Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-1348/2015Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-1348/2015

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι

15.12.2015 - (2015/2973(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8‑1348/2015)
Verts/ALE (B8‑1352/2015)
PPE (B8‑1353/2015)
S&D (B8‑1354/2015)
ALDE (B8‑1355/2015)
GUE/NGL (B8‑1356/2015)
EFDD (B8‑1357/2015)

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy, Anna Maria Corazza Bildt εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Νότης Μαριάς εξ ονόματος της Ομάδας
Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Στέλιος Κούλογλου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, José Bové, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2015/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-1348/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-1348/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι

(2015/2973(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα της 28ης Αυγούστου 2000 για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι, και ειδικότερα το άρθρο 96,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Δεκεμβρίου 2015, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini και του Επιτρόπου που είναι επιφορτισμένος με τη Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη, Neven Mimica, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2248 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 12ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Jan Eliasson, της προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, Nkosazana Dlamini-Zuma, και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με το Μπουρούντι, της 12ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), της 13ης Ιουνίου, 17ης Οκτωβρίου και 13ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής στις 31 Μαΐου και 6 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1755, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου, 18ης Μαΐου, 22ας Ιουνίου και 16ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι[1],

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, με την οποία ζητείται η έναρξη διαπραγματεύσεων με τις αρχές του Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κ. Fatou Bensouda, της 6ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ασφάλειας στο Μπουρούντι έχει επιδεινωθεί σοβαρά κατά τις τελευταίες ημέρες, μετά τις επιθέσεις σε τρία στρατόπεδα στην Μπουζουμπούρα· ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπουρούντι σκότωσαν τουλάχιστον 87 άτομα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2015· ότι πολλές από αυτές τις δολοφονίες ήταν τυχαίες εκτελέσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 96 του συντάγματος του Μπουρούντι και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου ΙΙ της συμφωνίας της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση ορίζουν ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να υπηρετήσει πάνω από δύο θητείες· ότι ο πρόεδρος Pierre Nkurunziza βρίσκεται στον προεδρικό θώκο από το 2005, έχοντας επανεκλεγεί το 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπουρούντι διεξήχθησαν κοινοβουλευτικές και τοπικές εκλογές στις 29 Ιουνίου 2015 και προεδρικές εκλογές στις 21 Ιουλίου 2015· ότι η διεθνής κοινότητα θεώρησε ότι καμία από τις δύο εκλογικές διαδικασίες δεν ήταν διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς, ελεύθερη και αξιόπιστη· ότι, για τον λόγο αυτό, η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) αρνήθηκε να στείλει παρατηρητές στις εκλογές, η ΕΕ ανέστειλε την αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών στο Μπουρούντι και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης του Μπουρούντι αποφάσισε να μποϋκοτάρει τις εκλογές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποψηφιότητα του προέδρου Nkurunziza για τρίτη θητεία και η εν συνεχεία επανεκλογή του μετά τις εκλογές της 21ης Ιουλίου 2015 έχουν βυθίσει τη χώρα στη βαθύτερη πολιτική κρίση που έχει γνωρίσει μετά τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν έλαβε υπόψη τις αποφάσεις και τις συστάσεις της ΑΕ και της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ), οι οποίες εγκρίθηκαν στις 13 Ιουνίου 2015 και στις 6 Ιουλίου 2015, αντίστοιχα, των οποίων η πλήρης εφαρμογή θα είχε προετοιμάσει το έδαφος για αξιόπιστες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια τόσο της προεκλογικής όσο και της μετεκλογικής περιόδου, υπήρξαν πολιτικά υποκινούμενες παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και πράξεις βίας, ιδίως κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων των Pierre Claver Mbonimpa, του οποίου ο γιος βρέθηκε νεκρός μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία, Marguerite Barankitse, Antoine Kaburahe και Bob Rugurika· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η εντύπωση ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, με κρατικούς θεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι είναι αυτή που φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο Μπουρούντι και για την προστασία του πληθυσμού της χώρας, με τον δέοντα σεβασμό στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 200 000 άτομα έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας ή έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικές χώρες εξαιτίας της επιδεινούμενης πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι· ότι, τον Ιούλιο του 2015, η ΕΕ ενίσχυσε την ανθρωπιστική της βοήθεια και κινητοποίησε επιπλέον 4,5 εκατομμύρια EUR για την βοήθεια εκτοπισμένων πληθυσμών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στον κόσμο· ότι το ήμισυ σχεδόν (45%) του πληθυσμού των 10,6 εκατομμυρίων κατοίκων του Μπουρούντι είναι 15 ετών ή λιγότερο (παιδιά μικρότερα των 5 ετών αντιπροσωπεύουν το 19,9% του πληθυσμού)· ότι το Μπουρούντι ευρίσκεται πρώτο στον παγκόσμιο δείκτη πείνας με τρία στα πέντε παιδιά να υποφέρουν από καθυστέρηση ανάπτυξης· ότι μεταξύ 2013 και 2014 το Μπουρούντι έπεσε κατά δύο θέσεις, από την 178η στην 180η θέση, στην κατάταξη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, ότι τέσσερα άτομα στα πέντε στο Μπουρούντι ζουν με λιγότερο από 1,25 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, και ότι το 66.9% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ ζήτησε να αρχίσουν διαβουλεύσεις, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα του μη σεβασμού ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας, ιδίως σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου· ότι οι εν λόγω διαβουλεύσεις ξεκίνησαν στις 8 Δεκεμβρίου 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΕ θεώρησε ότι οι θέσεις που εξέφρασε το Μπουρούντι κατά τις διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού θα καταστήσουν αδύνατη την διόρθωση της μη τήρησης εκ μέρους του Μπουρούντι ουσιωδών στοιχείων της εταιρικής του σχέσης με την ΕΕ· ότι η ΕΕ θεώρησε επίσης ότι οι θέσεις που εξέφρασε το Μπουρούντι δεν θα επιτρέψουν μια ικανοποιητική απάντηση στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, της 17ης Οκτωβρίου και 13ης Νοεμβρίου 2015, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να αποκατασταθεί άμεσα ένας ειλικρινής και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος που θα βασίζεται στην Συμφωνία της Αρούσα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Μπουρούντι, το οποίο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη διαλόγου μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας της χώρας και τη συνακόλουθη επιδείνωση της ασφάλειας και της οικονομικής κατάστασης, έχουν σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό της χώρας και αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής, στην οποία έχουν προγραμματισθεί διάφορες εκλογές για τα επόμενα δύο χρόνια (Ουγκάντα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως εγγυητής της συμφωνίας της Αρούσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τώρα, καμία από τις περιφερειακές και υποπεριφερειακές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η κρίση και να αποκατασταθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων δεν έχει κατορθώσει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Αυγούστου 2015, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στην Αντίς Αμπέμπα για να συγκροτήσουν το Εθνικό Συμβούλιο για την αποκατάσταση της συμφωνίας της Αρούσα και του κράτους δικαίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, ο πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο συγκροτείται Εθνική Επιτροπή για τον εθνικό διάλογο στο Μπουρούντι, η οποία θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για έξι μήνες· ότι η κοινωνία των πολιτών διατηρεί πολλές επιφυλάξεις ως προς τα πιθανά αποτελέσματα αυτής της επιτροπής διότι τα περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτάχθηκαν στην ανάληψη τρίτης θητείας από τον Πρόεδρο Nkurunziza τελούν υπό δίωξη με την κατηγορία της εξέγερσης και της συνέργιας στην απόπειρα πραξικοπήματος της 13ης Μαΐου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της νέας Εθνοσυνέλευσης Pascal Nyabenda δήλωσε ότι «όσοι ενέχονται στην οργάνωση και την εκτέλεση του πραξικοπήματος (...) δεν θα συμμετάσχουν στον διάλογο»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση στους ηγέτες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, των οποίων οι πράξεις και οι δηλώσεις συμβάλλουν στη συνέχιση της βίας και εμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης για την κρίση στο Μπουρούντι·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και μερικές άλλες χώρες συμβούλευσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Μπουρούντι αμέσως λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφάλειας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της ΑΕ ζήτησε την οριστικοποίηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης με στόχο την πραγματοποίηση, εάν χρειαστεί, μιας υπό αφρικανική ηγεσία αποστολής στο Μπουρούντι για να αποτραπεί η βία στη χώρα, και συμφώνησε για την διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λοιπές καταχρήσεις κατά του άμαχου πληθυσμού στο Μπουρούντι·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2015, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, υπέβαλε τρεις προτάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας προτείνοντας αναθεώρηση της εντολής για παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι βάσει της εξέλιξης της κατάστασης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μια ειρηνευτική αποστολή, ως έσχατη λύση, σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ομάδα στήριξης του ΟΗΕ θα αναπτυχθεί με σκοπό την υποστήριξη του εθνικού διαλόγου στο Μπουρούντι, παρέχοντας συμβουλές στην κυβέρνηση για την ενίσχυση θεσμών κράτους δικαίου και για θέματα αφοπλισμού, για το συντονισμό με περιφερειακούς παράγοντες, την παρακολούθηση και υποβολή αναφορών σχετικά με την κατάσταση επί τόπου και τη διευκόλυνση του προγραμματισμού του ΟΗΕ για μεγαλύτερη παρουσία στο Μπουρούντι·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ και άλλοι διεθνείς φορείς έχουν ζητήσει επανειλημμένα έναν πραγματικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο που θα περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες της κοινωνίας, στη βάση της τήρησης της συμφωνίας της Αρούσα και του συντάγματος του Μπουρούντι, προκειμένου να βρεθεί συναινετική λύση για τη σύγκρουση στο Μπουρούντι· ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ υποστηρίζουν την εν λόγω θέση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης συνεχίζονται, με την πλήρη υποστήριξη της ΑΕ, της ΕΕ και του ΟΗΕ, προκειμένου να προαχθεί ο εθνικός διάλογος στο Μπουρούντι ώστε να εξευρεθεί μια συναινετική και ειρηνική λύση για την κρίση στη χώρα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεισφέρει σημαντικά στον ετήσιο προϋπολογισμό του Μπουρούντι, το ήμισυ περίπου του οποίου προέρχεται από τη διεθνή βοήθεια, και πρόσφατα διέθεσε 432 εκατομμύρια EUR στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 2014-2020·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του διατάγματος 530/1597, οι αρχές του Μπουρούντι ανέστειλαν τις δραστηριότητες δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα των ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, FONTAINE-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP και SPPDF, και δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους·

1.  εκφράζει τον εντονότατο προβληματισμό του για τη σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και της πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι, την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση και τις πιθανές συνακόλουθες συνέπειες για την ασφάλεια και την σταθερότητα σε ολόκληρη την υποπεριφέρεια·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες βίαιες επιθέσεις και τα αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεων, περιλαμβανομένων δολοφονιών, εξωδικαστικών εκτελέσεων, παραβιάσεων της σωματικής ακεραιότητας, βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και/ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, αυθαίρετων συλλήψεων και παράνομων κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών και της κατάληψης σχολείων από το στρατό και την αστυνομία, και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας για τις δολοφονίες και παραβιάσεις και την παραπομπή στην δικαιοσύνη των δραστών αυτών των πράξεων·

3.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό της βίας, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού εκφοβισμού των πολιτικών αντιπάλων, καθώς και τον άμεσο αφοπλισμό όλων των ένοπλων ομάδων που συνδέονται με πολιτικά κόμματα, σε πλαίσιο αυστηρής τήρησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  παροτρύνει όλα τα μέρη να διαμορφώσουν τις αναγκαίες συνθήκες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ενότητας και ζητεί την άμεση επανέναρξη ενός διαφανούς εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο θα μετέχουν η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών·

5.  τονίζει ότι ο διάλογος αυτός, που έχει ως στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, προς το συμφέρον των πολιτών του Μπουρούντι, θα πρέπει να έχει ως βάση τη συμφωνία της Αρούσα και το σύνταγμα του Μπουρούντι, το οποίο απαιτεί τη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες·

6.  επισημαίνει, ειδικότερα, την παρουσία πολλών νέων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών ηλικίας κάτω των 18, στις ένοπλες ομάδες, που δρουν στο Μπουρούντι, και ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην επανένταξη των ατόμων αυτών και στην προώθηση της συμμετοχής τους σε ειρηνικές πολιτικές διεργασίες·

7.  ζητεί από όλες τις πλευρές στο Μπουρούντι να μην προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια η οποία θα απειλούσε την ειρήνη και την ασφάλεια στη χώρα· καταδικάζει δριμύτατα όλες τις δημόσιες δηλώσεις που στοχεύουν στην υποκίνηση βίας ή μίσους έναντι διαφόρων ομάδων της κοινωνίας του Μπουρούντι, οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν την ένταση που επικρατεί σήμερα, και καλεί όλους τους φορείς να μην προβαίνουν σε παρόμοιες δηλώσεις·

8.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπουρούντι την υποχρέωσή τους να εγγυώνται την ασφάλεια στην επικράτειά τους και να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως προβλέπεται στο σύνταγμα του Μπουρούντι, τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.  υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με το Μπουρούντι διέπεται από τη Συμφωνία του Κοτονού και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει, συγκεκριμένα, ότι το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού προβλέπει τη δυνατότητα έναρξης διαδικασιών διαβούλευσης σε περιπτώσεις μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, και επικροτεί, από αυτήν την άποψη, την απόφαση της ΕΕ να ζητήσει την έναρξη διαβουλεύσεων, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο·

10.  καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση της συμφωνίας της Αρούσα, στην οποία προέβη ο πρόεδρος Nkurunziza όταν ανέλαβε την τρίτη κατά σειρά προεδρική θητεία του·

11.  παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να ενθαρρύνουν την εξακρίβωση της αλήθειας σχετικά με τα μαζικά εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ 1962 και 2008 κάνοντας χρήση δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών, όπως είναι η επιτροπή αλήθειας και συμφιλίωσης και τα ειδικά δικαστήρια, με σκοπό να προωθήσουν την εθνική συμφιλίωση·

12.  χαιρετίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία της ΚΑΑ, με την υποστήριξη της ΑΕ και του ΟΗΕ για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας του Μπουρούντι· ζητεί από την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να υποστηρίξει, επίσης, αυτές τις προσπάθειες διαμεσολάβησης· προτρέπει την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τους λοιπούς παράγοντες της χώρας να συνεργαστούν πλήρως με τον διαμεσολαβητή·

13.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των θυμάτων και των περιστατικών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταγγελθεί από την αρχή της κρίσης· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν σχολαστική και άμεση έρευνα για τις περιστάσεις και τα κίνητρα των εν λόγω εγκλημάτων και να διασφαλίσουν την παραπομπή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη· επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατόν να υφίσταται καθεστώς ατιμωρησίας για τους υπαίτιους για σοβαρές παραβιάσεις ή καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν ώστε τα σχολεία να παραμείνουν ένα ασφαλές καταφύγιο για μάθηση· καλεί την Εισαγγελέα του ΔΠΔ να παρακολουθήσει στενά την κατάσταση στο Μπουρούντι και στηρίζει την δήλωσή της της 6ης Νοεμβρίου 2015·

14.  ζητεί την κατάργηση του διατάγματος 530/1597 που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων μερικών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την άμεση άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους, ώστε οι εν λόγω οργανώσεις να μπορούν να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους·

15.   ζητεί την ασφαλή επιστροφή των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν εξοριστεί, την επαναλειτουργία των μέσων ενημέρωσης που έκλεισαν μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 14ης Μαΐου 2015, καθώς και την απόσυρση των κατηγοριών κατά των δημοσιογράφων που κατηγορήθηκαν για άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα·

16.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις δραματικές διαστάσεις που έχουν προσλάβει οι διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΔΜ στο Μπουρούντι, και η ποινικοποίησή τους· επισημαίνει και πάλι ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί μέρος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, όπως κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει του οποίου πρέπει να προστατεύεται η αρχή της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων και να διασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Εθνοσυνέλευση και την κυβέρνηση του Μπουρούντι να καταργήσουν τα άρθρα του ποινικού κώδικα που εισάγουν διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ·

17.   υπογραμμίζει την σοβαρή επίπτωση της κρίσης στα παιδιά και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δεσμεύεται με διεθνείς εταίρους προκειμένου να διασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, που θα περιλαμβάνει τα βασικά φάρμακα, ασφαλή πρόσβαση σε εκπαίδευση και προστασία των παιδιών από κάθε μορφής βία, καθώς και η πρόσβαση σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες·

18.  χαιρετίζει την αποστολή, από την ΑΕ, παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνωμόνων για να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μαζί τους προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εντολής τους· ζητεί, επιπλέον, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει τις εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν εντός της δικαιοδοσίας του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης·

19.  επιδοκιμάζει τις στοχευμένες κυρώσεις που ενέκρινε η ΕΕ, οι οποίες συνάδουν με την απόφαση της ΑΕ για επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ταξιδιωτική απαγόρευση και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτών του Μπουρούντι οι ενέργειες και δηλώσεις των οποίων συμβάλλουν στη συνέχιση της βίας και την παρακώλυση των προσπαθειών να εξευρεθεί πολιτική λύση για την κρίση· ζητεί από την ΕΕ να επεκτείνει παρόμοιες κυρώσεις σε όλα τα άτομα τα οποία ενεργούν με τρόπο που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεδομένου ότι υποκινούν το μίσος και παραβιάζουν τη συμφωνία της Αρούσα·

20.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξελιχθεί οι βάσει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού δημόσιες διαβουλεύσεις, να εξετάσουν το ενδεχόμενο παγώματος κάθε μη ανθρωπιστικής βοήθειας προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι, μέχρι να σταματήσει η υπέρμετρη άσκηση βίας και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπως καταγγέλλει ο OHCHR, και να εξευρεθεί πολιτική λύση που θα προκύψει από έναν γνήσιο εθνικό διάλογο στην χώρα, καθώς και να αναπροσανατολισθεί η βοήθεια με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί ότι η βοήθεια της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα ανισότητας, φτώχειας και χρόνιου υποσιτισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκαν πρόσφατα·

21.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη μαζική έξοδο προσφύγων από το Μπουρούντι προς τις γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στις γειτονικές χώρες υποδοχής· απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα και στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια σε όλους εκείνους που είναι πλέον πρόσφυγες και στα άτομα που έχουν εκτοπισθεί λόγω της σύγκρουσης· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να αυξήσει την οικονομική στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών αυτών·

22.  ζητεί από την ΑΕ, τον ΟΗΕ και την ΕΕ να εξετάσουν σοβαρά την περιφερειακή διάσταση και να αποτρέψουν την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής αυξάνοντας την παρουσία τους επί τόπου, ιδίως μέσω της διατήρησης ενός μόνιμου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της περιοχής· παροτρύνει, εν προκειμένω, την ΑΕ να εξετάσει, σε συντονισμό με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την πραγματοποίηση μιας υπό αφρικανική ηγεσία ειρηνευτικής αποστολής στο Μπουρούντι, σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα·

23.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, να συνεχίσει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση του Richard Spiros Hagabimana, αξιωματικού της αστυνομίας στο Μπουρούντι, ο οποίος φυλακίστηκε παράνομα και βασανίστηκε, διότι, ως αστυνομικός, αρνήθηκε να πυροβολήσει κατά του πλήθους στις 28 Ιουλίου 2015·

24.  είναι της γνώμης ότι τα προβλήματα του Μπουρούντι είναι αλληλένδετα με διαφορές που έχουν σχέση με τον έλεγχο των γόνιμων γεωργικών γαιών, τα άνισα εισοδήματα και τις διακρίσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να θεσπισθεί ένα υπεύθυνο κανονιστικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.