Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-1278/2015Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-1278/2015

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020

  25.11.2015 - (2015/2957(RSP))

  predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  ALDE (B8‑1278/2015)
  PPE (B8‑1280/2015)
  S&D (B8‑1282/2015)
  ECR (B8‑1283/2015)

  Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik v mene skupiny PPE
  Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin v mene skupiny S&D
  James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR
  Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE


  Postup : 2015/2957(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-1278/2015
  Predkladané texty :
  RC-B8-1278/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Uznesenie Európskeho parlamentu o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020

  (2015/2957(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

  –  so zreteľom na článok 43 ZFEÚ týkajúci sa fungovania spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. februára 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 (COM(2012)0006),

  –  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015[1],

  –  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat prispievajú k zabezpečeniu rovnakých podmienok v rámci Únie, a tým k dobrému fungovaniu vnútornému trhu;

  B.  keďže európski občania prejavujú výrazný záujem o dobré životné podmienky zvierat a želajú si, aby mohli ako spotrebitelia prijímať informovanejšie rozhodnutia;

  C.  keďže vnútroštátne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat nesmú byť v rozpore so zásadami jednotného trhu EÚ;

  D.  keďže dobré životné podmienky zvierat sú prepojené so zdravím zvierat a s verejným zdravím;

  E.  keďže predpisy EÚ a členských štátov týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat vytvárajú v dôsledku svojej zložitosti a odlišného výkladu právnu neistotu a môžu pre výrobcov v určitých členských štátoch znamenať značnú konkurenčnú nevýhodu;

  F.  keďže úroveň životných podmienok zvierat v Únii je jedna z najvyšších na svete;

  G.  keďže dobré životné podmienky zvierat by sa mali ďalej zlepšovať na základe prevládajúcich vedeckých poznatkov a s náležitým prihliadnutím na efektívnosť a konkurencieschopnosť chovu hospodárskych zvierat v poľnohospodárstve; keďže zjednotenie noriem v oblasti životných podmienok zvierat v celej EÚ by prispelo k vymedzeniu dobrého chovu hospodárskych zvierat;

  H.  keďže vysoká úroveň životných podmienok zvierat je dôležitá na zabezpečenie udržateľnosti, hoci je spojená s investíciami a dodatočnými prevádzkovými nákladmi, ktoré nie sú v potravinovom reťazci rovnomerne rozložené;

  1.  naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne vykonala zvyšné body stratégie Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015;

  2.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila existujúcu stratégiu a vypracovala novú ambicióznu stratégiu v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 s cieľom nadviazať na úsilie v rámci predchádzajúcej stratégie a zaistiť pokračovanie rámca zameraného na zabezpečenie vysokých noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vo všetkých členských štátoch;

  3.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila aktualizovaný, komplexný a jasný legislatívny rámec s cieľom plne vykonávať požiadavky článku 13 ZFEÚ; zdôrazňuje však, že úrovne životných podmienok zvierat sa za žiadnych okolností nesmú znižovať v záujme administratívneho zjednodušenia; zdôrazňuje, že tieto ciele sa navzájom nevylučujú;

  4.  zdôrazňuje, že článok 13 ZFEÚ má všeobecnú platnosť, je horizontálny a ako taký je rovnako dôležitý ako ustanovenia pre poľnohospodárstvo, životné prostredie alebo ochranu spotrebiteľa;

  5.  pripomína, že Parlament sa zapája do prebiehajúcich rokovaní a prijal právne predpisy, ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa životných podmienok zvierat, ako sú zdravie zvierat, veterinárne, zootechnické podmienky, ekologická výroba a úradné kontroly;

  6.  uznáva doterajšie úsilie poľnohospodárov, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat v jednotlivých členských štátoch;

  7.  naliehavo žiada Komisiu, aby tam, kde existujú jasné vedecké dôkazy o problémoch v súvislosti so životnými podmienkami zvierat, prispôsobila nástroje politiky alebo zaviedla nové v záujme riešenia týchto problémov; žiada Komisiu, aby pozorne sledovala vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v členských štátoch EÚ;

  8.  vyjadruje znepokojenie nad účinným vykonávaním a presadzovaním súčasných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vzhľadom na zložitosť a vysoký počet príslušných legislatívnych aktov; zdôrazňuje, že zlepšenie presadzovania a dodržiavania platných právnych predpisov by malo byť hlavným cieľom všetkých predpisov týkajúcich sa zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;

  9.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zároveň ambicióznejším spôsobom začleňovala do svojej obchodnej politiky a do rokovaní o medzinárodných obchodných dohodách reciprocitu noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a uprednostňovala ju v nich ako neobchodnú záležitosť, a aby presadzovala dobré životné podmienky zvierat v tretích krajinách tým, že bude pre dovážané zvieratá a výrobky požadovať rovnocenné normy v tejto oblasti spojené s prísnymi kontrolami;

  10.  zdôrazňuje význam primeraného financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá je primeraná a je kompatibilná s úrovňou našich ambícií, aby sa zabránilo presunu výroby a obchodu s krajinami a svetadielmi s menej prísnymi normami v oblasti životných podmienok zvierat;

  11.  vyzýva Komisiu, aby rozvíjala, vymieňala si a šírila vedecky podložené osvedčené postupy a podporovala inovácie a výskum v oblasti vývoja nových techník a technológií pre dobré životné podmienky zvierat;

  12.  pripomína, že existuje nerovnováha v potravinovom reťazci, v dôsledku ktorej je primárny výrobca znevýhodnený, pričom táto situácia obmedzuje možnosti investícií do dobrých životných podmienok zvierat na úrovni poľnohospodárskych podnikov;

  13.  pripomína, že výrobcovia sú nadmerne zaťažení administratívnymi požiadavkami a že v pokračujúcom úsilí o zjednodušenie administratívy by táto európska stratégia nemala ďalej túto záťaž zvyšovať; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť investícií v tomto odvetví a zároveň zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na medzinárodnej úrovni;

  14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.