Procedūra : 2015/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-1348/2015

Pateikti tekstai :

RC-B8-1348/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0474

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 170kWORD 114k
15.12.2015
PE573.384v01-00}
PE573.394v01-00}
PE573.395v01-00}
PE573.396v01-00}
PE573.397v01-00}
PE573.398v01-00}
PE573.400v01-00} RC1
 
B8-1348/2015}
B8-1352/2015}
B8-1353/2015}
B8-1354/2015}
B8-1355/2015}
B8-1356/2015}
B8-1357/2015} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ECR (B8-1348/2015)

Verts/ALE (B8-1352/2015)

PPE (B8-1353/2015)

S&D (B8-1354/2015)

ALDE (B8-1355/2015)

GUE/NGL (B8-1356/2015)

EFDD (B8-1357/2015)


dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy, Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu
Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward S&D frakcijos vardu
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Notis Marias ECR frakcijos vardu
Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu
Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, José Bové, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į peržiūrėtą Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. rugpjūčio 28 d. Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į Burundžio konstituciją, ypač jos 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi, Neveno Mimicos bendrą 2015 m. gruodžio 13 d. pareiškimą dėl blogėjančios padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 8 d. priimtas Tarybos išvadas dėl ES ir Burundžio konsultacijų pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 12 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2248 (2015) dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo Jano Eliassono, Afrikos Sąjungos (AS) pirmininkės Nkosazanos Dlamini-Zumos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini bendrą 2015 m. lapkričio 12 d. pareiškimą dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į AS Taikos ir saugumo tarybos 2015 m. birželio 13 d., spalio 17 d. ir lapkričio 13 d. sprendimus dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į Rytų Afrikos bendrijos (RAB) parengtus 2015 m. gegužės 31 d. ir liepos 6 d. pareiškimus dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 9 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1755 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d., gegužės 18 d., birželio 22 d. ir lapkričio 16 d. Tarybos išvadas dėl Burundžio,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl padėties Burundyje(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 26 d. Tarybos patvirtintą raštą, kuriame prašoma pradėti konsultacijas su Burundžio valdžios institucijomis pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokurorės Fatou Bensoudos pareiškimą, paskelbtą 2015 m. lapkričio 6 d.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi po išpuolių prieš tris karines stovyklas Bužumbūroje per keletą pastarųjų dienų saugumo padėtis Burundyje stipriai pablogėjo; kadangi 2015 m. gruodžio 11 ir 12 d. Burundžio saugumo pajėgos nužudė mažiausiai 87 žmones; kadangi panašu, kad dauguma šių nužudymo atvejų buvo atsitiktinės egzekucijos;

B.  kadangi Burundžio konstitucijos 96 straipsnyje ir Arušos taikos ir susitaikymo susitarimo II protokolo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prezidentas renkamas ne daugiau nei dviem kadencijoms; kadangi prezidentas Pierre Nkurunziza šias pareigas eina nuo 2005 m. ir buvo perrinktas 2010 m.;

C.  kadangi 2015 m. birželio 29 d. Burundyje įvyko parlamento ir vietos rinkimai, o 2015 m. liepos 21 d. – prezidento rinkimai; kadangi, tarptautinės bendruomenės nuomone, nė vienas iš šių rinkimų procesų nebuvo skaidrus, įtraukus, laisvas ir patikimas; kadangi dėl šios priežasties AS atsisakė siųsti stebėtojus stebėti rinkimų, ES sustabdė savo rinkimų misijos Burundyje veiklą, o didelė Burundžio opozicijos dalis nusprendė boikotuoti rinkimus;

D.  kadangi prezidentui P. Nkurunzizai iškėlus kandidatūrą trečiajai kadencijai ir vėliau jį perrinkus 2015 m. liepos 21 d. rinkimuose, šalis paniro į giliausią politinę krizę nuo pilietinio karo laikų;

E.  kadangi Burundžio vyriausybė neatsižvelgė į AS ir RAB sprendimus ir rekomendacijas, priimtus atitinkamai 2015 m. birželio 13 d. ir 2015 m. liepos 6 d., kuriuos visapusiškas įgyvendinimas būtų atvėręs kelią į patikimus ir įtraukius rinkimus;

F.  kadangi, pasak Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ir kitų žmogaus teisių organizacijų, tiek laikotarpiu iki rinkimų, tiek po jų šalyje dėl politinių priežasčių buvo daromi žmogaus teisių pažeidimai ir jų nepaisoma bei vykdomi smurtiniai veiksmai prieš opozicijos veikėjus, žmogaus teisių gynėjus ir ypač žurnalistus, įskaitant Pierre'ą Claverą Mbonimpą, kurio sūnus buvo rastas negyvas po to, kai ji suėmė policija, Marguerite Barankitse, Antoine'ą Kaburahe ir Bobą Ruguriką; kadangi, daugelio įsitikinimu, šie veiksmai dažniausiai, nors ir ne išimtinai susiję su valstybės institucijomis; kadangi už saugumo Burundyje užtikrinimą ir Burundžio gyventojų apsaugą teisinės valstybės principo, žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės požiūriu visų pirma atsakinga Burundžio vyriausybė;

G.  kadangi dėl blogėjančios politinės padėties Burundyje daugiau nei 200 000 žmonių buvo perkelti šalies viduje arba ieškojo prieglobsčio kaimyninėse šalyse; kadangi 2015 m. liepos mėn. ES padidino savo humanitarinę pagalbą ir mobilizavo dar 4,5 mln. EUR perkeltiems gyventojams padėti;

H.  kadangi Burundis – viena iš mažiausiai išsivysčiusių šalių pasaulyje; kadangi beveik pusės (45 proc.) iš 10,6 mln. jo gyventojų amžius yra 15 metų arba mažiau (19,9 proc. jų sudaro jaunesni nei 5 metų amžiaus vaikai); kadangi Burundis užima pirmą vietą Pasauliniame bado indekse ir trys iš penkių vaikų šalyje kenčia dėl sutrikusio vystymosi; kadangi 2013–2014 m. Burundis dviem pozicijomis – iš 178-osios į 180-ąją vietą – krito Jungtinių Tautų vystymo programos Žmogaus socialinės raidos indekse, kadangi keturi iš penkių žmonių Burundyje gyvena už mažiau nei 1,25 USD per dieną ir kadangi 66,9 proc. gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos;

I.  kadangi 2015 m. spalio 26 d. ES paprašė pradėti konsultacijas pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį, kad būtų ištirta, kodėl nepaisoma esminių susitarimo aspektų, ypač žmogaus teisių, demokratinių ir teisinės valstybės principų; kadangi šios konsultacijos prasidėjo 2015 m. gruodžio 8 d.;

J.  kadangi 2015 m. gruodžio 8 d. ES nusprendė, jog, laikantis pozicijos, kurią Burundis išdėstė per konsultacijas pagal Kotonu susitarimu 96 straipsnį, bus neįmanoma atitaisyti padėties, susijusios su tuo, kad šalis nepaiso esminių savo partnerystės su ES aspektų; kadangi ES taip pat nusprendė, kad, laikantis Burundžio išdėstytos pozicijos, nebus įmanoma tinkamai reaguoti į AS Taikos ir saugumo tarybos 2015 m. spalio 17 d. ir lapkričio 15 d. sprendimus, ypač kai tai susiję su būtinybe nedelsiant užmegzti nuoširdų ir įtraukų dialogą, pagrįstą Arušos susitarimu;

K.  kadangi politinė aklavietė Burundyje, kurią žymi dialogo tarp Burundžio suinteresuotųjų šalių nebuvimas ir dėl to blogėjanti saugumo ir ekonominė padėtis, turi rimtų padarinių gyventojams ir kelia didelę grėsmę stabilumui regione, kur per ateinančius dvejus metus planuojami ne vieni rinkimai (Ugandoje, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Ruandoje);

L.  kadangi tarptautinė bendruomenė atlieka svarbų vaidmenį kaip Arušos susitarimų garantas; kadangi iki šiol visos regioninės ir subregioninės pastangos, kuriomis buvo siekiama įveikti krizę ir atkurti visų politinių jėgų dialogą, nedavė teigiamų rezultatų;

M.  kadangi 2015 m. rugpjūčio 1 d. politinės opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovai susirinko Adis Abeboje sukurti Nacionalinės Arušos susitarimų ir teisinės valstybės atkūrimo tarybos;

N.  kadangi 2015 m. rugsėjo 23 d. prezidentas pasirašė dekretą dėl nacionalinės Burundžio vidaus dialogo komisijos, kuri šešis mėnesius vadovautų deryboms, sukūrimo; kadangi pilietinė visuomenė parodė esanti labai skeptiškai nusiteikusi šios komisijos laimėjimų atžvilgiu, nes dauguma opozicijos ir pilietinės visuomenės veikėjų, prieštaraujančių P. Nkurunzizos trečiajai kadencijai, persekiojami juos kaltinant maištu ir bendrininkavimu rengiant nepavykusį 2015 m. gegužės 13 d. perversmą; kadangi naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Pascal Nyabenda pažymėjo, kad asmenys, dalyvavę rengiant ir vykdant perversmą, nebus įtraukti į dialogą;

O.  kadangi AS, ES ir JAV įšaldė vyriausybės ir opozicijos lyderių, kurių veiksmai ir pareiškimai prisideda prie nenutrūkstamo smurto kurstymo ir trukdo ieškoti politinio krizės Burundyje sprendimo, turtą ir nustatė jiems draudimą keliauti;

P.  kadangi JAV ir nemažai kitų šalių, atsižvelgdamos į blogėjančią saugumo padėtį, patarė savo piliečiams nedelsiant išvykti iš Burundžio;

Q.  kadangi 2015 m. spalio 17 d. AS Taikos ir saugumo taryba paprašė pabaigti nenumatytų atvejų planą, kad, susidarius atitinkamai padėčiai, Burundyje būtų dislokuota Afrikos vadovaujama misija smurtui šalyje sustabdyti, ir susitarė pradėti išsamų žmogaus teisių ir kitų prieš civilius gyventojus įvykdytų pažeidimų Burundyje tyrimą;

R.  kadangi 2015 m. lapkričio 30 d. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Ban Ki Moon Saugumo Tarybai pateikė tris pasiūlymus, kuriais rekomenduojama persvarstyti JT buvimo Burundyje įgaliojimus remiantis padėties pokyčiais, kad būtų atvertas kelias taikos palaikymo misijai, kaip kraštutinei priemonei, jei krizė pagilėtų;

S.  kadangi siekiant paremti Burundžio vidaus dialogą bus panaudota JT paramos grupė, kuri konsultuos vyriausybę teisinės valstybės principo laikymąsi užtikrinančių institucijų stiprinimo ir nusiginklavimo klausimais, derins veiksmus su regionų veikėjais, stebės padėtį vietoje ir apie ją praneš, taip pat sudarys sąlygas planuoti, kaip užtikrinti svaresnį JT buvimą Burundyje.

T.  kadangi AS ir kiti tarptautiniai subjektai ne kartą ragino vykdyti tikrą ir įtraukų dialogą, kuriame dalyvautų visos suinteresuotosios šalys ir kuris būtų grindžiamas pagarba Arušos susitarimui ir Burundžio konstitucijai, siekiant rasti bendru sutarimu pagrįstą konflikto Burundyje sprendimą; kadangi ES ir JT remia šią poziciją;

U.  kadangi toliau vyksta AS, ES ir JT visapusiškai remiamas tarpininkavimas, kuriuo siekiama skatinti Burundžio vidaus dialogą ieškant bendro taikaus Burundžio krizės sprendimo;

V.  kadangi ES labai prisideda prie Burundžio metinio biudžeto, kurio maždaug pusė gaunama iš tarptautinės pagalbos, ir neseniai ji Burundžiui paskyrė 432 mln. EUR iš 2014–2020 m. Europos plėtros fondo;

W.  kadangi Burundžio valdžios institucijos Dekretu Nr. 530/1597 sustabdė 10 žmogaus teisių organizacijų – „ACAT-Burundi“, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, FONTAINE-ISOKO, „Maison Shalom“, PARCEM, RCP ir SPPDF – veiklą ir užblokavo jų banko sąskaitas;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl sunkios saugumo ir politinės padėties Burundyje, sparčiai blogėjančios humanitarinės padėties ir galimų to padarinių saugumui ir stabilumui visame subregione;

2.  griežtai smerkia neseniai įvykusius smurtinius išpuolius ir žmogaus teisių pažeidimų ir nepaisymo atvejų pagausėjimą, įskaitant žudymus, neteismines egzekucijas, gyventojų fizinės neliečiamybės pažeidimus, kankinimus ir kitą žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, savavališkus areštus ir neteisėtą kalinimą, įskaitant vaikų kalinimą, tai, kad mokyklas užima kariai ir policija, taip pat griežtai smerkia spaudos ir žodžio laisvės pažeidimus ir dominuojantį nebaudžiamumą; ragina atlikti nepriklausomą žudymų ir smurto atvejų tyrimą ir šių veiksmų vykdytojus patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

3.  ragina griežtai laikantis tarptautinės teisės ir žmogaus teisių nedelsiant nutraukti smurtą, žmogaus teisių pažeidimus ir oponentų politinį bauginimą, taip pat ragina nedelsiant nuginkluoti visas su politinėmis partijomis susijusias ginkluotas grupuotes;

4.  ragina visas šalis nustatyti sąlygas, reikalingas siekiant atkurti pasitikėjimą ir sustiprinti nacionalinę vienybę, taip pat ragina nedelsiant tęsti įtraukų ir skaidrų nacionalinį dialogą, kuris apimtų vyriausybę, opozicijos partijas ir pilietinės visuomenės atstovus;

5.  pabrėžia, kad toks dialogas, kuriuo Burundžio piliečių labui turi būti siekiama sukurti tvarią taiką, saugumą ir stabilumą, atkurti demokratiją ir teisinę valstybę, turėtų būti grindžiamas Arušos susitarimu ir Burundžio konstitucija, kurioje būtų reikalaujama laikytis tarptautinės teisės ir sutarčių;

6.  ypač atkreipia dėmesį į tai, kad Burundyje veikiančiose ginkluotose grupuotėse yra daug jaunimo, įskaitant jaunesnius kaip 18 metų amžiaus vaikus, ir ragina tarptautinę bendruomenę ypatingą dėmesį skirti jų reintegracijai ir jų dalyvavimo taikiame politiniame procese skatinimui;

7.  prašo visas Burundžio konflikto šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie keltų grėsmę taikai ir saugumui šalyje; labai smerkia visus viešus pareiškimus, kuriais siekiama skatinti smurtą ar neapykantą įvairioms Burundžio visuomenės grupėms ir kurie gali padidinti esamą įtampą, ir ragina visus veikėjus susilaikyti nuo tokių pareiškimų;

8.  primena Burundžio valdžios institucijoms jų pareigą Burundžio teritorijoje užtikrinti saugumą ir pagarbą žmogaus teisėms, pilietinėms ir politinėms teisėms bei pagrindinėms laisvėms, kaip nustatyta Burundžio konstitucijoje, Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijoje ir kituose tarptautiniuose ir regioniniuose žmogaus teisių dokumentuose;

9.  atsižvelgdamas į tai primena, kad ES partnerystę su Burundžiu reglamentuoja Kotonu susitarimas ir kad visos šalys turi laikytis susitarimo sąlygų, ypač dėl žmogaus teisių paisymo, ir jas įgyvendinti; ypač primena, kad Kotonu susitarimo 96 straipsnyje numatyta galimybė pradėti konsultacijų procedūras tais atvejais, kai nesilaikoma žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų, ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina ES sprendimą prašyti pradėti konsultacijas, kaip numatyta tame straipsnyje;

10.  griežtai smerkia tai, kad prezidentas P. Nkurunziza pažeidė Arušos susitarimą – buvo prisaikdintas trečiajai prezidento kadencijai;

11.  ragina Burundžio valdžios institucijas skatinti išsiaiškinti tiesą apie masinius nusikaltimus, įvykdytus nuo 1962 iki 2008 m.: pasitelkti teismines ir neteismines priemones, pavyzdžiui, tiesos ir susitaikymo komisiją ir specialiuosius tribunolus, ir taip skatinti nacionalinį susitaikymą;

12.  palankiai vertina RAB vadovaujamas tarpininkavimo pastangas, remiamas AS ir JT, siekiant palengvinti Burundžio suinteresuotųjų šalių dialogą; ragina Komisijos Pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai taip pat remti šias tarpininkavimo pastangas; ragina Burundžio vyriausybę ir kitas atitinkamas suinteresuotąsias šalis visapusiškai bendradarbiauti su tarpininku;

13.  reiškia didelį susirūpinimą dėl aukų skaičiaus ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų atvejų, apie kuriuos pranešama nuo krizės pradžios; ragina kompetentingas valdžios institucijas nuodugniai ir greitai ištirti šių nusikaltimų aplinkybes ir motyvus, taip pat užtikrinti, kad už juos atsakingi asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn; pakartoja, kad už žmogaus teisių pažeidimus atsakingi asmenys privalo būti nubausti; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad mokyklos liktų saugia mokymosi vieta; ragina TBT prokurorę atidžiai stebėti padėtį Burundyje ir pritaria jos 2015 m. lapkričio 6 d. pareiškimui;

14.  ragina panaikinti Dekretą Nr. 530/1597, pagal kurį laikinai nutraukiama 10 žmogaus teisių organizacijų veikla, ir nedelsiant panaikinti šių organizacijų banko sąskaitų įšaldymą, kad šios organizacijos galėtų laisvai vykdyti savo veiklą;

15. ragina sudaryti sąlygas žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams saugiai grįžti iš tremties, vėl leisti veikti žiniasklaidos priemonėms, kurios buvo uždarytos po nepavykusio 2015 m. gegužės 14 d. perversmo, ir panaikinti kaltinimus žurnalistams, kurie buvo apkaltinti tiesioginiu ar netiesioginiu dalyvavimu nesėkmingame perversme;

16.  yra itin susirūpinęs dėl to, kad Burundyje diskriminuojami ir kriminalizuojami lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir interseksualūs asmenys (LGBTI); pakartoja, kad seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė – tai saviraiškos laisvės ir asmens teisės į privatų gyvenimą, įtvirtintų tarptautinėje žmogaus teisių teisėje, kuria remiantis turėtų būti ginama lygybė ir kovojama su diskriminacija bei užtikrinama saviraiškos laisvė, dalis; todėl prašo Burundžio Asamblėjos ir vyriausybės panaikinti baudžiamojo kodekso straipsnius, pagal kuriuos pažeidžiamos LGBTI teisės;

17. pabrėžia krizės didelį poveikį vaikams ir ragina Komisiją toliau kartu su tarptautiniais partneriais laikytis įsipareigojimų siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, įskaitant pagrindinių vaistų tiekimą, saugias galimybes mokytis ir visų vaikų apsaugą nuo visų rūšių smurto, taip pat užtikrinti galimybes gauti tas socialines paslaugas;

18.  palankiai vertina tai, kad AS siunčia žmogaus teisių stebėtojus ir ekspertus, kad jie stebėtų žmogaus teisių padėtį, ir pabrėžia, kad svarbu su jais bendradarbiauti siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jiems įgyvendinti savo įgaliojimus; taip pat ragina TBT savo jurisdikcijoje ištirti tariamus dabartinės krizės metu įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus;

19.  palankiai vertina ES patvirtintas tikslines sankcijas, derančias su AS priimtu sprendimu taikyti tikslines sankcijas, įskaitant draudimą keliauti Burundžio piliečiams, kurių veiksmais ir pareiškimais prisidedama prie nuolatinio smurto kurstymo ir trukdoma ieškoti taikaus politinio krizės sprendimo, ir jų turto įšaldymą; ragina ES tokias sankcijas taikyti ir visiems tiems, kurių veikla kelia grėsmę regiono taikai ir stabilumui, kursto neapykantą ir pažeidžia Arušos susitarimą;

20.  ragina ES ir jos valstybes nares, atsižvelgiant į tai, kaip vystosi pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį vykdoma viešoji konsultacija, apsvarstyti galimybę įšaldyti visą nehumanitarinę pagalbą Burundžio vyriausybei, kol nebus sustabdytas vyriausybės pajėgų vykdomas pernelyg didelės jėgos panaudojimas ir žmogaus teisių pažeidimai, kuriuos užfiksavo Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras, ir kol tikrojo Burundžio vidaus dialogo rezultate nebus rastas politinis sprendimas, taip pat ragina pagalbą nukreipti į pilietinės visuomenės stiprinimą; mano, kad ES, norėdama pasiekti neseniai patvirtintus darnaus vystymosi tikslus, turėtų kovoti su pagrindinėmis nelygybės, skurdo ir chroniškos netinkamos mitybos priežastimis;

21.  reiškia didelį susirūpinimą dėl didėjančio Burundžio pabėgėlių srauto į kaimynines šalis; dar kartą reiškia paramą visoms šalyje veikiančioms humanitarinėms organizacijoms ir pabėgėlius priimančioms kaimyninėms šalims; ragina tarptautinę bendruomenę ir humanitarinės pagalbos agentūras teikti pagalbą visiems, kas dėl šio konflikto tapo pabėgėliais ar perkeltaisiais asmenimis; palankiai vertina ES įsipareigojimą didinti finansinę paramą ir humanitarinę pagalbą, siekiant patenkinti skubius šių gyventojų poreikius;

22.  ragina AS, JT ir ES rimtai atsižvelgti į regioninį aspektą ir aktyviau dalyvaujat vietoje užkirsti kelią tolesniam regiono destabilizavimui, ypač palaikant nuolatinį politinį dialogą tarp regiono šalių; todėl ragina AS derinant veiksmus su JT Saugumo Taryba apsvarstyti galimybę dislokuoti Afrikos vadovaujamą taikos palaikymo misiją, jei saugumo ir žmogaus teisių padėtis Burundyje dar labiau pablogėtų;

23.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicą Mogherini įsikišti, kad būtų nedelsiant paleistas Burundžio policijos pareigūnas Richard Spiros Hagabimana, kuris buvo neteisėtai įkalintas ir kankintas, nes 2015 m. liepos 28 d. atsisakė šaudyti į minią;

24.  laikosi nuomonės, kad Burundžio problemos yra persipynusios su ginčais dėl dirbamosios žemės valdymo, pajamų nelygybės ir diskriminacijos; taigi ragina nustatyti atsakingą reguliavimo sistemą, pagal kurią būtų apibrėžta, kaip įmonės turi laikytis įsipareigojimų dėl žmogaus teisių ir įsipareigojimų, susijusių su socialiniais ir aplinkosaugos standartais;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Burundžio vyriausybei ir parlamentui, AKR ir ES tarybai, Komisijai, Tarybai, Rytų Afrikos bendrijai ir jos valstybių narių vyriausybėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungos institucijoms ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

 

 

 

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0275.

Teisinė informacija - Privatumo politika