Postup : 2015/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1351/2015

Predkladané texty :

RC-B8-1351/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0461

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 166kWORD 88k
15.12.2015
PE573.389v01-00}
PE573.402v01-00}
PE573.404v01-00}
PE573.406v01-00} RC1
 
B8-1351/2015}
B8-1358/2015}
B8-1359/2015}
B8-1361/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B8‑1351/2015)

ALDE (B8‑1358/2015)

Verts/ALE (B8‑1359/2015)

GUE/NGL (B8‑1361/2015)


o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D
Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Pavel Telička v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL
Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej druhú a štvrtú až siedmu zarážku,

–  so zreteľom najmä na článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a články 6 a 7 ZEÚ, ako aj na články ZEÚ a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré sa týkajú dodržiavania, presadzovania a ochrany základných práv v EÚ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000, ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla platnosť nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na Európsky dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku(1), z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku(2), zo 16. februára 2012 o nedávnom politickom vývoji v Maďarsku(3) a z 10. marca 2011 o zákone o médiách v Maďarsku(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na prvý každoročný dialóg Rady o právnom štáte, ktorý sa konal 17. novembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 27. novembra 2015 po jeho návšteve v Maďarsku,

–  so zreteľom na zákon CXL z roku 2015 o masovom prisťahovalectve, ktorý prijal maďarský parlament,

–  zreteľom na zákon CXLII z roku 2015 o účinnej ochrane maďarských hraníc a o masovom prisťahovalectve, ktorý prijal maďarský parlament,

–  so zreteľom na uznesenie maďarského parlamentu č. 36/2015 o posolstve vedúcim predstaviteľom Európskej únie, ktoré bolo prijaté 22. septembra 2015,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o situácii v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (O-000140/2015 – B8-0000/2015),

–  so zreteľom na odpoveď Komisie z 5. novembra 2015 v nadväznosti na uznesenie Parlamentu z 10. júna 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie o situácii v Maďarsku počas rozpravy v pléne, ktorá sa konala v Parlamente 2. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú univerzálne a spoločné členským štátom (článok 2 ZEÚ); keďže jasné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ členským štátom by viedlo k začatiu postupu podľa článku 7;

B.  keďže Charta základných práv Európskej únie je súčasťou primárneho práva EÚ a zakazuje akúkoľvek diskrimináciu najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C.  keďže spôsob uplatňovania zásad právneho štátu na vnútroštátnej úrovni zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní dôvery v právne a administratívne systémy členských štátov; keďže odôvodnená neústupčivosť EÚ, pokiaľ ide o hodnoty rešpektovania demokracie, právneho štátu a základných práv je kľúčom k zabezpečeniu dôveryhodnosti Únie v jej vnútri i na medzinárodnej scéne;

D.  keďže právo na azyl je zaručené, a to s náležitým ohľadom na ustanovenia Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a jeho protokolu z 31. januára 1967 o postavení utečencov a v súlade so ZEÚ a ZFEÚ;

E.  keďže rozumné verejné výdavky a ochrana finančných záujmov EÚ by mali byť kľúčovými prvkami politiky EÚ s cieľom posilniť dôveru občanov tým, že sa zabezpečí riadne, účinné a efektívne využívanie ich finančných prostriedkov;

F.  keďže najnovší vývoj, iniciatívy a opatrenia prijaté v niekoľkých posledných rokoch v Maďarsku viedli k prudkému systémovému zhoršeniu situácie, pokiaľ ide o právny štát a základné práva, a to napríklad o slobodu prejavu vrátane akademickej slobody, ľudské práva migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, slobodu zhromažďovania a združovania, prekážky a obmedzovanie činnosti organizácií občianskej spoločnosti, právo na rovnaké zaobchádzanie, práva osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov, Židov a LGBTI osôb, sociálne práva, fungovanie ústavného systému, nezávislosť súdnictva a ďalších inštitúcií a množstvo znepokojujúcich obvinení z korupcie a konfliktu záujmov;

G.  keďže maďarský parlament v júli a septembri 2015 schválil rad noviel týkajúcich sa najmä zákona o azyle, trestného zákonníka, trestného práva procesného, zákona o štátnych hraniciach, zákona o polícii a zákona o národnej obrane; keďže predbežné posúdenie zo strany Komisie odhalilo množstvo vážnych problémov a otázok, pokiaľ ide o zlučiteľnosť s acquis EÚ v oblasti azylu a hraníc a s chartou základných práv; keďže 6. októbra 2015 Komisia zaslala maďarskej vláde administratívny list; keďže maďarská vláda na tento list odpovedala; keďže 10. decembra 2015 Komisia začala proti Maďarsku konanie o porušení predpisov;

H.  keďže Komisia nezareagovala na žiadosť Parlamentu, aby začala proces hĺbkového monitorovania, pokiaľ ide o situáciu v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku; keďže Komisia vo svojom vyhlásení prezentovanom počas rozpravy v pléne, ktorá sa konala v Európskom parlamente 2. decembra 2015, uviedla, že je pripravená využiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, vrátane konania o porušení predpisov, aby zabezpečila, že Maďarsko – a ktorýkoľvek iný členský štát – plní svoje povinnosti podľa práva EÚ a rešpektuje hodnoty Únie zakotvené v článku 2 ZEÚ; keďže Komisia sa domnieva, že v tejto fáze nie sú splnené podmienky na to, aby sa v súvislosti s Maďarskom aktivoval rámec právneho štátu;

1.  opakuje svoje stanovisko vyjadrené v uznesení z 10. júna 2015 o situácii v Maďarsku;

2.  vyjadruje vážne znepokojenie nad množstvom rýchlych legislatívnych opatrení prijatých v uplynulých mesiacoch, ktoré mimoriadne sťažili prístup k medzinárodnej ochrane a neodôvodnene kriminalizovali utečencov, migrantov a žiadateľov o azyl; zdôrazňuje svoje obavy, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady nevyhostenia, čoraz častejšie zaisťovanie, a to aj maloletých osôb, a používanie xenofóbnej rétoriky, ktorá spája migrantov so sociálnymi problémami či bezpečnostnými rizikami, najmä prostredníctvom vládnych komunikačných kampaní a národných konzultácií, čo komplikuje integráciu; naliehavo žiada maďarskú vládu, aby sa vrátila k obvyklým postupom a zrušila mimoriadne opatrenia;

3.  je presvedčený, že všetky členské štáty musia v rámci svojej legislatívnej a správnej praxe plne dodržiavať právo EÚ a že všetky právne predpisy musia odrážať základné európske hodnoty, t. j. demokratické zásady, zásadu právneho štátu a základné práva, a byť s nimi v súlade;

4.  zdôrazňuje, že Parlament opakovane vyzýval Radu, aby zareagovala na znepokojujúci vývoj v Maďarsku; naliehavo žiada Radu Európskej únie a Európsku radu, aby čo najskôr usporiadali diskusiu a prijali závery o situácii v Maďarsku; domnieva sa, že Rada a Komisia tým, že neberú do úvahy pripomienky Parlamentu, ktoré opakovane vyslovila väčšina jeho poslancov, ani na ne zodpovedajúcim spôsobom nereagujú, oslabujú zásadu vzájomnej lojálnej spolupráce inštitúcií v zmysle článku 13 ods. 2 ZEÚ;

5.  poznamenáva, že vývoj v ústavnej, právnej a politickej oblasti v Maďarsku vyvolal znepokojenie, pokiaľ ide o zásady právneho štátu, demokracie a základných práv v posledných rokoch, a že tieto udalosti spoločne by mohli predstavovať vznikajúcu systémovú hrozbu pre právny štát v tomto členskom štáte; zastáva názor – na rozdiel od vyhlásenia Komisie v Parlamente z 2. decembra 2015 –, že podmienky na aktiváciu rámca právneho štátu a článku 7 ods. 1 ZEÚ sú v plnom rozsahu splnené;

6.  domnieva sa, že Maďarsko je skúškou pre EÚ, či dokáže svoju schopnosť a politickú vôľu reagovať na hrozby a porušenia jej vlastných základných hodnôt zo strany členského štátu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých ďalších členských štátoch dochádza k podobnému vývoju, a nazdáva sa, že nečinnosť EÚ možno k tomuto vývoju, pri ktorom sa objavujú znepokojujúce signály oslabovania právneho štátu podobné tým v Maďarsku, prispela; domnieva sa, že táto situácia vzbudzuje vážne obavy, pokiaľ ide o schopnosť Únie zabezpečiť neustále dodržiavanie politických kodanských kritérií po tom, ako členský štát vstúpi do Únie;

7.  pripomína úlohu Komisie ako strážkyne zmlúv pri zabezpečovaní toho, aby vnútroštátne právne predpisy boli v súlade s demokratickými zásadami, zásadou právneho štátu a základnými právami; zdôrazňuje, že je dôležité, aby všetky hodnotenia a analýzy situácie v jednotlivých členských štátoch, ktoré vykonáva Komisia a Parlament, boli založené na faktoch a objektívne; vyzýva maďarskú vládu a Komisiu, aby úzko spolupracovali pri všetkých otázkach, o ktorých sa domnievajú, že by si mohli vyžadovať ďalšie hodnotenie alebo analýzu; s uspokojením berie na vedomie začatie konania o porušení predpisov voči Maďarsku v súvislosti s acquis v oblasti azylu;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasný prístup Komisie sa sústreďuje najmä na marginálne, technické aspekty právnych predpisov, pričom prehliada trendy, modely a kombinovaný účinok opatrení na právny štát a základné práva; domnieva sa, že konania o porušení predpisov vo väčšine prípadov neviedli k skutočným zmenám a riešeniu situácie v širšom meradle;

9.  opakovane vyzýva Komisiu, aby aktivovala prvú fázu rámca EÚ na posilnenie právneho štátu, a teda aby bezodkladne iniciovala proces hĺbkového monitorovania v súvislosti so situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku vrátane kombinovaného účinku súboru opatrení, pričom by posúdila vznik systémovej hrozby v danom členskom štáte, ktorý by mohol viesť k jasnému riziku vážneho porušenia v zmysle článku 7 ZEÚ;

10.  víta skutočnosť, že Komisia 30. novembra 2015 zaregistrovala iniciatívu Európski občania, ktorá vyzýva Komisiu, aby v prípade Maďarska navrhla uplatnenie článku 7 ZEÚ; poveruje svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vypracoval osobitnú správu o Maďarsku v súlade s článkom 83 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku s cieľom prijať odôvodnený návrh so žiadosťou, aby Rada konala v súlade s článkom 7 ods. 1 ZEÚ;

11.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo všetkých vyšetrovaniach a v plnej miere využila všetky existujúce legislatívne nástroje s cieľom zabezpečiť transparentné a riadne vynakladanie prostriedkov EÚ v Maďarsku na základe práva EÚ; berie na vedomie rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2015 pozastaviť niektoré zmluvy v ôsmich programoch financovania EÚ z dôvodu použitia príliš reštriktívnych kritérií výberu pri verejnom obstarávaní v Maďarsku;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Maďarska, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Agentúre EÚ pre základné práva, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0227.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0315.

(3)

Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 27.

(4)

Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia