Menetlus : 2015/2957(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-1278/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-1278/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/11/2015 - 11.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0417

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 136kWORD 69k
25.11.2015
PE573.310v01-00}
PE573.312v01-00}
PE573.314v01-00}
PE573.315v01-00} RC1
 
B8-1278/2015}
B8-1280/2015}
B8-1282/2015}
B8-1283/2015} RC1

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

ALDE (B8‑1278/2015)

PPE (B8‑1280/2015)

S&D (B8‑1282/2015)

ECR (B8‑1283/2015)


uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020 (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik fraktsiooni PPE nimel
Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin fraktsiooni S&D nimel
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel
Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020 (2015/2957(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 43, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika toimimist,

–  võttes arvesse komisjoni 15. veebruari 2012. aasta teatist loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  võttes arvesse oma 4. juuli 2012. aasta resolutsiooni loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et loomade heaolu valdkonda käsitlevad Euroopa Liidu õigusaktid aitavad luua liidus kõigile võrdseid võimalusi ning toetavad seega hästi toimivat siseturgu;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu kodanikud on väga huvitatud loomade heaolust ning soovivad, et nad saaksid tarbijatena teha teadlikumaid valikuid;

C.  arvestades, et liikmesriikide loomade heaolu eeskirjad ei tohi olla vastuolus ELi ühtse turu põhimõtetega;

D.  arvestades, et loomade heaolu on tihedalt seotud looma- ja rahvatervisega;

E.  arvestades, et ELi ja siseriiklikud loomade heaolu eeskirjad tekitavad oma keerukuse ja erinevate tõlgendamisvõimaluste tõttu õiguslikku ebakindlust ja võivad seada teatavate liikmesriikide tootjad tõsiselt ebasoodsasse konkurentsiolukorda;

F.  arvestades, et loomade heaolu tase liidus on üks kõrgemaid maailmas;

G.  arvestades, et loomade heaolu tuleks jätkuvalt parandada üldtunnustatud teaduslikele tõenditele tuginedes ning võttes nõuetekohaselt arvesse põllumajandusliku loomakasvatuse tõhusust ja konkurentsivõimet; arvestades, et hea loomapidamistava määratlus avaldaks kasulikku mõju ühtsetele loomade heaolu normidele kogu ELis;

H.  arvestades, et loomade heaolu kõrge tase on tähtis jätkusuutlikkuse tagamiseks, kuigi sellega kaasnevad investeeringud ja täiendavad tegevuskulud, mis ei ole toidutarneahela ulatuses proportsionaalselt jaotatud;

1.  nõuab tungivalt, et komisjon täidaks viivitamata seni veel täitmata punktid loomade kaitset ja heaolu käsitlevas Euroopa Liidu strateegias aastateks 2012–2015;

2.  nõuab, et komisjon hindaks olemasolevat strateegiat ning koostaks uue ja ambitsioonika loomade kaitse ja heaolu strateegia ajavahemikuks 2016–2020, et jätkata eelmise strateegia alusel tehtud tööd ja tagada sellise raamistiku püsimajäämine, mille eesmärk on rangete loomade heaolu standardite kehtestamine kõigis liikmesriikides;

3.  palub, et komisjon tagaks ajakohastatud, tervikliku ja selge õigusraamistiku, mis järgiks täielikult ELi toimimise lepingu artikli 13 nõudeid; kordab siiski, et mingil juhul ei tohi loomade heaolu taset haldusliku lihtsustamise tõttu langetada; rõhutab, et need eesmärgid ei välista teineteist;

4.  rõhutab, et ELi toimimise lepingu artikkel 13 on üldkohaldatav ja horisontaalne ning sellisena niisama tähtis kui põllumajandust, keskkonda või tarbijakaitset käsitlevad sätted;

5.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament osaleb käimasolevates läbirääkimistes ning on võtnud vastu õigusakte, mis käsitlevad loomade heaoluga seotud küsimusi, nagu loomatervishoid, zootehnilised tingimused, mahetootmine ja ametlikud kontrollid;

6.  tunnustab jõupingutusi, mida põllumajandustootjad on eri liikmesriikides loomade heaolu alal juba teinud;

7.  nõuab tungivalt, et seal, kus loomade heaolu probleemid on teaduslikult selgelt tõendatud, kohandaks komisjon poliitikavahendeid või võtaks vastu uued vahendid, et need probleemid lahendada; palub komisjonil tähelepanelikult jälgida loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide rakendamist liikmesriikides;

8.  tunneb muret loomade heaolu käsitlevate kehtivate ELi õigusaktide tulemusliku rakendamise ja jõustamise pärast, arvestades asjaomaste õigusaktide keerukust ja suurt arvu; rõhutab, et kõigi loomatervise ja loomade heaolu eeskirjade puhul peaks peamine eesmärk olema kehtiva õiguse parem jõustamine ja järgimine;

9.  nõuab ühtlasi tungivalt, et komisjon oleks ambitsioonikam loomade heaolu standardite vastastikkuse prioriseerimisel ja lisamisel mittekaubanduslike küsimustena oma kaubanduspoliitikasse ning rahvusvaheliste kaubanduslepingute läbirääkimistesse, ning edendaks loomade heaolu kolmandates riikides, nõudes imporditavate loomade ja toodete puhul samaväärseid heaolustandardeid koos range kontrolliga;

10.  rõhutab, kui oluline on ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, mis oleks piisav ja vastaks meie ambitsioonide tasemele, et vältida tootmise ja kaubanduse üleviimist riikidesse ja maailmajagudesse, kus kehtivad madalamad loomade heaolu standardid;

11.  kutsub komisjoni üles töötama välja, vahetama ja levitama teaduslikult tõendatud parimaid tavasid ning toetama innovatsiooni ja teadusuuringuid loomade heaolu uute meetodite ja tehnoloogiate väljaarendamisel;

12.  tuletab meelde, et toidutarneahelas esineb tasakaalustamatust, mis asetab esmatootja ebasoodsasse olukorda, ja selline olukord piirab loomade heaoluks tehtavaid investeeringuid põllumajandustootja tasandil;

13.  tuletab meelde, et tootjad on haldusnõuetega üle koormatud ning et arvestades halduse lihtsustamise püüdlusi ei tohiks see Euroopa strateegia olemasolevat koormust suurendada; rõhutab vajadust kindlustada sektoris investeeringute ennustatavus ja stabiilsus, tagades samal ajal ausa rahvusvahelise konkurentsi;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

 

(1)

ELT C 349, 29.11.2013, lk 62.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika