Fælles beslutningsforslag - RC-B8-1278/2015Fælles beslutningsforslag
RC-B8-1278/2015

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020

25.11.2015 - (2015/2957(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
ALDE (B8‑1278/2015)
PPE (B8‑1280/2015)
S&D (B8‑1282/2015)
ECR (B8‑1283/2015)

Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik for PPE-Gruppen
Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin for S&D-Gruppen
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen
Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen


Procedure : 2015/2957(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-1278/2015
Indgivne tekster :
RC-B8-1278/2015
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020

(2015/2957(RSP))

Europa-Parlamentet,

-der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

-der henviser til artikel 43 i TEUF om den fælles landbrugs- og fiskeripolitiks funktionsmåde,

-der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. januar 2012 om EU's strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015 (COM(2012)0006),

-der henviser til sin beslutning af 4. juli 2012[1] om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015,

-der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A. der henviser til, at EU-lovgivning på dyrevelfærdsområdet bidrager til lige konkurrencevilkår inden for Unionen og dermed til et velfungerende indre marked;

B. der henviser til, at Europas borgere i høj grad interesserer sig for dyrevelfærd og ønsker at kunne træffe mere informerede valg som forbrugere;

C. der henviser til, at nationale regler om dyrevelfærd ikke må være i modstrid med principperne for EU's indre marked;

D. der henviser til, at dyrevelfærd er tæt forbundet med dyresundhed og folkesundhed;

E. der henviser til, at EU's regler og de nationale regler om dyrevelfærd grundet deres kompleksitet og forskellige fortolkninger skaber retsusikkerhed og kan give producenter i visse medlemsstater en alvorlig konkurrencemæssig ulempe;

F. der henviser til, at EU har et af de højeste dyrevelfærdsniveauer i verden;

G. der henviser til, at der bør ske yderligere forbedringer i dyrevelfærden på grundlag af de fremherskende videnskabelige resultater og under behørig hensyntagen til effektivitet og konkurrenceevne inden for landbrugets husdyrbrug; der henviser til, at det ville være til fordel for ensartede dyrevelfærdsstandarder i hele EU med en definition af godt husdyrhold;

H. henviser til, at et højt niveau af dyrevelfærd er vigtigt for at sikre bæredygtighed, selv om det medfører investeringer og supplerende driftsomkostninger, der ikke er rimeligt fordelt hele vejen igennem fødevarekæden;

1. opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at gennemføre de udestående punkter i Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at evaluere den eksisterende strategi og udarbejde en ny og ambitiøs strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd for årene 2016-2020, således at der bygges oven på arbejdet med den foregående strategi, og man sikrer en videreførelse af en ramme, der kan tilvejebringe høje standarder for dyrevelfærd i alle medlemsstaterne;

3. opfordrer Kommissionen til at sikre en opdateret, sammenhængende og klar retlig ramme, der implementerer kravene i TEUF's artikel 13 fuldt ud; gentager imidlertid, at dyrevelfærdsniveauerne under ingen omstændigheder må sænkes på grund af administrativ forenkling; understreger, at disse mål ikke udelukker hinanden;

4. understreger, at artikel 13 i TEUF er almengyldig, horisontal og således er lige så vigtig som bestemmelserne om landbrug, miljø og forbrugerbeskyttelse;

5. minder om, at Parlamentet løbende forhandler om og har vedtaget lovgivning, som behandler spørgsmål vedrørende dyrevelfærd, såsom dyresundhed, zootekniske betingelser, økologisk produktion og offentlig kontrol;

6. anerkender den indsats, som landbrugerne allerede har gjort med hensyn til dyrevelfærd i Unionens forskellige medlemsstater;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til, når der er klare videnskabelige beviser for dyrevelfærdsproblemer, at tilpasse politikinstrumenterne eller indføre nye for at løse disse problemer; anmoder Kommissionen om nøje at overvåge gennemførelsen af EU-lovgivningen vedrørende dyrevelfærd i medlemsstaterne;

8. udtrykker sin bekymring over den reelle gennemførelse og håndhævelse af den nuværende EU-lovgivning vedrørende dyrevelfærd på grund af kompleksiteten og det store antal relevante retsakter; understreger, at det bør være det centrale mål med alle regler om dyresundhed og -velfærd at forbedre håndhævelsen og overholdelsen af den eksisterende lovgivning;

9. opfordrer samtidig indtrængende Kommissionen til at være mere ambitiøs med hensyn til at inkludere og prioritere gensidighed inden for dyrevelfærdsstandarder som et ikke-handelsmæssigt hensyn i sin handelspolitik og i forhandlinger om internationale handelsaftaler samt at fremme dyrevelfærd i tredjelande ved at anmode om opfyldelse af tilsvarende dyrevelfærdsstandarder for importerede dyr og produkter, hvilket skal ledsages af streng kontrol;

10. understreger, at det er vigtigt at sikre en finansiering af den fælles landbrugspolitik, som er tilstrækkelig og forenelig med vores ambitionsniveau, for at undgå udflytning af produktion og handel til lande og kontinenter med lavere dyrevelfærdsstandarder;

11. Kommissionen til at udvikle, udveksle og udbrede videnskabsbaseret bedste praksis og støtte innovation og forskning i udvikling af nye dyrevelfærdsteknikker og -teknologier;

12. minder om, at der er skævheder i fødekæden, som stiller den primære producent ufordelagtigt, og at denne situation begrænser mulighederne for investeringer i dyrevelfærd på bedriftsplan;

13. minder om, at producenterne er overbebyrdede med administrative krav, og at denne EU-strategi ikke må gøre den eksisterende byrde endnu tungere i betragtning af de løbende bestræbelser på administrativ forenkling; understreger, at der er behov for stabilitet og forudsigelighed i forbindelse med investeringer i sektoren og samtidig for at sikre lige konkurrencevilkår på internationalt plan;

14.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.