Menettely : 2015/2957(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-1278/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1278/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/11/2015 - 11.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0417

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 137kWORD 67k
25.11.2015
PE573.310v01-00}
PE573.312v01-00}
PE573.314v01-00}
PE573.315v01-00} RC1
 
B8-1278/2015}
B8-1280/2015}
B8-1282/2015}
B8-1283/2015} RC1

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ALDE (B8-1278/2015)

PPE (B8-1280/2015)

S&D (B8-1282/2015)

ECR (B8-1283/2015)


uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik PPE-ryhmän puolesta
Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin S&D-ryhmän puolesta
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta
Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 (2015/2957(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan toimintaa koskevan 43 artiklan,

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että eläinten hyvinvointia koskeva unionin lainsäädäntö edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä unionissa ja siten myös toimivia sisämarkkinoita;

B.  toteaa, että unionin kansalaiset ovat erittäin kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista ja haluavat kuluttajina saada valintojensa tueksi entistä enemmän tietoa;

C.  katsoo, että eläinten hyvinvointia koskevat kansalliset säännöt eivät saa olla ristiriidassa EU:n sisämarkkinoiden periaatteiden kanssa;

D.  toteaa, että eläinten hyvinvointi liittyy myös eläinten terveyteen ja kansanterveyteen;

E.  katsoo, että eläinten hyvinvointia koskevat EU:n ja jäsenvaltioiden säännöt synnyttävät monimutkaisuutensa ja erilaisten tulkintojensa vuoksi oikeudellista epävarmuutta ja voivat saattaa tiettyjen jäsenvaltioiden tuottajat hyvin epäedulliseen kilpailuasemaan;

F.  ottaa huomioon, että eläinten hyvinvoinnin taso unionissa on maailman korkeimpia;

G.  katsoo, että eläinten hyvinvointia on edelleen parannettava vallitsevan tieteellisen tiedon perusteella ja ottaen asianmukaisesti huomioon kotieläintalouden tehokkuus ja kilpailukyky; katsoo, että kaikkialla EU:ssa sovellettavien eläinten hyvinvointia koskevien yhtenäisten vaatimusten kannalta olisi hyödyllistä määritellä hyvä kotieläintalous;

H.  katsoo, että eläinten hyvinvoinnin korkea taso on tärkeä kestävyyden varmistamiseksi, vaikka se edellyttää investointeja ja aiheuttaa ylimääräisiä toimintakustannuksia, jotka eivät jakaudu tasaisesti koko elintarvikeketjussa;

1.  kehottaa komissiota panemaan viipymättä täytäntöön ne kohdat eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015, joita ei vielä ole toteutettu;

2.  kehottaa komissiota arvioimaan nykyistä strategiaa ja laatimaan vuosille 2016–2020 uuden ja kunnianhimoisen eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan strategian, jotta voitaisiin jatkaa edellisessä strategiassa aloitettua työtä ja pitää voimassa puitteet, jotka mahdollistavat eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen vaatimusten noudattamisen kaikissa jäsenvaltioissa;

3.  kehottaa komissiota varmistamaan, että laaditaan päivitetty, kattava ja selkeä lainsäädäntökehys, jonka avulla pannaan täysimääräisesti täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan vaatimukset; painottaa kuitenkin, että eläinten hyvinvoinnin tasoa ei missään tapauksessa saa alentaa hallinnon yksinkertaistamisen nimissä; korostaa, että nämä tavoitteet eivät sulje toisiaan pois;

4.  korostaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklaa sovelletaan yleisesti ja horisontaalisesti ja että se on näin ollen yhtä tärkeä kuin maataloutta, ympäristöä tai kuluttajansuojaa koskevat määräykset;

5.  muistuttaa, että parlamentti osallistuu käynnissä oleviin neuvotteluihin ja se on hyväksynyt lainsäädäntöä, jossa käsitellään eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten eläinten terveyttä, jalostusta koskevia edellytyksiä, luonnonmukaista tuotantoa ja virallisia tarkastuksia;

6.  panee merkille eläinten hyvinvointia koskevat toimet, joita viljelijät ovat jo toteuttaneet eri jäsenvaltioissa;

7.  kehottaa komissiota mukauttamaan nykyisiä tai ottamaan käyttöön uusia toimintapoliittisia välineitä, mikäli saadaan selkeää tieteellistä näyttöä eläinten hyvinvointiin liittyvistä ongelmista, jotta nämä ongelmat voidaan ratkaista; pyytää komissiota seuraamaan tiiviisti eläinten hyvinvointia koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

8.  on eläinten hyvinvointia koskevien säädösten monimutkaisuuden ja suuren määrän vuoksi huolissaan asiaa koskevan unionin nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan tehokkuudesta; korostaa, että voimassa olevan lainsäädännön valvonnan ja noudattamisen parantamisen olisi oltava kaikkien eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen keskeinen tavoite;

9.  kehottaa komissiota myös olemaan kunnianhimoisempi ja ottamaan eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten vastavuoroisuuden huomioon ei-kaupallisena näkökohtana ja asettamaan sen etusijalle kauppapolitiikassaan ja kansainvälisiä kauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa sekä edistämään eläinten hyvinvointia kolmansissa maissa vaatimalla tuontieläimiltä ja -tuotteilta vastaavanlaisia hyvinvointia koskevia vaatimuksia ja tiukkaa valvontaa;

10.  pitää erittäin tärkeänä, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus on riittävä ja vastaa tavoitteitamme, jotta estetään tuotannon ja kaupan siirtyminen maihin ja maanosiin, joissa on alhaisemmat eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset;

11.  kehottaa komissiota kehittämään, vaihtamaan ja jakamaan tieteellisesti perusteltuja hyviä käytäntöjä sekä tukemaan innovointia ja tutkimusta uusien eläinten hyvinvointia koskevien menetelmien ja teknologioiden kehittämiseksi;

12.  muistuttaa, että elintarvikeketjussa esiintyvä epätasapaino saattaa alkutuottajat epäedulliseen asemaan ja että tämä tilanne rajoittaa eläinten hyvinvointiin liittyviä investointimahdollisuuksia maatiloilla;

13.  muistuttaa, että jo nyt tuottajilla on hyvin paljon hallinnollisia velvoitteita ja että hallinnon yksinkertaistamisen tavoitteeseen pyrittäessä ei tällä EU:n strategialla saisi entisestään lisätä nykyistä rasitetta; korostaa tarvetta varmistaa alan investointien vakaus ja ennakoitavuus samalla, kun varmistetaan reilu kilpailu kansainvälisesti;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

EUVL C 349 E, 29.11.2013, s. 62.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö