Postup : 2015/2957(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-1278/2015

Předložené texty :

RC-B8-1278/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/11/2015 - 11.6

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0417

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 148kWORD 77k
25.11.2015
PE573.310v01-00}
PE573.312v01-00}
PE573.314v01-00}
PE573.315v01-00} RC1
 
B8-1278/2015}
B8-1280/2015}
B8-1282/2015}
B8-1283/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ALDE (B8‑1278/2015)

PPE (B8‑1280/2015)

S&D (B8‑1282/2015)

ECR (B8‑1283/2015)


o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik za skupinu PPE
Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin za skupinu S&D
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR
Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 (2015/2957(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 

–  s ohledem na článek 43 SFEU týkající se fungování společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. února 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že právní předpisy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat přispívají k vytvoření rovných podmínek v celé Unii a tím k dobrému fungování vnitřního trhu;

B.  vzhledem k tomu, že evropští občané mají velký zájem o dobré životní podmínky zvířat a přejí si, aby se mohli jako spotřebitelé rozhodovat informovaněji;

C.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat nesmí být v rozporu se zásadami jednotného trhu EU;

D.  vzhledem k tomu, že dobré životní podmínky zvířat jsou spjaty se zdravím zvířat a s veřejným zdravím;

E.  vzhledem k tomu, že předpisy EU a vnitrostátní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat vytvářejí v důsledku své složitosti a rozdílných výkladů právní nejistotu a mohou pro producenty v některých členských státech znamenat značnou konkurenční nevýhodu;

F.  vzhledem k tomu, že úroveň životních podmínek zvířat v Unii patří mezi nejvyšší na světě;

G.  vzhledem k tomu, že životní podmínky zvířat je třeba dále zlepšovat na základě převažujících vědeckých poznatků a s náležitým zřetelem na efektivitu a konkurenceschopnost chovu hospodářských zvířat v zemědělství; vzhledem k tomu, že k jednotným standardům životních podmínek zvířat v celé EU by přispěla definice dobrého chovu zvířat;

H.  vzhledem k tomu, že vysoká úroveň dobrých životních podmínek zvířat je důležitá k zajištění udržitelnosti, ačkoli je spojena s investicemi a dodatečnými provozními náklady, které nejsou v potravinovém řetězci rovnoměrně rozloženy;

1.  naléhavě vyzývá Komisi, aby bezodkladně provedla zbývající body strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015;

2.  naléhavě žádá Komisi, aby zhodnotila stávající strategii a vypracovala novou a ambiciózní strategii v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 s cílem navázat na předcházející strategii a zajistit pokračování rámce pro dosažení vysokých norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve všech členských státech;

3.  vyzývá Komisi, aby zajistila aktuální, komplexní a jasný legislativní rámec, jenž bude plně splňovat požadavky stanovené ve článku 13 SFEU; znovu však opakuje, že se za žádných okolností nesmí úroveň životních podmínek zvířat snížit kvůli zjednodušování administrativy; zdůrazňuje, že tyto cíle se vzájemně nevylučují;

4.  zdůrazňuje, že článek 13 SFEU je obecně použitelný a horizontální a jako takový je stejně důležitý jako ustanovení o zemědělství, životním prostředí či ochraně spotřebitelů;

5.  připomíná, že je Parlament zapojen do probíhajících jednání a přijal části právních předpisů, které se týkají otázek souvisejících s dobrými životními podmínkami zvířat, jako jsou zdraví zvířat, zootechnické podmínky, ekologická produkce a úřední kontroly;

6.  uznává úsilí, které již v oblasti dobrých životních podmínek zvířat vyvinuli zemědělci v různých členských státech;

7.  naléhavě žádá Komisi, aby tam, kde existují jasné vědecké důkazy o problémech v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, upravila stávající politické nástroje či zavedla nové nástroje na jejich vyřešení; žádá Komisi, aby pozorně sledovala uplatňování právních předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v členských státech;

8.  vyjadřuje znepokojení nad praktickým uplatňováním a vymáháním současných právních předpisů EU, jež se týkají dobrých životních podmínek zvířat vzhledem ke složitosti a vysokému počtu příslušných legislativních aktů; zdůrazňuje, že klíčovým cílem všech norem v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat by mělo být zlepšování vymáhání a dodržování stávajících právních předpisů;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby byla současně ambicióznější, pokud jde o začleňování a upřednostňování reciprocity norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat jakožto netržního zájmu do její obchodní politiky a o vyjednávání mezinárodních obchodních dohod, a aby prosazovala dobré životní podmínky zvířat ve třetích zemích tím, že bude požadovat rovnocenné normy v této oblasti u dovážených zvířat a produktů a provádět přísné kontroly jejich dodržování;

10.  zdůrazňuje, že je důležité, aby na společnou zemědělskou politiku byly poskytovány dostatečné finanční prostředky, které budou odpovídat úrovni našich ambicí, aby se zabránilo tomu, že by se výroba a obchod přesouvala do zemí a na světadíly, kde jsou normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat nižší;

11.  vyzývá Komisi, aby rozvíjela, vyměňovala a šířila vědecky podložené osvědčené postupy a podporovala inovace a výzkum v oblasti vývoje nových technik a technologií pro dobré životní podmínky zvířat;

12.  připomíná, že existuje nerovnováha v potravinovém řetězci, která znevýhodňuje primární producenty, a že tento stav omezuje rozsah investic do dobrých životních podmínek zvířat na úrovni zemědělských podniků;

13.  připomíná, že producenti jsou nadměrně zatíženi administrativními požadavky a že v rámci pokračující snahy o administrativní zjednodušení by tato evropská strategie neměla tuto zátěž dále zvyšovat; zdůrazňuje, že je třeba zajistit stabilní a předvídatelné investice do odvětví a zároveň spravedlivou mezinárodní hospodářskou soutěž;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí