Postopek : 2015/2969(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-1263/2015

Predložena besedila :

RC-B8-1263/2015

Razprave :

PV 26/11/2015 - 4.2

Glasovanja :

PV 26/11/2015 - 11.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0413

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 152kWORD 91k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8-1263/2015)

ECR (B8-1267/2015)

EFDD (B8-1268/2015)

PPE (B8-1271/2015)

ALDE (B8-1273/2015)

S&D (B8-1274/2015)

GUE/NGL (B8-1277/2015)


o političnih razmerah v Kambodži (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR
Cecilia Wikström, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o političnih razmerah v Kambodži (2015/2969(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kambodži,

–  ob upoštevanju lokalne izjave EU z dne 27. oktobra 2015 o razmerah v Kambodži,

–  ob upoštevanju izjave o Kambodži, ki jo je 17. novembra 2015 podal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov,

–  ob upoštevanju izjave za javnost, ki jo je 30. oktobra 2015 podala Ravina Shamdasani, predstavnica visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice,

–  ob upoštevanju izjav posebne poročevalke Združenih narodov o razmerah na področju človekovih pravic v Kambodži profesorice Rhone Smith z dni 24. septembra 2015 in 23. novembra 2015,

–  ob upoštevanju poročila posebne poročevalke o razmerah na področju človekovih pravic v Kambodži z dne 20. avgusta 2015,

–  ob upoštevanju resolucije Sveta Združenih narodov za človekove pravice z dne 2. oktobra 2015 o Kambodži,

–  ob upoštevanju izjave predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z dne 15. julija 2015 o zakonu o združevanju in nevladnih organizacijah v Kambodži,

–  ob upoštevanju izjave posebnega poročevalca Združenih narodov za pravico do mirnega zbiranja in združevanja z dne 22. junija 2015,

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev odbora Združenih narodov za človekove pravice z dne 27. aprila 2015 o drugem rednem poročilu o Kambodži,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2008,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Kambodžo iz leta 1997,

–  ob upoštevanju 35. člena kamboške ustave, ki zagotavlja pravico do svobodnega združevanja in pravico do dejavne udeležbe v političnem, gospodarskem, družbenem in kulturnem življenju v državi,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker so kamboške oblasti 13. novembra 2015 izdale nalog za prijetje Sama Rainsyja, voditelja glavne kamboške opozicijske Stranke narodne rešitve (CNRP), ki je trenutno v tujini; ker mu je narodna skupščina 16. novembra 2015 odvzela članstvo, tako da ne uživa več parlamentarne imunitete, kar pomeni, da ga lahko ob vrnitvi v državo aretirajo zaradi sedem let stare obtožbe v zvezi z razžalitvijo;

B.  ker je sodišče 20. novembra 2015 Sama Rainsyja povabilo na zaslišanje, predvideno 4. decembra, v zvezi s sporočilom, ki ga je na njegovi Facebookovi strani objavil opozicijski senator Hong Sok Hur, ta pa je od avgusta v priporu, saj je bil po objavi videoposnetka na Rainsyjevi Facebookovi strani, ki je vseboval domnevno lažen dokument o mejni pogodbi z Vietnamom iz leta 1979, obtožen potvarjanja in hujskaštva;

C.  ker je skupina provladnih protestnikov v Phnom Penhu 26. oktobra 2015 brutalno napadla poslanca opozicijske stranke CNRP Nhaja Čamruena in Konga Sakpheo ter ogrozila varnost zasebnega bivališča prvega podpredsednika narodne skupščine; ker naj bi policija in druge državne varnostne sile po poročanjih napade le opazovale;

D.  ker je bil podpredsednik opozicijske stranke Kem Sokha 30. oktobra 2015 odpoklican s položaja prvega podpredsednika narodne skupščine, kar je na zasedanju, ki ga je stranka CNRP bojkotirala, odločila vladajoča Kamboška ljudska stranka (CPP); ker je bila dodelitev položaja prvega podpredsednika skupščine stranki CNRP ena od glavnih ugodnosti, ki jih vladajoča stranka CPP julija 2014 odstopila tej opozicijski stranki, da bi končala njeno enoletno bojkotiranje parlamenta po volitvah 2013;

E.  ker je predsednik vlade Hun Sen na oblasti že več kot 30 let, njegove varnostne sile pa uživajo imuniteto kljub hudim kršitvam človekovih pravic;

F.  ker 11 opozicijskih aktivistov prestaja zaporno kazen od sedmih do dvajsetih let, ker so sodelovali pri uporu ali ga vodili;

G.  ker sta politični stranki v letu 2014 sklenili politično premirje, kar je vzbudilo upanje, da se bo začela nova faza konstruktivnega reševanja političnih razhajanj; ker je politično vzdušje v Kambodži kljub temu dogovoru še vedno napeto;

H.  ker je pravica do svobode izražanja določena v 41. členu kamboške ustave, pravica do politične udeležbe pa v 35. členu;

I.  ker so si državne oblasti z nedavno razglasitvijo zakona o združevanju in nevladnih organizacijah navkljub glasnim kritikam civilne družbe in mednarodne skupnosti zagotovile samovoljna pooblastila, da onemogočijo in blokirajo ustanavljanje organizacij za varstvo človekovih pravic, kar je že začelo ovirati delo na tem področju v Kambodži in onemogoča dejavnosti civilne družbe;

J.  ker je posebni poročevalec Združenih narodov za pravico do mirnega zbiranja in združevanja izjavil, da je bila kamboška civilna družba izključena iz procesa priprave zakona o združevanju in nevladnih organizacijah;

K.  ker je kamboška vlada 13. novembra 2015 potrdila osnutek zakona o sindikatih;

L.  ker je EU največja partnerica Kambodže v smislu razvojne pomoči, za kar so bila za obdobje 2014–2020 odobrena nova sredstva v višini 410 milijonov EUR; ker EU podpira široko paleto pobud s področja človekovih pravic, ki jih izvajajo kamboške nevladne organizacije in druge organizacije civilne družbe; ker je Kambodža močno odvisna od razvojne pomoči;

1.  je zelo zaskrbljen zaradi zaostrovanja ozračja za opozicijske politike in aktiviste ter za aktiviste na področju človekovih pravic, socialnih vprašanj in okolja v Kambodži ter obsoja vsa nasilna dejanja in politično motivirane obtožbe, kazni in obsodbe opozicijskih politikov, aktivistov in zagovornikov človekovih pravic v tej državi;

2.  poziva kamboške oblasti, naj umaknejo nalog za prijetje opozicijskega voditelja Sama Rainsyja in prekličejo vse obtožbe zoper člane narodne skupščine in senata iz stranke CNRP, med katerimi je tudi senator Hong Sok Hour, ter zoper aktiviste in organizatorje iz te stranke, da bodo lahko delovali svobodno in brez strahu pred prijetjem ali kazenskim pregonom, in naj prenehajo zlorabljati sodišča v politične namene in preganjati ljudi na podlagi politično motiviranih in potvorjenih obtožb;

3.  poziva narodno skupščino, naj Samu Rainsyju vrne poslansko mesto in s tem parlamentarno imuniteto;

4.  poziva kamboško vlado, naj prizna legitimno in koristno vlogo civilne družbe, sindikatov in politične opozicije pri zagotavljanju splošnega gospodarskega in političnega razvoja države;

5.  spodbuja vlado, naj si prizadeva za krepitev demokracije in načela pravne države in naj spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, kar med drugim pomeni, naj v celoti spoštuje ustavne določbe v zvezi s pluralnostjo ter svobodo združevanja in izražanja;

6.  opozarja, da je okolje demokratičnega dialoga brez groženj bistveno za politično stabilnost, demokracijo in miroljubno družbo v tej državi, in poziva vlado, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bo zagotovila varnost vsem demokratično izvoljenim predstavnikom Kambodže ne glede na politično pripadnost;

7.  ugotavlja, da je t. i. kultura dialoga med voditeljema strank CPP in CNRP vzbudila upanje, da je kamboška demokracija na dobri poti; poziva kamboško vlado in opozicijo, naj sodelujeta v resnem in smiselnem dialogu;

8.  poziva vlado, naj poskrbi, da se bodo nedavni brutalni napadi pripadnikov oboroženih sil na dva poslanca narodne skupščine iz stranke CNRP in primeri, ko sta vojska in policija prekomerno uporabili silo, da bi zatrli demonstracije, stavke in družbene nemire, v celoti in nepristransko raziskali ob udeležbi Združenih narodov ter da bodo vsi storilci odgovarjali za svoja dejanja;

9.  poziva vlado, naj zakon o združevanju in nevladnih organizacijah razveljavi, saj so z njegovo razglasitvijo državne oblasti pridobile samovoljna pooblastila, da onemogočijo in blokirajo ustanavljanje organizacij na področju varstva človekovih pravic, kar je že začelo ovirati delo na tem področju v Kambodži;

10.  poziva vlado in parlament, naj zagotovita resnično posvetovanje z vsemi, na katere vpliva nova zakonodaja, kot so zakoni o sindikatih, kibernetskih kriminaliteti in telekomunikacijah, in naj poskrbita, da bodo besedila zakonov zagotovo skladna z obveznostmi in zavezami na področju človekovih pravic, ki jih ima ta država na podlagi svojega in mednarodnega prava;

11.  poziva kamboško vlado, naj konča samovoljna pridržanja in sumljiva izginotja ter naj organizacijam s področja prostovoljstva in človekovih pravic dovoli svobodno delovanje; poziva jo tudi, naj opravi temeljito preiskavo izginotja Khema Sapatha;

12.  poziva ustrezne vladne organe, naj prenehajo preganjati zagovornike človekovih pravic na podlagi drugih veljavnih zakonov zaradi njihovega dela na področju človekovih pravic in naj nemudoma brezpogojno izpustijo vse, ki so v zaporu zaradi politično motiviranih in potvorjenih obtožb;

13.  poziva države članice, visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj v skladu s strateškim okvirom EU za človekove pravice in demokracijo nemudoma začnejo obravnavati navedene pomisleke in priporočila s kamboškimi oblastmi;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, sekretariatu Združenja držav jugovzhodne Azije, Svetu Združenih narodov za človekove pravice ter vladi in narodni skupščini Kraljevine Kambodže.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov