Közös állásfoglalási indítvány - RC-B8-1278/2015Közös állásfoglalási indítvány
RC-B8-1278/2015

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról

25.11.2015 - (2015/2957(RSP))

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ALDE (B8‑1278/2015)
PPE (B8‑1280/2015)
S&D (B8‑1282/2015)
ECR (B8‑1283/2015)

Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik a PPE képviselőcsoport nevében
Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin az S&D képviselőcsoport nevében
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski az ECR képviselőcsoport nevében
Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula az ALDE képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2015/2957(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B8-1278/2015
Előterjesztett szövegek :
RC-B8-1278/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2020–2016 közötti időszakra szóló állatjóléti stratégiáról

(2015/2957(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 13. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ 43. cikkére, amely a közös agrárpolitika és a közös halászati politika működéséről szól,

–  tekintettel az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) szóló, 2012. február 15-i bizottsági közleményre (COM(2012)0006),

–  tekintettel az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) szóló, 2012. július 4-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az állatjólétre vonatkozó uniós jogszabályok hozzájárulnak az Unión belüli egyenlő versenyfeltételekhez, és ezáltal a belső piac jó működéséhez;

B.  mivel az európai polgárokat határozottan érdekli az állatok jóléte, és azt szeretnék, hogy fogyasztóként megfelelő információk birtokában dönthessenek;

C.  mivel a nemzeti állatjóléti szabályok nem lehetnek ellentétesek az uniós egységes piac elveivel;

D.  mivel az állatjólét szorosan összekapcsolódik az állat- és közegészségüggyel;

E.  mivel az állatjólétre vonatkozó uniós és nemzeti szabályok összetettségük és eltérő értelmezéseik miatt jogbizonytalansághoz vezetnek, és egyes tagállamokban súlyos versenyhátrányt okozhatnak a termelőknek;

F.  mivel az Unió azon helyek közé tartozik, ahol az állatjólét színvonala a világon a legmagasabb;

G.  mivel az állatok jólétét tovább kell javítani a mindenkori tudományos ismereteknek megfelelően, figyelembe véve a mezőgazdasági állattenyésztés hatékonyságát és versenyképességét; mivel a helyes állattenyésztés meghatározása kedvezne az Unió-szerte egységes állatjóléti előírások kidolgozásának;

H.  mivel a magas színvonalú állatjólét fontos a fenntarthatóság biztosítása érdekében, noha ez olyan beruházásokat és működési többletköltségeket von maga után, amelyek nem oszlanak el arányosan az élelmiszerláncban;

1.  sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul hajtsa végre az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégia (2012–2015) fennmaradó feladatait;

2.  sürgeti a Bizottságot, hogy értékelje a meglévő stratégiát és a 2016–2020 közötti időszakra dolgozzon ki egy nagyratörő új stratégiát az állatok védelmének és jólétének biztosítására, amely a korábbi stratégia eredményeire épít, és biztosítja a tagállamokban magas szintű állatjóléti normák meghatározását előíró keret folytatását;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson naprakész, átfogó és átlátható jogszabályi keretet, amely teljes körűen végrehajtja a Szerződés 13. cikkében foglalt követelményeket; ugyanakkor megismétli, hogy az állatjólét szintje semmilyen körülmények között nem csökkenthető adminisztratív egyszerűsítésre hivatkozva; hangsúlyozza, hogy ezek a célkitűzések nem zárják ki egymást;

4.  hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 13. cikke általánosan és horizontálisan alkalmazandó, így ugyanolyan fontos, mint a mezőgazdasággal, a környezettel vagy a fogyasztóvédelemmel foglalkozó rendelkezések;

5.  emlékeztet arra, hogy a Parlament folyamatosan részt vesz tárgyalásokban, és elfogadott az állatjóléthez kapcsolódó ügyekről – például állat-egészségügyről, tenyésztéstechnikai feltételekről, ökológiai termelésről és hatósági ellenőrzésekről – szóló jogszabályokat;

6.  elismeri a különböző tagállamokban a mezőgazdasági termelők által az állatjóléttel kapcsolatban tett erőfeszítéseket;

7.  sürgeti a Bizottságot, hogy amennyiben rendelkezésére állnak az állatjóléti problémák fennállását alátámasztó egyértelmű tudományos bizonyítékok, akkor e problémák megoldása érdekében dolgozza át a politikai eszközöket vagy vezessen be újakat; kéri a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon az állatjólétre vonatkozó uniós jogszabályok tagállami végrehajtását;

8.  aggodalmát fejezi ki az állatjóléttel kapcsolatos hatályos uniós jogszabályok tényleges végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban, tekintettel a vonatkozó jogalkotási aktusok összetettségére és nagy számára; hangsúlyozza, hogy minden állat-egészségügyi és állatjóléti szabály legfontosabb céljaként a hatályos jogszabályok betartását és a nekik való megfelelést kell kitűzni;

9.  szorgalmazza, hogy a Bizottság ugyanakkor fokozottabban törekedjen arra, hogy – nem kereskedelempolitikai szempontként – beillessze az állatjólét ügyét kereskedelempolitikájába és a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokba, továbbá hogy elsődleges fontosságúnak tekintse a viszonosságot az állatjóléti normák tekintetében, a harmadik országokban pedig azzal mozdítsa elő az állatjólétet, hogy az importált állatokra és termékekre vonatkozóan ugyanolyan, szigorúan ellenőrzött jóléti normákat követel meg;

10.  hangsúlyozza a közös agrárpolitika megfelelő és a törekvéseinkkel összhangban álló finanszírozásának fontosságát annak megakadályozása érdekében, hogy a termelés és a kereskedelem az alacsonyabb szintű állatjóléti normákkal rendelkező országokba és földrészekre helyeződjön át;

11.  felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon tudományos alapokon nyugvó bevált gyakorlatok kialakításáról, cseréjéről és terjesztéséről, valamint hogy támogassa az új állatjóléti technikák és technológiák kifejlesztésére irányuló innovációt és kutatást;

12.  emlékeztet arra, hogy az élelmiszerláncban egyensúlyhiány áll fenn, amely hátrányos helyzetbe hozza az elsődleges termelőket, és ez a helyzet a mezőgazdasági üzemek szintjén határt szab az állatjóléti beruházásoknak;

13.  emlékeztet arra, hogy a termelőket túlterhelik az adminisztratív kötelezettségekkel, és hogy az adminisztráció egyszerűsítésére való folyamatos törekvés érdekében nem szabad, hogy ez az európai stratégia tovább növelje a meglévő terhet; hangsúlyozza, hogy az ágazatban a beruházások stabilitására és kiszámíthatóságára van szükség a nemzetközi szinten tisztességes verseny biztosítása mellett;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.