Společný návrh usnesení - RC-B8-1362/2015Společný návrh usnesení
RC-B8-1362/2015

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o 20. výročí Daytonské mírové dohody

16.12.2015 - (2015/2979(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B8‑1362/2015)
ALDE (B8‑1363/2015)
GUE/NGL (B8‑1364/2015)
PPE (B8‑1396/2015)
Verts/ALE (B8‑1397/2015)
EFDD (B8‑1398/2015)
S&D (B8‑1401/2015)

Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE
Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho za skupinu S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR
Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans za skupinu ALDE
Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL
Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao za skupinu EFDD


Postup : 2015/2979(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-1362/2015
Předložené texty :
RC-B8-1362/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o 20. výročí Daytonské mírové dohody

(2015/2979(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Daytonskou mírovou dohodu a na obecný rámec a dvanáct příloh této dohody,

–  s ohledem na svá usnesení o Srebrenici ze dnů 7. července 2005[1], 15. ledna 2009[2] a 9. července 2015[3],

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 11. března 2005 o ústavní reformě v Bosně a Hercegovině,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podpisem Daytonské mírové dohody v Paříži dne 14. prosince 1995 byl ukončen nejkrvavější válečný konflikt, k němuž v Evropě došlo od 2. světové války;

B.  vzhledem k tomu, že Daytonská mírová dohoda sice ukončila válku, ale nevytvořila fungující a životaschopný stát, a vzhledem k tomu, že institucionální systém této země je příliš složitý a  – jak se ukázalo – neefektivní;

1.  připomíná význam podpisu Daytonské mírové dohody a památku všech tragických obětí války v Bosně a Hercegovině a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám pozůstalých;

2.  s politováním konstatuje, že dvacet let po ukončení války a vypracování všeobecné rámcové dohody, která stanovila hlavní aspekty mírového urovnání a budoucí podobu země, se střídajícím vládám nepodařilo vybudovat plně fungující a životaschopný stát;

3.  vítá výsledky, jichž bylo dosaženo v otázce návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, rekonstrukce a restituce nemovitostí v souladu s ustanoveními přílohy VII Daytonské mírové dohody; trvá na tom, že je nezbytné tuto přílohu a související strategii plně provést a zajistit tak udržitelný návrat vnitřně vysídlených osob, uprchlíků a dalších osob postižených konfliktem a taktéž spravedlivé, komplexní a trvalé řešení jejich situace; zdůrazňuje, že je třeba více pokročit s kvalitní sociální a ekonomickou integrací navrátivších se osob; žádá, aby bylo toto úsilí na všech úrovních lépe koordinováno a aby bylo více pozornosti věnováno nejzranitelnějším vysídleným osobám, včetně Romů a žen, jež se staly obětí násilí; zdůrazňuje, že je nezbytné začlenit do místního prostředí osoby, které se nemohly vrátit do místa svého původního bydliště; s lítostí konstatuje, že podle Mezinárodního výboru Červeného kříže se stále pohřešuje asi 7 000 osob, o jejichž osudu není nic známo;

4.  uznává, že Bosna a Hercegovina prošla v uplynulých dvaceti letech pozitivní přeměnou z válkou zdevastované země ve stát usilující o členství v Evropské unii;

5.  potvrzuje závazek EU ohledně evropské perspektivy a dalšího procesu přistoupení Bosny a Hercegoviny a všech zemí západního Balkánu; je přesvědčen o tom, že oblastní spolupráce a evropský integrační proces jsou nejlepší cestou k podpoře usmíření a překonání nenávisti a rozporů;

6.  vyzývá příslušné orgány, aby 20. výročí Daytonské mírové dohody využily jako podnět k aktivnějšímu provádění nezbytných reforem – zejména s ohledem na nadcházející žádost Bosny a Hercegoviny o členství v EU; připomíná, že prioritou musí být řešení společenských a hospodářských potřeb občanů a také vytvoření účinného mechanismu pro koordinaci záležitostí souvisejících s EU; opakuje, že je rovněž velmi důležité souběžně pokračovat v politických reformách a demokratizaci politického systému, aby bylo časem zajištěno rovné postavení a demokratické zastoupení všech tří konstitutivních národů a všech občanů této země; zdůrazňuje, že všichni občané Bosny a Hercegoviny musí mít rovné příležitosti ke zvolení do rozhodovacích orgánů na všech úrovních;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládě a parlamentu Bosny a Hercegoviny a jejím subjektům a také vládám a parlamentům zemí západního Balkánu.