Postupak : 2015/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1351/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1351/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0461

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 151kWORD 89k
15.12.2015
PE573.389v01-00}
PE573.402v01-00}
PE573.404v01-00}
PE573.406v01-00} RC1
 
B8-1351/2015}
B8-1358/2015}
B8-1359/2015}
B8-1361/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

S&D (B8‑1351/2015)

ALDE (B8‑1358/2015)

Verts/ALE (B8‑1359/2015)

GUE/NGL (B8‑1361/2015)


o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom, Tibor Szanyi u ime Kluba zastupnika S&D-a
Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Pavel Telička u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Mađarskoj (2015/2935(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegovu drugu alineju te alineje od četvrte do sedme,

–  uzimajući posebno u obzir članak 2., članak 3. stavak 3. drugu alineju te članke 6. i 7. UEU-a, kao i članke UEU-a i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU) koji se odnose na poštovanje, promicanje i zaštitu temeljnih prava u EU-u,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije od 7. prosinca 2000. koja je proglašena 12. prosinca 2007. u Strasbourgu i stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona u prosincu 2009.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima i Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj(1), Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o stanju temeljnih prava: norme i prakse u Mađarskoj(2), Rezoluciju od 16. veljače 2012. o nedavnim političkim promjenama u Mađarskoj(3) i Rezoluciju od 10. ožujka 2011. o mađarskom zakonu o medijima(4),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir prvi dijalog Vijeća o vladavini prava održan 17. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 27. studenog 2015. nakon njegova posjeta Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir Zakon CXL iz 2015. o masovnoj imigraciji koji je usvojio mađarski parlament,

–  uzimajući u obzir Zakon CXLII iz 2015. o učinkovitoj zaštiti mađarskih granica i o masovnoj imigraciji koji je usvojio mađarski parlament,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju mađarskog parlamenta br. 36/2015 o poruci upućenoj vođama Europske unije, koja je usvojena 22. rujna 2015.,

–  uzimajući u obzir usmeno pitanje koje je Komisiji postavio Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove pod naslovom „Stanje u Mađarskoj: praćenje Rezolucije Europskog parlamenta od 10. lipnja 2015.” (O-000140/2015 – B8-0000/2015),

–  uzimajući u obzir odgovor Komisije od 5. studenoga 2015. koji je uslijedio nakon Rezolucije Parlamenta od 10. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije iznesenu na plenarnoj raspravi o stanju u Mađarskoj održanoj 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, te budući da su te vrijednosti univerzalne i zajedničke državama članicama (članak 2. UEU-a); budući da bi se u slučaju jasnog rizika da će država članica teško prekršiti vrijednosti iz članka 2. UEU-a pokrenuo postupak iz članka 7. UEU-a;

B.  budući da je Povelja o temeljnim pravima Europske unije dio primarnog zakonodavstva EU-a i da se njome zabranjuje bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolnog usmjerenja;

C.  budući da način provedbe vladavine prava na nacionalnoj razini ima ključnu ulogu u osiguravanju povjerenja u pravni i administrativni sustav država članica; budući da je opravdana nepopustljivost EU-a u pogledu vrijednosti poštovanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava ključna u osiguravanju vjerodostojnosti Unije i na unutarnjoj i na međunarodnoj sceni;

D.  budući da je pravo na azil zajamčeno uz potpuno poštovanje pravila Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i pripadajućeg Protokola od 31. siječnja 1967. koji se odnosi na status izbjeglica te je u skladu s UEU-om i UFEU-om;

E.  budući da bi razumna javna potrošnja i zaštita financijskih interesa EU-a trebali biti ključni elementi politike EU-a, čiji je cilj povećati pouzdanje građana osiguravajući da se njihov novac koristi ispravno, učinkovito i djelotvorno;

F.  budući da su nedavni događaji te inicijative i mjere poduzete tijekom posljednjih nekoliko godina u Mađarskoj doveli do ozbiljnog sustavnog pogoršanja stanja u pogledu vladavine prava i temeljnih prava, među ostalim u pogledu slobode izražavanja, uključujući akademsku slobodu, ljudskih prava migranata, tražitelja azila i izbjeglica, slobode okupljanja i udruživanja, ograničavanja i sputavanja aktivnosti organizacija civilnog društva, prava na jednako postupanje, prava pripadnika manjina, uključujući Rome, Židove i osobe LGBTI, socijalnih prava, funkcioniranja ustavnog sustava, neovisnosti pravosuđa i drugih institucija, kao i u vezi s brojnim zabrinjavajućim optužbama za korupciju i sukobe interesa;

G.  budući da je mađarski parlament u srpnju i rujnu 2015. usvojio niz izmjena zakona koje se ponajprije odnose na zakon o azilu, kazneni zakon, zakon o kaznenom postupku, zakon o nadzoru državne granice, zakon o policiji i zakon o obrani; budući da je Komisija preliminarnom procjenom utvrdila upitnu sukladnost nekih elemenata mađarskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a u području azila i granica te s Poveljom o temeljnim pravima; budući da je Komisija 6. listopada 2015. uputila administrativno pismo mađarskoj vladi; budući da je mađarska vlada odgovorila na to pismo; budući da je Komisija 10. prosinca 2015. protiv Mađarske pokrenula postupak zbog kršenja;

H.  budući da Komisija nije odgovorila na zahtjev Parlamenta kojim se od nje traži pokretanje postupka temeljitog praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj; budući da je Komisija u svojoj izjavi iznesenoj na plenarnoj raspravi održanoj 2. prosinca 2015. u Europskom parlamentu priopćila da je spremna upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i postupke zbog kršenja, kako bi se zajamčilo da Mađarska, kao i svaka druga država članica, ispunjava svoje obveze koje proizlaze iz zakonodavstva EU-a i poštuje vrijednosti Unije utvrđene u članku 2. UEU-a; budući da Komisija smatra da u ovom trenutku nisu ispunjeni uvjeti za aktiviranje okvira vladavine prava u vezi s Mađarskom;

1.  ponavlja svoj stav iznesen u Rezoluciji od 10. lipnja 2015. o stanju u Mađarskoj;

2.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog niza ishitrenih mjera poduzetih tijekom proteklih mjeseci kojima se u velikoj mjeri otežava pristup međunarodnoj zaštiti i neopravdano kriminalizira migrante i tražitelje azila; naglašava svoju zabrinutost u pogledu poštovanja načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja (non-refoulement), sve češćeg pribjegavanja pritvaranju, među ostalim i maloljetnika, te upotrebe ksenofobne retorike kojom se migrante povezuje sa socijalnim problemima ili sigurnosnim rizicima, posebice u komunikacijskim kampanjama i nacionalnim savjetovanjima koje predvodi vlada, čime se otežava integracija; poziva mađarsku vladu da se vrati uobičajenim postupcima te da ukine izvanredne mjere;

3.  vjeruje da sve države članice u svojoj zakonodavnoj i administrativnoj praksi moraju u potpunosti poštovati pravo EU-a te da sve zakonodavstvo mora poštovati i odražavati osnovne europske vrijednosti, prije svega demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava;

4.  naglašava da je Parlament u više navrata pozivao Vijeće da reagira na zabrinjavajući razvoj događaja u Mađarskoj; poziva Vijeće Europske unije i Europsko vijeće da što prije održe raspravu i donesu zaključke o stanju u Mađarskoj; smatra da time što nisu na odgovarajući način razmotrili niti odgovorili na zabrinutost Parlamenta koju je većina njegovih članova izrazila u više navrata, Vijeće i Komisija podrivaju načelo međusobne lojalne suradnje između institucija utvrđeno člankom 13. stavkom 2. UEU-a;

5.  napominje da ustavna, pravna i politička zbivanja u Mađarskoj posljednjih godina izazivaju zabrinutost u pogledu poštovanja načela vladavine prava, demokracije i temeljnih prava što bi, gledano kao skup povezanih događaja, moglo predstavljati početak sustavne prijetnje vladavini prava u toj državi članici; mišljenja je da su, protivno izjavama koje je pred Parlamentom 2. prosinca 2015. iznijela Komisija, svi uvjeti za aktiviranje okvira vladavine prava i članka 7. stavka 1. UEU-a u potpunosti ispunjeni;

6.  smatra da će se na primjeru Mađarske vidjeti hoće li EU dokazati svoju sposobnost i političku volju da reagira na prijetnje i kršenje svojih temeljnih vrijednosti koje provodi jedna država članica; žali zbog sličnog razvoja događaja u nekima od ostalih država članica i smatra da postoji mogućnost da se nepoduzimanjem mjera EU-a doprinijelo tom stanju koje pokazuje zabrinjavajuće znakove sličnog ugrožavanja vladavine prava kao u Mađarskoj; vjeruje da to izaziva ozbiljne sumnje u sposobnost Unije da osigura neprekinuto poštovanje političkih kriterija iz Kopenhagena nakon pristupanja države članice Uniji;

7.  podsjeća na ulogu koju Komisija kao čuvarica Ugovora ima u jamčenju usklađenosti nacionalnih zakonodavstava s demokracijom, vladavinom prava i temeljnim pravima; naglašava da je važno da svaka ocjena i analiza koju Komisija i Parlament provode o stanju u pojedinoj državi članici bude utemeljena na činjenicama te uravnotežena; poziva mađarsku vladu i Komisiju da usko surađuju u svim pitanjima za koja smatraju da zahtijevaju daljnju ocjenu ili analizu; sa zadovoljstvom prima na znanje da je protiv Mađarske pokrenut postupak zbog kršenja pravne stečevine u području azila;

8.  žali zbog toga što je pristup koji Komisija trenutačno primjenjuje usmjeren uglavnom na marginalne, tehničke aspekte zakonodavstva, dok se zanemaruju trendovi, obrasci i kombinirani učinak mjera na vladavinu prava i temeljna prava; smatra da posebno postupci zbog kršenja u većini slučajeva nisu uspjeli polučiti stvarne promjene niti se s pomoću njih razmotrilo stanje u širem smislu;

9.  ponovno poziva Komisiju da aktivira prvu fazu okvira EU-a za jačanje vladavine prava i da stoga odmah pokrene postupak temeljita praćenja stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj, uključujući kombinirani učinak niza mjera, te da ocijeni nastajanje sustavne prijetnje u toj državi članici koja bi se mogla razviti u jasan rizik teškog kršenja u smislu članka 7. UEU-a;

10.  pozdravlja to što je 30. studenoga 2015. Komisija registrirala Europsku građansku inicijativu kojom se Komisija poziva da u slučaju Mađarske predloži aktiviranje članka 7. UEU-a; nalaže svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da izradi nacrt posebnog izvješća o Mađarskoj u skladu s člankom 83. stavkom 1. točkom (a) Poslovnika u cilju usvajanja obrazloženog prijedloga kojim se Vijeće poziva da postupi u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a;

11.  poziva Komisiju da nastavi provoditi sve istrage te da u potpunosti upotrijebi sve postojeće zakonodavne instrumente kako bi zajamčila transparentno i propisno korištenje fondovima EU-a u Mađarskoj na temelju prava EU-a; prima na znanje odluku Komisije od 14. srpnja 2015. kojom se raskida nekoliko ugovora u osam programa financiranja EU-a zbog upotrebe pretjerano restriktivnih kriterija odabira u postupcima javne nabave u Mađarskoj;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, predsjedniku, vladi i parlamentu Mađarske, vladama i parlamentima država članica i država kandidatkinja, Agenciji EU-a za temeljna prava, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0227.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0315.

(3)

SL C 249 E, 30.8.2013., str. 27.

(4)

SL C 199 E, 7.7.2012., str. 154.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti