Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-1351/2015Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-1351/2015

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Unkarin tilanteesta

15.12.2015 - (2015/2935(RSP))

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B8‑1351/2015)
ALDE (B8‑1358/2015)
Verts/ALE (B8‑1359/2015)
GUE/NGL (B8‑1361/2015)

Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta
Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Menettely : 2015/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-1351/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-1351/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Unkarin tilanteesta

(2015/2935(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen johdanto-osan toisen, neljännen, viidennen, kuudennen ja seitsemännen kappaleen,

–  ottaa huomioon erityisesti SEU-sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 6 artiklan ja 7 artiklan samoin kuin SEU-sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) perusoikeuksien kunnioittamista, edistämistä ja suojaamista Euroopan unionissa koskevat artiklat,

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 2000 allekirjoitetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan, josta annettiin juhlallinen julistus 12. joulukuuta 2007 Strasbourgissa ja joka tuli voimaan yhdessä Lissabonin sopimuksen kanssa joulukuussa 2009,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Unkarin tilanteesta[1], 3. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa[2], 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta kehityksestä[3] ja 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä[4],

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi” (COM(2014)0158),

–  ottaa huomioon 17. marraskuuta 2015 järjestetyn neuvoston ensimmäisen vuosittaisen oikeusvaltiovuoropuhelun,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 27. marraskuuta 2015 antaman lausunnon vierailustaan Unkariin,

–  ottaa huomioon laajasta muuttoliikkeestä vuonna 2015 annetun Unkarin parlamentin lain nro CXL,

–  ottaa huomioon Unkarin rajojen tehokkaasta suojelusta ja laajasta muuttoliikkeestä vuonna 2015 annetun Unkarin parlamentin lain nro CXLII,

–  ottaa huomioon 22. syyskuuta 2015 annetun Unkarin parlamentin päätöslauselman nro 36/2015 viestistä Euroopan unionin johtajille,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta esitetyn suullisen kysymyksen komissiolle Unkarin ihmisoikeustilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (O-000140/2015 – B8-0000/2015),

–  ottaa huomioon komission 5. marraskuuta 2015 päivätyn vastauksen parlamentin 10. kesäkuuta 2015 antamaan päätöslauselmaan,

–  ottaa huomioon Unkarin tilannetta käsitelleessä parlamentin täysistuntokeskustelussa 2. joulukuuta 2015 esitetyn komission julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja jäsenvaltioille yhteisiä (SEU-sopimuksen 2 artikla); toteaa, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen arvojen räikeän loukkaamisen selkeä riski jossakin jäsenvaltiossa johtaisi sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja on osa EU:n primaarioikeutta ja siinä kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen seikkaan;

C.  ottaa huomioon, että tapa, jolla oikeusvaltion periaatetta toteutetaan kansallisesti, on keskeisessä asemassa varmistettaessa luottamusta jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintojärjestelmiin; toteaa, että EU:n perusteltu joustamattomuus demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien kunnioittamista koskevien arvojen suhteen on ratkaisevan tärkeä tekijä varmistettaessa, että unionilla on uskottavuutta sekä sisäisesti että kansainvälisesti;

D.  toteaa, että oikeus turvapaikkaan taataan pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28. heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja siihen liitetyn 31. tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä SEU-sopimuksen ja SEUT-sopimuksen mukaisesti;

E.  katsoo, että moitteettoman julkisten varojen käytön ja EU:n taloudellisten etujen suojaamisen olisi oltava keskeisiä tekijöitä EU:n toimissa, joiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten luottamusta niin, että varmistetaan heidän rahojensa käyttäminen asianmukaisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti;

F.  toteaa, että Unkarin viimeaikaiset tapahtumat ja siellä viime vuosien aikana toteutetut aloitteet ja toimet ovat heikentäneet vakavasti ja systeemisesti oikeusvaltiota ja perusoikeuksia, kuten ilmaisunvapautta ja akateemista vapautta, maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ihmisoikeuksia, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, kansalaisjärjestöjen esteetöntä ja rajoituksetonta toimintaa, oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun, romanien, juutalaisten, hlbti-henkilöiden ja muiden vähemmistöihin kuuluvien oikeuksia, sosiaalisia oikeuksia, perustuslaillisen järjestelmän toimintaa, oikeuslaitoksen ja muiden instituutioiden riippumattomuutta ja johtaneet moniin huolestuttaviin korruptio- ja eturistiriitasyytöksiin;

G.  toteaa, että heinäkuussa ja syyskuussa 2015 Unkarin parlamentti hyväksyi useita lakimuutoksia, jotka liittyivät ennen kaikkea turvapaikkaa, rikoslakia, rikosoikeudellista menettelyä, rajavalvontaa, poliisitointa ja maanpuolustusta koskevaan lainsäädäntöön; toteaa, että komission alustavassa arvioinnissa tuotiin esille lukuisia vakavia huolenaiheita ja kysymyksiä kyseisten lakimuutosten yhteensopivuudesta turvapaikka-asioita ja rajavalvontaa koskevaan unionin säännöstöön sekä unionin perusoikeuskirjaan; toteaa, että komissio lähetti 6. lokakuuta 2015 hallinnollisen kirjeen Unkarin hallitukselle; toteaa, että Unkarin hallitus vastasi kyseiseen kirjeeseen; toteaa, että komissio käynnisti 10. joulukuuta 2015 rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan;

H.  ottaa huomioon, että komissio ei ole vastannut parlamentin esittämään pyyntöön aloittaa perusteellinen valvontaprosessi, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta Unkarissa; ottaa huomioon, että parlamentin täysistuntokeskustelussa 2. joulukuuta 2015 komissio ilmoitti julkilausumassaan olevansa valmis käyttämään kaikkia käytettävissään olevia keinoja, myös rikkomusmenettelyä, varmistaakseen, että Unkari – samoin kuin mikä tahansa muukin jäsenvaltio – noudattaa EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan ja kunnioittaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja unionin arvoja; ottaa huomioon, että komission käsityksen mukaan edellytykset oikeusvaltiotoimintakehyksen aktivoimiseksi Unkarin osalta eivät täyty tässä vaiheessa;

1.  toistaa Unkarin tilanteesta 10. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa esittämänsä kannan;

2.  ilmaisee vakavan huolestumisensa viime kuukausina toteutetuista pikaisista lainsäädäntötoimista, joilla on tehty kansainvälisen suojelun saamisesta äärimmäisen hankalaa ja joilla on perusteettomasti kriminalisoitu pakolaisia, maahantulijoita ja turvapaikanhakijoita; korostaa olevansa erittäin huolestunut palauttamiskiellon periaatteen noudattamisesta, yhä useammin tapahtuvasta turvautumisesta turvapaikanhakijoiden säilöönottoon sekä varsinkin hallituksen tiedotuskampanjoissa ja kansallisissa kuulemistilaisuuksissa esiintyvistä muukalaisvihamielisistä palopuheista, joissa maahantulijat yhdistetään sosiaalisiin ongelmiin tai turvallisuusriskeihin, mikä aiheuttaa vaikeuksia kotouttamiselle; vaatii Unkarin hallitusta palaamaan normaaliin päiväjärjestykseen ja kumoamaan hätätoimenpiteet;

3.  katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden on lainsäädäntö- ja hallintokäytännöissään noudatettava täysin EU:n lainsäädäntöä ja hallinnollisia käytäntöjä ja että kaiken lainsäädännön on heijastettava eurooppalaisia perusarvoja – demokratian periaatteet, oikeusvaltio ja perusoikeudet – ja oltava niiden mukaista;

4.  korostaa, että parlamentti on toistuvasti kehottanut neuvostoa reagoimaan Unkarin huolestuttaviin tapahtumiin; kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa käymään keskustelua ja hyväksymään päätelmiä Unkarin tilanteesta mahdollisimman nopeasti; katsoo, että neuvosto ja komissio eivät ole käsitelleet parlamentin jäsenten enemmistön toistuvasti esittämiä parlamentin huolenaiheita eivätkä vastanneet niihin asianmukaisesti, mikä heikentää SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa määriteltyä periaatetta toimielinten välisestä vilpittömästä yhteistyöstä;

5.  panee merkille, että perustuslailliset, oikeudelliset ja poliittiset tapahtumat ovat herättäneet menneen vuoden aikana huolta oikeusvaltiota, demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamisesta Unkarissa, ja toteaa, että kaikki nämä tapahtumat yhdessä saattavat aiheuttaa oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvan systeemisen uhan; katsoo, että toisin kuin komissio parlamentin edessä 2. joulukuuta 2015 esittämässään julkilausumassa ilmaisi, edellytykset oikeusvaltiota koskevan toimintakehyksen ja SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan käynnistämiseksi ovat täyttyneet kokonaan;

6.  katsoo, että Unkari on testi, jolla EU voi osoittaa kykynsä ja halukkuutensa reagoida omia perusarvojaan koskeviin uhkiin ja rikkomuksiin jäsenvaltiossa; pitää valitettavana samankaltaisia tapahtumia eräissä muissa jäsenvaltioissa ja katsoo, että unionin toimettomuus on saattanut edistää tällaista kehitystä, jossa näkyy Unkarin tavoin huolestuttavia merkkejä oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä; toteaa, että tämä herättää vakavaa huolta unionin kyvystä varmistaa jatkossakin, että poliittisia Kööpenhaminan kriteerejä noudatetaan sen jälkeen, kun jäsenvaltio on liittynyt unioniin;

7.  muistuttaa, että komission rooliin perussopimusten vartijana kuuluu varmistaa, että kansallisessa lainsäädännössä noudatetaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia; korostaa, että komission ja parlamentin yksittäisissä jäsenvaltioissa toteuttaminen arviointien ja analyysien on oltava ehdottomasti tosiasioihin perustuvia ja objektiivisia; kehottaa Unkarin hallitusta ja komissiota työskentelemään tiiviisti yhdessä kaikkien niiden kysymysten parissa, jotka saattavat edellyttää lisää arviointia tai analysointia; panee tyydytyksellä merkille, että Unkaria vastaan käynnistettiin rikkomusmenettely turvapaikkasäännöstön vuoksi;

8.  pitää valitettavana, että komission nykylinja keskittyy lähinnä lainsäädännön marginaalisiin teknisiin näkökohtiin ja jättää huomiotta trendien, käyttäytymismallien ja toimenpiteiden yhteisvaikutuksen oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin; katsoo, että etenkään rikkomusmenettelyt eivät useimmiten ole johtaneet todellisiin muutoksiin ja tilanteen laaja-alaisempaan käsittelyyn;

9.  kehottaa jälleen komissiota käynnistämään oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista koskevan EU:n toimintakehyksen ensimmäisen vaiheen ja aloittamaan siten välittömästi perusteellisen valvontaprosessin, joka koskee demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilannetta Unkarissa sekä erinäisten toimenpiteiden yhteisvaikutusta, samoin kuin sitä, onko jäsenvaltiossa syntymässä oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuva systeeminen uhka, josta voisi kehittyä SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu vakavan loukkauksen selvä vaara;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio rekisteröi 30. marraskuuta 2015 eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jossa pyydettiin komissiota käynnistämään SEU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu menettely Unkarin tapauksen johdosta; kehottaa työjärjestyksen 83 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa laatimaan Unkaria koskevan erityisen mietinnön, jonka tavoitteena on hyväksyä perusteltu ehdotus, jossa neuvostoa kehotetaan toimimaan SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

11.  kehottaa komissiota jatkamaan kaikkia tutkimuksia ja käyttämään täysimääräisesti kaikkia olemassa olevia lainsäädäntövälineitä, jotta varmistetaan, että EU:n varojen käyttö Unkarissa on avointa ja asianmukaista EU:n lainsäädännön mukaisesti; panee merkille komission 14. heinäkuuta 2015 tekemän päätöksen keskeyttää useiden hankintasopimusten soveltamisen kahdeksassa EU:n rahoitusohjelmassa, koska Unkarin julkisia hankintoja koskevissa menettelyissä oli sovellettu äärimmäisen rajoittavia valintakriteerejä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Unkarin presidentille, hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle, Euroopan neuvostolle ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.