Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-1278/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-1278/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020

25.11.2015 - (2015/2957(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B8-1278/2015)
PPE (B8-1280/2015)
S&D (B8-1282/2015)
ECR (B8-1283/2015)

Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


Διαδικασία : 2015/2957(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-1278/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-1278/2015
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020

(2015/2957(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012–2015[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων συμβάλλει στην επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της Ένωσης και, κατά συνέπεια, στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για την καλή διαβίωση των ζώων και επιθυμούν να είναι σε θέση να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές ως καταναλωτές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις αρχές της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή διαβίωση των ζώων είναι αλληλένδετη με την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες της ΕΕ και οι εθνικοί κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, λόγω της πολυπλοκότητας και των διαφορετικών ερμηνειών, δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους παραγωγούς σε ορισμένα κράτη μέλη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων στην ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω με βάση τα επικρατέστερα επιστημονικά πορίσματα και με γνώμονα την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κτηνοτροφικής παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών αναμένεται ότι θα λειτουργήσει υπέρ της συνέπειας των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων σε όλη την ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης των ζώων είναι σημαντικό για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, μολονότι προϋποθέτει επενδύσεις και πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες που δεν κατανέμονται αναλογικά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα·

1.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση τα σημεία της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 που εκκρεμούν·

2.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την υφιστάμενη στρατηγική και να διαμορφώσει μια νέα και φιλόδοξη στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2016-2020 προκειμένου να αξιοποιήσει το έργο της προηγούμενης στρατηγικής και να διασφαλίσει τη συνέχεια ενός πλαισίου για την επίτευξη υψηλών προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων σε όλα τα κράτη μέλη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για ένα επικαιροποιημένο, συνολικό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 13 της ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η διοικητική απλούστευση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε υποβάθμιση των επιπέδων καλής διαβίωσης των ζώων· τονίζει ότι οι στόχοι αυτοί δεν είναι ασυμβίβαστοι μεταξύ τους·

4.  τονίζει ότι το άρθρο 13 της Συνθήκης είναι γενικής εφαρμογής και οριζόντιου χαρακτήρα και ότι, ως εκ τούτου, είναι εξίσου σημαντικό με τις διατάξεις για τη γεωργία, το περιβάλλον ή την προστασία των καταναλωτών·

5.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι έχει θεσπίσει νομοθετήματα για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων, όπως είναι η υγεία των ζώων, οι ζωοτεχνικοί όροι, η βιολογική παραγωγή και οι επίσημοι έλεγχοι·

6.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν ήδη οι γεωργοί για την καλή μεταχείριση των ζώων στα διάφορα κράτη μέλη·

7.  καλεί την Επιτροπή, στις περιπτώσεις που υφίστανται σαφή επιστημονικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν προβλήματα στην καλή διαβίωση των ζώων, να προσαρμόζει τα μέσα πολιτικής ή να θεσπίζει νέα μέσα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων στα κράτη μέλη·

8.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα και του μεγάλου αριθμού των συναφών νομοθετημάτων· τονίζει ότι η βελτίωση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και της συμμόρφωσης προς αυτή θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο όλων των κανόνων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων·

9.  παροτρύνει παράλληλα την Επιτροπή να ακολουθήσει μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας και δίνοντας προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα των προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων, ως μη εμπορικού χαρακτήρα μέλημα στην εμπορική της πολιτική και στις διαπραγματεύσεις διεθνών εμπορικών συμφωνιών, και να προαγάγει την καλή διαβίωση των ζώων σε τρίτες χώρες, απαιτώντας ισοδύναμα πρότυπα καλής διαβίωσης για τα εισαγόμενα ζώα και προϊόντα που θα συνοδεύονται από αυστηρούς ελέγχους·

10.  τονίζει τη σημασία που έχει μια επαρκής χρηματοδότηση της ΚΓΠ, στο ύψος των φιλοδοξιών μας, προκειμένου να προλαμβάνεται η μετεγκατάσταση της παραγωγής και του εμπορίου σε χώρες και ηπείρους που έχουν χαμηλότερα πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων·

11.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη διάδοση επιστημονικά τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών και να υποστηρίξει την καινοτομία και την έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών για την καλή διαβίωση των ζώων·

12.  υπενθυμίζει ότι στην τροφική αλυσίδα υπάρχουν ανισορροπίες που θέτουν τους παραγωγούς πρωτογενούς παραγωγής σε μειονεκτική θέση και ότι η κατάσταση αυτή περιορίζει τις δυνατότητες επενδύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων σε επίπεδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων·

13.  υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί επωμίζονται ήδη επαχθείς διοικητικές υποχρεώσεις και ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για διοικητική απλούστευση, η ευρωπαϊκή αυτή στρατηγική δεν θα πρέπει να επιτείνει τον υφιστάμενο φόρτο· υπογραμμίζει την ανάγκη για σταθερότητα και προβλεψιμότητα των επενδύσεων στον τομέα, με παράλληλη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.