Predlog skupne resolucije - RC-B8-1278/2015Predlog skupne resolucije
RC-B8-1278/2015

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

25.11.2015 - (2015/2957(RSP))

v skladu s členoma 128(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B8-1278/2015)
PPE (B8-1280/2015)
S&D (B8-1282/2015)
ECR (B8-1283/2015)

Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik v imenu skupine PPE
Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin v imenu skupine S&D
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR
Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE


Postopek : 2015/2957(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-1278/2015
Predložena besedila :
RC-B8-1278/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

(2015/2957(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 43 PDEU, ki opredeljuje delovanje skupne kmetijske politike in skupne ribiške politike,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. februarja 2012 o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2012 o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015[1],

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker zakonodaja EU na področju dobrobiti živali prispeva k pošteni konkurenci v Uniji ter s tem k dobremu delovanju notranjega trga;

B.  ker se evropski državljani močno zavzemajo za dobrobit živali in želijo kot potrošniki imeti možnost bolj ozaveščene izbire;

C.  ker nacionalna pravila o dobrobiti živali ne smejo biti v nasprotju z načeli enotnega trga EU;

D.  ker je dobrobit živali povezana z zdravjem živali in ljudi;

E.  ker predpisi EU in nacionalni predpisi o dobrobiti živali zaradi svoje zapletenosti in različnih razlag povzročajo pravno negotovost in lahko zelo škodujejo konkurenčnosti proizvajalcev v nekaterih državah članicah;

F.  ker je raven dobrobiti živali v Uniji ena najvišjih na svetu;

G.  ker bi bilo treba dobrobit živali še izboljševati na podlagi prevladujočih znanstvenih ugotovitev ter ob ustreznem upoštevanju učinkovitosti in konkurenčnosti živinorejske dejavnosti; ker bi opredelitev dobre reje živali prispevala k skladnosti standardov za dobrobit živali v EU;

H.  ker je visoka raven dobrobiti živali pomembna za zagotavljanje trajnosti, čeprav vključuje naložbe in dodatne operativne stroške, ki niso sorazmerno porazdeljeni po prehranski verigi;

1.  poziva Komisijo, naj čim prej začne izvajati še neuresničene točke iz strategije Evropske unije za zaščito in dobrobit živali 2012–2015;

2.  poziva Komisijo, naj oceni obstoječo strategijo in pripravi novo, ambiciozno strategijo za zaščito in dobrobit živali za obdobje 2016–2020, da bi nadgradila dosedanje delo in zagotovila kontinuiteto pri zagotavljanju visokih standardov dobrobiti živali v vseh državah članicah;

3.  poziva Komisijo, naj predlaga usklajen, posodobljen, celosten in jasen zakonodajni okvir za polno izvajanje zahtev iz člena 13 PDEU; vseeno znova opozarja, da dobrobiti živali pod nobenim pogojem ne bi smeli poslabšati zaradi upravnih poenostavitev; poudarja, da se ta dva cilja ne izključujeta;

4.  poudarja, da se člen 13 PDEU uporablja splošno, horizontalno, in da je torej enako pomemben kot določbe o kmetijstvu, okolju in varstvu potrošnikov;

5.  opozarja, da Parlament sodeluje v potekajočih pogajanjih in da je sprejel zakonodajne akte, ki obravnavajo vprašanja, povezana z dobrobitjo živali, kot so zdravje živali, zootehniški pogoji, ekološka reja in uradni nadzor;

6.  priznava prizadevanja, ki so jih kmetje v različnih državah članicah že vložili v dobrobit živali;

7.  poziva Komisijo, naj v primerih, kjer nedvoumni znanstveni dokazi pričajo o težavah na področju dobrobiti živali, prilagodi instrumente politike ali uvede nove, da bi te težave odpravila; poziva jo, naj pozorno spremlja izvajanje zakonodaje EU o dobrobiti živali v državah članicah;

8.  je zaskrbljen, ali se veljavna zakonodaja EU o dobrobiti živali izvaja in izvršuje učinkovito, saj so ti zakonodajni akti zelo številni in kompleksni; poudarja, da bi moralo biti boljše izvrševanje in spoštovanje obstoječe zakonodaje glavni cilj pri vseh pravilih o zdravju in dobrem počutju živali;

9.  Komisijo še poziva, naj se odločneje zavzame za vključitev vzajemnosti pri standardih dobrega počutja živali kot netrgovinskega vprašanja v svojo trgovinsko politiko in v pogajanja o mednarodnih trgovinskih sporazumih ter tej temi nameni prednostno vlogo, spodbuja pa naj tudi skrb za dobro počutje živali v tretjih državah, tako da zahteva enake standarde za uvožene živali in proizvode ter izvaja strog nadzor;

10.  poudarja, da mora biti financiranje skupne kmetijske politike zadostno in da mora ustrezati našim ambicijam, da bi preprečili selitev proizvodnje in trgovine v države in na celine z nižjimi standardi dobrobiti živali;

11.  poziva Komisijo, naj oblikuje, izmenjuje in širi znanstveno utemeljene najboljše prakse ter podpre inovacije in raziskave o novih tehnikah in tehnologijah za dobrobit živali;

12.  opozarja, da v prehranski verigi obstajajo neravnotežja, zaradi katerih so primarni proizvajalci v neugodnem položaju, in da te razmere omejujejo naložbe v dobrobit živali na ravni kmetij;

13.  opozarja, da so proizvajalci preobremenjeni z upravnimi zahtevami in da ta evropska strategija glede na stalno iskanje upravnih poenostavitev ne bi smela povečevati obstoječih bremen; poudarja, da ta panoga potrebuje stabilne in predvidljive naložbe, hkrati pa je treba zagotoviti pošteno mednarodno konkurenco;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.