Kambodži z 27. apríla 2015,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ z roku 2008 o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–  so zreteľom na článok 35 kambodžskej ústavy, ktorý zaručuje právo na slobodu združovania a na aktívnu účasť na politickom, hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote štátu,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 13. novembra 2015 kambodžské orgány vydali zatykač na Sama Rainsyho, lídra hlavnej opozičnej strany – Kambodžskej strany národnej záchrany (CNRP), ktorý je v súčasnosti v zahraničí, a keďže 16. novembra 2015 kambodžské národné zhromaždenie zrušilo jeho poslanecký mandát, zbavilo ho parlamentnej imunity a umožnilo jeho zatknutie po jeho návrate do krajiny, a to v súvislosti s prípadom ohovárania z obdobia pred siedmimi rokmi;

B.  keďže 20. novembra 2015 bol Sam Rainsy súdom predvolaný na pojednávanie, ktoré sa má uskutočniť 4. decembra, v súvislosti s článkom zverejneným na jeho verejnej stránke na sociálnej sieti Facebook opozičným senátorom Hongom Sokom Hourom, ktorý je väznený od augusta na základe obvinení z falšovania a podnecovania po tom, ako na uvedenej stránke Sama Rainsyho zverejnil videozáznam obsahujúci údajný falzifikát dokumentu týkajúceho sa dohody o hraniciach s Vietnamom z roku 1979;

C.  keďže 26. októbra 2015 skupina provládnych demonštrantov v Phnom Pénhe brutálne napadla dvoch poslancov opozície (CNRP), Nhaya Chamrouena a Konga Sakphea, a ohrozovala bezpečnosť v súkromnej rezidencii prvého podpredsedu národného zhromaždenia; keďže príslušníci polície a ďalších štátnych bezpečnostných síl sa údajne útoku len prizerali;

D.  keďže 30. októbra 2015 kambodžská vládna Ľudová strana (CPP) počas schôdze bojkotovanej CNRP odvolala z funkcie prvého podpredsedu národného zhromaždenia zástupcu lídra opozičnej strany Kema Sokha; keďže udelenie funkcie prvého podpredsedu národného zhromaždenia strane CNRP bolo jedným z kľúčových ústupkov, ktorý vládna CPP urobila voči CNRP v júli 2014 s cieľom ukončiť jej ročný bojkot parlamentu po voľbách v roku 2013;

E.  keďže premiér Hun Sen je pri moci už viac ako 30 rokov, pričom jeho bezpečnostné sily si užívajú beztrestnosť v prípadoch vážneho porušovanie ľudských práv;

F.  keďže jedenásť opozičných aktivistov si odpykáva tresty odňatia slobody od sedem do dvadsať rokov za účasť na „povstaní“ respektíve na jeho vedení;

G.  keďže dve politické strany CPP a CNRP dosiahli v roku 2014 politické prímerie, ktoré viedlo k nádejam na začatie novej fázy konštruktívneho urovnania politických rozdielov; keďže napriek tejto dohode je politická klíma v Kambodži napätá;

H.  keďže právo na slobodu prejavu je zakotvené v článku 41 kambodžskej ústavy a právo na politickú účasť v jej článku 35;

I.  keďže napriek širokej kritike zo strany občianskej spoločnosti a medzinárodného spoločenstva nedávne prijatie zákona o združeniach a mimovládnych organizáciách (LANGO) udeľuje štátnym orgánom svojvoľné právomoci zrušiť organizácie v oblasti obrany ľudských práv a zablokovať ich vytvorenie a už odrádza od práce v oblasti obrany ľudských práv a bráni činnostiam občianskej spoločnosti v Kambodži;

J.  keďže osobitný spravodajca OSN pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania uviedol, že občianska spoločnosť v Kambodži bola vylúčená z procesu prípravy zákona LANGO;

K.  keďže 13. novembra 2015 vláda Kambodže schválila návrh zákona o odboroch;

L.  keďže EÚ predstavuje pre Kambodžu najväčšieho partnera z hľadiska rozvojovej pomoci, na ktorú sa na obdobie rokov 2014 – 2020 vyčlenilo 410 miliónov EUR; keďže EÚ podporuje širokú škálu iniciatív v oblasti ľudských práv vykonávaných kambodžskými mimovládnymi organizáciami (MVO) a ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti; keďže Kambodža je veľmi závislá od rozvojovej pomoci;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou opozičných politikov a aktivistov, ako aj aktivistov v oblasti ľudských práv, sociálnych vecí a životného prostredia v Kambodži, a odsudzuje všetky akty násilia a politicky motivované obvinenia, tresty a odsúdenia voči opozičným politikom, aktivistom a obhajcom ľudských práv Kambodži;

2.  nalieha na kambodžské orgány, aby zrušili zatykač a odvolali všetky obvinenia vydané na opozičného lídra Sama Rainsyho a poslancov národného zhromaždenia a senátu za CNRP vrátane senátora Honga Soka Houra a aktivistov a organizátorov CNRP, aby mohli slobodne pracovať bez strachu zo zatknutia alebo prenasledovania, a aby ukončili politické využívanie súdov na stíhanie osôb na základe politicky motivovaných a vymyslených obvinení;

3.  vyzýva národné zhromaždenie, aby okamžite obnovilo funkcie Sama Rainsyho a jeho parlamentnú imunitu;

4.  naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby uznala legitímnu a užitočnú úlohu občianskej spoločnosti, odborových zväzov a politickej opozície a ich príspevok do celkového hospodárskeho a politického rozvoja Kambodže;

5.  vyzýva vládu, aby pracovala na posilnení demokracie a právneho štátu a aby dodržiavala ľudské práva a základné slobody, čo zahŕňa úplné dodržiavanie ústavných ustanovení týkajúcich sa plurality a slobody združovania a prejavu;

6.  pripomína, že neohrozujúce prostredie umožňujúce demokratický dialóg je veľmi dôležité pre politickú stabilitu, demokraciu a mierový život v krajine, a nalieha na vládu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zaručenie bezpečnosti všetkých demokraticky zvolených zástupcov ľudu v Kambodži bez ohľadu na ich politickú príslušnosť;

7.  pripomína, že kultúra dialógu medzi vedúcimi predstaviteľmi CPP a CNRP priniesla nádej, že demokracia v Kambodži má pozitívne smerovanie; vyzýva vládu Kambodže a opozíciu, aby viedli vážny a zmysluplný dialóg;

8.  vyzýva vládu, aby zabezpečila úplné a nestranné vyšetrovanie s účasťou predstaviteľov OSN vedúce k stíhaniu všetkých osôb, ktoré sú zodpovedné za brutálne napadnutie dvoch poslancov národného zhromaždenia za CNRP príslušníkmi ozbrojených síl a za použitie neprimeraných vojenských a policajných síl na potlačenie demonštrácií, štrajkov a sociálnych nepokojov;

9.  nalieha na vládu, aby zrušila zákon o združeniach a mimovládnych organizáciách, ktorého nedávne prijatie poskytlo štátnym orgánom svojvoľné právomoci zrušiť organizácie v oblasti obrany ľudských práv a zablokovať ich vytvorenie a už začalo odrádzať od práce v oblasti obrany ľudských práv v Kambodži;

 

10.  nalieha na vládu a parlament, aby zaručili skutočné a dôkladné konzultácie so všetkými stranami dotknutými návrhmi zákonov, ako sú zákon o odboroch, zákon o počítačovej kriminalite a o telekomunikáciách, a aby zabezpečili, že ich znenia budú v súlade s povinnosťami a záväzkami Kambodže v oblasti ľudských práv vyplývajúcimi z vnútroštátneho a medzinárodného práva;

11.  vyzýva kambodžskú vládu, aby ukončila svojvoľné zadržiavanie osôb a ich podozrivé zmiznutia a aby umožnila dobrovoľníckym a ľudskoprávnym organizáciám slobodne vykonávať činnosť; vyzýva kambodžskú vládu, aby dôkladne vyšetrila zmiznutie Khema Sapatha;

12.  vyzýva príslušné vládne orgány, aby zastavili stíhanie obhajcov ľudských práv podľa iných platných zákonov, ktoré sa využívajú na ich prenasledovanie za prácu v oblasti obrany ľudských práv a aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetky osoby väznené na základe politicky motivovaných a vymyslených obvinení;

13.  vyzýva členské štáty, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby v súlade so strategickým rámcom EÚ pre ľudské práva a demokraciu čo najskôr tlmočili uvedené obavy a odporúčania kambodžským orgánom;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, sekretariátu Združenia národov juhovýchodnej Ázie, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a Národnému zhromaždeniu Kambodžského kráľovstva.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia