Процедура : 2015/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-1351/2015

Внесени текстове :

RC-B8-1351/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Приети текстове :

P8_TA(2015)0461

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 161kWORD 91k
15.12.2015
PE573.389v01-00}
PE573.402v01-00}
PE573.404v01-00}
PE573.406v01-00} RC1
 
B8-1351/2015}
B8-1358/2015}
B8-1359/2015}
B8-1361/2015} RC1

внесено съгласно член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

S&D (B8‑1351/2015)

ALDE (B8‑1358/2015)

Verts/ALE (B8‑1359/2015)

GUE/NGL (B8‑1361/2015)


относно положението в Унгария (2015/2935(RSP))


Биргит Зипел, Петер Нидермюлер, Таня Файон, Силви Гийом, Енрике Гереро Салом, Тибор Сани от името на групата S&D
София ин 'т Велд, Луи Мишел, Сесилия Викстрьом, Натали Гризбек, Филиз Хюсменова, Иван Яковчич, Мариел дьо Сарнез, Павел Теличка от името на групата ALDE
Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Барбара Спинели, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Юнус Омаржи, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо от името на групата GUE/NGL
Юдит Саргентини, Бенедек Явор, Улрике Луначек, Моника Вана от името на групата Verts/ALE
Лаура Ферара, Иняцио Корао

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Унгария


(2015/2935(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално тире 2 и тирета 4 – 7 от него,

–  като взе предвид по-конкретно член 2, член 3, параграф 3, второ тире и членове 6 и 7 от ДЕС, както и членовете от ДЕС и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), свързани със спазването, насърчаването и защитата на основните права в ЕС,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., която беше провъзгласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влезе в сила с Договора от Лисабон през декември 2009 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид своите резолюции съответно от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария(1), от 3 юли 2013 г. относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария(2), от 16 февруари 2012 г. относно неотдавнашните политически събития в Унгария(3) и от 10 март 2011 г. относно закона за медиите в Унгария(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–  като взе предвид първия годишен диалог на Съвета в областта на принципите на правовата държава, проведен на 17 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението от 27 ноември 2015 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека след посещението му в Унгария,

–  като взе предвид закон CXL от 2015 г. относно масовата имиграция, приет от Държавното събрание на Република Унгария,

–  като взе предвид закон CXLII от 2015 г. относно ефективната защита на границите на Унгария и относно масовата имиграция, приет от Държавното събрание на Република Унгария,

–  като взе предвид резолюция 36/2015 на Държавното събрание на Република Унгария относно послание до ръководителите на Европейския съюз, приета на 22 септември 2015 г.,

–  като взе предвид искането за устен отговор, отправено до Комисията от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно положението с правата на човека в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (O-000140/2015 – B8-0000/2015),

–  като взе предвид отговора на Комисията от 5 ноември 2015 г. вследствие на резолюцията на Парламента от 10 юни 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на Комисията, представено по време на разискването в пленарна зала относно положението в Унгария, проведено в Парламента на 2 декември 2015 г.,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и като има предвид, че тези ценности са универсални и общи за държавите членки (член 2 от ДЕС); като има предвид, че очевиден риск от тежко нарушение от държава членка на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, би задействало процедурата по член 7;

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е част от първичното законодателство на ЕС и забранява всяка форма на дискриминация на каквото и да било основание, като например пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

В.  като има предвид, че начинът, по който принципите на правовата държава се прилагат на национално равнище, играе съществена роля за гарантиране на доверието към правните и административните системи на държавите членки; като има предвид, че основателната непреклонност от страна на ЕС по отношение на ценностите, свързани със зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, е от решаващо значение за гарантиране на доверието в Съюза както във вътрешен, така и в международен план;

Г.  като има предвид, че правото на убежище е гарантирано, при надлежно спазване на разпоредбите на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и протокола към нея от 31 януари 1967 г. относно статута на бежанците, както и в съответствие с ДЕС и ДФЕС;

Д.  като има предвид, че доброто разходване на публични средства и защитата на финансовите интереси на ЕС следва да бъдат ключови елементи от политиката на ЕС за укрепване на доверието на гражданите, като се гарантира, че техните пари се използват правилно, ефективно и ефикасно;

Е.  като има предвид, че неотдавнашните събития, инициативи и мерки, предприети през последните няколко години в Унгария, доведоха до сериозно системно влошаване на положението с принципите на правовата държава и основните права, наред с другото, свободата на словото, включително академичната свобода, човешките права на мигрантите, на лицата, търсещи убежище, и на бежанците, свободата на събранията и сдруженията, ограниченията и пречките пред дейностите на организациите на гражданското общество, правото на равно третиране, правата на лицата, принадлежащи към малцинства, в това число ромите, евреите и ЛГБТИ, социалните права, функционирането на конституционната система, независимостта на съдебната власт и на други институции, както и редица притеснителни твърдения за корупция и конфликти на интереси;

Ж.  като има предвид, че през юли и септември 2015 г. Държавното събрание на Република Унгария прие редица изменения, свързани по-специално със Закона относно предоставянето на убежище, Наказателния кодекс, Закона за наказателното съдопроизводство, Закона за граничния контрол, Закона за полицията и Закона за националната отбрана; като има предвид, че предварителната оценка на Комисията разкри редица сериозни проблеми и съмнения относно съответствието с достиженията на правото на ЕС в областта на убежището и границите, както и с Хартата на основните права на Европейския съюз; като има предвид, че на 6 октомври 2015 г. Комисията изпрати административно писмо до унгарското правителство; като има предвид, че унгарското правителство отговори на това писмо; като има предвид, че на 10 декември 2015 г. Комисията откри процедура за нарушение срещу Унгария;

З.  като има предвид, че Комисията не изпълни искането на Парламента да започне процес на задълбочен мониторинг във връзка с положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария; като има предвид, че в своето изявление, представено по време на разискването в пленарна зала на Европейския парламент от 2 декември 2015 г., Комисията обяви, че е готова да използва всички средства, с които разполага, включително процедурата за нарушение, за да гарантира, че Унгария – както и която и да е друга държава членка – изпълнява задълженията си съгласно правото на ЕС и зачита ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС; като има предвид, че според Комисията на този етап не са изпълнени условията за задействане на рамката в областта на правовата държава по отношение на Унгария;

1.  отново посочва своята позиция, изразена в резолюцията на Парламента от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария;

2.  изразява сериозни опасения във връзка с поредицата от бързи законодателни мерки, предприети през последните месеци, които затрудниха изключително много достъпа до международна закрила и необосновано криминализираха бежанците, мигрантите и лицата, търсещи убежище; подчертава своите опасения относно спазването на принципа на забрана за връщане, все по-честото прибягване до задържане, включително и на непълнолетни лица, използването на ксенофобска реторика, свързваща мигрантите със социални проблеми или рискове за сигурността, по-специално чрез провеждани от правителството комуникационни кампании и национални консултации, като по този начин се затруднява интеграцията; настоятелно призовава унгарското правителство да се върне към нормалните процедури и да отмени спешните мерки;

3.  счита, че всички държави членки трябва да спазват изцяло правото на ЕС в своите законодателни и административни практики и че цялото законодателство трябва да отразява и да бъде в съответствие с основните европейски ценности, а именно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

4.  подчертава, че Парламентът многократно призова Съвета да реагира на обезпокояващите събития в Унгария; настоятелно призовава Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет да проведат възможно най-скоро обсъждане и да приемат заключения относно положението в Унгария; счита, че като не разглеждат или не дават подходящ отговор на опасенията на Парламента, многократно изразявани от мнозинството членове на ЕП, Съветът и Комисията накърняват принципа за взаимно лоялно сътрудничество между институциите, заложен в член 13, параграф 2 от ДЕС;

5.  отбелязва, че конституционните, правните и политическите събития в Унгария предизвикаха загриженост във връзка с принципите на правовата държава, демокрацията и основните права през изминалите години, както и че тези събития, взети заедно, биха могли да представляват нововъзникваща системна заплаха за принципите на правовата държава в тази държава членка; счита, противно на изявлението на Комисията, направено пред Парламента на 2 декември 2015 г., че условията за задействане на рамката за принципите на правовата държава и член 7, параграф 1 са изцяло изпълнени;

6.  счита, че Унгария подлага на изпитание способността и политическата готовност на ЕС да реагира на заплахи и нарушения от страна на държава членка спрямо основополагащите ценности на Съюза; изразява съжаление във връзка с наличието на сходни тенденции в някои други държави членки и счита, че бездействието на ЕС може да е допринесло за това развитие на събитията, което свидетелства за тревожни признаци на подкопаване на принципите на правовата държава, подобни на тези в Унгария; счита, че това води до сериозни опасения по отношение на способността на Съюза да гарантира продължаване на спазването на политическите критерии от Копенхаген, след като дадена държава членка се е присъединила към Съюза;

7.  припомня ролята на Комисията, която в качеството си на пазител на Договорите трябва да гарантира, че националното законодателство е в съответствие с принципите на правовата държава, демокрацията и основните права; подчертава, че е важно всяка оценка и всеки анализ, извършени от Комисията и от Парламента относно положението в отделни държави членки, да се основават на фактите и да бъдат обективни; приканва унгарското правителство и Комисията да работят заедно и в дух на тясно сътрудничество по всички въпроси, които според тях могат да изискват допълнителна оценка или анализ; отбелязва със задоволство откриването на процедурата за нарушение срещу Унгария във връзка с достиженията на правото на ЕС в областта на убежището;

8.  изразява съжаление, че настоящият подход, възприет от Комисията, е насочен основно към странични, технически аспекти на законодателството, като същевременно не се обръща внимание на тенденциите, закономерностите и комбинирания ефект на мерките върху принципите на правовата държава и основните права; счита, че по-специално процедурата за нарушение в повечето случаи не успява да доведе до реални промени и да намери решение на ситуацията като цяло;

9.  отново припомня своя призив към Комисията да задейства първия етап от рамката на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава и във връзка с това незабавно да започне процес на задълбочен мониторинг по отношение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария, включително комбинираното въздействие на редица мерки, и да направи оценка за възникването в тази държава членка на системна заплаха, която би могла да прерасне в недвусмислен риск от тежко нарушение по смисъла на член 7 от ДЕС;

10.  приветства европейската гражданска инициатива, регистрирана от Комисията на 30 ноември 2015 г., с която Комисията се приканва да предложи задействане на член 7 от ДЕС във връзка със случая на Унгария; възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да изготви специален доклад относно Унгария в съответствие с член 83, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността на ЕП с цел приемане на мотивирано предложение, призоваващо Съвета да предприеме действия съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС;

11.  призовава Комисията да продължи всички разследвания и да използва пълноценно всички съществуващи законодателни инструменти, за да гарантира прозрачното и надлежно усвояване на финансовите средства на ЕС в Унгария въз основа на правото на ЕС; отбелязва решението на Комисията от 14 юли 2015 г. за прекратяване на няколко договора по осем финансови програми на ЕС поради използването на твърде ограничителен критерий за подбор на проекти при процедури за възлагане на обществени поръчки в Унгария;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на президента, на правителството и на парламента на Унгария, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на страните кандидатки, на Агенцията на ЕС за основните права, на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0227.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0315.

(3)

ОВ C 249 E, 30.8.2013 г., стр. 27.

(4)

ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 154.

Правна информация - Политика за поверителност