Procedură : 2015/2957(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-1278/2015

Texte depuse :

RC-B8-1278/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/11/2015 - 11.6

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0417

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 145kWORD 78k
25.11.2015
PE573.310v01-00}
PE573.312v01-00}
PE573.314v01-00}
PE573.315v01-00} RC1
 
B8-1278/2015}
B8-1280/2015}
B8-1282/2015}
B8-1283/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ALDE (B8‑1278/2015)

PPE (B8‑1280/2015)

S&D (B8‑1282/2015)

ECR (B8‑1283/2015)


referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik în numele Grupului PPE
Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin în numele Grupului S&D
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski în numele Grupului ECR
Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (2015/2957(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 43 din TFUE privind funcționarea politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 februarie 2012 privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2012 referitoare la strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015(1),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât legislația UE din domeniul bunăstării animalelor contribuie la crearea unor condiții de concurență echitabile în Uniune și, prin urmare, la buna funcționare a pieței interne;

B.  întrucât cetățenii europeni manifestă un mare interes față de bunăstarea animalelor și doresc să poată face alegeri mai informate în calitate de consumatori;

C.  întrucât normele naționale privind bunăstarea animalelor nu trebuie să fie contrare principiilor pieței unice a UE;

D.  întrucât bunăstarea animalelor este în strânsă legătură cu sănătatea publică și cu sănătatea animalelor;

E.  întrucât normele UE și cele naționale privind bunăstarea animalelor, din cauza complexității și a interpretării lor diferite, creează o situație de insecuritate juridică și un dezavantaj concurențial grav pentru producătorii din anumite state membre;

F.  întrucât, în UE, bunăstarea animalelor atinge unul din cele mai înalte niveluri din lume;

G.  întrucât bunăstarea animalelor ar trebui îmbunătățită și mai mult pe baza rezultatelor științifice recunoscute și ținând seama în mod corespunzător de eficiența și competitivitatea sectorului agricol zootehnic; întrucât pentru a asigura standarde coerente în domeniul bunăstării animalelor în întreaga UE ar fi oportun să existe o definiție a bunelor practici zootehnice;

H.  întrucât un nivel ridicat al bunăstării animalelor este important pentru a asigura sustenabilitatea, cu toate că presupune investiții și cheltuieli de funcționare suplimentare care nu sunt distribuite proporțional de-a lungul lanțului alimentar,

1.  îndeamnă Comisia să pună în aplicare, fără întârziere, punctele restante din strategia Uniunii Europene privind protecția și bunăstarea animalelor pentru 2012-2015;

2.  îndeamnă Comisia să evalueze strategia existentă și să întocmească o strategie nouă și ambițioasă pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru perioada 2016-2020 pentru a valorifica munca depusă în contextul strategiei precedente și a asigura continuarea unui cadru menit să garanteze standarde ridicate în domeniul bunăstării animalelor în toate statele membre;

3.  invită Comisia să asigure existența unui cadru legislativ actualizat, cuprinzător și clar, care să pună în aplicare integral cerințele articolului 13 din TFUE; reiterează, totuși, că în nici un caz nivelul de bunăstare al animalelor nu trebuie să scadă din motivul simplificării demersurilor administrative; subliniază că aceste obiective nu se exclud reciproc;

4.  subliniază că articolul 13 din TFUE are o aplicabilitate generală și orizontală și, ca atare, este la fel de important ca dispozițiile din domeniul agriculturii, al mediului și al protecției consumatorilor;

5.  reamintește că Parlamentul participă la negocierile în curs din domeniu și a adoptat texte legislative care abordează aspecte legate de bunăstarea animalelor, cum ar fi sănătatea animalelor, condițiile zootehnice, producția ecologică și controalele oficiale;

6.  recunoaște eforturile depuse deja de fermieri în ceea ce privește bunăstarea animalelor în diferitele state membre;

7.  îndeamnă Comisia, în cazul în care există dovezi științifice clare care să demonstreze existența unor probleme în materie de bunăstare a animalelor, să introducă instrumente de politică noi sau să le adapteze pe cele existente pentru a rezolva aceste probleme; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a legislației UE referitoare la bunăstarea animalelor în statele membre;

8.  își exprimă îngrijorarea cu privire la punerea efectivă în aplicare și asigurarea respectării legislației UE în vigoare privind bunăstarea animalelor, având în vedere complexitatea și multitudinea actelor legislative din domeniu; subliniază că o mai bună punere în execuție și respectare a legislației existente ar trebui să fie principalul obiectiv urmărit prin toate normele din domeniul sănătății și bunăstării animalelor;

9.  îndeamnă Comisia, de asemenea, să dea dovadă de mai multă ambiție în privința includerii și a acordării unei priorități mai mari reciprocității standardelor privind bunăstarea animalelor, ca o preocupare fără caracter comercial în cadrul politicii sale comerciale, precum și în cadrul negocierii acordurilor comerciale internaționale, și să promoveze bunăstarea animalelor în țări terțe, solicitând pentru animalele și produsele importate standarde de bunăstare echivalente, a căror respectare să fie controlată în mod strict;

10.  subliniază importanța de a asigura finanțarea politicii agricole comune la un nivel care să fie adecvat și compatibil cu ambițiile noastre, pentru a evita relocarea producției și a comerțului în țări și continente cu standarde mai puțin stricte în domeniul bunăstării animalelor;

11.  solicită Comisiei să dezvolte și să disemineze cele mai bune practici determinate prin metode științifice și să facă schimb de acestea, precum și să sprijine inovația și cercetarea pentru dezvoltarea unor tehnici și tehnologii noi în domeniul bunăstării animalelor;

12.  reamintește că în cadrul lanțului alimentar există dezechilibre care dezavantajează producătorii primari și că această situație limitează sfera investițiilor în bunăstarea animalelor la nivelul exploatațiilor;

13.  reamintește că producătorii sunt copleșiți de obligații administrative și că, în încercarea permanentă de a simplifica demersurile administrative, această strategie europeană nu trebuie să îngreuneze și mai mult povara existentă; subliniază necesitatea de a asigura stabilitatea și previzibilitatea investițiilor din sector, asigurând în același timp concurența loială pe plan internațional;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

(1)

JO C 349 E, 29.11.2013, p. 62.

Notă juridică - Politica de confidențialitate